Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije

NN 136/2003 (28.8.2003.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije

Ministarstvo prosvjete i športa i
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo

2002

Na temelju članka 8. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine, br. 69/03. – pročišćeni tekst), članka 44. stavka 4. i 5. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 49/03. – pročišćeni tekst), članka 3. Sporazuma o suradnji Ministarstva prosvjete i športa i Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo od 21. siječnja 2003. i uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore, ministar prosvjete i športa i ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo donijeli su

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM

ZA ZANIMANJE Instalater grijanja i klimatizacije

 

UVOD

 

Odgojno obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnoga dijela i stručnog dijela (program naukovanja).

            Sadržaji općeobrazovnoga dijela utvrđeni su Odlukom ministra prosvjete i kulture o usvajanju nastavnih planova i programa srednjih škola te minimuma zajedničkih općih sadržaja strukovnih i umjetničkih škola (KLASA: 602-03/91-01-114, UR. BROJ: 532-08/91-01 od 20. lipnja  1991. i  Odlukom ministra prosvjete i športa o izmjenama i dopunama zajedničkog i izbornog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje stručne spreme, KLASA:  602-03/96-01/1170, UR. BROJ: 532-03/1-96-1 od 25. lipnja 1996.).

            Sadržaji stručnog dijela temelje se na odredbama Zakona o srednjem školstvu (NN 19/92, 27/93, 50/95, 59/01 i 114/01) i Zakona o obrtu (NN 77/93, 90/96 i 64/01). Stručni sadržaji su stručno-teorijski dio (obvezni i izborni) i praktični dio.

            Sastavnice stručnog dijela odgojno-obrazovnog programa za zanimanja u obrtništvu (programa naukovanja) su:

 1. Osnovna obilježja
 2. Nastavni plan
 3. Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća
 4. Potrebna stručna sprema nastavnika
 5. Uvjeti izvođenja programa
 6. Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima
 7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit

 

1. Osnovna obilježja

 

Osnovna obilježja svakoga odgojno-obrazovnoga programa su:

-         naziv obrazovnoga programa/zanimanja

-         cilj i zadatci programa

-         trajanje obrazovanja

-         uvjeti za upis.

 

2. Nastavni plan

 

Nastavi plan sadrži popis  predmeta općeobrazovnoga i stručnog dijela programa s naznačenim brojem sati u tjednu i godini za svaki razred.

 

3. Obvezni načini provjeravanja znanja i umijeća

 

Tablično se navode za svaki predmet iz stručnog dijela obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća.

4. Potrebna stručna sprema nastavnika

 

            Tablično se navode za svaki predmet iz stručnoga dijela potrebna stručna sprema nastavnika (profesora, stručnog učitelja i suradnika u nastavi). 

 

5. Uvjeti izvođenja programa

 

-         podaci za rad u skupinama učenika (tablično se navode za svaki stručno-teorijski predmet s praktičnim/laboratorijskim vježbama broj sati vježbi, realizator i najveći broj učenika u skupini)

-         minimalni materijalni uvjeti za izvođenje nastave pojedinih nastavnih predmeta (tablični prikaz prostora, opreme i predmeta kojima je prostor i oprema namijenjena).

 

6. Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima

 

-         naziv predmeta

-         razred

-         tjedni i godišnji fond sati s naznakom obveznog broja sati praktičnih/laboratorijskih vježbi

-         cilj nastavnoga predmeta

-         zadatci nastavnoga predmeta

-         sadržaj nastavnoga predmeta podijeljen na nastavne cjeline i s naznačenim očekivanim rezultatima (znanjima i umijećima) i sadržajima kojima se ta znanja i umijeća stječu

-         metodičke napomene za provedbu nastave

-         osnovne obveze učenika.

 

7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit

 

Navode se po predmetima cilj, osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera, znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.

 


1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

 

Cilj:

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

-          instalater grijanja i klimatizacije

 

Zadaci:

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.

Moći primijeniti mjerenja u praksi.

Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada,

postojanost alata.

Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.

Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke obrade u izradi određenog zadatka.

Upoznati postupke lijevanja.

Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.

Ovladati postupcima spajanja metala u zanimanju za koje se školuje.

Upoznati postupke prerade plastičnih masa.

Upoznati postupke spajanja i lijepljenja.

Moći  izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.

Upoznati svojstva radnih medija.

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.

Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.

Upoznati osnove automatizacije i regulacije.

Razumjeti rad instalacije.

Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacija.

Znati i moći  montirati i demontirati pojedine sklopove.

Znati i moći staviti instalaciju u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku ili smetnju u radu.

Znati i moći  izraditi dijelove instalacije u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno  školovanje.

 

Trajanje obrazovanja: 3 godine

 

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i Ugovor

 

 


2. NASTAVNI PLAN   

                                                                          

A)    Općeobrazovni dio (35 tjedana)

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva 1)

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci  1)a

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje 1)

1,5

53

1

35

-

-

88

Osnove tehničke mehanike

1

35

1

35

-

-

70

Tehnologija 1)

obrade i montaže

1(1)

35

-

-

-

-

35

Elementi cijevnih instalacija i protoka 2)

-

-

2

70

-

-

70

Osnove automatizacije 3)

-

-

-

-

2

64

64

Tehnologija strojarskih instalacija 2)

-

-

1(2)

35

-

-

35

Tehnologija grijanja i klimatizacije 3)

-

-

-

-

2(2)

64

64

 Praktikum NT 3)P

-

-

-

-

2

64

64

Izborni dio 4)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci ili

Prirodoslovlje

1

35

2

70

2

64

169

Ukupno B)

8

281

8

280

9

288

849

 

1)    - Okvirni sadržaji su zajednički za sva zanimanja u strojarstvu.

1)a  - Osnovni matematički sadržaji s vježbama iz struke (preporuka da se sadržaji obrade u 1. polugodištu).

2)   - Okvirni sadržaj je zajednički za područja rada; npr.  vodoinstalatera, plinoinstalatera i instalatera grijanja i klimatizacije, a izvode se i u tjednu praktične nastave.

3)  -  Izvode se i u tjednu praktične nastave.

3)P  - Tehnološke vježbe u praktikumu.

4)  - Prema uvjetima škole i interesima učenika.

1(1) - Sadržaji Tehnologije obrade i montaže i tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u prvoj godini su   jedinstveni programi  i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.

1(2) - Sadržaji Tehnologije strojarskih instalacija  i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u drugoj godini su jedinstveni programi  i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.

2(2) - Sadržaji Tehnologije grijanja i klimatizacije i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u trećoj godini su jedinstveni programi  i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.

2. B) IZBORNI DIO

 

U izbornom dijelu programa učenici mogu birati između nastave tjelesne i zdravstvene kulture, matematike u struci ili prirodoslovlja i stručnih predmeta.

Sadržaji izbornog dijela programa u stručnom području mogu biti već programirani sadržaji nastavnih programa s povećanim fondom sati. Škole mogu odabrati dio iz ponuđenih sadržaja ili predložiti Zavodu za unapređivanje školstva sadržaje po vlastitom izboru koji su u funkciji zanimanja za koje se učenik obrazuje. Zbog značaja i složenosti sadržaja nastavnog predmeta Osnove tehničke mehanike preporučljivo je ponuđeni nastavni program ponuditi i kao izborni predmet u 1. razredu. Isto tako u 2. razredu izborni program od 35 sati može biti predmet Tehnički materijali sa sadržajima ispitivanja i mjerenja.

Za izborne sadržaje iz matematike u struci u 2. i 3. razredu mogu se ponuditi sadržaji uže vezani uz stručne predmete, zastupljeni s 1 satom po tjednu.        

Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet).

 

C)    Praktični dio (40 tjedana)

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

C 1 -Nastava u školi (tehnološke vježbe)

-Tehnologija obrade i montaže

-Tehnologija strojarskih instalacija

-Tehnologija grijanja i klimatizacije

 

 

35

-

-

 

 

-

70

-

 

 

-

-

64

 

 

35

70

64

- Praktična nastava– najviše sati 4)

305

200

96

601

C2 - Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati

560

 

630

640

1830

Ukupno C)

900

900

800

2600

 

                        4) – Svaka škola izrađuje izvedbeni program..

 

D) Ukupno nastave

 

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

A) Općeobrazovni dio

315

315

224

854

B) Stručnoteorijski dio s izbornom nastavom

281

280

288

849

C) Praktični dio s tehnološkim vježbama

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1496

1495

1312

4303

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

 

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računalstva

pismeno, usmeno, praktični rad

Matematika u struci 

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehničko crtanje

pismeno, praktičan rad

Osnove tehničke mehanike

usmeno, pismeno

Tehnologija obrade i montaže

usmeno, pismeno, praktični rad

Elementi cijevnih instalacija i protoka

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove automatizacije

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnologija strojarskih instalacija

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnologija grijanja i klimatizacije

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktikum NT

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

usmeno, pismeno, praktični rad

Izborna nastava stručnih predmeta

usmeno, pismeno, praktični rad

 


4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

Profesor računalstva

Dipl. ing. strojarstva

Dipl. ing. brodogradnje

Dipl. ing. elektrotehnike

Profesor strojarskih predmeta

Profesor PTO-a

VSS

Matematika u struci

Profesor matematike

Prof. matematike i fizike

Dipl. ing. strojarstva

Dipl. ing. brodogradnje

Profesor strojarskih predmeta

Profesor PTO-a

VSS

Tehničko crtanje

Profesor strojarskih predmeta

Dipl. ing. strojarstva

Dipl. ing. brodogradnje

Profesor PTO-a

VSS

Osnove tehničke mehanike

Profesor strojarskih predmeta

Dipl. ing. strojarstva

Dipl. ing. brodogradnje

Profesor PTO-a

VSS

Tehnologija obrade i montaže

Profesor strojarskih predmeta

Dipl. ing. strojarstva

Dipl. ing. brodogradnje

Profesor PTO-a

VSS

Elementi cijevnih instalacija i protoka

Profesor strojarskih predmeta

Dipl. ing. strojarstva

Dipl. ing. brodogradnje

Profesor PTO-a

VSS

Osnove automatizacije

Dipl. ing. strojarstva

Dipl. ing. brodogradnje

Profesor strojarskih predmeta

Profesor PTO-a

VSS

Tehnologija strojarskih instalacija

Profesor strojarskih predmeta

Dipl. ing. strojarstva

Dipl. ing. brodogradnje

Profesor PTO-a

VSS

Tehnologija grijanja i klimatizacije

Profesor strojarskih predmeta

Dipl. ing. strojarstva

Dipl. ing. brodogradnje

Profesor PTO-a

VSS, VŠS

SSS

 Praktikum NT

Profesor strojarskih predmeta

Dipl. ing. strojarstva

Dipl. ing. brodogradnje

Profesor PTO-a

Nastavnik praktične nastave -  stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

Izborni dio, stručni predmeti

Profesor strojarskih predmeta

Dipl. ing. strojarstva

Dipl. ing. brodogradnje

Profesor PTO-a

VSS

Praktična nastava

Profesor strojarskih predmeta

Dipl. ing. strojarstva

Profesor PTO-a

Nastavnik praktične nastave- stručni učitelj

/suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

Napomena: Profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke.

