Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranja obrazovnih, kulturnih, znanstvenih, sportskih i zdravstvenih programa i projekata hrvatskih manjina u susjednim i drugim zem­ljama i Hrvata u Bosni i Herce­govini, u 2003. godini

NN 124/2003 (1.8.2003.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranja obrazovnih, kulturnih, znanstvenih, sportskih i zdravstvenih programa i projekata hrvatskih manjina u susjednim i drugim zem­ljama i Hrvata u Bosni i Herce­govini, u 2003. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1793

Na teme­lju članka 23. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srp­nja 2003. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJA OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH, SPORTSKIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA HRVATSKIH MANJINA U SUSJEDNIM I DRUGIM ZEMLJAMA I HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI, U 2003. GODINI

I.

U Odluci o osniva­nju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financira­nja obrazovnih, kulturnih, znanstvenih, sportskih i zdrav­stvenih programa i projekata hrvatskih ma­njina u susjednim i drugim zem­ljama i Hrvata u Bosni i Herce­govini, u 2003. godini (»Narodne novine«, broj 41/2003), točka V. mije­nja se i glasi:

»V.

Programi i projekti iz točke IV. ove Odluke financirat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu u iznosu od 35.000.000,00 kuna za hrvatske ma­njine u susjednim i drugim zem­ljama i za Hrvate u Bosni i Herce­govini.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/02-02/01
Urbroj: 5030104-03-3
Zagreb, 30. srp­nja 2003.

Potpredsjednik
dr. sc.
Goran Granić, v. r.