Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu

NN 126/2003 (7.8.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu

 

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

1854

Na temelju članka 25. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine« br. 59/96, 94/96. i 114/03.) ministar rada i socijalne skrbi donosi

Pravilnik

o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju struČnog ispita struČnjaka zaŠtite na radu

Članak 1.

U Pravilniku o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (»Narodne novine« br. 114/02.) u članku 2. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Stručnjak zaštite na radu je i specijalist medicine rada, koji nije položio stručni ispit stručnjaka zaštite na radu, ako na poslovima specijaliste medicine rada radi najmanje pet godina«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. podstavku 2. riječi: »dvije godine« zamjenjuju se riječima: »godinu dana«.

Članak 3.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Komisiju sačinjavaju predsjednik i dva člana, ako kandidat polaže samo opći dio stručnog ispita, odnosno predsjednik i tri člana, ako kandidat polaže i posebni dio ispita«.

Članak 4.

U članku 14. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Kandidat je položio opći dio stručnog ispita ako ga svi članovi komisije ocjene s ocjenom »položio«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 5.

U članku 15. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Kandidat je položio posebni dio stručnog ispita ako ga svi članovi Komisije ocijene s ocjenom »položio«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi: »polaže « dodaju se riječi: »u pravilu«.

Članak 6.

U članku 16. stavku 1. na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »a najviše tri puta«.

U stavku 2. riječi: »tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »30 dana«, a na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »a najviše tri puta«.

Članak 7.

U članku 18. stavak 4. briše se.

Članak 8.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Predsjedniku, članovima i tajniku Komisije pripada naknada za rad u komisiji na temelju rješenja koje donosi ministar nadležan za rad«.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 115-01/03-01/13
Urbroj: 524-08-03-1
Zagreb, 29. srpnja 2003.

Ministar
rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović,
v. r.