Mrežna pravila za pristup transportnom sustavu plinovoda

NN 126/2003 (7.8.2003.), Mrežna pravila za pristup transportnom sustavu plinovoda

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1862

Na teme­­lju članka 8. stavak 4. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 68/2001), ministar gospodarstva donosi

MREŽNA PRAVILA

ZA PRISTUP TRANSPORTNOM SUSTAVU PLINOVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Mrežnim pravilima za pristup transportnom sustavu plinovoda (u da­­lj­­njem tekstu: Mrežna pravila) propisani su uvjeti koje su obvezni ispuniti dobav­­ljač plina i povlašteni kupac plina (u da­­lj­­njem tekstu: korisnik) da bi pristupili transportnom sustavu plinovoda.

(2) Uvjeti koji se propisuju ovim Mrežnim pravilima odnose se na plinska postroje­­nja korisnika, spaja­­nje plinovodnog sustava korisnika, mjere­­nje plina, kvalitetu plina, predaju i preuzima­­nje plina, najavu količina plina, utvrđiva­­nje i raspodjelu količina plina, održava­­nje transportnog sustava plinovoda, prekorače­­nje kapaciteta transportira­­nja i granice uravnoteže­­nja te komunicira­­nje i obavještava­­nje između korisnika i transportera plina.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Mrežnim pravilima imaju znače­­nja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj 68/2001) i Zakonom o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 68/2001).

(2) Osim izraza iz stavka 1. ovoga članka pojedini izrazi u ovim Mrežnim pravilima imaju s­­ljedeća znače­­nja:

1. Granice uravnoteže­­nja – granice dozvo­­ljenih razlika ulaznih i izlaznih količina plina unutar transportnog kapaciteta, radi osigura­­nja uravnoteže­­nja transportnog sustava plinovoda.

2. Maksimalno moguć transportni kapacitet – ugovoreni transportni kapacitet uvećan za ugovorena dozvo­­ljena prekorače­­nja, izražen u mł/h.

3. Transportni kapacitet – transportni kapacitet od ulaznih mjernih i/ili mjernoredukcijskih stanica do izlaznih mjerno-redukcijskih stanica, izražen u mł/h.

Članak 3.

Transporter plina će, u skladu s načelom pre­govornog pristupa treće strane, omogućiti pristup transportnom sustavu plinovoda korisniku koji je ispunio uvjete propisane ovim Mrežnim pravilima, osim u s­­ljedećim slučajevima:

a. ako dobav­­ljač plina nije ishodio dozvolu za obav­­lja­­nje energetske djelatnosti sukladno članku 17. Zakona o energiji,

b. ako kupac nije stekao položaj povlaštenog kupca plina sukladno članku 12. Zakona o tržištu plina.

c. ako nije ispu­­njen uvjet uzajamnosti prema članku 15. Zakona o tržištu plina.

Članak 4.

(1) Korisnik koji želi pristupiti transportnom sustavu plinovoda odnosno postojeći korisnik koji želi povećati kapacitet transportira­­nja plina mora podnijeti transporteru plina zahtjev za pristup transportnom sustavu plinovoda.

(2) Ako za raspoloživi kapacitet transportira­­nja zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnese više korisnika koji ispu­­njavaju uvjete utvrđene ovim Mrežnim pravilima, pravo pristupa trans­port­nom sustavu plinovoda utvrđuje se prema redoslijedu zapri­ma­­nja podnijetih zahtjeva.

II. PLINSKA POSTROJENJA KORISNIKA

Članak 5.

(1) Plinska postroje­­nja korisnika koja se spajaju na transportni sustav plinovoda ili na ­­nje­gove ostale tehničke instalacije uk­­ljučujući i zgrade moraju imati uporabnu dozvolu.

(2) Korisnici su obvezni osigurati sigurnost i funkcionalnost postroje­­nja za plin koja koriste.

III. SPAJANJE PLINOVODNOG SUSTAVA KORISNIKA

Članak 6.

(1) Spaja­­nje plinovodnog sustava korisnika na transportni sustav plinovoda obav­­lja transporter plina za račun korisnika.

(2) Spojni uređaj uk­­ljučujući zaporne organe i prvi spoj vlasništvo su transportera plina koji ­­njima i uprav­­lja.

(3) Spojni uređaji na transportnom sustavu plinovoda zavr­šavaju na prvom spoju (prirubnički ili zavarni) na va­­njskoj strani spojnog uređaja. Korisnik mora osigurati takvu konstrukciju spojnog voda da je moguće spaja­­nje na spojni uređaj transportera plina.

(4) Nadzor, održava­­nje i popravak spojnog uređaja obav­­lja transporter plina.

