Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2003. godinu

NN 122/2003 (30.7.2003.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2003. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1734

Na temelju članka 46. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/2002) i članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 2003. godine donijela

ODLUKU

o preraspodjeli sredstava planiranih u DrŽavnom proraČunu Republike Hrvatske za 2003. godinu

I.

Ovlašćuje se Ministarstvo financija da kod proračunskih korisnika izvrši preraspodjelu sredstava za rashode poslovanja planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2003. godinu (»Narodne novine«, broj 154/2002).

II.

Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se kod proračunskih korisnika prema sljedećem rasporedu:

 

                     AKTIVNOST                                                                 PLAN ZA       POVEĆANJE     SMANJENJE           NOVI

                                                                                                                   2003.                                           ZA 2003.              PLAN

020 05        VLADA REPUBLIKE HRVATSKE                                                                                                                                   

A 508 000  Osnovna djelatnost Vlade Republike Hrvatske

 3211            Službena putovanja                                                       672.425,00           100.000,00                                       772.425,00

 3213            Stručno usavršavanje zaposlenika                                75.000,00                                         50.000,00            25.000,00

 3231            Usluge telefona, pošte i prijevoza                               200.000,00           150.000,00                                      350.000,00

 3237            Intelektualne i osobne usluge                                      280.000,00           250.000,00                                       530.000,00

 020 20       URED ZA PROVOĐENJE PROJEKTA
                     SUKCESIJE                                                                                                                                                                           

A 512 000  Projekt sukcesije                                                                                                                                                                

3237             Intelektualne i osobne usluge                                      100.000,00             70.000,00                                      170.000,00

020 35        URED ZA OPĆE POSLOVE
                     HRVATSKOGA SABORA I VLADE
                     REPUBLIKE HRVATSKE                                                                                                                                                  

A 515 000  Opći poslovi Vlade i Hrvatskoga sabora

3231             Usluge telefona, pošte i prijevoza                            4.422.000,00           925.000,00                                   5.347.000,00

3235             Zakupnine i najamnine                                               2.060.307,00                                       200.000,00       1.860.307,00

020 42        URED ZA PROTOKOL
                     VLADE REPUBLIKE HRVATSKE                                                                                                                                   

A 686 000  Osnovna djelatnost Ureda

3211             Službena putovanja                                                         78.065,00           100.000,00                                      178.065,00

3231             Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 49.590,00                                           5.000,00            44.590,00

3238             Računalne usluge                                                            11.000,00               5.000,00                                        16.000,00

3299             Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     100.000,00             50.000,00                                      150.000,00

020 46        DIREKCIJA ZA KORIŠTENJE                                                   
                     SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM                                                                                                                                      

A 691 000  Osnovna djelatnost Direkcije za korištenje
                     službenim zrakoplovom

3211             Službena putovanja                                                       361.098,00           280.000,00                                      641.098,00

3213             Stručno usavršavanje zaposlenika                              500.000,00           350.000,00                                      850.000,00

3223             Energija                                                                         1.300.000,00           700.000,00                                   2.000.000,00

3232             Usluge tekućeg i investicijskog održavanja           1.891.900,00           300.000,00                                   2.191.900,00

3238             Računalne usluge                                                            50.000,00                                         40.000,00            10.000,00

3239             Ostale usluge                                                                    50.000,00                                         40.000,00            10.000,00

3299             Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  1.894.943,00           600.000,00                                   2.494.943,00

020 50        URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU                                                                                                                                 

A 518 000  Osnovna djelatnost Ureda za odnose s javnošću

3211             Službena putovanja                                                         32.097,00           180.000,00                                      212.097,00

3233             Usluge promidžbe i informiranja                                  837.447,00           140.000,00                                      977.447,00

3293             Reprezentacija                                                                    7.980,00             10.000,00                                        17.980,00

020 56        URED ZA DRŽAVNU IMOVINU                                                                                                                                       

A 520 000  Upravljanje i kontrola državnom imovinom

3223             Energija                                                                         2.150.000,00                                       300.000,00       1.850.000,00

