Pravilnik o Hrvatskom upisniku oporuka

NN 135/2003 (27.8.2003.), Pravilnik o Hrvatskom upisniku oporuka

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1999

Na teme­lju članka 255. stavak 1. u vezi s člankom 68. Zakona o nas­ljeđiva­nju (»Narodne novine« br. 48/93) ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, donosi

PRAVILNIK

O HRVATSKOM UPISNIKU OPORUKA

Članak 1.

Pravilnikom o Hrvatskom upisniku oporuka (u da­lj­njem tekstu: Pravilnik) uređuje se sadržaj Hrvatskog upisnika oporuka (u da­lj­njem tekstu: HUO) i način ­nje­gova vođe­nja.

Hrvatski upisnik oporuka vodi Hrvatska javnobi­lježnička komora u svom sjedištu u Zagrebu.

Članak 2.

U Hrvatski upisnik oporuka evidentiraju se privatne i javne oporuke, te dava­nje obavijesti za potrebe ostavinskog postupka na osnovu upita čuva li se i kod koga je oporuka pohra­njena.

U HUO se evidentira či­njenica da je oporuka sastav­ljena, pohra­njena te proglašena.

Članak 3.

Podatke o oporuci koja se evidentira u HUO dostav­ljaju:

– javni bi­lježnici

– odvjetnici

– općinski sudovi

– diplomatsko-konzularna predstavništva

– osobe koje su napravile oporuku.

Podatke o evidentiranim oporukama u HUO osim oporučite­lja može tražiti i osoba koju je oporučite­lj za to posebno ovlastio, a nakon oporučite­ljeve smrti podatke evidentirane u HUO mogu tražiti osobe i tijela iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

1. Evidencija podataka

Zahtjev za evidenciju oporuke u HUO podnosi se za:

– či­njenice da je sastav­ljena javna oporuka od strane ovlaštene osobe

– či­njenica da je oporuka prim­ljena na čuva­nje kod suda, javnog bi­lježnika ili diplomatsko-konzularnog predstavništva

– či­njenice da je sud ili javni bi­lježnik primio izjavu svjedoka usmene oporuke

– či­njenice da je oporuka prim­ljena na čuva­nje kod odvjetnika

– či­njenice da je oporuka prim­ljena na čuva­nje kod fizičke ili pravne osobe

– či­njenice da je oporučite­lj sastavio vlastitu oporuku ili oporuku pred svjedocima.

2. Vraća­nje oporuke

U HUO se evidentiraju i podaci o vraća­nju oporuke i to:

– kad je sud, javni bi­lježnik ili diplomatsko-konzularno predstavništvo vratilo oporučite­lju ili ­nje­govu opunomoćeniku oporuku koja se kod ­njih nalazila na čuva­nju

– kad je oporučite­lj opozvao svoju oporuku pred osobom ovlaštenom za sastav­lja­nje javne oporuke

– kad je oporuka proglašena u ostavinskom postupku

– kad je oporuku vratila fizička ili pravna osoba kojoj je povjerena na čuva­nje.

Obavijest o vraća­nju oporuke dostav­ljaju osobe i tijela iz čl. 3. ovoga Pravilnika:

– sud, javni bi­lježnik ili diplomatsko-konzularno pred­stavništvo, koji su vratili oporuku

– sud, javni bi­lježnik ili diplomatsko-konzularno pred­stavništvo pred kojim je opozvana oporuka

– sud ili javni bi­lježnik koji je proglasio oporuku

– odvjetnik kod koje­g je oporuka bila na čuva­nju.

3. Upiti

U zahtjevu za dostavu podataka iz HUO moraju se navesti podaci o oporučite­lju iz čl. 8. st. 4. ovoga Pravilnika.

4. Promjena u evidentira­nju podataka

Sve promjene koje su se dogodile nakon evidentira­nja oporuke u HUO upisuju se pod istim evidencijskim brojem oporučite­lja.

Članak 5.

Pohrana podataka u HUO obav­lja se pomoću informatičkog sustava u Hrvatskoj javnobi­lježničkoj komori, odnosno na drugi odgovarajući način.

Ako nisu ispu­njeni uvjeti za vođe­nje na način propisan u st. 1. ovoga članka, HUO će se voditi ručno.

Podaci se u pravilu dostav­ljaju putem elektroničkog prijenosa podataka.

