Pravilnik o naknadi troškova u prekršajnom postupku

NN 126/2003 (7.8.2003.), Pravilnik o naknadi troškova u prekršajnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1851

Na teme­lju članka 150. stavak 3. Zakona o prekršajima ­(»N­a­­­rod­ne novine«, br. 88/02, 122/02) ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O NAKNADI TROŠKOVA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o naknadi troškova u prekršajnom postupku (u da­lj­njem tekstu: Pravilnik) određuje se visina i način isplate naknade troškova svjedocima, vještacima, stručnim i drugim osobama pod uvjetima propisanim u Zakonu o prekršajima.

Članak 2.

Naknada troškova obuhvaća:

1. troškove za svjedoke, vještake, tumače i druge stručne osobe;

2. nagrade vještacima, tumačima i stručnim osobama;

3. nagrade i nužne izdatke branite­ljima, nužne izdatke ošte­će­­­niku, ­nje­govom zakonskom zastupniku i opunomoćeniku;

4. troškove liječe­nja i prijevoza okriv­ljenika kao i izdatke za ­nje­govo dovođe­nje;

5. troškove očevida i rekonstrukcije, uk­ljučivši i provedena prije pokreta­nja postupka;

6. podvozne i druge troškove suca, odnosno vodite­lja postupka i drugih službenih osoba;

7. troškove ovlaštenih podnosite­lja zahtjeva za pokreta­nje prekršajnog postupka u vezi s prekršajnim postupkom

8. troškove prijevoza i čuva­nja privremeno oduzetih predmeta;

9. ostale troškove predviđene Zakonom o prekršajima i drugim propisima, te

10. dio općih troškova prekršajnog suda i upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak u paušalnom iznosu koji se određuje prema posebnim propisima, ovisno o složenosti i traja­nju postupka, te imovnom sta­nju osobe obvezne da plati tu svotu.

Troškovi prevođe­nja na jezike ma­njina u Republici Hrvat­skoj koji nastanu primjenom odredbi zakona kojima se određuje pravo nacionalnih ma­njina na uporabu svog jezika u postupku neće se naplaćivati od osoba koje su prema Zakonu o prekršajima dužne nadoknaditi troškove postupka već iz proračuna prekršajnog suda, odnosno upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak.

Članak 3.

Naknada troškova i nagrada određuje se na zahtjev osobe koja ima pravo na naknadu odnosno nagradu.

Sud, odnosno upravno tijelo koje vodi prekršajni postupak poučit će osobe o pravu na naknadu troškova odnosno nagradu koja im po zakonu pripada i upozorit će ih na gubitak prava ako zahtjev ne podnesu u propisanom roku.

Upozore­nje i izjave osoba u vezi sa zahtjevom za naknadu troškova odnosno nagradu ubi­lježit će se u zapisnik.

Članak 4.

Svjedoku, vještaku, tumaču ili stručnoj osobi koja je istog dana kod istog suda, odnosno upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak u više predmeta sudjelovala u toj ulozi pripada naknada u visini jednostrukog iznosa podvoznih troškova, dnevnice i izgub­ljenog osobnog dohotka odnosno izgub­ljene zarade. Ta će se naknada podijeliti na sve predmete razmjerno vremenu provedenom radi svjedoče­nja, vještače­nja ili dava­nja stručnog objaš­nje­nja u svakom pojedinom predmetu, a ako se to ne može, podijelit će se na jednake dijelove.

Članak 5.

Ako je svjedoku uslijed bolesti, tjelesnih masa ili godina starosti potreban pratite­lj, pripada mu naknada troškova i za pratite­lja, po odredbama članka od 6. do 13. ovog Pravilnika.

II. NAKNADA TROŠKOVA SVJEDOCIMA, VJEŠTACIMA, TUMAČIMA I STRUČNIM OSOBAMA

1. Putni troškovi

Članak 6.

Putni troškovi obuhvaćaju naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa.

Troškovi iz stavka 1. obuhvaćaju izdatke za dolazak iz mje­sta prebivališta odnosno boravišta do mjesta gdje se treba obaviti ispitiva­nje, vještače­nje, tumače­nje ili neka druga rad­nja kao i za povratak u prebivalište odnosno boravište. Ovi troškovi obu­hvaćaju i izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa u mjestu prebivališta odnosno boravišta.

