Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu

NN 126/2003 (7.8.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu

 

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

1857

Na temelju članka 91. stavka 4. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine« br. 59/96, 94/96 i 114/03) ministar rada i socijalne skrbi donosi

 Pravilnik

o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne  osobe mogu obavljati poslove zaŠtite na radu

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (»Narodne novine« br. 114/02) u članku 4. stavku 2. riječi: »i jedan stručnjak smjera zaštite na radu« zamjenjuju se riječima: »a treći smjera zaštite na radu, odnosno drugog tehničkog smjera«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. riječi: »i jedan stručnjak smjera zaštite na radu« zamjenjuju se riječima: »a treći smjera zaštite na radu, odnosno drugog tehničkog smjera«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. iza riječi »radu« dodaju se riječi: »visoke stručne spreme«.

 Članak 4.

U članku 7. stavku 3. iza riječi: »radu« dodaju se riječi: »visoke stručne spreme«.

 Članak 5.

U članku 17. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi: »iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika«.

U stavku 4. iza riječi: »određuje« dodaju se riječi: »s liste ispitivača iz stavka 1. ovoga članka«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Predsjedniku, članovima i tajniku komisije pripada naknada za rad u komisiji na temelju rješenja koje donosi ministar nadležan za rad«.

 Članak 6.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Podnositelj zahtjeva iz članka 15. ovoga Pravilnika snosi troškove postupka izdavanja ovlaštenja, stvarne troškove rada komisije (naknadu predsjedniku, članovima i tajniku komisije, putne troškove, dnevnice i spavanje) te objave rješenja iz stavka 1. ovoga članka«.

 Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 115-01/03-01/16
Urbroj: 524-08-03-1
Zagreb, 29. srpnja 2003.

Ministar
rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović,
v. r.