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Osnove računalstva

1.

profesor

1,5 sat (0,5 + 1)

 

18 sati - zajedno

35 sati - 2 grupe

 

 

30 učenika

15 učenika

Matematika u struci

1., 2., 3.

profesor

1. razr. - 2 sata (2+0)

70 sati - zajedno

 

2. razr. - 1 sat (1+0)

35 sati - zajedno

 

3. razr. - 1 sat (1+0)

32 sata - zajedno

 

30 učenika

 

 

30 učenika

 

 

30 učenika

Tehničko crtanje

1. i 2.

profesor

1. razr. - 1,5 sati (1+0,5)

35 sati  - zajedno

18 sati -2 grupe

 

2. razr. - 1 sat (0+1)

0 sati - zajedno

35 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

 

 

 

15 učenika

Osnove tehničke mehanike

1. i 2.

profesor

1. razr. - 1 sat (1+0)

35 sati - zajedno

 

2. razr. - 1 sat (1+0)

35 sati - zajedno

 

30 učenika

 

 

30 učenika

Tehnologija obrade i montaže

1.

profesor,

nastavnik PN

suradnik

majstor

2 sata (1 + 1)

35 sati zajedno

35 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Elementi cijevnih instalacija i protoka

2.

profesor

 

2 sata (1 + 1)

35 sati - zajedno

35 sati - 2 grupe

 

30 učenika

16 učenika

Osnove automatizacije

3.

profesor

 

2 sata (1 + 1)

32 sati - zajedno

32 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Tehnologija strojarskih instalacija

 

2.

profesor, nastavnik PN

suradnik

majstor

3 sata (1 + 2)

35 sati - zajedno

70 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Tehnologija grijanja i klimatizacije

 

3.

profesor,

nastavnik PN

suradnik

majstor

4 sata (2 + 2)

64 sati - zajedno

64 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Praktikum novih tehnologija

3.

profesor,

nastavnik PN

suradnik

majstor

2 sata (1+1)

32 sata - zajedno

32 sata - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Praktična nastava

1., 2., 3.

profesor,

nastavnik PN

suradnik

majstor

1. g. 900 sati

2. g. 900 sati

3. g. 800 sati

Školske radionice 8-16 učenika ,

Gospodarske radionice - izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

Izborna nastava stručnih predmeta

1., 2., 3.

profesor

sadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Računalna učionica

Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta

Osnove računalstva

Stručni predmeti

Klasična učionica

 

Klasična učionica (1 + 32 mjesta)

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

 

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija strojarskih instalacija

Tehnologija grijanja i klimatizacije

Tehničko crtanje

Elementi strojeva

Matematika u struci

Osnove tehničke

mehanike

Klasična učionica +

Praktikum za tehnologije

Klasična učionica sa ormarima

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,

i spajanje i montažu

Tehnologija strojarskih instalacija

Tehnologija strojarskih instalacija

Tehnologija grijanja i klimatizacije

Praktikum za

Osnove automatizacije

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom za pneumatsko i hidrauličko upravljanje i drugo

Tehnologija strojarskih instalacija

Tehnologija grijanja i klimatizacije

Osnove automatizacije

Praktikum za nove tehnologije

 

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom

Tehnologija strojarskih instalacija

Tehnologija grijanja i klimatizacije

Izborni sadržaji

Školska radionica

za ručnu obradu i montažu

Prema standardu za 16 RM

Praktična nastava

u ŠR

Školska radionica

za strojnu obradu

Prema standardu za 8 - 10 RM

Praktična nastava

u ŠR

 

 


6. NASTAVNI PROGRAM (KATALOG ZNANJA), OPĆEOBRAZOVNI DIO

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11. lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.

 

6.1.  Nastavni predmet:  tjelesna i zdravstvena kultura

 

ŠKOLE
strukovne-trogodišnje

BROJ SATI TZK

 

Razred

prvi

Razred

drugi

Razred

treći

PROGRAM

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 OSNOVNI PROGRAM

1

35

1

35

1

32

 IZBORNA NASTAVA

1

35

1

35

1

32

           

Cilj je razvijati biopsihosocijalne potrebe čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.

 

Zadaci:

·        razviti osobine, sposobnosti i motorička znanja te stvarati naviku bavljenja športom radi kvalitetne športske rekreacije,

·      stjecanje znanja o činiteljima koji uvjetuju nastanak bolesti i ozljeda,

·      razvijanje pravilnih stavova prema zdravlju i bolestima te poduzimanje mjera za čuvanje i promicanje zdravlja,

·      usvajanje motoričkih informacija za djelotvorno rješavanje potreba razvoja i rješavanja svakodnevnih motoričkih zadataka,

·      razvijanje radnih sposobnosti,

·      izgrađivanje humanih međuljudskih,

·      njegovanje higijenskih navika

·      teorijsko-praktično osposobljavanje za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog vježbanja kao dijela kulture življenja i to:

-         o utjecaju procesa tjelesnog vježbanja na ljudski organizam u cjelini i pojedine organske sustave,

-         o očuvanja zdravlja, načinu prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica prouzročenih obavljanjem određenog zanimanja,

-         o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja,

-         o načinu treniranja i natjecanja, posebice u športovima kojim su se pojačano bavili,

·        razvijati osjećaj za očuvanje prirode, kroz boravak u prirodi, putem ekoloških aktivnosti, športskih igara i zabave.

 

Posebne zadaće za učenike:

Razred :  PRVI                    

 • utjecati na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase
 • utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva
 • usklađivati nesrazmjer rasta srčanog mišića, mase tijela i krvožilnog sustava, što uvjetuje brzo umaranje i zahtijeva duži oporavak učenika
 • djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u neracionalnim načinima kretanja
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti

 

            Razred :  DRUGI                                                                                                   

 • nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase
 • utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti: gibljivosti, ravnoteže, preciznosti, brzine, eksplozivne snage, repetitivne snage i statičke snage
 • djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u naracionalnim načinima kretanja
 • usmjeravati učenike da individualno doziraju volumen opterećenja suzbijajući želju za postizavanjem motoričkih dostignuća koja nisu u sukladnosti s njihovim potencijalnim mogućnostima, uz izuzetak utjecaja na brzinu i koordinaciju
 • pomagati učenicima da svladaju krizu koja se manifestira u konfliktima između pojedinca i društva

 

            Razred :  TREĆI                                                                                                    

 • nastaviti s procesom utjecaja na razvoj morfološkog statusa učenika, posebice na povećanje snage ruku i ramenog pojasa
 • utjecati na daljnje razvijanje aerobnih i anaerobnih sposobnosti
 • utjecati na što učinkovitiji razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenika
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti
 • osposobiti učenike da mogu samostalno organizirati športske aktivnosti koje su u funkciji podizanja zdravlja, radnih sposobnosti i što sadržajnijeg korištenja slobodnog vremena.

 

Posebne zadaće za učenice:

 

Razred :  PRVI                                                                                                       

 • nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenica, a posebice na proporcionalan razmjer između mišićnog i potkožnog masnog tkiva
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža
 • privikavati učenice na odgovarajuće vježbanje i za vrijeme mjesečnog ciklusa, posebice učenice koje imaju smetnje (dismenoreja)
 • utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđne muskulature, što je uvjet za nesmetano razvijanje ostalih organskih sustava

 

Razred :  DRUGI

 • utjecati na daljnji razvoj aerobnih i anaerobnih sposobnosti
 • utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti

 

           


Razred : TREĆI                                                                                                     

 • nastaviti s procesom potpomaganja harmoničnog razvoja morfološkog statusa učenica, posebice prevencijom protiv pojave adipoznosti (celulita)
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti, posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža
 • utjecati na daljnji razvoj aerobnih sposobnosti učenica postupnim organskim prilagođavanjem krvožilnog i dišnog sustava (grudno i dijafragmalno disanje)
 • utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti
 • usvajanje određenog fonda motoričkih informacija prijeko potrebnih za očuvanje zdravlja, njegovanje higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave prirodne sredine.

     

SPECIFIČNOSTI U ODNOSU NA IZBOR ZANIMANJA UČENIKA

S NAZNAKOM OSNOVNIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA

 

            Svaki rad, ovisno o vrsti zanimanja, radnom mjestu, vanjskim činiteljima i sl., djeluje na čovjeka tako da znači stanovitu opterećenost za pojedine dijelove organizma i organizam u cjelini.

            U pojmu opterećenje, podrazumijeva se odnos između nekog zahtjeva organizma i adaptacijskog kapaciteta za njegovo ostvarenje.

            Što je adaptacijski kapacitet funkcionalnih organskih sustava veći, to će neki stalan zahtjev stvarati manje opterećenje i suprotno. Opterećenje organizma nije samo rezultat djelovanja rada kao aktivnosti, već je uvjetovano nizom drugih činitelja koji djeluju na organizam izvana, ili su uzroci u njemu samom.

            Zakonomjernošću društvenog razvoja profesionalni rad pojedinaca sve je specijaliziraniji. Zato je moguće izolirati pojedine skupine rada, točnije rečeno radnih mjesta, gdje se glavno opterećenje javlja u većoj mjeri na nekim od funkcionalnih sustava.

            Međutim valja napomenuti da se o organizmu ne može govoriti kao o skupu izdvojenih funkcionalnih sustava pa je, prema tomu i rad u stvarnim uvjetima kompleksan proces koji opterećuje i ima posljedice na čitav organizam, iako su uvijek neki od podsustava opterećeni više, a neki manje. Ovisno o stupnju opterećenosti pojedinih dijelova organizma, rad se može grubo podjeliti na pretežito energetski (fizički) i pretežito informacijski (mentalni). Točnije, podjela prema stupnju opterećenja pojedinih podsustava organizma uvjetovana je stupnjem svrstavanja funkcionalnih organskih sustava u veći rad.

 

I. Fizički rad se može podjeliti na:

            1. Rad s pretežito dinamičkim režimom mišićne aktivnosti, pri čemu, ovisno o aktiviranim masama tkiva i intenzitetu rada, energetska potrošnja može biti:

            a) velika

            b) srednja (umjerena)

            c) mala.

 

            2. Rad s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti, gdje manjka blagotvoran utjecaj dinamičkih kontrakcija mišićnog sustava preko živčanog na druge dijelove organizma. Statički se rad može odvijati tako da:

            a) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu samo protiv djelovanja sile gravitacije na pojedine dijelove tijela ili organizam u cjelini

            b) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu protiv djelovanja sile gravitacije i još nekih drugih različito velikih sila (tereti i sl.).

 

Potrebno je steći i solidna teorijska znanja i to:

            1. O utjecaju procesa vježbanja na ljudski organizam u cjelini i na pojedine organske sustave, osobito sa stajališta promicanja i održavanja zdravlja, načina prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica uzrokovanih obavljanjem određenoga zanimanja.

