Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

NN 123/2003 (31.7.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

HRVATSKI SABOR

1744

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 18. srp­nja 2003.

Broj: 01-081-03-2674/2
Zagreb, 23. srp­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA

Članak 1.

U Stečajnom zakonu (»Narodne novine«, br. 44/96., 29/99. i 129/00.) naslov iznad članka 5. i članak 5. mijenjaju se i glase:

»Nadležnost

Članak 5.

U stečajnom postupku isključivo je stvarno i mjesno nadležan trgovački sud na čijem se području nalazi sjedište dužnika pravne osobe, odnosno sjedište dužnika pojedinca.«

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv naredbe stečajni upravitelj, odbor vjerovnika i vjerovnici mogu podnijeti prigovor u roku od tri dana od dana njezine objave, a ako nije objavljena – od dana dostave otpravka.

(2) O prigovoru protiv naredbe odlučuje stečajni sudac rješenjem protiv kojega nije dopuštena žalba.

(3) Prigovor ne zadržava provedbu naredbe, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.«

Članak 3.

U članku 15. riječi: »stečajno vijeće«, brišu se.

Članak 4.

Naziv odjeljaka 2. »2. Stečajno vijeće« mijenja se i glasi:

»Stečajni sudac«, a članak 16. i naslov iznad njega brišu se.

Članak 5.

Članak 17. i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

»Ovlasti stečajnog suca

Članak 17.

(1)  Stečajni sudac:

1. odlučuje o pokretanju prethodnog postupka radi utvr­đivanja postojanja stečajnoga razloga i provodi taj postupak,

2. odlučuje o otvaranju stečajnoga postupka,

3. imenuje i razrješava stečajnoga upravitelja, nadzire njegov rad i daje mu obvezatne upute, u skladu s ovim Zakonom,

4. nadzire rad odbora vjerovnika,

5. određuje započete poslove koje treba završiti tijekom stečajnoga postupka, u skladu s ovim Zakonom,

6. odobrava predračun troškova stečajnoga postupka i određuje nagradu stečajnom upravitelju,

7. odobrava isplatu vjerovnika,

8. donosi odluke o zaključenju i obustavi stečajnoga postupka,

9. odlučuje i o svim drugim pitanjima stečajnoga postupka, osim o onima o kojima po ovom Zakonu odlučuje koje drugo tijelo stečajnoga postupka.«

Članak 6.

Članci 17.a do 19. brišu se.

Članak 7.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za stečajnog upravitelja može biti imenovan samo odvjetnik, odvjetnički ured koji ima financijsko-ekonomskog savjetnika ili član javnog trgovačkog društva upisanog u sudski registar za obavljanje djelatnosti stečajno upraviteljske službe koji ima visoku stručnu spremu (VII/I stupanj) i položen stručni ispit za stečajnog upravitelja.«

Članak 8.

Članak 21.a mijenja se i glasi:

»(1) Na listu stečajnih upravitelja od članova odnosno zaposlenika javnih trgovačkih društava upisanih u sudski registar za obavljanje djelatnosti stečajno upraviteljske službe može biti stavljena samo osoba koja ima visoku stručnu spremu (VII/I stupanj) i koja je položila stručni ispit za stečajnog upravitelja.

(2) Vlada Republike Hrvatske će posebnim aktom utvrditi kriterije i način obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima.«

Članak 9.

U članku 23. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

»(3) Na zahtjev vjerovnika koji predstavljaju većinu potra­živanja, stečajni sudac mora potvrditi imenovanje stečajnog upravitelja kojega su predložili vjerovnici, osim ako imenovana osoba ne ispunjava uvjete iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno zbog toga što postoji koji od razloga iz članka 20. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.«

Dosadašnji stavci 3. do 6. postaju stavci 4. do 7.

Članak 10.