(5) Transporter plina će u roku od 15 dana od dana primitka potpunog zahtjeva za pristup transportnom sustavu plinovoda obavijestiti korisnika o tehničkoj mogućnosti prik­­ljuče­­nja.

IV. MJERENJE PLINA

Članak 7.

(1) Mjere­­nje plina je postupak utvrđiva­­nja količina plina na ulaznim mjestima u transportni sustav i na izlaznim mjestima iz transportnog sustava plinovoda, a obav­­lja se u stanicama za mjere­­nje plina.

(2) Stanica za mjere­­nje plina sadrži s­­ljedeću opremu:

– odje­­ljivače za krute čestice i kap­­ljevinu,

– plinsko brojilo,

– korektor obujma plina s pripadajućim pretvaračima i prik­­ljučcima za testira­­nje,

– uređaj za pohra­­njiva­­nje izmjerenih podataka s prik­­ljučkom za prijenos podataka,

– pisač tlaka izmjerenog tlaka,

– pisač temperature izmjerene temperature,

– mjernu opremu za direktno uspoređiva­­nje izmjerenog protoka za mjerne linije kapaciteta koji prelazi 30.000 mł/h,

– opremu za određiva­­nje sastava plina (kromatograf) za mjerne linije kapaciteta koji prelazi 30.000 mł/h,

– opremu za prijenos podataka.

(3) Stanicu za mjere­­nje plina na ulazu u transportni sustav plinovoda gradi korisnik, a stanicu za mjere­­nje plina na izlazu iz transportnog sustava plinovoda gradi transporter plina, osim ako korisnik i transporter plina ne ugovore drugačije.

(4) Oprema iz stavka 2. ovoga članka mora biti umjerena i potvrđena od strane ovlaštene pravne ili fizičke osobe sukladno propisima o mjerite­­ljstvu koji važe na području Republike Hrvat­ske.

V. KVALITETA PLINA

Članak 8.

(1) Plin koji se predaje na ulazu u transportni sustav plinovoda je smjesa ug­­ljikovodika u kojoj je najveća komponenta metan (CH4) te mora odgovarati s­­ljedećim osnovnim vrijednostima i karakteristikama:

(2) Transporter plina može odbiti preuzima­­nje plina u transportni sustav plinovoda ukoliko kvaliteta plina ne odgovara vrijednostima i karakteristikama iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Plin koji se predaje na ulazu u transportni sustav plinovoda može biti drugačijih vrijednosti i karakteristika od onih koje su propisane u stavku 1. ovoga članka, ako prihvat i transport takvog plina ne utječe na kvalitetu plina ostalih korisnika, te ako su istodobno ispu­­njeni s­­ljedeći uvjeti:

a. da je plin proizveden na području Republike Hrvatske, odnosno da ga isporučuje pravna ili fizička osoba koja se bavi proizvod­­njom prirodnog plina na području Republike Hrvatske;

b. da su korisnik i transporter plina ugovorom utvrdili drugačije vrijednosti i karakteristike plina koji se predaje na ulazu u transportni sustav plinovoda od onih koje su propisane u stavku 1. ovoga članka.

(4) Ispitiva­­nje kvalitete plina obav­­lja se sukladno propisima o mjerite­­ljstvu koji važe na području Republike Hrvatske.

(5) Korisnik i transporter plina mogu zatražiti da neovisna ovlaštena pravna ili fizička osoba obavi ispitiva­­nje kvalitete i utvrđiva­­nja sukladnosti plina s kvalitetom plina propisanom u stav­ku 1. ovoga članka.

(6) Troškove postupka ispitiva­­nja kvalitete i utvrđiva­­nja sukladnosti plina s kvalitetom plina propisanom u stavku 1. ovoga članka snosi ona strana koja je zatražila ispitiva­­nje kvalitete i utvrđiva­­nje sukladnosti plina.

(7) Ukoliko se ispitiva­­njem utvrdi da je kvaliteta plina sukladna vrijednostima iz stavka 1. ovoga članka, te da ugovorom iz stavka 3. točka b. ovoga članka nisu ugovorene drugačije vrijednosti, transporter plina dužan je korisniku nadoknaditi troškove postupka ispitiva­­nja kvalitete i utvrđiva­­nja sukladnosti plina, ukoliko ih je snosio korisnik.

(8) Ukoliko je transporter zatražio postupak ispitiva­­nja kvalitete i utvrđiva­­nja sukladnosti plina, a ispitiva­­njem se utvrdi da kvaliteta plina nije sukladna vrijednostima iz stavka 1. ovoga članka, odnosno vrijednostima iz ugovora iz stavka 3. točka b. ovoga članka, korisnik je dužan transporteru plina nadoknaditi troškove postupka ispitiva­nja kvalitete i utvrđiva­nja sukladnosti plina.