            2. Elementarna znanja o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja.

            3. Znanja o načinu treniranja i natjecanja, osobito u športovima kojim su se pojačano bavili.

 

II. Mentalni rad možemo podjeliti prema stupnju i vrsti opterećenja pojedinih dijelova živčanog sustava na:

            1. Senzorički rad, gdje su pretežito opterećeni receptori, osjetni putovi i senzorička središta (kontrolna mjesta) pri automatiziranom radu, radna mjesta vezana uz opasnost i sl.

            2. Sa stereotipnim umnim djelatnostima (umni rad na nižoj razini aktivnosti središnjeg živčanog sustava, npr. rad kancelarijskih službenika isl.).

            3. Stvaralački umni rad (znanstvenih radnika i umjetnika i sl.).

           

Sva navedene vrste rada mogu se, prema intenzitetu  s kojim se provodi, podijeliti na lagani, umjereni i teški rad, pri čemu moramo razlikovati rad i intenzitet opterećenja.

Treba dati prikaz opterećenja na organizam i zahtjeva za pojedine sposobnosti, ovisno o načinu rada u radnom procesu koji se odnosi više-manje na sva zanimanja:

 

I. skupina

Rad se provodi jedino djelatnošću našega tijela, bez pomagala (tjelesni rad).

II. skupina

Tjelesni rad s uporabom jednostavnijih alata i instrumenata.

III. skupina

Rad na neautomatskim strojevima.

IV. skupina

Rad na automatskim strojevima.

            Prema navedenoj podjeli moguće je razna zanimanja u pojedinim strukama svrstati u tri skupine. Pojedina zanimanja svrstana su u  samo jednu skupinu, a nekad i u dvije, ovisno o načinu rada u procesu istoga zanimanja.

 

            Za zanimanja I. skupine preporuča se u programu nastave primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i za sve motoričke sposobnosti. Često se u tih zanimanja javlja hipertrofija pojedinih skupina mišića koji su aktivirani pri radu, pa valja primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će omogućiti relaksaciju (plivanje, vježbe labavljenja, opuštanja i istezanja, igre i ples, aerobik i ritmičko-športsku gimnastiku za učenice).

 

            Za zanimanja u II. skupini u programu nastave preporuča se primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i na motoričke sposobnosti. Posebice treba razvijati koordinaciju i brzinu (vježbanje na spravama, judo, ples, športske igre i dr.).

 

            U III. skupini, za zanimanja kod kojih se rad obavlja pretežito stojeći preporuča se izvođenje motoričkih zadaća u sjedećem i ležećem položaju radi rasterećenja donjih ekstremiteta i primjenu vježbi za jačanje mišića - držaća svoda stopala radi sprječavanja pojave ravnih stopala i drugih oštećenja donjih ekstremiteta. Posebice treba odgovarajućim kineziološkim aktivnostima povećati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (plivanje, veslanje, biciklizam i dr.).

 

            U IV. skupini klasificirana su pretežito zanimanja kod kojih se rad obavlja najvećim dijelom sjedeći, s karakterističnim sagnutim položajem gornjeg dijela tijela pri radu. Ta su zanimanja s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti. U program nastave preporučuju se kineziološke aktivnosti koje će preventivno i korektivno utjecati na razvoj kralješnice i koje će poboljšati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (vježbanje na spravama, atletika, judo, športske igre, ples, koturaljkanje, ritmičko-športska gimnastika i aerobik za učenice i dr.).

 

OSNOVNI PROGRAM

 

            Osnovni je program koncipiran na temeljnim motoričkim sklopovima pojedinih kinezioloških aktivnosti. Tako široko zamišljeni programski sadržaji omogućuju izbor onih kinezioloških aktivnosti, koje su u funkciji utjecaja na pozitivne promjene morfoloških značajki, funkcionalnih sposobnosti, kognitivnih i konativnih dimenzija ličnosti te socijalizaciju svakoga učenika.

            Sadržaji osnovnoga programa određuju se prema slobodnom izboru polaznika za pojedine kineziološke aktivnosti. Mjerila za izbor programskih sadržaja određena su:

-         zdravstvenim stanjem, morfološkim značajkama, funkcionalnim sposobnostima vitalnih organa te psihosocijalnim potrebama svakog učenika

-         motivima i zanimanjem polaznika za pojedine sadržaje

-         razinama usvojenosti teorijskih i motoričkih kinezioloških izvješća

-         utilitarnim vrijednostima pojedinih sadržaja u svakodnevnom radu i životu

-         materijalnima, kadrovskima i drugima mogućnostima škole, odnosno sredine u kojoj škola djeluje.

 

            Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja cilja i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti:

 

            1)         - atletika                                                        2)         - košarka

                         - športska gimnastika                                                  - odbojka

                         - ples                                                                         - nogomet

                         - ritmičko-športska gimnastika                                   - rukomet.

                         - borilački športovi.

           

            Odabir sadržaja osnovnoga programa svodi se na usavršavanje i razvijanje sposobnosti i osobina, s težištem  na usvajanju motoričkih znanja polaznika.

 

IZBORNI PROGRAM

 

            Izborni program tjelesne i zdravstvene kulture predviđen je za učenike industrijskih i drugih srednjih strukovnih škola koje obrazuju učenike za obrtnička zanimanja u jedinstvenom sustavu. Sadržaj izbornog programa nije određen te se preporuča učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). Odabirom aktivnosti i športova u izbornoj nastavi, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, te usvojiti nove spoznaje.

            Težište aktivnosti treba usmjeriti na športove u kojima dolazi do izražaja samostalno učenje i mogućnost trajnoga samostalnog bavljenja tom aktivnošću kroz duže vremensko razdoblje tijekom radnog vijeka. Izbornim programom treba obogatiti životna iskustva učenika uvođenjem u nove aktivnosti, utjecati na smanjivanje razlika koje se odnose na sposobnosti i osobine učenika i pripremiti učenike za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

 

           


Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja određenoga cilja i zadaća, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti. To su:

                                                                                                                                

1) - veslanje                                                               - stolni tenis

                - klizanje                                                                 - plivanje

                - skijanje                                                                - badminton

                - biciklizam                                                             - planinarenje

                - tenis                                                                    - orijentacijsko trčanje i dr.

                                  

            2) - aerobik, rolanje, body building, jedrenje, kuglanje te športovi i druge aktivnosti u tradiciji lokalne sredine, kao i one  koje će se s vremenom pojaviti i biti omiljene.

 

            Odabirom navedenih aktivnosti i športova, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, na druge športove i aktivnosti te usvojiti nove spoznaje, različite od onih iz osnovnoga programa

 

PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA UČENIKE KOJI

SE NALAZE U RAZDOBLJU ZDRAVSTVENOGA OPORAVKA

 

            Poslije svake ozljede ili preležane bolesti organizam znatno osjetljivije reagira na promjene temperature, na vrstu i jakost opterećenja. Zato je prijeko potrebno  da se program tjelesne i zdravstvene kulture izrađuje i primjenjuje po načelima koja vrijede za izradbu i provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture za učenike oštećenoga zdravlja. Prema tomu, za svakoga učenika u razdoblju zdravstvenoga oporavka valja izraditi poseban program, koji ima zadaću što ranijeg i djelotvornijeg zdravstvenog oporavka.

 

METODIČKO-DIDAKTIČKE UPUTE

 

Tjelesna i zdravstvena kultura u sustavu odgoja i obrazovanja ima vrijednost i kao sredstvo odmora s obzirom na mnoge odgojno-obrazovne djelatnosti u kojima prevladavaju statička opterećenja te su pojedini programi tjelesne i zdravstvene kulture koncipirani kao "predasi aktivnog odmora". Sve rašireniji "sedentalni stil života" potiskuje čovjekovu potrebu za kretanjem, pa je stvaranje navike u mlađoj dobi za stalnim tjelesnim vježbanjem jedno od osnovnih načela ovog odgojno-obrazovnog područja.

            Zbog znatnih razlika u zanimanjima, uvjetima rada i raspoloživom vremenu za vježbanje, ostvarenje zadaća tjelesne i zdravstvene kulture različito je za svaku školu, imajući pred očima i dodatno zauzimanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, čime se može znatno utjecati na ostvarenje poželjnih ciljeva. Prema tomu, izraditi unaprijed pouzdane programe za učenike svih škola nije moguće.

            U sredinama s minimalnim uvjetima rada mogu se s postojećim fondom sati ostvariti promjenjivi učinci: znatno umanjeni kada je riječ o razvoju osobina i sposobnosti, o promicanju zdravlja i odgojnim učincima. Nešto veća postignuća mogu se ostvariti u stjecanju nekonvencionalnih motoričkih znanja, ali znatno manji u usvajanju motoričkih znanja iz športova za koje su potrebni posebni prostori i oprema.

            Osim već navedenoga, programi rada moraju biti utemeljeni na stvarnim pretpostavkama u odnosima genotipa i utjecaja egzogenih čimbenika na rast i razvoj. Odnos između genotipa i egzogenih utjecaja u različitim je razdobljima razvoja različit i pokazuje zakonomjerne težnje, koje se moraju uzeti u obzir.

            Te zakonitosti imaju samo usmjerivačko značenje i osnova su za izradbu izvedbenih, ali ne i operativnih programa.

            Iz osnovnoga programa, tijekom školske godine, polaznik izabire aktivnost iz jednoga do dva pojedinačna i iz jednoga do dva skupna športa, s istom vremenskom mogućnošću ponavljanja.

            U izboru športa (aktivnosti) moraju se uvažavati materijalni uvjeti škole i koliko god je to moguće, želje polaznika.

 

            Odnos između pojedinačnoga i skupnoga športa i dopunskoga programa treba biti u omjeru 1:1:1.

            Postojećim fondom sati moguće je ostvariti ciljeve i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture ako se u jednoj godini program izvodi s najviše 15 tema.

            Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.

            Prioritetno treba izabrati aktivnosti kojima se razvija dostatno velika energetska sastavnica, koja će moći djelovati na preobrazbu stanja i osobina svakoga pojedinog učenika. To ujedno znači da treba izabrati one aktivnosti, koje će se moći  potpuno provesti s obzirom na materijalne mogućnosti škole.

                       

Učenicima obrtničkih škola često s povećanim jednostranim tjelesnim opterećenjem treba ponuditi aktivnosti s kojima će brže doći do oporavka organizma od štetnih i statičkih utjecaja rada, kao i do pravilnog rasta i razvoja u ovoj dobi. U izboru aktivnosti dati prednost športskim igrama i drugim sadržajima koje će učenici moći usvojiti prema osobnoj motivaciji s ciljem osposobljavanja za cjeloživotno bavljenje športskim aktivnostima (badminton, stolni tenis, tenis, aerobik, ples, odbojka i drugo).

Škole koje organiziraju nastavu praktične nastave u školskim radionicama, mogu ostvarivati program tjelesne i zdravstvene kulture jednim dijelom i u tjednu praktične nastave.

