Pravilnik o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava

NN 118/2003 (24.7.2003.), Pravilnik o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1657

Na temelju odredbe članka 114. stavka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira («Narodne novine» br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija) je na sjednici održanoj dana 10. srpnja 2003. godine donijela

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU FINANCIJSKIH I POSLOVNIH IZVJEŠĆA JAVNIH DIONIČKIH DRUŠTAVA

UVODNE UREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se:

– sadržaj i oblik financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava (u daljnjem tekstu: izvješća),

– način i rok izrade i dostavljanja izvješća,

– način na koji će se izvješća učiniti dostupnima javnosti,

– način i razdoblje utvrđivanja ima li javno dioničko društvo više od 100 dioničara.

SADRŽAJ I OBLIK IZVJEŠĆA

Članak 2.

(1) Sadržaj izvješća ovisi o djelatnosti koju obavlja javno dioničko društvo svrstano unutar jedne od sljedećih grupa:

– financijske institucije,

– društva za osiguranje,

– ostala dionička društva.

(2) Sadržaj izvješća nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Izvješće javnog dioničkog društva iz grupe financijskih institucija obvezno se podnosi ispunjavanjem obrasca »TFI-FIN« i to: »Tablica A. Opći podaci o financijskoj instituciji«, »Tablica B. Bilanca financijske institucije«, »Tablica C. Račun dobiti i gubitka«, »Tablica D. Izvještaj o novčanom tijeku financijske institucije«, »Tablica E. Izvještaj o promjenama temeljnog kapitala financijske institucije« i »Tablica F. Pojašnjenja i komentar uprave financijske institucije«.

Članak 4.

Izvješće javnog dioničkog društva iz grupe društava za osiguranje obvezno se podnosi ispunjavanjem obrasca »TFI-OSG« i to: »Tablica A. Opći podaci o osiguravajućem društvu«, »Tablica B. Bilanca osiguravajućeg društva«, »Tablica C. Račun dobiti i gubitka osiguravajućeg društva«, »Tablica D. Izvještaj o novčanom tijeku osiguravajućeg društva«, »Tablica E. Izvještaj o promjenama temeljnog kapitala osiguravajućeg društva«, i »Tablica F. Pojašnjenja i komentar uprave osiguravajućeg društva«.

Članak 5.

Izvješće javnog dioničkog društva iz grupe ostalih dioničkih društava obvezno se podnosi ispunjavanjem obrasca »TFI-POD« i to: »Tablica A. Opći podaci o dioničkom društvu«, »Tablica B. Bilanca dioničkog društva«, »Tablica C. račun dobiti i gubitka dioničkog društva«, »Tablica D. Izvještaj o novčanom tijeku za dioničko društvo«, »Tablica E. Izvještaj o promjenama glavnice dioničkog društva« i »Tablica F. Pojašnjenja i komentar uprave dioničkog društva«.

Članak 6.

 (1) Javno dioničko društvo izrađuje izvješće popunjavanjem obrasca u elektroničkom obliku, kojeg s uputama za popunjavanje preuzima sa Internet stranica Financijske agencije ili Komisije. Obrasci i upute za popunjavanje bit će dostupni na Internet stranicama Financijske agencije ili Komisije najkasnije 60 dana prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Javno dioničko društvo dostavlja izvješće Financijskoj agenciji na magnetskom mediju, uz ispisanu referentnu stranicu koja je sastavni dio obrasca.

ROK IZRADE I DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA

Članak 7.

(1) Prvo izvješće javnih dioničkih društava sastavlja se sa stanjem na dan 31. ožujka, drugo sa stanjem na dan 30. lipnja, treće sa stanjem na dan 30. rujna, a četvrto izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca tekuće godine.

(2) Javno dioničko društvo dostavlja izvješća za prvo, drugo i treće tromjesečje u roku od 30 dana, a konsolidirana izvješća u roku od 45 dana od posljednjeg dana u tromjesečju. Izvješće za četvrto tromjesečje, javna dionička društva obvezna su izraditi i dostaviti u roku od 90 dana po isteku poslovne godine.

DOSTUPNOST IZVJEŠĆA JAVNOSTI

Članak 8.