U članku 24. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Stečajni upravitelj može stečajnom sucu podnijeti pisani prigovor protiv njegovih naredbi i uputa u roku od tri dana, a ako je rok za provedbu naredbe ili upute kraći od tri dana, unutar toga roka. Do odluke stečajnoga suca stečajni upravitelj može odgoditi provedbu dobivene naredbe ili upute, ako u njima nije drukčije određeno.«

Članak 11.

U članku 25. stavku 2. riječi: »stečajno vijeće«, brišu se.

Članak 12.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Rad stečajnoga upravitelja nadziru stečajni sudac, odbor vjerovnika i skupština vjerovnika, koji su ovlašteni u svako doba zatražiti obavijesti ili izvješća o stanju stvari i vođenju poslova.«

Stavak 3. briše se.

Članak 13.

U članku 27. stavku 2. riječi: »stečajnog suca«, brišu se.

Članak 14.

U članku 28. stavku 2. riječi: »odobrilo stečajno vijeće ili stečajni sudac« zamjenjuju se riječima: »odobrio stečajni sudac«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) O zahtjevima za naknadu štete podnesenim protiv stečajnog upravitelja sud odlučuje u parničnom postupku.«

Članak 15.

U članku 29. stavku 3. riječi: »stečajnog suca«, brišu se.

Članak 16.

U članku 32. stavku 2. iza točke dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Predstavnik Republike Hrvatske u odboru vjerovnika za tražbine Republike Hrvatske, fondova koji se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvat­skog zavoda za zapošljavanje je Ministarstvo financija – Porezna uprava.«

Članak 17.

U članku 39. stavak 8. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. rješenje o iskazu nekretnina ili potvrdu Hrvatskog fonda za privatizaciju o nekretninama koje su iskazane u vrijednosti društvenog kapitala u postupku pretvorbe, ako se radi o trgo­vačkom društvu nastalom pretvorbom društvenog poduzeća.«

Stavci 10. i 11. mijenjaju se i glase:

»(10) Državna i druga tijela te pravne osobe koje Državno odvjetništvo zastupa po zakonu i na temelju punomoći, zatim fondovi koji se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdrav­stveno osiguranje dužni su po službenoj dužnosti bez odgode obavijestiti to odvjetništvo o postojanju uvjeta za pokretanje stečajnog postupka nad određenim njihovim dužnicima.

(11) Državno odvjetništvo dužno je u ime i za račun Republike Hrvatske te pravnih osoba iz stavka 10. ovoga članka podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnoga postupka.«

Članak 18.

U članku 39.a u stavku 1. riječi: »5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10.000,00 kuna«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Dodatnu pristojbu iz stavka 1. ovoga članka dužne su uplatiti i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kada kao vjerovnik predlaže pokretanje stečajnog postupka. Tu pristojbu nisu dužni uplatiti zaposlenici i raniji zaposlenici dužnika koji kao vjerovnici predlažu pokretanje stečajnog postupka radi namirenja dospjelih tražbina po osnovi rada, Republika Hrvatska kao ni kada se stečaj pokreće temeljem odredbe članka 41. Zakona o platnom prometu.«

Članak 19.

U članku 42. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U rješenju o pokretanju prethodnoga postupka stečajni sudac može imenovati privremenoga stečajnog upravitelja.«

Članak 20.

Naslov iznad članka 50. mijenja se i glasi:

»Izjava o pristupanju dugu«

U članku 50. stavku 1., 2., 4. i 5. riječi: »preuzimanje duga« u različitim padežima zamjenjuju se riječima: »pristupanje dugu« u odgovarajućim padežima.

Članak 21.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Stečajni sudac će odrediti jednog ili više vještaka koji će u roku od 15 dana, zajedno s njime i s privremenim stečajnim upraviteljem ako je imenovan i po njihovim uputama ispitati je li dužnik nesposoban za plaćanje ili prezadužen.«

Članak 22.

U članku 53. stavku 1. riječi: »stečajnog suca, odnosno« brišu se.

U stavku 2. riječi: »preuzimanja duga« zamjenjuju se riječima: »pristupanja dugu«.