       Prijelazom na jedinstveni nastavni plan i program u obrtničkim zanimanjima smanjena je nastava tjelesne i zdravstvene kulture na jedan sat tjedno u osnovnom programu te učenicima treba ponuditi program izborne nastave s još jednim satom tjedno. 

Predmet tjelesna i zdravstvena kultura po svojoj strukturi i programskim sadržajima u odnosu na druge predmete je rasterećujući, ali nastavnik je temeljni čimbenik u planiranju, programiranju i realizaciji programa u funkciji rasterećenja učenika te preporučujemo sljedeće:

·        Iz okvirnog nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture koji je svojevrsni "meni" vršiti odabir nastavnih cjelina i tema koje se objektivno mogu ostvariti u školi, poštujući potrebe učenika u svakoj pojedinoj školi  vezane za vrstu zanimanja.

·        U operativnim nastavnim programima cilj i zadaće treba jasno i precizno definirati te odrediti one koje se realno mogu ostvariti s učenicima različitih interesa i mogućnosti.

·        Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.

·        U izvođenju nastavnog procesa primjenjivati složenije metodičke organizacijske oblike rada i odgovarajuće nastavne metode i metode učenja.

·        U nastavnom procesu posebice voditi brigu o primjerenom doziranju, distribuciji i kontroli volumena opterećenja na satu.

·        Voditi brigu o optimalnom korištenju raznovrsnih nastavnih sredstava i pomagala.

·        Ocjenjivanje učenika provoditi prema naputku objavljenom u «Glasniku» Ministarstva prosvjete i športa br. 2/96. uz napomenu da bi se izbjegli nesporazumi pri ocjenjivanju i time psihičko opterećenje učenika, treba uvažavati osobne mogućnosti i sposobnosti učenika i u skladu s tim osobni mogući napredak.

·        Osigurati izvođenje nastave u homogenim skupinama podjelom po spolu, zbog bioloških različitosti spolova i programskih sadržaja.

·        Nastavu izvoditi u planiranom vremenu od 45 minuta, osim gdje su dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće na drugi način organizirati.

·        Poticati stvaranje ugodne radne klime između nastavnika i učenika te između samih učenika.


 

6. NASTAVNI PROGRAM - 

    KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA

1. Praktični  dio obrazovanja – naukovanja:

 

Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.

Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.

Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.

Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke, te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.

 

Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u strojarstvu

 

Br.      Nastavno područje                     Sadržaj programa -  Cilj (znanja i vještine)                                                                                                   

1                        2                                                       3                                                    

1.

Obrazovanje za zanimanje

Objasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

Ustrojstvo i organizacija

obrazovnih pogona

Upoznati ustrojstvo, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

-          školske radionice

-          obrtničke radionice

-          pogone poduzeća

-          gradilišta i slične objekte.

3.

Radno pravo

Zaštita na radu

Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Objasniti zadaće pogonske zaštite na radu.

Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

4.

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

 

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.

5.

Planiranje i priprema rada

Osigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-          materijal predmeta obrade

-          alate, pribor, uređaje i strojeve

-          sredstva za osobnu zaštitu na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

6.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije

Čitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.

Upoznati osnove norme i standardizacije.

Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:

- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.

7.

Mjerenje i kontrola

Znati i umjeti izmjeriti dužine:

metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima:

etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:

kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

8.

Ručna obrada

Znati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije narednih operacija.

Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.

Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.

Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.

Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.

Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.

Znati i umjeti ručno ravnati limove.

Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.

Znati i umjeti previti lim.

Znati i umjeti probiti lim probijačem.

Znati ručno iskovati jednostavni oblik.

9.

Obrada spajanjem

Znati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.

Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.

Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.

Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova

elektrolučnim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova

plinskim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.

Znati i umjeti izvoditi osnovne postupke spajanja i montaže u struci i zanimanju.

10.

Lijevanje

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:

- lijevanje u pješčane kalupe

- lijevanje u metalne kalupe.

11.

Korozija i površinska zaštita

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:

- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije

- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije.

12.

Strojna obrada

Bušenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

Brušenje i oštrenje alata;

Znati pravilno oštriti alate:

      sjekač, crtaća igla, točkalo,

svrdlo, tokarski nož.

  Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine.

 

Tokarenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti tokariti jednostavne dijelove  prema zahtjevu crteža na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

Glodanje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu

  crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

 


Praktična nastava – 2. godina; zanimanje: instalater grijanja i klimatizacije

 

 

 

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI

(znanja i umijeća)

NASTAVNI SADRŽAJI

1. Zaštita na radu

 

 

 

 

 

 

2. Planiranje i 

    priprema radnog 

    procesa, izrada

    dokumentacije

 

Upoznati bitne odrednice zakona i pravilnika o zaštiti na radu te zakonske propise i institucije osiguranja od nesreće

Primjenjivati zaštitna sredstva prema propisima

 

Naučiti postupke rada prema usmenim i pismenim podlogama te pripremati potrebnu dokumentaciju

 

Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima

Upoznati zakonske propise

Izvori opasnosti i mjere zaštite

Primjena zaštitnih sredstava za siguran rad

 

 

Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama.

Priprema potrebne dokumentacije

 

 

3. Izrada elemenata

    i podsklopova za

    instalacije

    centralnog

    grijanja i

    klimatizacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Plinsko rezanje,

    zavarivanje i

    deformacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izrada limenih

    cijevnih vodova i

    kanala te uređaja

    za centralno

    grijanje i uređaja

    za prozračivanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Električno

    zavarivanje –

    elektrodom

   

 

7. Izrada izolacije

 

 

 

 

8. Posjet gradilištu i

    kotlovnici

 

Znati izraditi elemente i podsklopove instalacija

Znati rezati i savijati cijevi, narezivati navoje, spajati fitinzima

Znati rezati, savijati bakrene cijevi te ih spajati holenderima i tvrdim i mekim lemom u elemente cjevovoda

Razumjeti rad instalacije

Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacije

 

 

 

 

 

 

Znati rukovati plinskim garniturama te plinom rezati, savijati i zavarivati

Znati izrađivati elemente cjevovoda

Znati metode ispitivanja zavarenih spojeva

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja

Naučiti izrađivati cijevi iz limova iz različitih materijala u različite presjeke

Znati izrađivati elemente cjevovoda te ih sastavljati

Znati sastavljati grijaća tijela s pomoću spojnica

 

Znati ispitivati mrežu i grijaća tijela na nepropusnost te ih demontirati i montirati

 

 

 

 

 

 

Spoznati razliku između zavarivanja elektrodama i žicom (MIG i MAG)

Znati konstruirati i izraditi podsklopove te ih spojiti zavarivanjem

 

Usvojiti značenje zaštite od korozije

Znati mjeriti, krojiti te rezati i spajati izolacijski materijal

 

 

Upoznati različita gradilišta i vrste kotlovnica

Cijevni spojevi - šavne i bešavne cijevi, rezanje, savijanje cijevi, narezivanje kratkih i dugih navoja

Centralno grijanje –spajanje cijevi holenderima, prirubnicama i kompenzatorima, i elementima dilatacije, kompenzatorima i spiralama u dijelove instalacije

Klimatizacija –rezanje, savijanje, deformacija bakarnih i mjedenih cijevi, spajanje holenderima

Tvrdo lemljenje i lemljenje u čvrste nerastavive veze elemenata cjevovoda

Ispitivanje na nepropusnost prema mediju u protoku

 

 

Zavarivanje cijevi s prirubnicama i hamburškim lakovima

Savijanje cijevi u ravnini i prostoru na ''vruće'' i na ''hladno''

Suženje cijevi, izrada lijevkova

Izrada kompenzacijskih lira, razvodnika i spirala

Sastavljanje i ispitivanje dijelova cjevovoda iz izvedenih dijelova

Ispitivanje zavarenih spojeva; na hladni pritisak, ultrazvukom i magnetoflukskom

 

Izrada cijevi i kanala okruglog, kvadratnog i pravokutnog presjeka iz pocinčanog lima, Al-lima; porubom, mekim lemljenjem ili blok-zakovicama i samonarezujućim vijkom

Izrada koljena, difuzora; nape, kape i sl.

Izrada žaluzina

Sastavljanje i montaža grijaćih tijela

radijatora s:

   - Sl - člancima s pomoću spojnica i brtvila

- Al - člancima s pomoću spojnica i brtvila

   - Čeličnih radijatora i konvektora

   - Montaža i ispitivanje jednoga grijačeg tijela 

      s pripadajućim elementima armatura za 

      dvocijevni i jednocijevni sustav    

centralnoga grijanja

    

 

 

Izrada raznih temeljnih stopa, konzola i postolja za postavljanje agregata, grijaćih tijela i drugih sklopova i podsklopova

 

 

Površinska zaštita cijevi: čišćenje cijevi i premazivanje zaštitnom bojom

Uzimanje mjera i krojenje izolacijskog materijala i pričvršćenje

 

 

 

 

 


 

Praktična nastava – 3. godina; zanimanje: instalater grijanja i klimatizacije

 

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI

(znanja i umijeća)

NASTAVNI SADRŽAJI

1. Zaštita na radu

 

 

 

 

2. Planiranje i

  priprema

  radnog procesa,

  izrada dokumentacije

 

 

3. Spremišta goriva

 

 

 

 

4. Kotlovi

 

 

 

 

5. Plamenici i ložišta

 

 

 

 

 

 

6. Dimnjaci

 

 

 

 

7. Razvodna mreža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Automatika na

    uređajima

    centralnoga grijanja

 

 

9. Motorni ventili,

    miješajuće slavine

10. Održavanje i

      kontrola sustava

      centralnoga

      grijanja

 

11. Vježbe iz

      ventilacije i

      klimatizacije

 

 

12. Nove tehnologije

 

 

13. Posjet gradilištu

 

14. Praktični rad s

      dokumentacijom

      za završni ispit

Znati koristiti zaštitna sredstva na radu u radionici i gradilištu

Usvojiti pravila i zakone o zaštiti na radu

 

Znati izraditi tehnološki postupak

   - popis materijala

   - troškovnik

   - tehnički crtež

 

Znati izraditi, ispitati i izvršiti montažu rezervoara te znati utvrditi i otkloniti kvar

 

 

Znati spajati kotlove i elemente sigurnosti te utvrditi i otkloniti kvarove

 

 

Znati montažu i spajanje plamenika

Znati podešavati plamenike

Usvojiti važnost i sigurnost plamenika

 

 

Znati spajati kotlove na dimnjake

Znati čistiti i održavati dimnjake

 

Znati izraditi mrežu centralnoga grijanja sa svim pripadajućim elementima – pumpom, eksp. posudom, razdjeljivačem, grijaćim tijelima, ventilatorima

Znati izvršiti montažu etažnog sustava grijanja

Znati postaviti i spojiti plinski bojler za toplu vodu

 

Upoznati osnove automatizacije i regulacije

Znati postaviti i spojiti elemente automatike centralnoga grijanja

Razumjeti rad instalacije.