(1) Nakon obrade izvješća iz članka 6. ovoga Pravilnika, podaci iz izvješća bit će dostupni pravnim i fizičkim osobama na njihov zahtjev.

(2) Osobama iz prethodnog stavka ovoga članka, uvid u podatke iz izvješća omogućen je u Javnoj informacijskoj knjižnici Komisije.

Članak 9.

(1) Javna informacijska knjižnica Komisije nalazi se u prostorijama Komisije.

(2) Radno vrijeme Javne informacijske knjižnice Komisije je svakog radnog dana od 10 do 14 sati.

Članak 10.

U Javnoj informacijskoj knjižnici Komisije dostupni su sljedeći dokumenti:

– financijska i poslovna izvješća dioničkih društava iz članka 114. stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira,

– prospekti o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom, u predmetima u kojima je postupak okončan pravomoćnim rješenjem,

– prospekti iz članka 114. stavak 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira,

– ostala dokumentacija prema odluci Komisije.

U Javnoj informacijskoj knjižnici Komisija može učiniti dostupnim i druge sadržaje.

Članak 11.

Uvid u podatke iz Javne informacijske knjižnice Komisije korisnici mogu izvršiti na sljedeće načine:

– osobno, u prostoru Javne informacijske knjižnice tijekom njezinog radnog vremena,

– na internetskim stranicama Komisije (http://www.crosec.hr),

– pisanim putem zatražiti da im Komisija poštom dostavi ispis određenih podataka.

Članak 12.

(1) Korisnici mogu Javnu informacijsku knjižnicu Komisije koristiti pod sljedećim uvjetima i uz odgovarajuću naknadu:

– broj podataka u koji korisnici žele osobno izvršiti uvid nije ograničen i ne plaća se naknada,

– za ispise (kopije) podataka u koje su korisnici osobno izvršili uvid plaća se naknada u visini stvarnih troškova ispisa (kopiranja),

– za ispise podataka koji se na zahtjev korisnika dostavljaju poštom plaća se naknada u visini stvarnih troškova ispisa i troškova poštarine.

(2) S korisnicima koji žele preuzeti cijelu bazu podataka izvješća, Komisija sklapa poseban ugovor.

(3) Naknade iz prethodnih stavaka utvrđuje Komisija.

Članak 13.

(1) Komisija ne odgovara za točnost i istinitost podataka koje javna dionička društva navedu u svojim izvješćima, a Komisija ih unese u računalni sustav Javne informacijske knjižnice, kao ni za istinitost i potpunost informacija sadržanih u odobrenom prospektu uvrštenom u dokumentaciju Javne informacijske knjižnice.

(2) Komisija ne odgovara za točnost i istinitost podataka koji nastanu daljnjom obradom (usporedbom, analizom i sl.) dokumenata preuzetih iz Javne informacijske knjižnice.

 

UTVRĐIVANJE DIONIČKIH DRUŠTAVA S VIŠE OD 100 DIONIČARA

Članak 14.

Više od 100 dioničara ima ono dioničko društvo koje je zad­njeg dana u sva tri mjeseca tromjesečja za koje se izrađuje izvješće imalo više od 100 dioničara.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tromjesečnim financijskim i poslovnim izvješćima (»Narodne novine« br. 38/00, 33/01).

Članak 16.

Prvo izvješće po odredbama ovog Pravilnika javna dionička društva dužna su dostaviti sa stanjem na dan 31. prosinca 2003. godine.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 011-01/03-01/08
Urbroj: 567-01/03-2
Zagreb, 10. srpnja 2003.

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Republike Hrvatske
Miljenko Fičor,
v. r.

SADRŽAJ IZVJEŠĆA JAVNOG DIONIČKOG DRUŠTVA IZ GRUPE FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

1. Opći podaci o financijskoj instituciji

– tvrtka

– sjedište i poslovna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)

– telefon i telefaks

– adresa elektroničke pošte

– adresa internetske stranice

– matični broj kod Državnog zavoda za statistiku (MB)

– matični broj subjekta upisa u sudski registar (MBS)

– žiroračun i naziv institucije kod koje je otvoren

– datum osnivanja (dan, mjesec, godina)