Članak 23.

U članku 54. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Razlučni vjerovnici će se pozvati da u roku iz stavka 3. ovoga članka mogu obavijestiti stečajnoga upravitelja u pisanom obliku o postojanju svojih razlučnih prava.«

Članak 24.

U članku 63. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Stečajni će upravitelj i nakon zaključenja stečajnog postupka u ime stečajnog dužnika, a za račun stečajne mase unovčiti imovinu dužnika i prikupljenim sredstvima podmiriti nastale troškove stečajnoga postupka, a eventualni ostatak uplatiti u državni proračun. O obavljenim radnjama stečajni upravitelj podnosi izvještaje stečajnom sucu.«

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Ako se ispune pretpostavke iz članka 199. stavka 1. ovoga Zakona, stečajni sudac će rješenjem o nastavku postupka radi naknade diobe pozvati stečajne vjerovnike da u roku od trideset dana stečajnom upravitelju prijave svoje tražbine i zakazati ročište na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište). Na odgovarajući način će se primijeniti odredbe članka 158. do 163. te članka 164. do 195. ovoga Zakona.«

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi: »državno pravobraniteljstvo« zamjenjuju se riječima: »Državno odvjetništvo«.

Članak 25.

U članku 71. stavku 1. točki 1. iza riječi: »zaposlenika« dodaju se riječi: »i ranijih zaposlenika koje su ostvarene prije otvaranja stečajnog postupka a u koje spadaju: plaća za zadnja tri mjeseca prije otvaranja stečaja ili prestanka ugovora o radu do iznosa koji za određeni mjesec odgovara iznosu dvije trećine prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj, naknada plaće za godišnji odmor na koji je zaposlenik stekao pravo u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečaj ili u kojoj je prestao ugovor o radu, te u prethodnoj godini do iznosa koji za određeni mjesec odgovara iznosu dvije trećine prosječne mjesečne plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj, naknada plaće za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja ili prestanka ugovora o radu do iznosa koji za određeni mjesec odgovara iznosu dvije trećine prosječne mjesečne plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj, otpremnine do iznosa jedne trećine prosječne mjesečne plaće isplaćene u Repub­lici Hrvatskoj za svaku navedenu godinu rada kod tog poslodav­ca, naknada štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti«, iza riječi: »zdravstveno osiguranje« slovo: »i« zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: »mirovinsko osiguranje,« dodaju se riječi: »i Hrvatski zavod za zapošljavanje«.

Članak 26.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»Vjerovnici koji imaju založno pravo ili pravo na namirenje na kojoj stvari ili pravu koji su upisani u javnoj knjizi (zemljišnoj knjizi, upisniku brodova, zrakoplova, intelektualnog vlasništva i sl.), imaju pravo pokrenuti ovršni postupak radi prodaje stvari ili unovčenja prava prema odredbama članka 164.a ovoga Zakona.«

Članak 27.

U članku 81.a stavku 4. riječi: »ni nakon treće prodaje« zamjenjuju se riječima: »na prvoj prodaji«.

Članak 28.

Iza članka 81.a dodaju se dva članka, članak 81.b i članak 81.c, koji glase:

»Pokretanje ovršnog postupka

Članak 81.b

(1) U slučaju iz članka 81.a stavka 3. ovoga Zakona predlagatelj osiguranja (vjerovnik) ovršni postupak pokreće kao ovrhovoditelj protiv stečajnoga dužnika kao ovršenika.

(2) U postupku iz stavka 1. ovoga članka predlagatelj osiguranja (vjerovnik) svoje svojstvo razlučnog vjerovnika i osobe ovlaštene da postupak pokrene kao ovrhovoditelj dokazuje izvat­kom iz javne knjige i prijepisom rješenja o otvaranju stečajnog postupka protiv stečajnoga dužnika ili drugom odgovarajućom javnom ispravom kojom se to potvrđuje.