3232             Usluge tekućeg i investicijskog održavanja           9.433.885,00                                    1.600.000,00       7.833.885,00

3233             Usluge promidžbe i informiranja                                  167.000,00                                       100.000,00            67.000,00

020 60        URED VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
                     ZA ZATOČENE I NESTALE
                                                                                                                                              

A 522 000  Osnovna djelatnost Ureda za zatočene i nestale

3211             Službena putovanja                                                         48.146,00             30.000,00                                        78.146,00

3231             Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 90.000,00                                         30.000,00            60.000,00

3237             Intelektualne i osobne usluge                                        50.000,00                                         20.000,00            30.000,00

3238             Računalne usluge                                                            12.000,00             20.000,00                                        32.000,00

A 522 002  Ekshumacija i identifikacija

3299             Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  4.593.816,00                                    1.900.000,00       2.693.816,00

020 87        URED ZA LJUDSKA PRAVA                                                                                                                                           

A 681 000  Zaštita ljudskih prava

3211             Službena putovanja                                                       192.582,00           130.000,00                                      322.582,00

3213             Stručno usavršavanje zaposlenika                               30.000,00            20.000,00                                       50.000,00

3221             Uredski materijel i                                                             80.000,00                                         20.000,00            60.000,00
                     ostali materijalni rashodi                                                                                                                                                      

3225             Sitan inventar i auto gume                                              10.000,00                                           5.000,00              5.000,00

3231             Usluge telefona, pošte i prijevoza                               100.000,00                                         20.000,00            80.000,00

3233             Usluge promidžbe i informiranja                                    30.000,00             10.000,00                                        40.000,00

3238             Računalne usluge                                                            11.000,00             20.000,00                                        31.000,00

A 681 006  Međunarodna konferencija o ljudskim pravima

3235             Zakupnine i najamnine                                                  200.000,00                                         55.000,00          145.000,00

3299             Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       50.000,00                                         20.000,00            30.000,00

A 681 008  Povjerenstvo za ljudska prava

3299             Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       20.000,00                                         10.000,00            10.000,00

A 681 010  UN-dokumentacijsko-obrazovni centar
                     o ljudskim pravima

3237             Intelektualne i osobne usluge                                        60.000,00                                         50.000,00            10.000,00

020 89        URED ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO                                                                                                                     

A 685 000  Suradnja za socijalno partnerstvo

3211             Službena putovanja                                                         10.857,00             15.000,00                                        25.857,00

3293             Reprezentacija                                                                    4.750,00             10.000,00                                        14.750,00

020 90        URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE
                     OPOJNIH DROGA                                                                                                                                                              

A 530 000 Suzbijanje zlouporabe opojnih droga

3237             Intelektualne i osobne usluge                                      280.000,00           100.000,00                                      380.000,00

3239             Ostale usluge                                                                      8.000,00             20.000,00                                         28.000,00

A 530 007  Edukacija na području suzbijanja
                     opojnih droga

3235             Zakupnine i najamnine                                                  100.000,00                                         80.000,00            20.000,00

3237             Intelektualne i osobne usluge                                      153.000,00           100.000,00                                      253.000,00

3293             Reprezentacija                                                                  62.721,00                                         50.000,00            12.721,00

A 530 008  Međunarodni kongres vezan uz problematiku
                     trgovanja drogom tzv. »Balkanskom rutom«

3235             Zakupnine i najamnine                                                    50.000,00                                         30.000,00            20.000,00

3237             Intelektualne i osobne usluge                                      112.000,00                                         35.000,00            77.000,00

3299             Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       40.000,00                                         25.000,00            15.000,00

SVEUKUPNO:                                                                            33.123.609,00     4.685.000,00    4.685.000,00  33.123.609,00

 

III.

Ova Odluka je sastavni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu (»Narodne novine«, broj 154/2002).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu s danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. lipnja 2003. godine.

Klasa: 400-06/03-01/03
Urbroj: 5030109-03-13
Zagreb, 24. srpnja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.