– broj podružnica

– oznaka strukture vlasništva

– šifra djelatnosti

– opis djelatnosti, sumarno

– broj zaposlenika na zadnji dan tromjesečja

– ime i prezime, adresa prebivališta i datum rođenja pred­sjednika i članova uprave

– ime i prezime, adresa prebivališta i datum rođenja prokurista

– ime i prezime, adresa prebivališta i datum rođenja pred­sjednika i članova nadzornog odbora

– broj dioničara na zadnji dan tromjesečja

– 10 najvećih dioničara (ime i prezime i adresa za fizičke, odnosno, tvrtka, sjedište i poslovna adresa za pravne osobe), broj i postotak dionica u vlasništvu zaokružen na dvije decimale

– broj i postotak vlastitih dionica u temeljnom kapitalu zaokružen na dvije decimale

– ukupan iznos temeljnog kapitala (u kunama)

– broj izdanih (redovnih, povlaštenih) dionica, oznaka emisije

– nominalna vrijednost dionica (u kunama)

– međunarodni identifikacijski broj dionica (ISIN)

– ako su izvješća konsolidirana, tvrtka, sjedište i poslovna adresa do šest najznačajnijih subjekata konsolidacije, osim matice

– tvrtka, sjedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala zadnja godišnja financijska izvješća društva

– naziv burze ili uređenog javnog tržišta i kotacije u koju su uvrštene dionice

– cijena redovnih dionica (najviša i najniža), ako se njima trgovalo na burzi ili uređenom javnom tržištu a) u prethodnom tromjesečju b) u tekućem tromjesečju

– cijena povlaštenih dionica (najviša i najniža), ako se njima trgovalo na burzi ili uređenom javnom tržištu a) u prethodnom tromjesečju b) u tekućem tromjesečju

– zarada po dionici (kune i lipe) za tromjesečje prethodne godine, kumulativno prethodne godine, tromjesečje tekuće godine i kumulativno tekuće godine

– tržišna kapitalizacija – ako se dionicama trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu (u tisućama kuna)

– dividenda isplaćena po redovnoj dionici u posljednje tri godine (u postotnom iznosu u odnosu na nominalnu vrijednost, zaokružena na dvije decimale) za prethodnu godinu, prije dvije godine, prije 3 godine

– dividenda isplaćena po povlaštenoj dionici u posljednje tri godine (u postotnom iznosu u odnosu na nominalnu vrijednost, zaokružena na dvije decimale) za prethodnu godinu, prije dvije godine, prije 3 godine

2. Bilanca financijske institucije

A) Ukupna aktiva

 – Novac na računu i u blagajni (gotovina)