Članak 81.c

U slučajevima iz članka 81.a ovoga Zakona prednosni red predlagatelja osiguranja (vjerovnika) određuje se prema vremenu stjecanja prenesenog vlasništva na stvari odnosno prenesenog prava.«

Članak 29.

Iza članka 86. dodaje se članak koji glasi:

»Utvrđivanje troškova stečajnoga postupka

Članak 86.a

(1) O zahtjevima za namirenje tražbina po osnovi troškova stečajnoga postupka odlučuje rješenjem stečajni sudac.

(2) U slučaju potrebe stečajni sudac može prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka zatražiti izjašnjenje stečajnoga upravitelja.«

Članak 30.

Iza članka 87. dodaje se članak 87.a koji glasi:

»Isplata obveza stečajne mase

Članak 87.a

(1) Tijekom cijeloga postupka stečajni je upravitelj dužan voditi računa o tome da se iz stečajne mase osiguraju sredstva potrebna za namirenje predvidivih obveza stečajne mase, a prigodom isplate pojedinih obveza stečajne mase dužan je izdvojiti sredstva potrebna za pokriće onih takvih obveza za koje se osnovano može pretpostaviti da bih ih trebalo namiriti u budućnosti.

(2) Prije zaključenja stečajnoga postupka stečajni će upravitelj, uz suglasnost stečajnoga suca, dio stečajne mase izdvojen u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka položiti kod suda ili javnog bilježnika. Nakon zaključenja stečajnoga postupka o isplati iz položenog novca odlučuje stečajni sudac na temelju zahtjeva pojedinih vjerovnika stečajne mase vodeći računa o potrebi da se osiguraju odgovarajuća sredstva za isplatu onih vjerovnika koji za ostvarenje svojih tražbina još uvijek ne raspolažu ovršnom ispravom ili drugom valjanom pravnom osobom.«

Članak 31.

U članku 95. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»(2) Parnice koje su u vrijeme otvaranja stečajnog postupka bile u tijeku protiv stečajnog dužnika preuzet će u njegovo ime stečajni upravitelj ako se tiču:

1. izlučenja nekog predmeta iz stečajne mase,

2. odvojenog namirenja,

3. obveza stečajne mase.«

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako stečajni upravitelj odmah nakon nastavljanja parnica iz stavka 1. i 2. ovoga članka prizna tužbeni zahtjev ili ga se odrekne, protivna će stranka troškove parničnog postupka moći ostvarivati samo kao stečajni vjerovnik, a ako stečajni upravitelj nastavi parnicu i izgubi je, obveza na naknadu daljnjih troškova postupka protivnoj stranci je obveza stečajne mase.«

Članak 32.

U članku 104. stavku 1. brojka: »74.« zamjenjuje se brojkom: »77.«.

Članak 33.

U članku 107. stavku 6. riječ: »od« zamjenjuje se riječju: »do«.

Članak 34.

U članku 115. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Najamni i zakupni odnosi dužnika o nekretninama i prostorijama obvezuju stečajnu masu i nakon otvaranja stečajnog postupka. To vrijedi i za najamne i zakupne odnose koje je dužnik sklopio kao najmodavac ili zakupodavac, a tiču se predmeta koji su radi osiguranja preneseni na treću osobu koja je financirala njihovu nabavku ili proizvodnju.«

Članak 35.

U članku 116. stavku 2. iza riječi: »drugu stranu« dodaju se riječi: », na njezin zahtjev,«.

Članak 36.

U članku 118. riječ: »zakupio« zamjenjuje se riječju: »dao u zakup«.

Članak 37.

U članku 128. stavku 3. iza riječi: »ako je znao« dodaju se riječi: »ili je morao znati«.

Članak 38.

U članku 129. stavku 2. iza riječi: »ako je znao« dodaju se riječi: »ili je morao znati«.

Članak 39.

