Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova

NN 119/2003 (25.7.2003.), Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1662

Na temelju članka 97. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj za­štiti (»Narodne novine« br. 1/97 – pročišćeni tekst, 111/97, 95/00 i 129/00) ministar zdravstva uz suglasnost ministra znanosti i tehnologije donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE ILI DIJELOVI ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA DODJELU NAZIVA KLINIKA ILI KLINIČKA USTANOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova u kojima se izvodi studij u nastavnom području struke biomedicine i zdrav­stva (u daljnjem tekstu: stručni studij), odnosno studij u znanstvenom području biomedicine i zdravstva (u daljnjem tekstu: sveučilišni studij) i poslijediplomski stručni ili znanstveni studij.

Članak 2.

Zdravstvene ustanove ili njihov dio koje izvode kliničku nastavu temeljem nastavne potrebe jesu klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar (u daljnjem tekstu: kliničke ustanove).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, dijelu zdravstvene ustanove koji ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, a obavlja djelatnost dijagnostike, umjesto naziva »klinika« dodjeljuje se naziv »klinički zavod«.

Članak 3.

Klinička ustanova može biti samo ona zdravstvena ustanova u kojoj se provodi vrhunski stručni rad u praksi, koja provodi znanstvena i stručna istraživanja, vodi brigu o unaprjeđivanju nastave i nastavnih funkcija djelatnika te nastavi daje istaknuto mjesto u okviru svoje osnovne djelatnosti.

Članak 4.

Opći uvjeti za izvođenje nastave u zdravstvenoj ustanovi jesu:

1. nastavna potreba za obrazovanjem zdravstvenih djelatnika više i visoke stručne spreme na dodiplomskoj i poslijediplomskoj razini,

2. stručna djelatnost prema zahtjevima suvremene medicine,

3. u sudski registar upisano obavljanje znanstvenoistraži­vačke djelatnosti,

4. potreban prostor (predavaonica) i oprema za nastavnu djelatnost prema zahtjevima za izvođenje studija iz članka 1. ovoga Pravilnika,

5. medicinska biblioteka i bibliotekar u radnom odnosu i/ili dostupnost bazama podataka na Internetu 24 sata dnevno.

Opći uvjeti za obavljanje znanstvenoistraživačke djelatnosti u kliničkim ustanovama određeni su propisima iz područja znanstvenoistraživačke djelatnosti.

Članak 5.

Posebni uvjeti za izvođenje studija iz članka 1. ovoga Pravil­nika jesu:

a) normiranje rada u nastavi

– pedagoški standardi o veličini nastavnih grupa za pojedine oblike nastave u odnosu na raspoloživi prostor određuju se u skla­du s kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje ukoliko općim aktom ustanove nije određeno drukčije u skladu s mogućnostima visokog učilišta,

– optimalan sastav nastavnih grupa prema kriterijima fakulteta.

b) stručni uvjeti

– odgovarajuća razina stručnoga rada te povezivanje struč­nog i znanstvenoistraživačkog rada,

– redovito stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika,

– sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima.

c) kadrovski uvjeti

– visoko kvalificiran stručni kadar s najmanje jednom treći­nom zdravstvenih djelatnika koji imaju znanstvena ili istraži­vačka zvanja,

– najmanje dva zdravstvena djelatnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, izvanrednog profesora ili redovitog profesora.

Članak 6.

Zdravstvene ustanove koje ispunjavaju uvjete iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika obvezne su u svojim općim aktima:

1. uvjetovati izbor predstojnika klinika znanstveno-nastavnim zvanjem te uvjetovati njihov reizbor svake četiri godine,

2. osigurati sredstva zdravstvenim djelatnicima za specija­lis­tičko i poslijediplomsko usavršavanje, znanstveni i nastavni rad,

3. stimulirati stručne i znanstvene međunarodne kontakte,

4. organizirati i provoditi specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika i usavršavanje iz područja užih specijalnosti.

Članak 7.

Kliničke ustanove obvezne su s fakultetom odnosno drugim visokim učilištem za kojeg izvode kliničku nastavu sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama u izvođenju nastave.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka kliničke ustanove dostav­ljaju Ministarstvu zdravstva, a fakulteti odnosno visoka učilišta Ministarstvu znanosti i tehnologije.

Članak 8.