 – Depoziti kod Hrvatske narodne banke

 – Depoziti kod financijskih institucija

 – Trezorski i blagajnički zapisi Hrvatske narodne banke

 – Potraživanja za kamate, provizije, naknade i ostala aktiva

 – Krediti financijskim institucijama

 – Krediti ostalim komitentima

 – Ulaganja u podružnice i povezana društva

 – Ulaganja u ostale vlasničke i dužničke vrijednosne papire

 – Materijalna i nematerijalna imovina

B) Ukupne obveze

 – Depoziti po viđenju

 – Ostali depoziti

 – Krediti od banaka i drugih financijskih institucija

 – Kamate, provizije, naknade i ostale obveze

 – Izdani dužnički vrijednosni papiri

 – Rezerviranja za izvanbilančne stavke i za opće bankarske rizike

C) Ukupno kapital i rezerve

 – Upisani kapital

 – Rezerve

 – Dobit/gubitak tekuće godine

D) UKUPNA PASIVA

E) IZVANBILANČNE STAVKE

 – Garancije i akreditivi

 – Ostale izvanbilančne stavke

3. Račun dobiti i gubitka financijske institucije

A) Prihodi od kamata

 – Od građana

 – Od poduzeća

 – Od financijskih institucija

 – Ostali prihodi od kamata

B) Rashodi po osnovi kamata

 – Prema građanima

 – Prema poduzećima

 – Prema financijskim institucijama

 – Ostali rashodi od kamata

C) Neto prihodi od kamata

D) Neto prihodi od provizija i naknada

 – Prihodi od provizija i naknada

 – Rashodi od provizija i naknada

E) Ukupno ostali prihodi

 – Prihodi od dividendi, udjela i od ostalih vrijednosnih papi­ra

 – Ostali prihodi

 – Neto dobit/gubitak od ulaganja u vrijednosne papire

F) Neto tečajne razlike

G) Ukupno ostali rashodi

 – Troškovi osoblja

 – Ostali rashodi

H) Dobit/gubitak prije rezerviranja

I) Neto rezerviranja i vrijednosna usklađenja

J) Dobit/gubitak prije poreza na dobit

 – Porez na dobit

K) Dobit/gubitak nakon poreza na dobit

4. Izvještaj o novčanom tijeku financijske institucije

A) Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti

 – Dobit/gubitak nakon poreza

 – Amortizacija

 – Neto povećanje/smanjenje depozita kod Hrvatske narodne banke

 – Neto povećanje/smanjenje depozita kod drugih financijskih institucija

 – Neto povećanje/smanjenje kredita financijskim institucijama

 – Neto povećanje/smanjenje kredita komitentima

 – Neto povećanje/smanjenje potraživanja po obračunatoj kamati, proviziji i ostaloj aktivi

 – Neto povećanje/smanjenje obveza po depozitima po viđenju

 – Neto povećanje/smanjenje obveza po ostalim depozitima komitenta

 – Neto povećanje/smanjenje obveza po obračunatim kamatama, provizijama i ostalim obvezama

 – Neto povećanje/smanjenje kreditnih obveza prema drugim bankama i financijskim institucijama

 – Neto povećanje/smanjenje ostalih stavki

B) Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti

 – Neto povećanje/smanjenje ulaganja u trezorske i blagajničke zapise HNB

 – Neto povećanje/smanjenje ulaganja u podružnice i povezana društva

 – Neto povećanje/smanjenje ulaganja u ostale vrijednosne papire

 – Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine

 – Primici od prodaje materijalne i dugotrajne imovine

 – Neto povećanje/smanjenje ostalih stavki

C) Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti

– Isplaćene dividende

– Povećanje kapitala novom emisijom dionica

– Neto povećanje/smanjenje dužničkih vrijednosnih papira

– Neto povećanje/smanjenje ostalih stavki

D) Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata

E) Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

F) Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

5. Izvještaj o promjenama temeljnog kapitala financijske institucije

Upisani kapital

Premije na emitirane dionice

Rezerve

Vlastite dionice

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja

Dividende

Revalorizacijske rezerve

a) revalorizacija nekretnina, postrojenja i opreme

b) revalorizacija ulaganja

c) ostala revalorizacija

Ispravak temeljnih pogreški

Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt

Promjene računovodstvenih politika

Sveukupno kapital i rezerve

Jamstveni kapital (u tisućama kuna)

Adekvatnost kapitala (u %)

6. Pojašnjenja i komentar uprave financijske institucije

A) Bilješke:

– podjela dionica

– zarada po dionici

– promjene vlasničke strukture

– pripajanja i spajanja

– neizvjesnosti (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)

B) Pojašnjenja uprave

– rezultati poslovanja

– prihodi po segmentima

– opis usluga

– operativni i ostali troškovi

– dobit ili gubitak

– likvidnost

– promjene računovodstvenih politika

– pravna pitanja

– ostale napomene

SADRŽAJ IZVJEŠĆA JAVNOG DIONIČKOG DRUŠTVA IZ GRUPE OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

1. Opći podaci o osiguravajućem društvu

– tvrtka

– sjedište i poslovna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)

– telefon i telefaks

– adresa elektroničke pošte

– adresa Internet stranice

– matični broj kod Državnog zavoda za statistiku (MB)

– matični broj subjekta upisa u sudski registar (MBS)

– žiro – račun i naziv institucije kod koje je otvoren

– datum osnivanja (dan, mjesec, godina)

– broj podružnica

– oznaka strukture vlasništva

– šifra djelatnosti

– opis djelatnosti, sumarno

– broj zaposlenika na zadnji dan tromjesečja

– ime i prezime, adresa prebivališta i datum rođenja predsjednika i članova uprave

– ime i prezime, adresa prebivališta i datum rođenja prokurista

– ime i prezime, adresa prebivališta i datum rođenja predsjednika i članova nadzornog odbora