U članku 131. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»(2) Smatrat će se da je vjerovnik znao da dužniku prijeti nesposobnost za plaćanje i da se radnjom oštećuju vjerovnici ako je znao ili je morao znati za okolnosti iz kojih se nužno moralo zaključiti da je dužnik nesposoban za plaćanje i da se radnjom oštećuju vjerovnici.«

U današnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., iza riječi: »nije bila poznata« dodaju se riječi: »niti joj je morala biti poznata«.

Članak 40.

Iza članka 155. dodaju se dva članka, 155.a i 155.b, koji glase:

»Članak 155.a

(1) Stečajni sudac zakazat će posebnu sjednicu skupštine vjerovnika najkasnije u roku od šest mjeseci od dana održavanja prvoga izvještajnog ročišta radi raspravljanja o provedenom stečajnom postupku i donošenju odluke o njegovu nastavljanju.

(2) Na ročištu iz stavka 1. ovoga članka vjerovnici su dužni – na temelju izvješća stečajnoga upravitelja o provedenom stečajnom postupku i njegovim troškovima, o opravdanosti nastav­ljanja poslovanja stečajnoga dužnika ako ono nije obustavljeno, o unovčenoj stečajnoj masi i obavljenim isplatama vjerovnicima, o sporovima i drugim postupcima u tijeku i njihovim izgledima, o opravdanosti nastavljanja s unovčenjem stečajne mase i o potrebi i izgledima da se pripremi stečajni plan – donijeti odluku:

1. o prihvaćanju u cijelosti ili djelomice izvješća stečajnoga upravitelja, odnosno o njegovu razrješenju i zamjeni drugim stečajnim upraviteljem,

2. o potrebi provedbe revizije poslovanja stečajnog upravitelja,

3. o tome hoće li se nastaviti s poslovanjem stečajnog dužnika i na koji način,

4. o tome hoće li se nastaviti s unovčenjem preostaloga neunovčenog dijela imovine stečajnoga dužnika,

5. o potrebi i mogućnostima da se pristupi pripremi stečajnoga plana,

6. o neunovčenim predmetima stečajne mase i o nena­plaćenim tražbinama,

7. o drugim pitanjima od važnosti za provedbu i okončanje stečajnoga postupka.

(3) Prije donošenja odluke iz stavka 2. ovoga članka pribavit će se očitovanje odbora vjerovnika o izvješću stečajnoga upravitelja ako je osnovan. Na ročištu se o izvješću mogu izjasniti dužnik pojedinac te predstavnici gospodarske i obrtničke komore.

(4) Ako vjerovnici na ročištu iz stavka 1. ovoga članka ne donesu niti jednu od odluka predviđenih u stavku 2. točki 1., 2., 3., 4., 6. i 7. ovoga članka, nju može donijeti stečajni sudac, osim odluke o nastavljanju djelatnosti dužnika i o pripremi stečajnoga plana. Nakon toga ročišta stečajni sudac može donijeti i odluke iz članka 193. stavak 3. i 4. te iz članka 193.a ovoga Zakona.

(5) Ako vjerovnici na ročištu iz stavka 1. ovoga članka ne donesu odluku iz stavka 2. točka 5. o potrebi i mogućnostima pripreme i donošenju stečajnog plana ako je stečajni plan pred­ložen od stečajnog dužnika, stečajnog upravitelja i skupštine vjerovnika stečajni će sudac donijeti odluku da se bez odgode pristupi prodaji imovine stečajnog dužnika kao cjeline.

Članak 155.b

(1) U svakom slučaju, ako vjerovnici na ročištu iz članka 155.a stavka 1. ovoga Zakona ne donesu odluku o nastavljanju djelatnosti stečajnoga dužnika, ta će se djelatnost obustaviti i bez odgode će se pristupiti unovčenju imovine stečajnoga dužnika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka stečajni će upravitelj otkazati sve ugovore koje do tada nije otkazao (članak 120.), osim s onim radnicima za koje ocijeni da su potrebni radi prikupljanja, očuvanja i unovčenja stečajne mase. Okolnost da se djelatnost dužnika obustavlja je poseban opravdani razlog za otkaz ugovora o radu (članak 120. stavak 2. i 3.). Druga ugovorna strana nema pravo zahtijevati naknadu štete zbog prijevremenog prestanka rad­nog odnosa.«

Članak 41.