Javni bi­lježnici, općinski sudovi i diplomatsko-konzularna pred­­stavništva dužni su osigurati sve uvjete potrebne za elektro­nički prijenos podataka (mrežna povezanost, software, hardware).

Tehničke preduvjete za vođe­nje HUO odredit će ministar nadležan za poslove pravosuđa, na prijedlog Hrvatske javnobi­lježničke komore.

Formate podataka koji su potrebni kod evidencija, promjena u evidentira­nju podataka, upita i odgovora na upite određuje Hrvatska javnobi­lježnička komora.

Svaka ovlaštena osoba mora se u okviru elektronskog pravnog prometa predstaviti navođe­njem svog HUO korisničkog broja, zajedno sa sigurnosnom šifrom.

HUO korisnički broj dodje­ljuje Hrvatska javnobi­lježnička komora uzimajući u obzir kriterije koji su navedeni u članku 9. ovoga Pravilnika u svezi s dava­njem ovlašte­nja.

Sigurnosnu šifru mora ovlaštena osoba izabrati sama. Sigurnosna šifra mora se čuvati u tajnosti i zaštititi od zlouporabe. Gubitak sigurnosne šifre mora se odmah prijaviti Hrvatskoj javnobi­lježničkoj komori.

Članak 6.

Evidentirane oporuke u HUO dobivaju evidencijski broj.

Evidencijski broj HUO sastoji se od HUO korisničkog broja i broja oporuke.

Broj oporuke je redni broj upisnika i četveroznamenkasti broj godine u kojoj je oporuka upisana. Ako se tijekom godine u HUO dostav­lja nova oporuka, ona se upisuje pod s­ljedećim rednim brojem HUO-a. Ovaj podatak upisuje se u rubriku »primjedba«.

Na isti način postupa se i s oporukama koje su zaprim­ljene naknadno u različitim godinama.

Članak 7.

Sve osobe koje rade na obradi podataka HUO, kao i osobe zaposlene u Hrvatskoj javnobi­lježničkoj komori, a imaju pristup podacima u HUO, obvezuju se čuvati tajnu o ovim podacima.

Članak 8.

1. Adresa

Sva pismena koja se odnose na Hrvatski upisnik oporuka, upućuju se na Hrvatsku javnobi­lježničku komoru (Hrvatski upisnik oporuka) putem elektronskog prijenosa podataka.

2. Elektronski prijenos podataka

Za postav­lja­nje zahtjeva za evidenciju, promjene, upite, koristit će se mogućnosti elektronskog prijenosa podataka koje Hrvatska javnobi­lježnička komora stav­lja na raspolaga­nje.

Hrvatska javnobi­lježnička komora obavještava korisnike o tehničkim mogućnostima unosa podataka.

3. Dostava podataka

I. EVIDENTIRANJE

Podaci koji se dostav­ljaju elektronskim putem moraju biti potpuni.

Podaci o oporučite­lju su:

1) prezime

2) ime

3) datum rođe­nja

4) datum pohra­njiva­nja (ukoliko se datum pohra­njiva­nja ne može ustanoviti, onda datum sastav­lja­nja) oporuke

5) vrsta oporuke

6) mjesto čuva­nja oporuke

Za vrstu isprava i mjesto čuva­nja moraju se koristiti s­ljedeće kratice:

Privatna oporuka                            – »PO«

– vlastita oporuka                           – »VO«

– pisana oporuka pred svjedocima  – »POS«

Javna oporuka                                – »JO«

– javna oporuka sastav­ljena kod suda         – »JOSS«

– javna oporuka sastav­ljena kod javnog

  bi­lježnika                                      – »JOJB«

– javna oporuka sastav­ljena kod

  diplomatsko-konzularnog predstavništva    – »JODK«

Pohrana – čuva­nje oporuke            – »PO«

– pohra­njena kod suda                   – »POS«

– pohra­njena kod javnog bi­lježnika – »POJB«

– pohra­njena kod diplomatsko-konzularnog

  predstavništva                               – »PODK«

– pohra­njena kod odvjetnika           – »POO«

– pora­njena kod fizičke ili pravne osobe      – »POFO«
                                                              ili

                                                        »POPO«

Izjava svjedoka usmene oporuke    – »IUO«

– prim­ljena kod suda                      – »IUOS«

– prim­ljena kod javnog bi­lježnika    – »IUOJB«

II. VRAĆANJE OPORUKE

Obavezni podaci:

1) HUO evidencijski broj oporuke

2) bilo koja dva podatka iz I. t. 1 - 5. (evidentira­nje).