– broj dioničara na zadnji dan tromjesečja

– 10 najvećih dioničara (ime i prezime i adresa za fizičke, odnosno, tvrtka, sjedište i poslovna adresa za pravne osobe), broj i postotak dionica u vlasništvu zaokružen na dvije decimale

– broj i postotak vlastitih dionica u temeljnom kapitalu zaokružen na dvije decimale

– ukupan iznos temeljnog kapitala (u kunama)

– broj izdanih (redovnih, povlaštenih) dionica, oznaka emisi­je

– nominalna vrijednost dionica (u kunama)

– međunarodni identifikacijski broj dionica (ISIN)

– financijska izvješća (konsolidirana, nekonsolidirana)

– ako su izvješća konsolidirana, tvrtka, sjedište i poslovna adresa do šest najznačajnijih subjekata konsolidacije, osim matice

– tvrtka, sjedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala zadnja godišnja financijska izvješća društva

– naziv burze ili uređenog javnog tržišta i kotacije u koju su uvrštene dionice

– cijena redovnih dionica (najviša i najniža), ako se njima trgovalo na burzi ili uređenom javnom tržištu a) u prethodnom tromjesečju b) u tekućem tromjesečju

– cijena povlaštenih dionica (najviša i najniža), ako se njima trgovalo na burzi ili uređenom javnom tržištu a) u prethodnom tromjesečju b) u tekućem tromjesečju

– zarada po dionici (kune i lipe) za tromjesečje prethodne godine, kumulativno prethodne godine, tromjesečje tekuće godine i kumulativno tekuće godine

– tržišna kapitalizacija – ako se dionicama trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu (u tisućama kuna)

– dividenda isplaćena po redovnoj dionici u posljednje tri godine (u postotnom iznosu u odnosu na nominalnu vrijednost, zaokružena na dvije decimale) za prethodnu godinu, prije dvije godine, prije 3 godine

– dividenda isplaćena po povlaštenoj dionici u posljednje tri godine (u postotnom iznosu u odnosu na nominalnu vrijednost, zaokružena na dvije decimale) za prethodnu godinu, prije dvije godine, prije 3 godine

2. Bilanca osiguravajućeg društva

AKTIVA

A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital

B) Nematerijalna imovina

C) Ulaganja

– Zemljišta i građevinski objekti

– Ulaganja u povezana poduzeća i poduzeća sa sudjelujućim interesima

– Ostala financijska ulaganja

– Depoziti kod preuzetog poslovanja osiguranja u reosiguranje

D) Ulaganja za račun i rizik vlasnika polica životnog osiguranja

E) Potraživanja iz poslova osiguranja i reosiguranja

F) Ostala imovina

– Materijalna imovina i zalihe (osim zemljišta i građevinskih objekata)

– Novac na računu i u blagajni

– Ostala imovina (vlastite dionice i sl.)

G) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda

UKUPNA AKTIVA

PASIVA

A) Kapital i rezerve

– Upisani kapital

– Rezerve

– Dobit/gubitak tekuće godine

B) Manjinski interesi

C) Tehničke rezerve

– Prijenosne premije

– Matematička rezerva osiguranja života

– Rezerve za štete

– Rezerve za bonuse i popuste

– Ostale osigurateljno tehničke rezerve

D) Tehničke rezerve životnih osiguranja – rizik na ugovaratelju

E) Neosigurateljno-tehničke rezerve

F) Depoziti zadržani iz posla predanog u reosiguranje

G) Ostale obveze

H) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

UKUPNA PASIVA

IZVANBILANČNA EVIDENCIJA

3. Račun dobiti i gubitka osiguravajućeg društva

A) Tehnički račun – poslovi neživotnog osiguranja

– Zarađene premije (prihodovane)

– Raspoređeni rezultat ulaganja iz netehničkog računa

– Ostali tehnički prihodi, neto od reosiguranja

– Izdaci za osigurane slučajeve, neto od reosiguranja

– Promjena ostalih tehničkih pričuva, neto od reosiguranja

– Izdaci za povrate premija (bonusi i popusti), neto od reosiguranja

– Poslovni rashodi (izdaci za obavljanje djelatnosti), neto

– Ostali osigurateljno-tehnički izdaci, neto od reosiguranja

– Promjene izravnavajućih šteta (kolebanje šteta)