U članku 160. riječi: »članka 57. stavka 1. točke 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 38.b stavka 1. točke 3.«.

Članak 42.

U članku 162. stavku 1. riječi: »člankom 57. stavkom 1. točkom 3.« zamjenjuju se riječima: »članku 38.a stavkom 1. točkom 3.«.

Članak 43.

U članku 163.a dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Odluku o prodaji donosi stečajni sudac kad su ispunjeni uvjeti iz članka 155.a stavka 5. i vjerovnici na izvještajnom ročištu iz stavka 2. ovoga članka.

Dosadašnji stavci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

U stavku 4. iza riječi: »odluka vjerovnika« dodaju se riječi: »i stečajnoga suca«.

U stavku 5. riječi: »stečajno će vijeće« mijenja se riječima: »stečajni će sudac«.

U stavku 6. iza riječi: »iz stavka 3. ovoga članka« dodaju se riječi: »i rješenja stečajnog suca iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 44.

U članku 163.b stavku 1. iza riječi: »na temelju odluke vjerovnika« dodaju se riječi: »i stečajnog suca« dok se riječi: »ste­čajnog vijeća« zamjenjuju riječima: »stečajnog suca«. Na kraju stavka 1. dodaje se rečenica koja glasi: »Prodaju imovine po nalogu stečajnog suda provodi FINA«.

Članak 45.

Članak 163.m briše se.

Članak 46.

U članku 164. stavku 1. iza točke dodaju se rečenice koje glase: »Namirenje razlučnih vjerovnika obavlja se po pravilima ovršnoga prava, a ostalih vjerovnika po pravilima stečajnoga prava. Ako je vrijednost nekretnine utvrđena prije donošenja rješenja o prodaji, ta će se vrijednost u pravilu u zaključku o prodaji odrediti kao vrijednost nekretnine. Odredbe ovršnoga prava o pravnom položaju ovršenika i trećih osoba nakon prodaje nekretnine u ovršnom postupku primjenjuju se na odgovarajući način.«

Članak 47.

Iza članka 164. dodaje se članak 164.a koji glasi:

»Namirenje razlučnih vjerovnika u ovršnom postupku

Članak 164.a

(1) Nakon što unovči stvar ili pravo na kojemu postoji razlučno pravo upisano u javnoj knjizi (članak 164. stavak 4.) ovršni će sud, pošto namiri troškove do tada provedenoga ovršnog postupka, preostali novac, predati stečajnom sudu.

(2) Stečajni će sud iz novca dobivenog od ovršnog suda najprije namiriti tražbine razlučnih vjerovnika prema redoslijedu predviđenom pravilima ovršnoga prava, a preostali će iznos predati stečajnom upravitelju.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka odredbe članka 170. ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način.«

Članak 48.

Članak 173.a mijenja se i glasi:

»(1) Stečajni vjerovnici čije su tražbine osigurane razlučnim pravom prijavljuju svoje tražbine na način propisan u članku 173. ovoga Zakona.

(2) Vjerovnici iz stavka 1. ovoga članka mogu u prijavi navesti da je njihova tražbina osigurana razlučnim pravom i označiti dio imovine na koji se razlučno pravo odnosi, a mogu stečajnoga upravitelja o svom razlučnom pravu obavijestiti i posebnim podneskom u rokovima koji su propisani za prijavu tražbina. O svom razlučnom pravu stečajnog upravitelja mogu u istom roku obavijestiti i razlučni vjerovnici kojima dužnik osobno ne odgovara.

