Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste

NN 122/2003 (30.7.2003.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1736

Na teme­lju članka 49. stavka 3., članka 55. stavka 2., članka 56. stavka 3. Zakona o sigurnosti u že­ljezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 77/92, 26/93 i 29/94), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA, POSTUPKU, NAČINU UTVRĐIVANJA I OSIGURANJA KRIŽANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE I CESTE

Članak 1.

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

Članak 5.a.

Na prugama II. reda razmak između dva cestovna prijelaza može biti i ma­nji, kada je to bitan preduvjet za rješava­nje prometne i prostorno-razvojne problematike u građevinskom području nase­lja.

Takvi cestovni prijelazi moraju biti oprem­ljeni odgovara­jućim uređajima za osigura­nje prijelaza i ne smiju postojati druge tehničko-tehnološke zapreke u vezi s odvija­njem že­ljezničkog i cestovnog prometa.

Suglasnost na rješe­nja u vezi sa stavkom 1. i 2. ovog članka daje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 2.

U članku 6. iza teksta: »iz članka 5.« dodaje se i »i članka 5.a.«.

Članak 3.

U članku 9. na kraju teksta dodaje se:

»– odgovarajućim uređajima za osigura­nje prijelaza na križa­nju že­ljezničke pruge i ceste iz članka 5.a.«

Članak 4.

U članku 21. iza teksta: »Usklađiva­nje postojeće­g sta­nja cestovnih i pješačkih prijelaza s odredbama članka 3., 5.,« dodaje se: »5.a,« a ostali dio teksta ostaje isti.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-02/43
Urbroj: 530-01-03-4
Zagreb, 28. srp­nja 2003.

Ministar
Roland Žuvanić, v. r.