Rezultat – poslovi neživotnog osiguranja

B) Tehnički račun – poslovi životnog osiguranja

– Zarađene premije (prihodovane)

– Prihod od ulaganja

– Nerealizirani dobici od ulaganja

– Ostali tehnički prihodi, neto od reosiguranja

– Izdaci za osigurane slučajeve, neto od reosiguranja

– Promjene ostalih tehničkih pričuva, neto od reosiguranja

– Izdaci za povrate premija (bonusi i popusti), neto od reosiguranja

– Poslovni izdaci (izdaci za obavljanje djelatnosti), neto

– Troškovi ulaganja

– Nerealizirani gubici od ulaganja

– Ostali osigurateljno-tehnički izdaci, neto od reosiguranja

– Raspoređeni rezultat ulaganja na netehnički račun

Rezultat – poslovi životnog osiguranja

C) Tehnički račun – ukupni obračun (dobit ili gubitak tekućeg razdoblja)

– Rezultat tehničkog računa – neživotno osiguranje

– Rezultat tehničkog računa – životno osiguranje

– Prihod od ulaganja

– Raspoređeni rezultat ulaganja s tehničkog računa životnih osiguranja

– Troškovi ulaganja

– Raspoređeni rezultat ulaganja s tehničkog računa neživotnog osiguranja

– Ostali prihodi

– Ostali troškovi, uključujući vrijednosna usklađenja

Dobit ili gubitak od redovnih aktivnosti prije poreza

Porez na dobit ili gubitak iz redovnih aktivnosti

Dobit ili gubitak od redovnih aktivnosti nakon poreza

– Izvanredni prihod

– Izvanredni rashod

– Porez na dobit ili gubitak iz izvanrednih aktivnosti

– Ostali porezi (koji nisu uključeni u navedene pozicije)

Neto dobit ili gubitak obračunskog razdoblja

Manjinski interesi

Neto dobit ili gubitak skupine

4. Izvještaj o novčanom tijeku osiguravajućeg društva

A) POSLOVNE AKTIVNOSTI

 – Dobit/gubitak nakon poreza

 – Amortizacija

 – Povećanje/smanjenje ulaganja u zemljište i građevinske objekte

– Povećanje/smanjenje ulaganja u povezana poduzeća

– Povećanje/smanjenje ulaganja u dugoročne vrijednosne papire – financijska ulaganja

– Povećanje/smanjenje depozita kod preuzetog poslovanja osiguranja u reosiguranje

– Povećanje/smanjenje ulaganja za račun i rizik vlasnika polica životnog osiguranja

– Povećanje/smanjenje potraživanja iz poslova osiguranja, reosiguranja i ostalih potraživanja

– Povećanje/smanjenje ostale imovine

– Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda

– Povećanje/smanjenje tehničkih rezervi za prijenosne premije

– Povećanje/smanjenje tehničkih rezervi za matematičke rezerve

– Povećanje/smanjenje tehničkih rezervi za štete

– Povećanje/smanjenje tehničkih rezervi za bonuse, popuste i ostale osigurateljno-tehničke rezerve