(3) Razlučni vjerovnici koji nisu obavijestili stečajnoga upravitelja o razlučnom pravu na način iz prethodnog stavka ne gube pravo odvojenog namirenja iz predmeta razlučnog prava.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, razlučni vjerovnici gube pravo na odvojeno namirenje i nemaju pravo tražiti naknadu štete ili bilo kakvu drugu naknadu od stečajnoga dužnika ili od vjerovnika, ako je predmet razlučnog prava mimo njih unovčen u stečajnom postupku, a razlučno pravo nije bilo upisano u javnoj knjizi ili za njega stečajni upravitelj nije znao niti morao znati.«

Članak 49.

U članku 174. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Stečajni upravitelj će sastaviti posebnu tablicu o razlučnim pravima koja su upisana u javnim knjigama, o kojima je obaviješten od razlučnih vjerovnika i o kojima je saznao na drugi način. U tablicu će unijeti ime i prezime, odnosno tvrtku ili naziv razlučnog vjerovnika, iznos i osnovu tražbine i dio imovine dužnika na koji se razlučno pravo odnosi.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 50.

U članku 175. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Razlučna prava nisu predmet ispitivanja.«

Članak 51.

U članku 178. stavku 7. i 8. brojka: »5« zamjenjuje se brojkom: »6«.

Stavci 11. i 12. brišu se.

Članak 52.

U članku 183. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Diobe obavlja stečajni upravitelj. Prije svake diobe on je dužan pribaviti suglasnost odbora vjerovnika ako je osnovan i stečajnoga suca.«

Članak 53.

Članak 184. mijenja se i glasi:

»(1) Stečajni upravitelj dužan je najkasnije u roku od dva mjeseca nakon održanja općeg ispitnog ročišta sastaviti popis tražbina koje će se uzimati u obzir pri narednim diobama, u kojem će biti utvrđeni njihova visina i isplatni red, te, ako prikupljena sredstva to omogućavaju, i iznos koji će pojedini vjerovnik dobiti prigodom prve djelomične diobe. Taj se popis izlaže u pisarnici stečajnoga suda na uvid sudionicima.

(2) Narednim djelomičnim diobama stečajni je upravitelj dužan pristupiti najkasnije svaka tri mjeseca, ako prikupljena sred­stva to omogućavaju.

(3) Na izvještajnom ročištu vjerovnici mogu odlučiti da se djelomične diobe ne obavljaju ako je to potrebno radi osiguranja nastavljanja djelatnosti dužnika ili pripreme stečajnoga plana.

(4) Stečajni upravitelj koji bez opravdana razloga odugovlači s obavljanjem djelomičnih dioba osobno odgovara vjerovnicima na štetu koju im je time prouzročio.«

Članak 54.

U članku 192. iza stavka 2. dodaje se stavak 3., 4. i 5., koji glase:

»(3) Stečajni sudac odlučit će, na prijedlog stečajnoga upravitelja ili kojega od vjerovnika, odnosno po službenoj dužnosti, da se pristupi završnoj diobi i kad ocijeni:

1.                           da je unovčen znatniji dio stečajne mase, a da se ne može očekivati da bi moglo doći do uspješnog unovčenja njezina preostalog dijela, odnosno da se ono ne bi moglo okončati u razumnom roku, ili

2.                           da predvidivi troškovi nastavljanja stečajnoga postupka radi unovčenja preostalog dijela stečajne mase ne oprav­davaju njegovo nastavljanje.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka stečajni sudac može u zaključku o sazivanju završnog ročišta naložiti stečajnom upravitelju da pripremi obrazloženi prijedlog odluke o neunovčenim predmetima stečajne mase i o nenaplaćenim tražbinama, odnosno pozvati vjerovnike da sami pripreme odgovarajuću odluku.«

(5) Ročište iz stavka 4. stečajni će sudac sazvati najkasnije u roku od dvije godine od otvaranja stečajnoga postupka. Iznimno, stečajni će sudac, kada okolnosti konkretnoga slučaja to opravdavaju, odgoditi zakazivanje završnog ročišta.«

Članak 55.