 

Znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove

Prepoznati kvarove i greške te ih znati otkloniti

 

Znati princip rada ventilacije i klimatizacije

Znati izraditi montažne radove elemenata

 

Znati spojiti cjevovod

Upoznati postupke rada

 

 

Znati izraditi mrežu (dio mreže) i sl. te izraditi popis materijala, alata, cjenik te tehnološku pripremu s crtežom i mjerama zaštite na radu

 

Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima

Upoznati bitne odrednice zakona i pravilnika o zaštiti na radu

 

Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama.

Priprema potrebne dokumentacije

Priprema alata i materijala

 

 

Rezervoari za tekuća i plinovita goriva; montaža, spajanje, izolacija, sustav regulacije i sigurnosti, te ispitivanje

Utvrđivanje i otklanjanje kvarova

 

Montaža i spajanje toplovodnih kotlova

Ispitivanje i atestacija

Elementi sigurnosti

Utvrđivanje i otklanjanje kvarova

 

Montaža i spajanje plamenika za tekuća i plinovita goriva, te kombiniranih plamenika

Regulacija i kontrola rada

Automatika i sigurnost plamenika

Uobičajeni kvarovi i njihovo otklanjanje

 

Spajanje kotlova na zidane i limene dimnjake

Elementi sigurnosti

Održavanje i čišćenje dimnjaka

 

Montaža razvodne mreže s vertikalama i priključenjem na kotao

Montaža cirkulacijskih pumpi, ekspanzije posude, razdjeljivača i sl. prema shemama spajanja

Montaža etažnog sustava grijanja i proizvodnje tople vode s plinskim i električnim bojlerom

 

 

 

Elementi automatike – montaža

 

 

 

 

Montaža elemenata za protok pumpi i motornih vozila za automatiku i dr.

Održavanje u tijeku rada.

Otklanjanje kvarova

 

 

 

Montaža aksijalnog ventilatora; kvarovi i otklanjanje kvarova

Montaža radijalnog ventilatora; kvarovi i otklanjanje kvarova

Montaža klimatskih uređaja

Montaža cjevovoda

 

Posjet gradilištu

 

Primjena novih tehnologija

 

Kotlovnica i toplinska stanica

 

 

 

2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja

 

 1. Tehnologija obrade i montaže (1. r.)
 2. Tehnologija strojarskih instalacija (2. r.)
 3. Tehnologija grijanja i klimatizacije (3. r.)

 

 

6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže

 

Razred: Prvi /sva zanimanja u strojarstvu

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati); 1 + 1

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

instalater grijanja i klimatizacije.

 

Zadaci:

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.

Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike

            Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.

Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb 1998.

 

Mapa za praktičnu nastavu

 

Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: sva zanimanja u strojarstvu

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.  Tehnički materijali           Upoznati osnovna                    Osnovni pojmovi tehnologije.

                                               znanja o najvažnijim                 Svojstva materijala.

                                               tehničkim materijalima: Željezo i čelik.

                                               - dobivanje                              Obojeni metali i njihove                                                                                                          - svojstva                                   legure.

                                               - primjena.                              Nemetali.

2. Osnove proizvodne           Upoznati načelo rada,              Postupci ručne obrade

            tehnike                       alate i postupke pojedinih         odvajanjem čestica:

                                               obrada                                    - osnove mjerenja i kontrole

                                                                                              - ocrtavanje i obilježavanje

                                                                                              - osnovni kutovi reznog alata

                                                                                              - sječenje

                                                                                               - piljenje

                                                                                              - turpijanje

                                                                                              - grecanje

                                                                                              - izrada navoja.           

                                                                                              Postupci obrade lima:

                                                                                              - rezanje lima

                                                                                              - ravnanje lima

                                                                                              - savijanje lima

                                                                                              - probijanje lima

                                                                                              - previjanje lima.                                                                                                                                           Kovanje i prešanje.

                                                                                              Valjanje, vučenje, istiskivanje

                                                                                              Lijevanje

                                                Upoznati postupke spajanja     Spajanje razdvojivim vezama:

                                                                                              - spajanje vijcima i maticama

                                                                                              - spajanje zaticima i                                                                                                                                        svornjacima

                                                                                              - spajanje klinovima

                                                                                               - spajanje spojkama.

                                                                                              Spajanje nerazdvojivim vezama:

                                                                                              - spajanje zakivanjem

                                                                                              - spajanje lemljenjem

                                                                                              - spajanje zavarivanjem

                                                                                              - spajanje lijepljenjem.

                                               Upoznati načelo rada,              Postupci strojne obrade          

                                               alate i postupke                       Osnove teorije rezanja:

                                               pojedinih strojnih                     Bušenje

                                               obrada                                    Tokarenje       

                                                                                              Glodanje

                                                                                              Brušenje

                                                                                              Štancanje

                                                                                              Ostali postupci strojne obrade.

3. Osnove strojeva                Razlikovati pojedine strojeve  Podjela strojeva

     i uređaja                            za pretvorbu energije,   - pogonski strojevi

                                                materijala i informacija  - radni strojevi

                                                                                              - strojevi s elektroničkom

                                                                                                obradom podataka

                                                                                              - proizvodna postrojenja

                                                                                              Primjeri:

                                                                                              CNC - alatni stroj kao

                                                                                                          tehnički sustav

                                                                                              Centralno grijanje kao

                                                                                                         tehnički sustav

 

6.3. Nastavni predmet: Tehnologija strojarskih instalacija

                                  

 

Razred: Drugi /vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije

Tjedni (ukupni) fond sati: 3 sata (105 sati) 1 + 2

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju:

instalater grijanja i klimatizacije.

 

Zadaci:

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.

Moći primijeniti mjerenja u praksi.

Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade.

Ovladati postupcima spajanja metala u zanimanju za koje se školuje.

Upoznati postupke prerade plastičnih masa.

Upoznati postupke spajanja i lijepljenja.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.

Upoznati svojstva radnih medija.

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.

Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

 

Čargonja N.: Vodovod i kanalizacija, Pučko otvoreno učilište, Zagreb, 2002.

Energetika - marketing d.o.o.: Osnove tehnike instalacija vode i plina, EM Zagreb, 2003.

Strelec & suradnici: Plinarski priručnik, 6. izdanje, EM Zagreb, 2002.

Tehnički propisi za plinske instalacije HSUP - P 600, Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb 2002

Šivak M: Centralno grijanje, ventilacija i klimatizacija, Nakladnička djelatnost M. Šivak Zagreb, 1998.

Mapa za praktičnu nastavu


Tehnologija strojarskih instalacija     

 

Zanimanja: vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije

 

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Elementi cjevovoda

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Novi materijali i proizvodi za izvođenje instalacija; svojstva, odabir, označavanje, cijena, odgovarajući fazonski komadi i preporučena armatura, tehnologije spajanja i razaranja, dezinfekcija, proba, sanacija, garancija i atest, te vođenje tehničke dokumentacije.

 

Cijevi

- Čelične cijevi  - press sistem

- Bakrene cijevi  - press sistem

- PVC cijevi

- armirane PVC cijevi

- Polietilenske cijevi

- Polipropilenske cijevi

- Polibutilenske cijevi

- Univerzalni sistemi (kombinacija metala i plastike s press spojevima)

Spojni elementi

Armatura

Brtve

Reduktori i regulatori tlaka

Sigurnosni organi

 

2.

 

Spajanje cjevovoda

Znati i umjeti spojiti cjevovod rastavljivim i nerastavljivim spojevima.

Rastavljivi spojevi.

Nerastavljivi spojevi.

 

3.

Nemjerni dio instalacije

Upoznati vrste nemjerenih dijelova instalacija.

Gravitacijski.

Tlačni.

 

4.

Kućni priključak

 

Upoznati spojni vod kućnog priključka.

 

Spojni vod.

5.

Mjerni dio instalacije

Upoznati razvod unutarnje instalacije.

 

Razvod unutarnje instalacije.

 

6.

Tehnologije izrade, kontrole, ispitivanja, zaštite, održavanja i sanacije cjevovoda

 

Usvojiti važnost pravilnog održavanja cjevovoda.

 

7.

Djelovanje topline na instalaciju

Upoznati opasnosti povećanog djelovanja topline i tlaka na instalaciju

Dilatacija.

Povišenje tlaka i sigurnosna oprema.

Čvrste i klizne točke.

Kompenzatori.


 

8.

Djelovanje korozije i

njezino sprečavanje

Upoznati opasnosti od djelovanja korozije.

Znati spriječiti širenje korozije u instalacijama.

Pri spajanju cijevi:

- iznutra od fluida i izvana od  okoline

- elektrokorozija.

 

9.

Ostale instalacije u kućanstvu

Upoznati električne instalacije, telefonske instalacije, uzemljenje.

Elektroinstalacije

(jaka i slaba struja).

Telefonske instalacije.

Uzemljenje.

 

10.

Obračun potrošnje

Naučiti i znati obračunati potrošnju medija.

Brojila.

Nadležnost distributera.

Obveza korisnika.

11.

Usporedba ekonomičnosti raznih sistema i medija

 

Upoznati razlike pojedinih medija u instalacijama.

 

 

 

 

 

6.4. Nastavni predmet: Tehnologija grijanja i klimatizacije

                                  

 

Razred: Treći/ instalater grijanja i klimatizacije

 

Tjedni (ukupni) fond sati:  4 sata  (128 sati) 2 + 2

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju:  instalater grijanja i klimatizacije.

 

 

Zadaci:

Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.

Moći  primijeniti  mjerenja u praksi.

Moći  izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.

Upoznati svojstva radnih medija.

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.

Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Razumjeti rad instalacije.

Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacija.

Znati i moći  montirati i demontirati pojedine sklopove.

Znati i moći staviti instalaciju u pogon, kao i utvrditi i otkloniti grešku ili smetnju u radu.

Znati i moći  izraditi dijelove instalacije u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

 

Šivak M.: Centralno grijanje, ventilacija i klimatizacija, Nakladnička djelatnost M. Šivak, Zagreb, 1998.

 

Mapa za praktičnu nastavu

 

 

 

 

Tehnologija plinoinstalacija - treća godina:

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

 

 

1.

Kemija izgaranja

Usvojiti znanja o izgaranju.                                                                                                                                                                                                                                               i montaže u sklopove

Zrak.

Gorive tvari.

Produkti izgaranja.

  Zagađivači.               

                       

2.

Plinska goriva

Upoznati osnovna plinska goriva.

Vrste plinova.

Proizvodnja plina.

 

3.

Plamenici

Upoznati i usvojiti rad plamenika.

Vrste plamenika.

Funkcioniranje.

Zaštita.

 

4.

Plinovodi

Upoznati sustav plinovoda.

Moći izabrati i spajati elemente plinovoda.

Materijali cjevovoda.

Vrste plinovoda.

Elementi plinovoda.

Spajanje plinovoda.

 

5.

Dimovodne instalacije

Upoznati i usvojiti svrhu, princip rada i zakonske propise dimnjaka.

Dimnjaci.

Svrha i funkcioniranje.

Materijali.

Zakonski propisi.

 

6.

Plinska oprema

Znati odabrati elemente instalacije i trošila u plinovodnim sustavima.

Nemjerni i mjerni dio instalacije.