Kliničke ustanove dužne su jednom godišnje podnijeti pisano izvješće nadležnom stručnom vijeću visokog učilišta o peda­goškim, stručnim i znanstvenim uvjetima za izvođenje dodiplomske i poslijediplomske nastave.

Ukoliko iz godišnjeg izvješća proizlazi da je u tijeku godine klinička ustanova zbog bilo kojeg od uvjeta iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika izgubila uvjete za izvođenje nastave, stručno vijeće visokog učilišta obavještava Ministarstvo zdravstva koje nakon pribavljenog mišljenja od strane Nacionalnog zdravstvenog vijeća može rješenjem i prije isteka roka od četiri godine ukinuti dodijeljeni naziv.

Stručno vijeće visokog učilišta je obvezno izvijestiti Ministarstvo zdravstva koje kliničke ustanove nisu podnijele pisano izvješće do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 9.

Naziv klinika (klinički zavod), klinička bolnica i klinički bolnički centar dodjeljuje ministar nadležan za zdravstvo za raz­doblje od četiri godine.

Postupak za dodjelu naziva ili verifikacija uvjeta za dodjelu naziva klinička ustanova pokreće Upravno vijeće zdravstvene ustanove uz obrazloženje o postojanju općih i posebnih uvjeta iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika i dostavlja ga Nacionalnom zdravstvenom vijeću.

Nacionalno zdravstveno vijeće će radi analize postojanja uvjeta iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika pribaviti mišljenje dva stručna povjerenstva i to:

a) povjerenstva za znanstveno-nastavni rad (imenuje ga stručno vijeće nadležnog visokog učilišta) koje će utvrditi da li postoji nastavna potreba i pedagoški uvjeti za dodjelu naziva,

b) nadležnog stručnog povjerenstva Ministarstva zdravstva koje će ocijeniti razinu stručnog rada kao osnovu za nastavnu djelatnost.

Članak 10.

Postupak za dodjelu naziva klinička ustanova obnavlja se svake četiri godine.

Upravna vijeća zdravstvenih ustanova koje nose naziv kliničke ustanove obvezna su podnijeti Ministarstvu zdravstva zahtjev za verifikaciju uvjeta za dodjelu naziva klinika (klinički zavod), klinička bolnica i klinički bolnički centar u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 11.

Ukoliko pri postupku verifikacije naziva klinička ustanova povjerenstva iz članka 9. ovoga Pravilnika utvrde da zdravstvena ustanova ne ispunjava propisane uvjete, ministar zdravstva će rješenjem na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća ukinuti dodijeljeni naziv ili odrediti rok od dvanaest mjeseci za ispu­njenje uvjeta.

Članak 12.

Kliničke ustanove koje ne podnesu zahtjev Ministarstvu zdravstva za verifikaciju u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika izgubit će status kliničke ustanove.

Ministarstvo zdravstva će po službenoj dužnosti rješenjem oduzeti kliničkoj ustanovi iz stavka 1. ovoga članka dodijeljeni naziv.

Članak 13.

Sveučilište može prema propisima koji uređuju visoko obrazovanje dodijeliti naziv »sveučilišna« klinička ustanova po postupku i uz uvjete utvrđene statutom sveučilišta.

Vezano uz stavak 1. ovoga članka sveučilište je obvezno zatražiti prethodnu suglasnost ministra zdravstva.

Članak 14.

Prema odredbi članka 96. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ministar zdravstva može odobriti izvođenje nastave posebno dijelova praktičnog rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ako ustanova primarne zdravstvene zaštite ima ugovorni odnos s visokim učilištem.

Prijedlog za izvođenje nastave odnosno dijelova praktičnog rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dostavlja Ministarstvu zdrav­stva stručno vijeće nadležnog visokog učilišta s kopijom ugovora i obrazloženjem nastavne potrebe.

Ministarstvo zdravstva rješenjem predloženu zdravstvenu ustanovu primarne zdravstvene zaštite ili njen dio određuje kao nastavnu bazu za određeno područje na rok koji proizlazi iz ugovora.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati klinike, kliničke bolnice i klinički bolnički centri za dodjelu naziva klinička ustanova (»Narodne novine« br. 66/94 i 32/95).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-04/13
Urbroj: 534-05-03-1
Zagreb, 18. srpnja 2003.

Ministar zdravstva
mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.