Pravilnik o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu

NN 118/2003 (24.7.2003.), Pravilnik o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

 

1655

Na temelju odredbe članka 22. stavka 7. i članka 96. stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija) je na sjednici održanoj 10. srpnja 2003. godine donijela

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ZAHTJEVA I PRILOZIMA ZA ODOBRENJE PROSPEKTA I SKRAĆENOM PROSPEKTU

Članak 1.

Pravilnikom o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se:

– obvezni sadržaj zahtjeva za odobrenje prospekta,

– oblik, vrsta i broj primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta,

– sadržaj skraćenog prospekta, odnosno podaci koje je prilikom uvrštenja dionica u kotaciju javnih dioničkih društava burze ili uređenog javnog tržišta obvezan objaviti podnositelj zahtjeva za uvrštenje.

Članak 2.

(1) Prije izdavanja vrijednosnih papira javnom ili privatnom ponudom, izdavatelj vrijednosnih papira obvezan je Komisiji podnijeti zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju vrijednosnih papira.

(2) Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju vrijednosnih papira je pisani zahtjev izdavatelja u kojem se navode podaci o tvrtki, sjedištu i poslovnoj adresi izdavatelja, načinu izdavanja vrijednosnih papira (javna ponuda ili privatna ponuda), ukupnom iznosu povećanja temeljnog kapitala izdavatelja, vrijednosnim papirima predmetnog izdanja te popis priloga koji se uz zahtjev dostavljaju.

Članak 3.

(1) Uz zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju vrijednosnih papira, izdavatelj je obvezan, u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici, priložiti sljedeće priloge:

1. prospekt,

2. odluku skupštine izdavatelja o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica ili odluku nadležnog organa izdavatelja o izdavanju dužničkih vrijednosnih papira,

3. javnobilježnički zapisnik sa skupštine izdavatelja na kojoj je donesena odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica,

4. statut izdavatelja,

5. revidirana financijska izvješća izdavatelja za posljednje tri godine u slučaju izdavanja vrijednosnih papira javnom ponudom, odnosno za prethodnu godinu u slučaju izdavanja vrijednosnih papira privatnom ponudom,

6. financijska izvješća izdavatelja za posljednje tromjesečje koje prethodi podnošenju zahtjeva,

7. povijesni izvadak iz sudskog registra nadležnog Trgo­vačkog suda za izdavatelja, ne stariji od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva,

8. primjerak upisnice,

9. dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,

10. dodatnu dokumentaciju na zahtjev Komisije.

(2) Dokumentaciju navedenu u stavku 1. točkama 4., 5. i 6. ovog članka izdavatelj nije obvezan dostaviti ukoliko Komisija već raspolaže istom.

(3) U slučaju povećanja temeljnog kapitala ulozima u stvarima ili pravima, izdavatelj vrijednosnih papira obvezan je uz zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju vrijednosnih papira, pored dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti i izvješće ovlaštenog revizora o reviziji povećanja temeljnog kapitala ulozima u stvarima ili pravima, koje se izrađuje sukladno odredbi članka 305. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 4.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica mora, pored ostalih zakonom propisanih sastojaka, sadržavati odredbe o:

1. namjeravanom načinu izdavanja dionica (javna ponuda ili privatna ponuda),

2. načinu povećanja temeljnog kapitala (npr. povećanje temeljnog kapitala ulozima, iz sredstava društva, uvjetno povećanje temeljnog kapitala ili na koji drugi zakonom propisani način),

3. iznosu upisanog i uplaćenog temeljnog kapitala izdavatelja, iznosu povećanja temeljnog kapitala, iznosu temeljnog kapitala nakon povećanja,

4. rodu i vrsti dionica,

5. potencijalnim ulagateljima (tvrtka, sjedište, poslovna adresa, odnosno prezime, ime, adresa) kojima će se, u privatnom izdanju vrijednosnih papira, uputiti poziv na upis dionica te oblik i visinu njihova ulaganja,

6. roku za upis i uplatu dionica,

7. mjerilu uspješnosti upisa i uplate dionica te načinu i roku vraćanja uloženih sredstava ulagateljima u slučaju neuspjeha izdanja,

8. načinu rasporeda viška upisanih dionica u slučaju izdavanja dionica javnom ponudom.

Članak 5.

Odluka o izdavanju dužničkih vrijednosnih papira mora, pored ostalih zakonom propisanih sastojaka, sadržavati odredbe o:

1. vrsti vrijednosnog papira,

2. pravnom položaju vrijednosnog papira (npr. vrsta obveze, jamstvo za pravodoban i točan iskup, položaj u smislu plaćanja u odnosu na druge sadašnje i buduće obveze izdavatelja),

3. osnovnim podacima o ulagatelju (tvrtka, sjedište, poslovna adresa, odnosno prezime, ime, adresa) kojima će se, u privatnoj ponudi dužničkih vrijednosnih papira, uputiti poziv na upis te oblik i visinu njihova ulaganja,

4. agentu izdanja,

5. sastojcima i osnovnim elementima vrijednosnog papira,

6. nominalnoj vrijednosti vrijednosnog papira,

7. mjestu i datumu izdanja vrijednosnog papira,

8. datumu dospijeća vrijednosnog papira,

9. načinu formiranja prinosa i cijene izdanja vrijednosnog papira,

10. izračunu diskontne cijene,

11. postupku izdavanja vrijednosnog papira,

12. mjerilu uspješnosti izdanja,

13. iskupu vrijednosnog papira,

14. osiguranju izdanja,

15. trgovanju vrijednosnim papirom,

16. oporezivanju dospjelih tražbina po vrijednosnom papiru.

Članak 6.

(1) Javno dioničko društvo obvezno je prilikom uvrštenja vrijednosnih papira u kotaciju javnih dioničkih društava burze ili uređenog javnog tržišta objaviti skraćeni prospekt, s podacima koji su Zakonom propisani za prospekt u slučaju privatne ponude vrijednosnih papira.

(2) Prije nego što objavi skraćeni prospekt, podnositelj za­htje­va za uvrštenje obvezan je Komisiji podnijeti zahtjev za odobrenje skraćenog prospekta, a zahtjevu je obvezan priložiti:

1. statut javnog dioničkog društva,

2. povijesni izvadak iz sudskog registra nadležnog Trgo­vačkog suda za javno dioničko društvo, ne stariji od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva,

3. dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,

4. dodatnu dokumentaciju na zahtjev Komisije.

(3) Podaci u skraćenom prospektu iz stavka 1. ovoga članka smatraju se podacima koje je, sukladno članku 96. stavku 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, prilikom uvrštenja dionica u kotaciju javnih dioničkih društava, obvezan objaviti podnositelj zahtjeva za uvrštenje.

Članak 7.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju skraćenog prospekta i o uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem (»Narodne novine« br. 61/97, 65/97 i 28/99).

Članak 8.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-01/10
Urbroj: 567-01/03-01
Zagreb, 10. srpnja 2003.

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Republike Hrvatske
Miljenko
Fičor, v. r.