Članak 7.

Naknada za prijevoz pripada za putova­nje obav­ljeno naj­kra­ćim putem i najekonomičnijim prometnim sredstvom.

Visina naknade za prijevoz utvrđuje se na osnovi putne karte ili na drugi odgovarajući način.

Članak 8.

Na relacijama na kojima ne prometuju sredstva javnog prometa ili ne prometuju u pogodno vrijeme ili je iz drugih razloga bilo neophodno da se ne koristi sredstvo javnog prometa, svjedocima, vještacima, tumačima i stručnim osobama pripada naknada troškova u vidu obračuna pređenog kilometra kod upotrebe vlastitog prijevoznog sredstva.

Visina naknade se obračunava prema broju prijeđenih kilometara po propisima koji vrijede za suca, odnosno vodite­lja postupka koji vodi postupak.

Članak 9.

Ako je putova­nje obav­ljeno vlastitim prijevoznim sredstvom visina naknade za prijevoz utvrđuje se na način propisan u članku 6. ovog Pravilnika.

2. Troškovi za hranu i smještaj (dnevnica)

Članak 10.

Troškovi za hranu i smještaj (u da­lj­njem tekstu: dnevnica) obuhvaćaju nužne izdatke za hranu i smještaj za vrijeme zadrža­va­nja svjedoka, vještaka, tumača i stručne osobe izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta u traja­nju du­ljem od 8 sati raču­najući i vrijeme potrebno za dolazak u mjesto gdje treba obaviti svjedoče­nje, vještače­nje, tumače­nje ili dava­nje stručnog objaš­nje­nja, kao i za povratak u mjesto prebivališta odnosno boravišta.

Za vrijeme zadržava­nja izvan mjesta prebivališta ili bora­višta preko 8 do 12 sati, svjedoku, vještaku, tumaču i stručnoj osobi pripada naknada u visini 1/2 dnevnice, a za vrijeme provedeno preko 12 do 24 sata cijela dnevnica, koju imaju suci, odnosno vodite­lj postupka tijela prekršaja pred kojim se vodi postupak.

3. Naknada za izgub­ljeni osobni dohodak odnosno izgub­ljenu zaradu

Članak 11.

Osobama u radnom odnosu pripada pravo na naknadu za izgub­ljeni osobni dohodak za vrijeme odsustvova­nja s rada zbog odaziva­nja na poziv u svojstvu svjedoka, vještaka, tumača ili stručne osobe.

Po­ljodjelcima, obrtnicima i drugim osobama koje samostalno obav­ljaju djelatnost osobnim radom sredstvima u vlasništvu građana ili drugu profesionalnu djelatnost pripada naknada za izgub­ljenu zaradu zbog odaziva­nja na poziv u svojstvu svjedoka, vještaka, tumača i stručne osobe.

Članak 12.

Osobama u radnom odnosu naknadu izgub­ljenog osobnog dohotka isplaćuje poslodavac, državno tijelo u kojem su zaposleni ili osoba koja samostalno obav­lja djelatnost osobnim radom sred­stvima u vlasništvu građana ili drugu profesionalnu djelatnost.

Poslodavac iz stavka 1., ovog članka ima pravo na refundira­nje isplaćene naknade osobnog dohotka od suda, odnosno upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak.

Članak 13.

Naknadu za izgub­ljenu zaradu po­ljoprivrednicima, obrtnicima i drugim osobama koje samostalno obav­ljaju djelatnost osobnim radom sredstvima u vlasništvu građana ili drugu profesionalnu djelatnost određuje sud, odnosno upravno tijelo koje vodi prekršajni postupak ovisno od izgub­ljenog vremena i zanima­nja, time da iznos dnevne naknade ne može biti ma­nji od iznosa prosječne mjesečne neto plaće ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj za prethodno tromjesečje prema podacima Državnog zavoda za statistiku, podije­ljene s 30 dana, a niti veći od dvostrukog iznosa te naknade.

III. NAGRADA ZA RAD VJEŠTAKA, TUMAČA I STRUČNIH OSOBA

Članak 14.

