Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama

NN 129/2003 (11.8.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1930

Na temelju članka 50. stavka 1. točke 4. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine« br. 1/97 - pročišćeni tekst) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O ADITIVIMA KOJI SE MOGU NALAZITI
U NAMIRNICAMA

Članak 1.

 U Pravilniku o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama (»Narodne novine« br. 130/98 i 122/00) u članku 2. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Aditivima se smatraju i aditivima slične tvari: arome, po­moćne tvari u procesu proizvodnje i enzimi.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. podstavku 8. iza riječi (E 1405) dodaju se riječi:

»cistin, Na- cistinhidroklorid,K - cistinhidroklorid (E 921)«.

U podstavku 10. riječi: »i njihovih soli« brišu se.

Članak 3.

U članku 9. iza riječi: »Unije«, dodaju se riječi:

»a ako nisu određeni tim propisima onda se uređuju prema zahtjevima.«

Članak 4.

U članku 10. Pravilnika riječi: »a na načelima Europske unije i Codex Alimentarius WHO/FAO« zamjenjuju se riječima: »prema uvjetima iz članka 7. ovoga Pravilnika.«

Članak 5.

U članku 15. točki 19. riječ: »kompleks« zamjenjuje se riječju: »komplekse«.

Članak 6.

U članku 16. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Lista 1. i Lista 2. mijenjaju se i glase kao u prilogu ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.«

Članak 7.

U članku 17. stavku 2. točki 1. a) iza riječi: »fizikalnim« dodaju se riječi:

»(uključujući destilaciju i ekstrakciju otapalima)«.

U točki 2. iza riječi: »fizikalnim« dodaju se riječi:

»(uključujući destilaciju i ekstrakciju otapalima)«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 8.

Članak 20. briše se.

Članak 9.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»U Listi 4. koja se nalazi u prilogu Pravilnika i čini njen sastavni dio navedeni su enzimski preparati koji se mogu koristiti u proizvodnji namirnica.«

Lista 5. koja se nalazi u prilogu Pravilnika briše se.

Članak 10.

U članku 26. stavku 1. podstavku 12. ispred riječi: »želeu« dodaje se riječ: »voćnom«.

Članak 11.

U članku 27. stavku 1. točki 1. iza riječi: »pekarski proizvodi« dodaju se riječi: »keksi, kolači,«.

Točka 6. mijenja se i glasi: »Jestiva ulja, masti, margarini, majoneze, umaci, preljevi i njihove salate.«

Točka 8. briše se.

Redni brojevi točaka 9. do 24. postaju redni brojevi 8. do 23.

U stavku 2. riječi: »u tablicama od 1. - 24.« zamjenjuju se riječima: »u tablicama od 1. - 23.«

Tablice 1. – 23. mijenjaju se i glase kao u prilogu ovoga Pravilnika.

Članak 12.

 Članak 28. mijenja se i glasi:

»Aditivi dodani namirnici moraju biti označeni nazivom skupine iza čega slijedi njihov specifični naziv ili E broj; ako aditiv pripada u više od jedne kategorije, potrebno je navesti naziv skupine koja odgovara glavnoj funkciji aditiva u namirnici. Modificirani škrob mora uvijek biti dopunjen navođenjem njegovog specifičnog biljnog porijekla kada modificirani škrob može sa­državati gluten.

Arome se označavaju s »aromatizirano« ili »arome« ali se mogu pobliže pojasniti nekim specifičnim imenom ili opisom koji označava vrstu arome. Oznaka »prirodna« (ili druga odgovarajuća riječ) dodaje se samo kada su aromatizirajuće komponente sastojka dobivene fizičkim postupcima (uključujući i destilaciju i ekstrakciju otapalima), enzimskim ili mikrobiološkim načinom od izvornih sirovina biljnog i životinjskog podrijetla.

Uz oznaku »prirodna« (ili drugu odgovarajuću riječ) na de­kla­raciji se navodi i izvor arome.

Uporaba enzima u namirnicama deklarira se samo u slučaju kada se enzimi nalaze u aktivnom obliku.

Namirnice koje sadrže aspartam moraju u deklaraciji imati dobro uočljiv tekst »sadrži izvor fenilalanina«.

U slučaju kada je količina SO2 manja od 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan u namirnici i ne deklarira se. Pomoćne tvari u procesu proizvodnje namirnica se ne deklariraju osim ako su sastavni dio gotovoga proizvoda (primjer – potisni plinovi – N2O u dozama).«

  Članak 13.

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-04/30                                                    
Urbroj: 534-06-01-02/1-03-1
Zagreb, 28. srpnja 2003.                           

Ministar
mr. sc.
Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

 

 

 

Lista 1

 

Lista 2

 

Lista 4

 

Tablica 1
Mlinski i pekarski proizvodi, tjestenina, brzo smrznuti i srodni proizvodi


Tablica 2
Proizvodi mesa stoke za klanje, divljači i peradi


Tablica 3
Mlijeko i mliječni proizvodi, sladoled i puding

 

Tablica 4
Voće, povrće, gljive i proizvodi

 

5Tablica 5
Ribe, školjke, rakovi, glavonošci, mekušci i p


Tablica 6
jestiva ulja, masti, margarini, majoneze, umaci, preljevi i njihove salate

 

Tablica 7
Kakao proizvodi, proizvodi slični čokoladi, krem proizvodi i bombonski proizvodi

 

Tablica 8
Alkoholna pića

 

Tablica 9
Bezalkoholna osvježavajuća pića

 

Tablica 10
Pivo i bezalkoholno pivo

 

Tablica 11
Juhe, koncentrati za juhe, koncEntrati za umake, dodaci jelima i srodni proizvodi

 

Tablica 12
Začini, ekstrakti začina i začinske mješavine

 

Tablica 13
Ocat, vinski, voćni i aromatizirani ocat

 

Tablica 14
Jaja i proizvodi od jaja

 

Tablica 15
Kava, kavovine i njihove prerađevine

 

Tablica 16
Čajevi i čajni pripravci

 

Tablica 17
Pekarski kvasac

 

Tablica 18
Prašak za pecivo ,vanilin šećer I šećer za aromatiziranje

 

Tablica 19
Prašak za puding, kreme, deserte i srodne proizvode

 

Tablica 20
Snack - proizvodi

 

Tablica 21
Senf


Tablica 22
Sol

 

Tablica 23
Stolna umjetna sladila