VI. PREDAJA I PREUZIMANJE PLINA

Članak 9.

Prije započi­nja­nja postupka, odnosno u postupku predaje plina u transportni sustav plinovoda kao i preuzima­nja plina iz transportnog sustava plinovoda, korisnik mora obavijestiti i oba­vještavati transportera plina o svim bitnim uvjetima predaje odnosno  preuzima­nje plina, a osobito o:

– tlaku plina,

– satnom protoku izraženom u mł,

– dinamici predaje i preuzima­nja plina prema mjernim mjestima.

VII. NAJAVA KOLIČINA

Članak 10.

(1) Do 25-tog dana u mjesecu korisnik mora obavijestiti transportera plina o količinama plina koje namjerava isporučivati na ulaznim mjestima za transportira­nje svakog iduće­g mjeseca. Transporter plina će obavijestiti korisnika do kraja mjeseca postoje li ugovorom određeni i/ili tehnički razlozi koji onemo­gućavaju transportira­nje količina plina koje je korisnik najavio za idući mjesec.

(2) Svakog tjedna do četvrtka do 12.00 sati korisnik mora obavijestiti transportera plina o količinama plina koje namjerava isporučivati na ulaznim mjestima za transportira­nje svakog dana iduće­g tjedna. Transporter plina će obavijestiti korisnika do petka do 12.00 sati postoje li ugovorom utvrđeni i/ili tehnički razlozi koji onemogućavaju transportira­nje količina plina koje je korisnik najavio za idući tjedan (u da­lj­njem tekstu: tjedna najava).

(3) Korisnik mora obavijestiti transportera plina do 10.00 sati svakog dana o količinama plina koje će isporučivati na ulaznim mjestima iduće­g dana (u da­lj­njem tekstu: dnevna najava).

(4) Dnevna najava obav­lja se na teme­lju s­ljedećih pravila:

1. Ako korisnik ne najavi količine plina za s­ljedeći dan, ­nje­gova tjedna najava smatrat će se najavom za određeni dan.

2. Ako korisnik propusti najavu za razdob­lje duže od sedam uzastopnih dana, smatrat će se da je najava za osmi dan nula.

3. Transporter plina će potvrditi najavu korisnika za s­ljedeći dan do 14.00 sati dana koji prethodi datumu za koji je najava.

4. Nakon što je korisnik primio potvrdu iz stavka 4. točke 3. ovoga članka najava postaje obvezujuća (u da­lj­njem tekstu: obvezujuća najava).

Članak 11.

(1) Ako korisnik želi izmijeniti tjednu najavu, odnosno ako  je dnevna najava različita od tjedne najave, transporter plina će se pokušati uskladiti s takvom izmjenom u najkraćem mogućem roku i preuzeti izmije­njene količine plina na ulaznim mjestima na koje se izmjena odnosi (izmjena najave).

(2) Transporter plina će obavijestiti korisnika o datumu i satu od koje­g se takva izmjena prihvaća. Nakon takve obavijesti izmjena najave postaje obvezujuća.

(3) Radi osigura­nja istovremenosti isporuke količina na ulaznim mjestima i isporuke količina na izlaznim mjestima korisnik mora koristiti mogućnost izmjene najave kada god je to moguće.

VIII. UTVRĐIVANJE I RASPODJELA KOLIČINA

Članak 12.

(1) Ako su isporučene količine plina na ulaznim mjestima re­gistrirane na zasebnim mjernim linijama, takvo mjere­nje koristit će se za utvrđiva­nje količina plina koje su isporučene na ulaznim mjestima.

(2) Ako su isporučene količine plina na ulaznim mjestima preuzete zajedno s količinama plina više korisnika, količina plina koja proizlazi iz obvezujuće najave korisnika sukladno članku 10. ovih Mrežnih pravila smatrat će se preuzetom količinom plina.

(3) Ako se utvrdi razlika između izmjerenih količina plina i sume obvezujućih najava količina korisnika, transporter plina će raspodijeliti izmjerene količine korisnicima prema načelu raspodjele (proporcionalno, fiksno, prema najavi i dr.) dogovorenom između korisnika.

(4) Ako se korisnici ne dogovore oko primjene načela raspodjele, transporter plina će raspodijeliti količine korisnicima prema načelu proporcionalnosti.

Članak 13.

(1) Ako su isporučene količine plina korisniku na izlaznim mjestima re­gistrirane na zasebnim mjernim linijama, takvo mjere­nje koristit će se za utvrđiva­nje količina plina koje su isporučene na izlaznim mjestima.