Kada je vještače­nje povjereno pravnoj osobi ili ustanovi, a osoba kojoj je u pravnoj osobi ili ustanovi povjereno da obavi to vještače­nje u ime pravne osobe, odnosno ustanove, a ne u svoje ime, nagrada za obav­ljeno vještače­nje pripada toj pravnoj osobi, odnosno ustanovi.

Članak 15.

Vještaku pripada nagrada za dani nalaz i miš­lje­nje.

Visina neto nagrade obračunava se na bazi prosječne mje­sečne neto plaće ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj za prethodno tromjesečje (u da­lj­njem tekstu: plaća) prema procjeni potrebnog radnog vremena po satima za pojedine kate­gorije vje­štaka i to:

– vještaci koji imaju sred­nju stručnu spremu na bazi jednostruke plaće;

– vještaci koji imaju višu stručnu spremu na bazi dvostruke plaće;

– vještaci koji imaju visoku stručnu spremu na bazi trostruke plaće;

– vještaci koji imaju akademski stupanj magistra znanosti na bazi četverostruke plaće, te

– vještaci koji imaju akademski stupa­nj magistra znanosti na bazi peterostruke plaće.

Ovisno o složenosti predmeta vještače­nja kao i u slučajevima kada je za obav­lja­nje vještače­nja potrebno posebno specijalističko zna­nje, stručnost i iskustvo iznos iz stavka 2. ovog članka može se povećati do 100%.

Odredbe stavka 1. do 3. ovog članka primje­njuju se i na odre­điva­nje nagrade tumaču i stručnoj osobi kada u postupku daje traženo objaš­nje­nje.

Članak 16.

Kada za pojedine vrste vještače­nja koje obav­ljaju pravne osobe ili ustanove postoji cjenik o tome, sud ili upravno tijelo koje vodi prekršajni postupak odredit će nagradu za obav­ljeno vještače­nje prema tom cjeniku.

Članak 17.

Osobi koja je pomogla vještaku pri vještače­nju nagrada se određuje po slobodnoj procjeni suda ili upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak ovisno o težini i složenosti poslova te vrijeme potrebno za ­njihovo obav­lja­nje.

Ako je za poduzima­nje očevida, vještače­nja ili neke druge rad­nje u postupku potrebno obaviti posebne rad­nje (prijenos stvari i sl.) osobi koja ih obav­lja isplaćuje se nagrada prema posebno sklop­ljenom ugovoru.

IV. TROŠKOVI I NAGRADE BRANITELJIMA I OPUNOMOĆENICIMA

Članak 18.

Naknada troškova i nagrada branite­lju i opunomoćeniku koji je odvjetnik, određuje se po Tarifi o nagradama i naknadi tro­ško­va za rad odvjetnika.

Članak 19.

Opunomoćeniku koji nije odvjetnik, putni troškovi i dnevnice određuju se u skladu s odredbama članka 6. do 10. ovog Pravilnika.

Naknada plaće odnosno izgub­ljene zarade opunomoćeniku koji nije odvjetnik određuje se po odredbama članaka 11. do 13. ovog Pravilnika.

Naknada iz stavka 1. i 2. ovog članka isplaćuje se iz sredstava suda, odnosno upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak.

V. TROŠKOVI LIJEČENJA, PRIJEVOZA I DOVOĐENJA OKRIVLJENIKA

Članak 20.

Troškovi liječe­nja okriv­ljenika obuhvaćaju:

1. troškove liječe­nja u zdravstvenoj ustanovi za okriv­ljenika koji nije zdravstveno osiguran, dok se nalazi u zadržava­nju;

2. troškove liječe­nja okriv­ljenika koji je upućen na promatra­nje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu za duševno bolesne osobe;

3. troškove poroda okriv­ljenice koja je u zadržava­nju, a nije zdravstveno osigurana;

4. troškove prijevoza okriv­ljenika do zdravstvene ustanove i natrag.

Naknada troškova iz točke 1. do 3. stavka 1. ovog članka utvrđuje se na osnovi računa zdravstvene ustanove, a naknada troškova iz točke 4. na način propisan ovim Pravilnikom.