Elementi instalacije.

Trošila.

 

7.

Postavljenje plinskih trošila

Naučiti važnost propisa pri postavljanju plinskih trošila.

Propisi o postavljanju plinskih trošila.

 

8.

Grijanje plinom

Upoznati primjenu grijanja plinom.

Primjena plina za grijanje.

Vrste plinskih grijanja.

 

9.

Ukapljeni plin

Upoznati propise kod primjene ukapljenog plina.

Propisi o korištenju ukapljenog plina.

 

10.

Ostala upotreba plina

Upoznati primjenu plina u drugim područjima.

Korištenje plina u industriji, za vozila i sl.

 

 

 

 

11.

 

Uređaji i oprema

Upoznati uređaje i opremu različitih proizvođača, te njihove tehničke karakteristike.

 

Plinski protočni grijač vode.

Plinski kombi bojleri.

Kondenzacijski kotlovi.

 

12.

Kontrola procesa izgaranja

 

Znati i umjeti kontrolirati procese izgaranja.

Vizualna kontrola

Kontrola s pomoću instrumenata

Sadržaj CO2

Sadržaj CO

Dimni broj (čađavost)

Sadržaj O2

Temperatura izlaznih dimnih plinova.

 

13.

Kotlovnica

 

Upoznati propise rada u kotlovnici.

 

Propisi.

 

14.

Plamenici za više  goriva

 

Upoznati plamenike za više goriva.

Znati razlike plamenika za više goriva.

 

Konstrukcija.

Pogon.

Sigurnosne mjere.

 

15.

Primjena plina u rashladnoj tehnici

 

Upoznati i moći odabrati pojedine rashladne uređaje.

Rashladni uređaji.

Klimatizacija prostorija s pomoću plina.

 

16.

Skladištenje tekućeg plina

 

Upoznati načine i uvjete skladištenja tekućeg plina.

Mjesta i uvjeti skladištenja.

17.

Pretakalište tekućeg plina

 

Upoznati pretakalište tekućeg plina.

Oprema.

Pogon.

Sigurnosne mjere.

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci

 

Razred: Prvi

            Drugi

            Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:          1. razred 2  sata  (70 sati)

                                               2. razred 1 sat (35 sati)

                                               3. razred 1 sat (32 sata)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.

Zadaci:

Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranje i korjenovanje.

Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.

Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju strojobravar.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1.   Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

 

 

Matematika u struci

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.                Nastavno područje                            Broj sati po obrazovnim godinama

br.      

                                                                                  I.            II.       III.      Ukupno

1.         Osnovne matematičke operacije                            

2.                  Potenciranje              

3.                  Korjenovanje                                   

4.         Jednadžbe prvog stupnja                 

5.         Veličine i jedinice                 

6.         Proračuni dužine i kutova                            

7.         Proračuni površine, volumena i mase

8.         Algebarske operacije

9.         Kvadratna jednadžba                                              

10.       Osnove trigonometrije                     

11.       Pravilo trojno                                   

12.       Postotni i kamatni račun

13.              Proračuni u zanimanju

14.       Osnovni proračuni troškova                                    

15.        Izrada kalkulacija u zanimanju                                           

            UKUPNO  SATI:                                          70          35         32        137

 

Matematika u struci: Prva godina: Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Osnovne matematičke              Ponoviti znanja i uvježbati        Vrste brojeva.

            operacije                                 vještinu računanja.                   Zbrajanje i oduzimanje.

Množenje i dijeljenje.

Osnovne računske operacije s razlomcima.

2.         Potenciranje                            Znati i umjeti računati               Pojam potencije.

                                                           s potencijama.                         Zbrajanje i oduzimanje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Množenje i dijeljenje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Potenciranje potencija.

 

3.         Korjenovanje                          Znati i umjeti računati               Pojam korjenovanja.

                       s korijenima.                            Računske operacije.

 

4.         Jednadžbe                               Znati i umjeti računati   Općenito o jednadžbama.

i linearni odnos veličina             s linearnim jednadžbama          Ekvivalentne jednadžbe.

s jednom nepoznanicom.          Linearne jednadžbe s                                                                                     

jednom nepoznanicom.

                                                           Upoznati odnose                      Omjeri i razmjeri, prosto

                                                           među veličinama                      pravilo trojno, postotni                                                                                                                                              račun.

                                                           Razumjeti sličnost                    Sličnost trokuta,

                                                           u trokutu                                  odnos stranica u trokutu, 

odnos stranica za 30°, 45° i 60°.

                                                           Upoznati vektorske veličine      Pojam vektorske veličine,

                                                                                                          zbroj vektora, množenje

                                                                                                          vektora s brojem.

                                                           Prikazati linearne zavisnosti      Koordinatni sustav,

                                                                                                          jednadžba pravca.

 

5.         Veličine i jedinice                     Naučiti osnovne veličine.          Veličine.          

                                               Znati pretvoriti jedinice.            Pretvorba jedinica.      

 

6.         Proračuni dužina                      Znati i umjeti proračunati          Proračuni podjele dužine.

i kutova                                   podjelu dužine i kutova.           Proračuni opsega kruga i                                                                                                                                                                                          njegovih dijelova.

                                                                                                          Proračuni razvijene dužine.                                                                                                                                                                                       Pravokutni trokut -

                                                                                                          Pitagorin poučak.

                                                                                                          Trigonometrijske funkcije                                                                                                                                                                                         pravokutnog trokuta.   

 

 

 

7.         Proračuni površina                   Znati i umjeti proračunati          Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase         površinu, volumen,                   ravni likovi,

                                                           oplošje i masu likova i tijela.     krug, dijelovi kruga, elipsa

                                                                                                          Proračuni volumena i

                                                                                                          oplošja tijela:

                                                                                                          kocka, kvadar, piramida,

                                                                                                          valjak, stožac, kugla.

                                                                                                          Proračuni mase i težine.

                                                                                                         

 

Matematika u struci: Druga godina: Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

br.

1                      2                                                 3                                              4

1.         Algebarske operacije               Upoznati opće brojeve             Kvadrat i kub binoma, i 

                                                           računanje s njima                     rastavljanje na faktore,

                                                                                                          algebarski razlomci.

2.         Kvadratna jednadžba               Znati riješiti korijene                 Rješenja kvadratne

                                                           kvadratne jednadžbe.               jednadžbe, graf funkcije,

                                                                                                          korijen negativnog broja.

 

4.                  Trigonometrijske funkcije         Znati primijeniti                        Jedinična kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.         Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

5.         Pravilo trojno                           Znati primijeniti                        Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravilno trojno.                        Složeno pravilo trojno.

6.         Postotni i kamatni račun           Znati primijeniti                        Pojam postotnog računa.

                                                           postotni i kamatni račun.          Pojam kamatnog računa.

 

 

Matematika u struci: Treća godina: Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

br.

1                      2                                                  3                                             4

1.         Izračun troškova                      Upoznati troškove i                  Materijalni troškovi,

                                                           njihovo izračunavanje.              vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                          troškovi izrade, cijena

                                                                                                          proizvoda ili usluge,

                                                                                                          izračun norme.

2.         Kalkulacija                              Moći obračunati                      Izrada predračuna za

                                                           kalkulaciju.                              jednostavniji posao.

3.         Proračuni u struci                     Praktično primijeniti znanje.       Izrada zadataka iz

i zanimanju                               Priprema za završni ispit.          struke i zanimanja.

 

6.6. Nastavni predmet: Računalstvo

                                  

Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1,5  sati  (53 sata)

Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.

 

Zadaci:

Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom.

Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta.

Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje

 

 

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Upoznavanje s računalom

Osnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                                                                                                                  

Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire

2.

Služenje tastaturom

Služenje tastaturom

Prepisivanje teksta

3.

Oblikovanje teksta

Služenje alatima za oblikovanje teksta

Izrada dopisa

4.

Tablični kalkulator

Izrada tabličnog proračuna

Izrada kalkulacije materijala i rada

5.

Tablični kalkulator kao baza podataka

Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka

Izrada baze podataka u tekst procesoru

6.

Tekst procesor kao baza podataka

Povezivanje tekst procesora i baze podataka

Izrada cirkularnih pisama

7.

Baze podataka

Unošenje, pretraživanje i ispis podataka

Rad s nekom bazom podataka

8.

Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje

Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)

Crtanje (MS Draw)

9.

Internet i e-mail

Korištenje Interneta

Programi za Internet i e-mail

 

 

Metodičke napomene:

Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.

 

Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.

 


6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje

 

Razred: Prvi

            Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:           1. razred 1,5  sati  (53 sata)

                                               2. razred 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: instalater grijanja i klimatizacije.

Zadaci:

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.

Znati i moći  izraditi crteže i sheme  sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika

Grafički radovi prve godine: Izrada i usmena analiza rada

1 – Standardi u tehničkom crtanju

2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji

3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela

4 - Izrada radioničkog crteža

Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada      

1 – Konstrukcija krivulje

2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže

3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...)

4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik

2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik

           

Tehničko crtanje

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                I.       II.        III.      Ukupno

1.         Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)

            Standardi za tehničko crtanje                                         4                                 4

            Prostorno prikazivanje i kotiranje                                10                               10

            Pravokutno projiciranje i kotiranje                               16                               16

            Presjeci                                                                        6                                 6

            Tolerancije, znakovi obrade                                          6                                 6

            Pojednostavljeno i shematsko crtanje                             6                                 6

            Izrada radioničkog crteža                                              5                                 5       

2.         Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)

      Građevinski nacrti                                                                   10                    10

      Razvijanje plašteva                                                                 15                    15

      Crtanje osnovnih elemenata strojeva                                        10                    10

            UKUPNO  SATI                                                       53        35                    88


2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Vrste crteža i standardi  u tehničkom crtanju

Upoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima

izrade tehničke dokumentacije.

                                                                                                                                                                                                                                        

Vrste crteža.

Standardi u tehničkom crtanju:

- crte

- formati crteža

- mjerila

- zaglavlja i sastavnice.

2.

Prostorno prikazivanje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama .

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Pojam prostornog prikazivanja.

Prikazivanje predmeta u

izometriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

dimetriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

kosoj projekciji i kotiranje.

3.

Pravokutno projiciranje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije:

oktanti, ravnine, projekcije.

Nacrt, tlocrt, bokocrt.

Skiciranje ortogonalnih projekcija.

4.

Presjeci 

Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.

Puni presjeci.

Predočavanje presjeka šrafurom.

5.

Tolerancije,

znakovi kvalitete obrade                                   

Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.

Znati izabrati tolerancije iz tablica.

Proračunati tolerancije provrta i osovine.

Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.

Dužinske tolerancije.

ISO sustav tolerancija.

Dosjedi.

Postupci obrade i označavanje hrapavosti.

Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.

6.

Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                                

Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.

7.

Izrada radioničkog crteža

Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.

Vježba:

Izrada radioničkog crteža

 


2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Građevinski nacrti

Znati nacrtati osnovne geometrijske konstrukcije.

Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                                                                                             

Projektni (idejni, glavni, situacijski, instalacijski)

Izvedbeni (palirski, detaljni, konstrukcijski, obračunski)

Oprema nacrta (format, okvir, natpis)

Sadržaj nacrta (tlocrt, presjek, pogled) – raspored nacrta

Kotiranje (jedinica, mjera, visinska kota)

Skraćenice i grafičke oznake za pod, stijene, materijal, sanitarije, namještaj, opremu, instalacije

Prikaz stuba, vrata, prozora

Prikaz dimnjaka i ventilacijskih kanala

Građevinske podloge za projektiranje instalacija

 

2.

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva    

Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.

Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.

Presjek valjka i razvijanje plašta.

Presjek stošca i razvijanje plašta.

Presjek kugle i razvijanje plašta.

Presjek prizme i razvijanje

plašta.

Presjek piramide i razvijanje

plašta.

Pravokutni presjek – koljeno, etaža, redukcija, račva

Okrugli presjek - koljeno, etaža, redukcija, račva

Kombinirani presjeci

 

3.

Crtanje osnovnih elemenata strojeva

Znati dimenzionirati i nacrtati vijak i maticu.

 

Vijak i matica:  vrste prema navoju, konstrukciji, izvedbi – izbor i označavanje prema tablicama.

Cijevi i fazonski komadi za spajanje cijevi – rastavno.

 

 

 

 

 

 

 

 


6.8. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike

                                  

Razred: Prvi

            Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1  sat (35 sati)

                                       2. razred 1 sat  (35 sati)

Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje poslova u zanimanju: instalater grijanja i klimatizacije.

Zadaci:

Upoznati zadatke i  zakone  tehničke mehanike.

Ovladati  osnovnim pojmovima statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:

1.      Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

2.      Kruz V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

3.   Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

 

 

Osnove tehničke mehanike

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                I.         II.      III.     Ukupno

1.         Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)

            Uvod u mehaniku                                                          5                                 5

            Statika krutog tijela                                                 

            - sustavi sila u ravnini                                                   12                               12

            - ravnoteža ravnih punih nosača                                     8                                 8

            - određivanje težišta                                                      5                                 5

            Trenje                                                                           5                                 5

2.         Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)

            Osnove čvrstoće                                                                     15                    15

            Osnove kinematike                                                                 10                    10

            Osnove dinamike                                                                    10        -          10

 

            UKUPNO  SATI                                                       35        35                    70

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Uvod u mehaniku

Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.

Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.

Naučiti osnovne zakone mehanike.                                                                                                                                                                                   

Veličine i jedinice u mehanici.

Pojam, zadaci i podjela mehanike.

Osnovni zakoni mehanike.       

2.

Statika krutog tijela 

Usvojiti opće pojmove statike.

Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Opći pojmovi

Podjela statike.

Zakoni statike.

Sila kao vektor.

Veze i njihove reakcije.

Statički sustavi sila

Statički momenti sila.

Sustavi sila u ravnini

Sile djeluju na jednu točku:

- sastavljanje sila metodom plana

  sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente

- ravnoteža sila

- metoda projekcija

- analitički uvjeti ravnoteže

- statički određeni zadaci.

Sile djeluju na krutu ploču:

- statički moment sile

- Varignonov teorem

 - spreg sila

Grafostatika:

- metoda plana sila

- metoda Verižnog poligona

- sastavljanje sila raznog pravca

- grafički uvjeti ravnoteže.

Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:

- rješavanje jednostavnijih

   zadataka sila reakcija

   (analitički i grafički).

Ravnoteža ravnih punih nosača

Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.

Određivanje momenata

 savijanja

– grafički i analitički.

Određivanje poprečnih i

uzdužnih sila

– grafički i analitički.

Rješavanje zadataka na:

- nosačima s dva oslonca

- konzoli

- kontinuirano opterećenim

   nosačima.

3.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.

Trenje klizanja.

Trenje valjanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 

 

2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Osnove čvrstoće

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

2.

Osnove kinematike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

3.

Osnove dinamike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 


6.9. Nastavni predmet: Elementi cijevnih instalacija i protoka

                                  

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred;  2  sata  (70 sati)

Cilj: Stjecanje znanja o elementima cijevnih instalacija i protoka omogućit će obavljanje  poslova u zanimanju: instalater grijanja i klimatizacije.

 

Zadaci:

Upoznati vrste elemenata strojeva.

Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupcima izrade, ugradnje u podsklopove

i sklopove i održavanje u radu.

Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva i protoka.

Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva i protoka.

Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja

elemenata strojeva i protoka.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Šivak M.: Centralno grijanje, ventilacija i klimatizacija, Nakladnička djelatnost M. Šivak, Zagreb, 1998.

 

 

Elementi cijevnih instalacija i protoka – 2.razred

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                                    Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                           I.        II.       III.    Ukupno

 

1.         Osnovne fizikalne veličine

2.         Izvedene fizikalne veličine

3.         Mediji u instalacijama

4.         Propisi i nadležnosti vezani uz korištenje instalacija

5.         Materijali, poluproizvodi i proizvodi u cjevarstvu

6.         Uređaji za stvaranje i regulaciju protoka

7.         Uređaji za mjerenje

8.         Kompletni prikaz instalacije i trošila

 

            UKUPNO  SATI                                                                  -             70          -           70

 

 


2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Elementi cijevnih instalacija i protoka (2. godina = 70 sati)

Br.      Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)                                                        Sadržaj

1                  2                                     3                                                                                4

1.

Osnovne fizikalne

veličine

 

Upoznati osnovne veličine i jedinice SI sustava.                                                                                                                                                                

Osnovne veličine i jedinice SI sustava.

2.

Izvedene fizikalne

 veličine

Upoznati izvedene veličine i jedinice SI sustava.

Površina.

Volumen.

Brzina.

Ubrzanje.

Protok.

Sila.

Tlak.

Energija.

Snaga.

 

3.

Mediji u

instalacijama

 

Upoznati i usvojiti važnost strujanja u struci.

Stanja medija u ovisnosti o tlaku i temperaturi.

Strujanje i pojave pri strujanju.

 

4.

Propisi i nadležnosti vezane uz korištenje instalacija

 

Upoznati propise i nadležnosti.

Proizvođač.

Distributer.

Korisnik.

 

5.

Materijali, poluproizvodi i

proizvodi u

cjevovodu

 

Znati i moći izabrati i dimenzionirati poluproizvode i proizvode

u cjevovodu.

Gubitak tlaka i dimenzioniranje prema protoku i brzini.

Cijevi.

Fazonski komadi.

Armature.

Materijal za izolaciju.

 

6.

Uređaji za stvaranje i regulaciju protoka

 

Znati i moći izabrati i dimenzionirati uređaje za stvaranje i regulaciju protoka.

 

Crpke.

Posude.

Regulatori tlaka.

 

7.

Uređaji za mjerenje

 

Znati i moći primijeniti uređaje za mjerenje  u struci i zanimanju.

Mjerenje temperature.

Mjerenje tlaka.

Mjerenje protoka

(nadležnost distributera).

Mjerenje energije.

 

8.

Kompletni prikaz

instalacije i trošila

Biti osposobljen čitati dijelove instalacije s nacrta i samostalno prikazati jednostavnu instalaciju s trošilima.

Kompletni prikaz instalacije i

trošila s hidrauličkog i

 toplinskog stajališta

(protok, energija, izbor trošila, izbor pumpi, sigurnosnih organa, cjevovoda i mjerila potrošnje medija).

6.10. Nastavni predmet: Praktikum novih tehnologija:

                                     CAD + Projekt

                                  

 

Razred: Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:          3. razred 2 sata (64 sata)

                                               32 sata - CAD

                                               32 sata - Projekt

 

Cilj:    

CAD: Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova s pomoću tehničkog crteža.

Osposobiti učenika da može izraditi jednostavan projekt prikaza instalacija i trošila.

 

Zadaci:          

- upoznati i usvojiti osnove 2D-crtanja s pomoću računala

- razvijati preciznost, točnost, urednost u izradi crteža

- shvatiti važnost komuniciranja s pomoću crteža, vrijednost crteža, odgovornost osobe koja

   izrađuje crtež i odgovornost osobe koja izrađuje predmet prema tehničkom crtežu

- moći samostalno izraditi jednostavni prikaz instalacija i trošila.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom za tehničko crtanje.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Šivak M.: Centralno grijanje, ventilacija i klimatizacija, Nakladnička djelatnost M. Šivak, Zagreb, 1998.

 

 

 

 

Praktikum: CAD + Projekt  (3. razred)

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                    

                                                                                                          III.                   Ukupno

1.         CAD                                                                                      32                    32

            Crtanje s pomoću računala u dvije dimenzije

 

2.         Projekt                                                                                  32                    32

            Prikaz instalacija i trošila grijanja

                                              

 

            UKUPNO  SATI                                                                   64                    64

 

 

 

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

CAD + Projekt

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

CAD  

Crtanje s pomoću računala u dvije dimenzije

Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova s pomoću tehničkog crteža u CAD programu.

Osnove  CAD programa

Otvaranje i spremanje crteža

Uporaba naredbi

Organiziranje crteža s  pomoću slojeva, boja i vrsta crta

Zadavanje koordinata

Postavljanje parametara crteža

Pregledavanje crteža

Uređivanje crteža s pomoću osnovnih alata

Crtanje jednostavnih crta i likova

Crtanje krivulja

 točkastih objekata

Uređivanje crteža s pomoću naprednih alata

Dobivanje informacija o crtežu i iz crteža

Kreiranje teksta

Crtanje kota

Kreiranje stilova kota i tolerancija

Iscrtavanje i ispis crteža          

2.

Projekt.

Osposobiti učenika da može samostalno izraditi jednostavni prikaz instalacija i trošila.

 

Prikaz instalacije i

trošila s hidrauličkog i

 toplinskog stajališta.

(protok, energija, izbor trošila, izbor pumpi, sigurnosnih organa, cjevovoda i mjerila potrošnje medija).

 

 

 


6.11. Nastavni predmet: Praktikum:

                                     Upravljanje i automatizacija

                                  

Razred: Treći/ vodoinstalateri, plinoinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije

 

Tjedni (ukupni) fond sati:          3. razred 2  sata (64 sata)

                                               10 sati – Električne instalacije i zaštita od dodira

                                               18 sati  – Automatska regulacija

                                               20 sati  - Mjerenje i mjerni pretvornici

                                               16 sati  - Upravljanje

Cilj:    

Osposobiti učenika za siguran rad s električnom strujom te za dijagnosticiranje i popravak regulacijskih i upravljačkih elemenata.

 

Zadaci:          

Naučiti raditi na siguran način s električnim uređajima

Upoznati principe automatske regulacije i rad različitih tipova regulatora.

Razumjeti rad uređaja.

Moći mjerenjem električnih veličina odrediti pokvareni element i zamijeniti ga.

Upoznati principe upravljanja.

Moći programirati upravljačke programatore.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja praktičnim radom uz korištenje literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

 

Nikolić G.: Upravljanje (II. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.