– Povećanje/smanjenje tehničkih rezervi životnog osiguranja

– Povećanje/smanjenje neosigurateljno-tehničke rezerve

– Povećanje/smanjenje depozita kod posla predanog u reosiguranje

– Povećanje/smanjenje ostalih obveza

– Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja

– Povećanje/smanjenje ostalih stavki

Novčani tijek od poslovnih aktivnosti

B) INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

– Kupnja ostale materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine

– Primici od prodaje ostale materijalne i nematerijalne imovine

– Povećanje/smanjenje ulaganja u vrijednosne papire, obveznice i dionice

– Povećanje/smanjenje dugoročnih plasmana

– Povećanje/smanjenje depozita bankama

– Povećanje/smanjenje kratkoročnih ulaganja

– Povećanje/smanjenje ostalih stavki

Novčani tijek od investicijskih aktivnosti

C) FINANCIJSKE AKTIVNOSTI

– Isplata dividendi

– Povećanje kapitala novom emisijom dionica

– Povećanje/smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita

– Povećanje/smanjenje ostalih dugoročnih obveza

– Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita

– Povećanje/smanjenje ostalih stavki

Novčani tijek od financijskih aktivnosti

D) Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenta

E) Novčana sredstva i ekvivalenti novčanih sredstava na početku razdoblja

F) Novčana sredstva i ekvivalenti novčanih sredstava na kraju razdoblja

5. Izvještaj o promjenama temeljnog kapitala osiguravajućeg društva

Upisani kapital

Premije na emitirane dionice

Rezerve

Vlastite dionice

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja

Dividende

Revalorizacijske rezerve

a) revalorizacija nekretnina, postrojenja i oprem

b) revalorizacija ulaganja

c) ostala revalorizacija

Ispravak temeljnih pogreški

Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt

Promjene računovodstvenih politika

Sveukupno kapital i rezerve

6. Pojašnjenja i komentar uprave osiguravajućeg društva

A) Bilješke:

– podjela dionica

– zarada po dionici

– promjene vlasničke strukture

– pripajanja i spajanja

– neizvjesnosti (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)

B) Pojašnjenja uprave

– rezultati poslovanja

– prihodi po vrstama osiguranja

– opis proizvoda ili usluga

– operativni i ostali troškovi

– dobit ili gubitak

– likvidnost

– promjene računovodstvenih politika

– pravna pitanja

– ostale napomene

SADRŽAJ IZVJEŠĆA JAVNOG DIONIČKOG DRU­ŠTVA
IZ GRUPE OSTALIH DIONIČKIH DRUŠTAVA

1. Opći podaci o dioničkom društvu

– tvrtka

– sjedište i poslovna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)

– telefon i telefaks

– adresa elektroničke pošte

– adresa Internet stranice

– matični broj kod Državnog zavoda za statistiku (MB)

– matični broj subjekta upisa u sudski registar (MBS)

– žiroračun i naziv institucije kod koje je otvoren

– datum osnivanja (dan, mjesec, godina)

– broj podružnica

– oznaka strukture vlasništva

– šifra djelatnosti

– opis djelatnosti, sumarno

– broj zaposlenika na zadnji dan tromjesečja

– ime i prezime, adresa prebivališta i datum rođenja pred­sjednika i članova uprave

– ime i prezime, adresa prebivališta i datum rođenja prokurista

– ime i prezime, adresa prebivališta i datum rođenja pred­sjednika i članova nadzornog odbora

– broj dioničara na zadnji dan tromjesečja

– 10 najvećih dioničara (ime i prezime i adresa za fizičke, odnosno, tvrtka, sjedište i poslovna adresa za pravne osobe), broj i postotak dionica u vlasništvu zaokružen na dvije decimale

– broj i postotak vlastitih dionica u temeljnom kapitalu zaokružen na dvije decimale

– ukupan iznos temeljnog kapitala (u kunama)

– broj izdanih (redovnih, povlaštenih) dionica, oznaka emisije

– nominalna vrijednost dionica (u kunama)

– međunarodni identifikacijski broj dionica (ISIN)

– financijska izvješća (konsolidirana, nekonsolidirana)

– ako su izvješća konsolidirana, tvrtka, sjedište i poslovna adresa do šest najznačajnijih subjekata konsolidacije, osim matice

– tvrtka, sjedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala zadnja godišnja financijska izvješća društva

– naziv burze ili uređenog javnog tržišta i kotacije u koju su uvrštene dionice

– cijena redovnih dionica (najviša i najniža), ako se njima trgovalo na burzi ili uređenom javnom tržištu a) u prethodnom tromjesečju b) u tekućem tromjesečju

– cijena povlaštenih dionica (najviša i najniža), ako se njima trgovalo na burzi ili uređenom javnom tržištu a) u prethodnom tromjesečju b) u tekućem tromjesečju

– zarada po dionici (kune i lipe) za tromjesečje prethodne godine, kumulativno prethodne godine, tromjesečje tekuće godine i kumulativno tekuće godine

– tržišna kapitalizacija – ako se dionicama trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu (u tisućama kuna)

– dividenda isplaćena po redovnoj dionici u posljednje tri godine (u postotnom iznosu u odnosu na nominalnu vrijednost, zaokružena na dvije decimale) za prethodnu godinu, prije dvije godine, prije 3 godine