Troškovi iz točke 1. do 3. stavka 1. ovog članka isplaćuju se iz sredstava suda odnosno upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak koji je okriv­ljenika uputio u zdravstvenu ustanovu osim kada je to posebnim propisima drukčije re­gulirano.

Članak 21.

Okrivljeniku pripada naknada za prijevoz pod uvjetima predviđenima u ovom Pravilniku.

Okriv­ljeniku koji se svojom kriv­njom ne odazove pozivu, pa se zbog toga odredi prisilno dovođe­nje, snosi troškove dovođe­nja bez obzira na rezultat prekršajnog postupka.

VI. TROŠKOVI OŠTEĆENIKA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Članak 22.

Kad oštećeniku i oštećeniku podnosite­lju zahtjeva za pokre­ta­nje prekršajnog postupka odnosno ­njihovim zakonskim zastupnicima ili opunomoćenicima pripada naknada za nužne izdatke po odredbama Zakona o prekršajima, ova naknada obuhvaća putne troškove, dnevnice i izgub­ljenu plaću odnosno zaradu, a određuju se prema odredbama ovog Pravilnika.

VII. TROŠKOVI SLUŽBENIH OSOBA

Članak 23.

Naknada troškova za prijevoz i dnevnice sucima odnosno vodite­lju postupka i drugim osobama za službena putova­nja utvr­đu­je se po posebnim propisima o putnim troškovima za službena putova­nja koja važe za taj sud odnosno upravno tijelo koje vodi prekršajni postupak.

VIII. TROŠKOVI OČEVIDA I REKONSTRUKCIJE

Članak 24.

Troškovi očevida i rekonstrukcije za sve osobe čija je na­zočnost na očevidu ili rekonstrukciji događaja obvezna ili nužna isplaćuju se iz sredstava suda odnosno upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak a naplaćuju se kasnije od osoba koje su dužne naknaditi ih prema odredbama Zakona o prekršajnom postupku.

IX. TROŠKOVI PRIJEVOZA I ČUVANJA PRIVREMENO ODUZETIH PREDMETA

Članak 25.

Troškovi prijevoza i čuva­nja privremeno oduzetih predmeta isplaćuju se iz sredstava suda odnosno upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak a naplaćuju se od osoba koje su ih dužne nadoknaditi prema odredbama Zakona o prekršajima.

X. TROŠKOVI OVLAŠTENIH PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA U VEZI S PREKRŠAJNIM POSTUPKOM

Članak 26.

U troškove prekršajnog postupka spadaju i izdaci ovlaštenih podnosite­lja zahtjeva za pokreta­nje prekršajnog postupka i tijela ovlaštenih na izdava­nje prekršajnih naloga, uči­njeni u povodu prekršajnog postupka od ­nje­gova pokreta­nja do završetka, uk­ljučivši i izdatke za poduzete rad­nje i prije pokreta­nja prekršajnog postupka, odnosno do izdava­nja prekršajnog naloga.

Ovlašteni podnosite­lji zahtjeva za pokreta­nje prekršajnog po­stup­ka dužni su sve izdatke iz stavka 1. ovog članka unijeti u popis troškova prekršajnog postupka koji se prilažu spisu i dostav­lja sudu odnosno upravnom tijelu koje vodi prekršajni postupak.

XI. ISPLATA TROŠKOVA

Članak 27.

U prekršajnom postupku troškove za svjedoke, vještake, tumače, stručne osobe, službene osobe, branite­lja koje­g odredi sud odnosno upravno tijelo koje vodi prekršajni postupak po službenoj dužnosti, izdatke za liječe­nje i prijevoz okriv­ljenika kao i ­nje­govo dovođe­nje, isplaćuje sud koji vodi postupak, odnosno upravno tijelo koje vodi prekršajni postupak.

Članak 28.

Kad je svjedoče­nje, vještače­nje ili druga rad­nja obav­ljena pred zamo­ljenim sudom odnosno upravnim tijelom koje vodi prekršajni postupak o zahtjevu za naknadu troškova i nagradu odlučuje taj sud odnosno upravno tijelo, te vrše i isplatu.