III. PROMJENA U EVIDENTIRANJU PODATAKA

Obavezni podaci:

1) HUO korisnički broj prijaš­nje­g korisnika

2) HUO korisnički broj novog korisnika

3) HUO evidencijski broj oporuke za prijenos

4) bilo koja dva podatka iz I. t. 1 - 5. (evidentira­nje).

IV. UPITI

Obavezni podaci o oporučite­lju:

1) prezime

2) ime

3) datum rođe­nja

4) datum smrti oporučite­lja

5) smrtni list za oproučite­lja ili smrtovnica

6) broj ostavinskog spisa

7) obavezni podaci o tražite­lju podataka u HUO-u.

4. Istovjetnost

Prije prenoše­nja podataka elektronskim putem, ovlaštena osoba koja dostav­lja podatke mora se svaki put predstaviti informatičkom sustavu Hrvatske javnobi­lježničke komore.

Članak 9.

Evidentira­nje, vraća­nje oporuke, upiti i promjene u eviden­tira­nju podataka obav­ljaju se elektronskim prijenosom podataka. Pristup korisnika programu moguć je u svako doba uz navođe­nje HUO korisničkog broja zajedno sa sigurnosnom šifrom.

Osobe koje su sastavile oporuku mogu dostaviti podatke u HUO osobno, odnosno putem javnog bi­lježnika.

Članak 10.

Odgovori na upite u okviru elektronskog pravnog prometa daju se odmah.

Na upite se odgovara cjelovitim ponav­lja­njem traženih podataka i rezultata koji odgovaraju traženim podacima.

Algoritam za pretraživa­nje u HUO odredit će Hrvatska javnobi­lježnička komora.

Evidencijski podaci oporučite­lja s istim imenom i prezimenom i s istim datumom rođe­nja ili bez evidentiranog datuma rođe­nja bit će također ispisani.

 Negativni odgovor, odnosno ispis istog, sadržava osim ponov­ljenog teksta iz upita i obavijesti: »Nisu pronađeni odgovarajući podaci«.

Prigovom upita javnog bi­lježnika kao sudskog povjerenika ili u slučaju upita suda u određenom ostavinskom predmetu HUO, odgovor obvezatno sadrži mjesta gdje su oporuke pohra­njene.

Članak 11.

Za evidentira­nje upisa ili upisa vraća­nja jedne oporuke plaća se naknada od 100,00 kn i to prilikom evidentira­nja.

Za upit u jednom ostavinskom postupku plaća se naknada od 50,00 kn.

Za promjenu evidentira­nja podataka plaća se naknada od 30,00 kn.

Paušalna naknada za potpuni spisak svih isprava koje su evidentirane pod jednim evidencijskim brojem, iznosi 100,00 kn.

Naknadu iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka dužan je platiti oporučite­lj, odnosno korisnik iz člana 3. ovoga Pravilnika, osim općinskog suda.

Članak 12.

Nakon svakog podnesenog zahtjeva za upis korisnik dobiva kontrolni ispis upisa. Kod upita ispis odgovora ponav­lja tekst upita zbog kontrole. Ako se u roku od 14 dana od dana ispisa ne uloži prigovor, smatrat će se da je upis potvrđen kao ispravan.

Oporučite­lj ili osoba koju je on za to posebno ovlastio, može u svako vrijeme zatražiti spisak svih oporuka koje su evidentirane pod ­nje­govim evidencijskim brojem u HUO.

Članak 13.

Ako je potreban ispravak evidencije, tada se mora ponovno postaviti zahtjev za novu evidenciju ovih podataka.

U svrhu ispravka pogrešnog upita mora se postaviti novi – ispravni upit.

Za sve upise ili upite na teme­lju ispravka mora se platiti naknada, osim ako greške nisu prouzročene kriv­njom Hrvatske javnobi­lježničke komore, pa se iz toga razloga ispravci vrše bez plaća­nja naknade.

Članak 14.

Ako je imenovan novi javni bi­lježnik za područje istog općinskog suda, oporuke koje se odnose na istog oporučite­lja i da­lje se vezuju na taj osnovni broj.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01/03-01409
Urbroj: 514-06-01-03-5
Zagreb, 19. kolovoza 2003.

Ministrica
Ingrid Antičević-Marinović, v. r.