Iza članka 193. dodaje se članak 193.a i 193.b, koji glasi:

»Odluka stečajnoga suca o postupanju s neunovčenom stečajnom masom

Članak 193.a

(1) Ako vjerovnici na završnom ročištu ne donesu odluku o neunovčenoj stečajnoj masi, stečajni sudac će rješenjem odlučiti da se ona prenese na stečajne vjerovnike razmjerno nenamirenim iznosima njihovih tražbina utvrđenih u stečajnom postupku (članak 177. stavak 3.). U pogledu tražbina koje su im ustupljene ti vjerovnici postaju solidarni vjerovnici.

(2) Pravni učinak rješenja iz stavka 1. nastupa njegovom pravomoćnošću.

(3) Na vjerovnike iz stavka 1. ovoga članka prelaze i obveze prema vjerovnicima osporenih tražbina i tražbina vezanih uz odgodni uvjet, za koje odgovaraju kao solidarni dužnici do visine vrijednosti na njih prenesenog dijela stečene mase.

(4) Ako procijenjena vrijednost neunovčene stečajne mase prelazi ukupan iznos nenamirenih tražbina stečajnih vjerovnika, suvlasnicima stvari, sunositeljima prava odnosno solidarnim vjerovnicima razmjerno toj razlici zajedno sa stečajnim vjerovnicima postaju osobe koje imaju pravo da im se preda višak utroška imovine stečajnoga dužnika nakon namirenja tražbina stečajnih vjerovnika (članak 195.).

(5) Protiv rješenja stečajnog suca iz stavka 1. ovoga članka pravo na žalbu imaju vjerovnici, stečajni upravitelj i osobe iz članka 195.

(6) Osobe iz stavka 1. i 4. ovoga članka stupaju na mjesto stečajnoga dužnika u sve postupke u kojima je dužnik sudjelovao u vezi s prenesenim dijelom imovine prije pravomoćnosti rješenja o prijenosu, neovisno o pristanku protivne stranke.

(7) U rješenju iz stavka 1. ovoga članka stečajni će sudac odrediti da će stečajni dužnik u sudski polog položiti novčana sredstva u visini vrijednosti sporova koji se vode u trenutku donošenja ovog rješenja.

Upozorenje stečajnim vjerovnicima o posljedicama nedonošenja odluke o neunovčenoj stečajnoj masi

Članak 193.b

(1) U pozivu za završno ročište vjerovnici će se upozoriti na posljedice iz članka 193.a ovoga Zakona ako ne donesu odluku o neunovčenim dijelovima stečajne mase te da svaki vjerovnik može unaprijed, a najkasnije do završnoga ročišta, izjaviti da nije voljan preuzeti dio neunovčene imovine dužnika na koji bi imao pravo.

(2) Dijelovi neunovčene imovine dužnika za koje su pojedini vjerovnici izjavili u smislu stavka 7. ovoga članka da ih nisu voljni preuzeti pravomoćnošću rješenja iz stavka 1. ovoga članka postaju imovinom Republike Hrvatske.«

Članak 56.

U članku 300. stavak 4. briše se.

U stavku 5. riječi: »2.000,00 kuna« zamijenjuju se riječima: »5.000,00 kuna«.

Članak 57.

U cijelom tekstu Zakona riječi: »stečajno vijeće« i »pred­sjednik stečajnog vijeća« u različitim padežima zamijenit će se riječima: »stečajni sudac« u odgovarajućim padežima.

Članak 58.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odredba članka 86. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95., 65/95., 17/01. i 82/01.).

Članak 59.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona u svim stečajnim postupcima u tijeku ovlasti stečajnoga vijeća prelaze na stečajnoga suca.

(2) Odbori vjerovnika osnovani prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju s radom.

(3) Na stečajne postupke pokrenute do stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjivat će se odredbe ovoga Zakona.

Članak 60.

Ovaj Zakon stupa na snagu trideseti dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 423-05/03-01/01

Zagreb, 18. srpnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.