(2) Ako su isporučene količine plina na izlaznim mjestima isporučene zajedno s količinama plina više korisnika, količine plina za koje će se smatrati da su isporučene su količine koje je transporter plina preuzeo na ulaznim mjestima za svakog korisnika.

(3) Ako se utvrdi razlika između izmjerenih količina plina i sume količina preuzetih na ulaznim mjestima, transporter plina će isporučene količine raspodijeliti korisnicima prema načelu raspodjele (proporcionalno, fiksno, prema najavi i dr.) dogovorenom između korisnika.

(4) Ako se korisnici ne dogovore oko načela raspodjele transporter plina će raspodijeliti količine korisnicima prema načelu proporcionalnosti.

Članak 14.

(1) Na kraju mjeseca transporter plina će napraviti konačnu ostvarenu bilancu sustava (bilancira­nje sustava).

(2) U konačnoj bilanci sustava, količine isporučene korisnicima na izlaznim mjestima uskladit će se prema promjeni tlaka sustava (akumulacija) i razlici u konačnoj bilanci uzrokovanoj dozvo­ljenim odstupa­njima u mjere­nju, a uvećati za dodatni plin (pogon kompresora) i dozvo­ljene posebne pogonske gubitke (gubici plina na slavinama, ventilima i tijekom održava­nja).

(3) Udio pojedinog korisnika u konačnoj bilanci sustava u pravilu se utvrđuje prema načelu proporcionalnosti ovisno o preuzetim količinama na ulazu u transportni sustav plinovoda za korisnika.

(4) Transporter plina je dužan svakih 6 mjeseci dostaviti ministarstvu nadležnom za energetiku i Vijeću za re­gulaciju energetskih djelatnosti bilancu iz stavka 1. ovoga članka.

IX. ODRŽAVANJE TRANSPORTNOG SUSTAVA PLINOVODA

Članak 15.

(1) Transporter plina može privremeno uma­njiti ili prekinuti korište­nje transportnog kapaciteta, predaju plina na ulaznim mjestima i preuzima­nje plina na izlaznim mjestima radi održava­nja ili radova na spaja­nju i/ili prošire­nju instalacija koje transporter plina koristi za ispu­nje­nje ugovornih obveza.

(2) Transporter plina je dužan prethodno obavijestiti korisnika o poduzima­nju rad­nji iz stavka 1. ovoga članka, te spora­zum­no s korisnikom utvrditi raspored i opse­g dopuštenih rad­nji ukoliko ne postoji opasnost za sigurnost objekata, ­ljudi i imovine, te opasnost za sigurnost opskrbe plinom.

(3) Ukoliko postoji opasnost za sigurnost objekata, ­ljudi i imovine, te opasnost za sigurnost opskrbe plinom, transporter plina ima pravo trenutačno prekinuti preuzima­nje, transport i predaju plina, o čemu istovremeno mora obavijestiti korisnika.

X. PREKORAČENJE KAPACITETA TRANSPORTIRANJA I GRANICE URAVNOTEŽENJA

Članak 16.

(1) Transporter plina može sma­njiti količine transportiranog plina ili prekinuti transportira­nje plina ili zahtijevati od korisnika da na vlastiti trošak podesi tehnička postroje­nja u s­ljedećim sluča­jevima:

1. ako korisnik koristi kapacitet koji prelazi maksimalno moguć transportni kapacitet;

2. ako korisnik prelazi granice uravnoteže­nja više od ugovorom utvrđenog postotka od transportnog kapaciteta i/ili maksimalnih dnevnih količina.

(2) Rad­nje iz stavka 1. ovoga članka transporter plina može poduzeti u trenutku kada opravdano smatra da su ­nje­gova transportna postroje­nja, sigurnost ­nje­govih operacija, prava trećih stranaka ili sigurnost opskrbe plinom ozbi­ljno ugroženi.

XI. KOMUNICIRANJE I OBAVJEŠTAVANJE

Članak 17.

(1) Korisnik i transporter plina moraju jedan drugoga obavještavati o svim či­njenicama i okolnostima koje se odnose na transportira­nje plina.

(2) Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka koje se odnose na ugovor o transportira­nju izmje­njivat će se elektronskom poštom ili nekim drugim dogovorenim načinima komunicira­nja koji su raspoloživi objema stranama i koji su prikladni za prijenos takvih informacija.

(3) Ostale obavijesti u svezi transportira­nja plina uk­ljučujući i obavijesti o ograniče­njima i rizicima transportira­nja moraju se izmje­njivati telefonski, uz sastav­lja­nje pisane bi­lješke.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ova Mrežna pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/03-01/10
Urbroj: 526-01-03-01
Zagreb, 25. srpnja 2003.

Ministar gospodarstva
dr. sc.
Ljubo Jurčić, v. r.