Ako sud odnosno upravno tijelo pred kojima se vodi postupak nisu zamo­ljenom sudu odnosno upravnom tijelu unaprijed dostavili potrebnu svotu za pokriće troškova, naknadu odnosno nagradu isplaćuju zamo­ljeni sud odnosno upravno tijelo iz svojih sredstava, a sud odnosno upravno tijelo pred kojima se vodi postupak dužni su na zahtjev suda odnosno upravnog tijela koj su izvršili isplatu naknaditi isplaćenu svotu.

Ako je pred zamo­ljenim sudom odnosno upravnim tijelom koje vodi prekršajni postupak svjedočila, vještačila, tumačila ili davala objaš­nje­nje osoba u radnom odnosu, sud odnosno upravno tijelo će u potvrdi, koja se izdaje prema čl. 31. st. 2. ovog Pravil­nika, naznačiti sud odnosno upravno tijelo pred kojim se vodi postupak i upozoriti da zahtjev za refundira­nje isplaćene naknade izgub­ljene plaće treba dostaviti tom sudu odnosno upravnom tijelu.

Članak 29.

Svi troškovi isplaćeni unaprijed iz sredstava suda odnosno upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak unose se u poseban popis troškova koji se prilaže spisu prema obrascu predviđenom u Pravilniku o unutar­njem redu suda odnosno upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak.

Članak 30.

Svjedoci, vještaci, tumači i stručne osobe mogu tražiti da im se unaprijed isplati potreban iznos za putne troškove, a vještaci i za materijalne troškove u vezi s vještače­njem.

XII. ROKOVI

Članak 31.

Svjedoci, vještaci, tumači, stručne osobe i osobe koje su pomagale pri vještače­nju dužne su staviti zahtjev za naknadu troškova odnosno isplatu nagrade odmah po obav­ljenom svjedo­če­nju, vještače­nju, tumače­nju odnosno dava­nju objaš­nje­nja ili najkasnije do donoše­nja rješe­nja o prekršaju.

Osobama iz članka 11. do 13. ovog Pravilnika sud će odnosno upravno tijelo koje vodi prekršajni postupak po obav­ljenom svjedoče­nju ili vještače­nju izdati potvrdu o vremenu koje su provele obav­ljajući tu dužnost, radi podnoše­nja te potvrde poslodavcu, državnom tijelu odnosno osobi koja samostalno obav­lja djelatnost osobnim radom sredstvima u vlasništvu građana ili drugu profesionalnu djelatnost radi ostvariva­nja prava na refundira­nje isplaćenog iznosa. Zahtjev za refundira­nje podnosi se u roku od 15 dana od dana isplate naknade plaće odnosno izgub­ljene zarade.

Zahtjev za naknadu putnih troškova i drugih naknada službene osobe podnose u roku predviđenom u propisima o putnim tro­škovima za službena putova­nja.

Zahtjev za naknadu nužnih izdataka okriv­ljenika i nužnih izdataka i nagrade branite­lja okriv­ljenika u slučajevima iz članka 151. st. 2. Zakona o prekršajima okriv­ljenik je dužan podnijeti sudu odnosno upravnom tijelu koje vodi prekršajni postupak naj­kasnije u roku od tri mjeseca od dana prijema pravomoćnog rješe­nja suda odnosno upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak.

Osobe protiv kojih je pravomoćno obustav­ljen prekršajni po­stupak u postupku pred sudom drugog ili više­g stup­nja, zahtjev za naknadu troškova koji im pripadaju po odredbama Zakona o prekršajima podnose sudu prvog stup­nja odnosno upravnom tijelu koje vodi prekršajni postupak u roku od tri mjeseca od dana primitka te pravomoćne sudske odluke.

Državna tijela, pravne osobe i ustanove koje imaju pravo na naknadu troškova i nagrade za izvršeno vještače­nje ili na naknadu troškova za liječe­nje okriv­ljenika podnose zahtjev u roku od 30 dana od dana obav­ljenog vještače­nja odnosno otpušta­nja okriv­ljenika iz zdravstvene ustanove.

Tijela iz ovog članka, kao i osobe koje imaju pravo na nak­na­du troškova, dužne su uz zahtjev podnijeti i dokaze o svojim izdacima.

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01/03-01/568
Urbroj: 514-06-01-03-1
Zagreb, 22. srp­nja 2003.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.