– dividenda isplaćena po povlaštenoj dionici u posljednje tri godine (u postotnom iznosu u odnosu na nominalnu vrijednost, zaokružena na dvije decimale) za prethodnu godinu, prije dvije godine, prije 3 godine

2. Bilanca dioničkog društva

AKTIVA

A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital

B) Dugotrajna imovina

 – Nematerijalna imovina

– Materijalna imovina

– Financijska imovina

– Potraživanja

C) Kratkotrajna imovina

– Zalihe

– Potraživanja od kupaca

– Ostala potraživanja

– Financijska imovina

– Novac na računu i blagajni

D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda

E) Gubitak iznad visine kapitala

Ukupno aktiva

PASIVA

A) Kapital i rezerve

– Upisani kapital

– Rezerve

– Dobit/gubitak tekuće godine

B) Manjinski interesi

C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove

D) Dugoročne obveze

E) Kratkoročne obveze

– Obveze prema dobavljačima

– Kratkoročne financijske obveze

– Ostale kratkoročne obveze

F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Ukupno pasiva

IZVANBILANČNE STAVKE

3. Račun dobiti i gubitka dioničkog društva

PRIHODI

A) Prihodi

– Prihodi od prodaje u zemlji

– Prihodi od prodaje u inozemstvu

– Ostali prihodi

B) Financijski prihodi

– Pozitivne tečajne razlike

– Kamate i ostali financijski prihodi

C) Izvanredni prihodi

UKUPNO PRIHODI

RASHODI

D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje

E) Rashodi

– Materijalni troškovi i troškovi prodane robe

– Troškovi osoblja

– Amortizacija

– Vrijednosno usklađenje i rezerviranja

– Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti

F) Financijski rashodi

– Negativne tečajne razlike

– Kamate i ostali financijski rashodi

G) Izvanredni rashodi

UKUPNO RASHODI

DOBITAK ILI GUBITAK

– Dobit ili gubitak prije oporezivanja

– Porez na dobit

Dobit ili gubitak nakon oporezivanja

Manjinski interesi

Neto dobit ili gubitak skupine

4. Izvještaj o novčanom tijeku dioničkog društva

A) Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti

– Dobit / gubitak nakon poreza

– Amortizacija

– Povećanje/smanjenje vrijednosti zaliha

– Povećanje/smanjenje potraživanja od kupaca

– Povećanje/smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja

– Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda

– Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima

– Povećanje/smanjenje dugoročnih rezerviranja

– Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja

– Povećanje/smanjenje potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala

– Povećanje/smanjenje dugoročnih potraživanja

– Povećanje/smanjenje kratkotrajne financijske imovine

– Povećanje/smanjenje ostalih dugoročnih obveza

– Povećanje/smanjenje ostalih stavki

B) Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti

– Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine

– Stjecanje podružnica

– Stjecanje manjinskih interesa

– Povećanje/smanjenje financijske dugotrajne imovine

– Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine

– Isplaćene dividende

– Povećanje/smanjenje ostalih stavki

C) Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti

– Povećanje kapitala novom emisijom dionica

– Povećanje/smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita

– Povećanje/smanjenje ostalih dugoročnih obveza

– Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita

– Povećanje/smanjenje ostalih stavki

D) Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata

E) Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

F) Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

5. Izvještaj o promjenama temeljnog kapitala dioničkog društva

Upisani kapital

Premije na emitirane dionice

Rezerve

Vlastite dionice

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja

Dividende

Revalorizacijske rezerve

a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme

b) revalorizacija ulaganja

c) ostala revalorizacija

Ispravak temeljnih pogreški

Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt

Promjene računovodstvenih politika

Sveukupno kapital i rezerve

6. Pojašnjenja i komentar uprave dioničkog društva

A) Bilješke:

– podjela dionica

– zarada po dionici

– promjene vlasničke strukture

– pripajanja i spajanja

– neizvjesnosti (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)

B) Pojašnjenja uprave

– rezultati poslovanja

– prihodi po djelatnostima

– opis proizvoda ili usluga

– operativni i ostali troškovi

– dobit ili gubitak

– likvidnost

– promjene računovodstvenih politika

– pravna pitanja

– ostale napomene