Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način

NN 126/2003 (7.8.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

1855

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine« br. 59/96, 94/96. i 114/03.) ministar rada i socijalne skrbi donosi

Pravilnik

o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran naČin

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (»Narodne novine« br. 114/02 ) u članku 6. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ima zaposlenog stručnjaka zaštite na radu s najmanje polovinom radnog vremena koji ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci i osnovna andragoška znanja«.

Članak 2.

U članku 7. na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »odnosno potvrdom visokoškolske ustanove ako je ta znanja osoba stekla tijekom studija«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. točki 2. iza riječi: »diploma« briše se zarez i dodaju riječi: »te preslike«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 115-01/03-01/14
Urbroj: 524-08-03-1
Zagreb, 29. srpnja 2003

 Ministar
rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović,
v. r.