 

Praktikum: Upravljanje i automatizacija

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                    

                                                                                                          III.                   Ukupno

1.         Električne instalacije i zaštita od dodira                             10                    10

2.         Automatska regulacija                                                         18                    18

3.         Mjerenje i mjerni pretvornici                                              20                    20

4.         Upravljanje                                                                           16                    16

            UKUPNO  SATI                                                                   64                    64

 

 

 


2. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Praktikum: Upravljanje i automatizacija

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Električne instalacije i zaštita od dodira

Naučiti učenika raditi s električnim uređajima na siguran način.

Vježbe:

V1; Napon i struja

V2; Ohmov zakon

Istosmjerna i izmjenična struja

V3; Strujni krug izmjenične
       struje

V4; Nadstrujna zaštita

V5; Zaštita od dodira

Izvođenje kućne instalacije

2.

Automatska regulacija

Upoznati principe automatske regulacije i rad raznih tipova regulatora.

Elementi regulacijskog  kruga

Regulacijska staza

Binarna regulacija

P-regulator

PI-regulator

PID-regulator

3.

Mjerenje i mjerni pretvornici

Upoznati mjerne davače i obradu signala.

Naučiti učenika dijagnosticirati kvar mjerenjem osnovnih električnih veličina.

V6; Mjerenje struje i napona

V7; Mjerenje otpora

Davači temperature

Davači pritiska

Davači protoka

Elektromagnetski ventili

Elektromotori

V8; Mjerenje struje i napona na
       uređaju

4.

Upravljanje

Upoznati učenika s principima upravljanja.

Osposobiti učenika za programiranje upravljačkih sklopova.

Vrste upravljanja

Upravljački i energetski krug

Princip rada mikroračunala

V9; Programiranje upravljačke
       jedinice uređaja za centralno
       grijanje.

 


Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala

                                  

 

Razred: Prvi (sva zanimanja u strojarstvu)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima  koja će omogućiti  obavljajanje  poslova u strojarskim  zanimanjima.

Zadaci:

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti i  izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

            Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

                                            udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

                                            metodički priručnik za nastavnike

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

                                            zbirka grafofolija u boji

 

 

Izborna nastava -  Osnove tehničkih materijala

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Uvod

Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.

Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Usvojiti osnovna znanja

o sirovom željezu.

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci

   i koks

- visoka peć i procesi u visokoj

  peći

- proizvodi visoke peći

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.

Prerada sirovog željeza:

- sivi lijev; lijevano željezo s

   lamelarnim grafitom

- žilavi (nodularni) lijev

- tvrdi lijev

- kovkasti (temper) lijev

- čelični lijev

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u čelik.

Postupci dobivanja čelika:

Bessemerov i Thomasov 

postupak – konvertori.

Siemens Martenov postupak.

Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

Elektro postupak dobivanja

čelika.

5.

Vrste, konstrukcijskog čelika ili vrste alatnog čelika

Osposobiti i izabrati određeni materijal materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja o

tehničkim materijalima.

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelik.

Alatni  čelik.

Označavanje čelika prema

standardima.

Označavanje lijevanog 

željeza prema standardima.

6.

Obojeni metali i njihove legure.

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkim materijalima.

Vrste obojenih metala i

njihovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih

metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

7.

Sinterirani materijali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni

materijali.

8.

Nemetali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

9.

Goriva i maziva

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.

Goriva.

Maziva.

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Osnove tehničke  mehanike

 

Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje  znanja o osnovama  tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljajanje  poslova u struci i zanimanju.

Zadaci:

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka o osnovama statike krutih tijela.

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka iz područja trenja.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja  te  izradom praktičnih radova.

- vještine: primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1.   Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

2.   CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

 1. klasičnim računanjem
 2. radom na računalu  primjenjujući korisničke programe.

 

 

Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike - Prva godina

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Statika krutog tijela 

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Osnovni proračuni sila:

- sastavljanje u istom pravcu

- paralelogram sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente.

Proračuni momenata sila:

- poluga

- sila reakcija u osloncima

- kosina

- klin

- vijak

- kolotura

2.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Sile trenje klizanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 

 

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala

           

Razred: Drugi

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala  koja će omogućiti  obavljajanje  poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

Zadaci:

 

Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenika za  pripremu određenog materijala za ispitivanje.

Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

 

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

            Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

                                            udžbenik za prvi razred strojarske struke,

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

                                            metodički priručnik za nastavnike,

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

                                            zbirka grafofolija u boji.

 

 


Izborna nastava:  Ispitivanje  tehničkih materijala – Druga  godina

 

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Uvod

Ponoviti i utvrditi znanje o  najvažnijim tehničkim materijalima u praksi.

Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnovne postupci ispitivanja

najvažnijih tehničkih materijala

2.

Radionička ispitivanja

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima radioničkih ispitivanja.

Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

Vrste radioničkih ispitivanja.

Utvrđivanje materijala prema površini.

Ispitivanje materijala iskrenjem.

Ispitivanje materijala prijelomom.

3.

Mehaničko – tehnološka ispitivanja

 

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.

Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

Ispitivanje vlačne čvrstoće.

Ispitivanje tlačne čvrstoće.

Ispitivanje čvrstoće na savijanje.

Ispitivanje žilavosti i umora.

Ispitivanje tvrdoće.

Ispitivanje limova.

4.

Ispitivanje materijala bez razaranja.

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.

 

Magnetsko fluidna

defektoskopija.

Elektromagnetska defektoskopija.

Ispitivanje ultrazvukom.

Ispitivanje rendgenskim

zrakama.

5.

Ostali postupci ispitivanja materijala

Usvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.

Metalografska ispitivanja.

Kemijska ispitivanja.

Spektralna analiza.

 


Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

           

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu

          primjenjujući ih u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka  primjenjujući ih u praksi.

Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

-          znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja te  izradom praktičnih radova.

-          vještine: primjena znanja korištenjem literature.

-          zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1.  Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

 1. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

 1. lasičnim računanjem
 2. radom na računalu  primjenjujući korisnički program.

 

Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina

 

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Trigonometrijske funkcije         Utvrditi primjenu                      Jedinična kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.         Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

 

2.         Pravilo trojno                           Utvrditi primjenu                      Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravila  trojnog.                       Složeno pravilo trojno.

 

3.         Postotni i kamatni račun           Utvrditi primjenu                      Pojam postotnog računa.

                                                         postotnog i kamatnog računa.    Pojam kamatnog računa.

 

 


Nastavni predmet:  Izborna nastava – Osnove tehničke  mehanike

 

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje  znanja  osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljajanje  poslova u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće  primjenjujući ih na elementima strojeva.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  se za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.

- vještine: primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

 1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
 2. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

 1. klasičnim računanjem,
 2. radom na računalu  primjenjujući korisničke programe.

 

Izborna nastava:  Osnove tehničke  mehanike – Druga godina

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Osnove čvrstoće

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće,  primjenjujući ih na elementima strojeva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

2.

Osnove kinematike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike,  primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

3.

Osnove dinamike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike,  primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematia u struci

           

Razred: Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:  3. razred 1  sat  (32 sati)

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike,  mehanike i elemenata strojeva

        s  primjenom u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.

Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine: primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1.   Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

2.   CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

 1. klasičnim računanjem
 2. radom na računalu primjenjujući korisničke programe.

 


Izborna nastava: Matematika u struci - treća godina

 

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Proračuni u struci                     Praktična primjena znanja        Izrada zadataka iz

i zanimanju                                                                              struke i zanimanja.

 

2.         Izračun troškova                      Poznavanje troškova i             Materijalni troškovi,

                                                           njihovo izračunavanje               vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                          troškovi izrade, cijena

                                                                                                          proizvoda ili usluge,

                                                                                                          izračun norme.

 

3.         Kalkulacija                              Obračun posla i zarade            Izrada predračuna za

                                                                                                          jednostavniji posao.

 

Nastavni predmet: Izborna nastava

Osnovni standardi strojarstva

           

Razred: Treća

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjeni kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta

 

Zadaci:

Upoznati se s korisničkim programima u struci i zanimanju.

Osposobiti učenika za  primjenu kompjutorskih korisničkih programa.

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom te pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

 1. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

Područja korisničkih programa izborne nastave:

 

 1. tehničko komuniciranje i standardi
 2. proizvodna tehnika
 3. upravljanje i regulacija

 


7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI/POMOĆNIČKI ISPIT), OPĆE UPUTE

 

Cilj završnog/pomoćničkog ispita je da ispitanik dokaže da je stekao vještine i stručno teorijska znanja utvrđena nastavnim planom i programom neophodna za obavljanje poslova u zanimanju.

 

Stručni dio završnog/pomoćničkog ispita sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela  kojima se provjeravaju usvojenost znanja, vještina i umijeća potrebna za obavljanje poslova zanimanja. Praktični dio ispita utemeljen je na praktičnom dijelu programa (praktična nastava i laboratorijske/praktične vježbe). Sadržaji teorijskog dijela utvrđuju se iz utvrđenih predmeta. Ispitnim katalogom navode se po predmetima osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.

Praktični dio završnoga/pomoćničkog ispita

Provjera postignutih znanja, vještina i navika u praktičnom dijelu završnog/pomoćničkog dijela ispita provodi se:

1.      izradom ispitnoga uratka

Pri izradi praktične zadaće ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.

     Praktični dio ispita ocjenjuje se temeljem rezultata vrednovanja postupaka tijekom izrade praktične zadaće. Listu vrednovanja utvrđuje ispitna komisija na način da se svaki postupak boduje.

 

Postupci koji se vrednuju i raspon bodova:

Samostalnost u planiranju tijeka rada i izrade uratka

0-10

Utrošeno vrijeme za planiranje i izradu

0-20

Redoslijed i ispravnost postupaka u rukovanju alatima i instrumentima

0-20

Kvaliteta i točnost izrade

0-20

Estetski izgled uratka

0-10

Primjena mjera za rad na siguran način

0-15

Pridržavanje propisa o zaštiti okoliša

0-10

Racionalna uporaba energije

0-10

Racionalna uporaba materijala

0-10

Točnost mjernih rezultata

0-15

Izrada ispitne dokumentacije i interpretacija mjernih rezultata

0-10

Uporaba tehničko-tehnološke dokumentacije

0-10

 

Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak, odnosno ispitno mjerenje temeljem bodovne ljestvice:

% ostvarenih bodova

ocjena

92 - 100%  bodova

Odličan ( 5 )

81 -    91%  bodova

Vrlo dobar ( 4 )

67 -    80%  bodova

Dobar ( 3 )

50 -    66%  bodova

Dovoljan ( 2 )

0 -    49%  bodova

Nedovoljan  ( 1 )

 

 


Stručno-teorijski dio ispita

 

Stručno-teorijski dio završnog, odnosno pomoćničkog ispita polaže se pismeno, odnosno usmeno. Ispitanik, koji je postigao više od 60% mogućih bodova položio je stručno teorijski dio završnog/pomoćničkog ispita. Ispitanik koji je postigao 30-60% mogućih bodova ima pravo polagati usmeni ispit. Ako ispitanik ne zadovolji na usmenom ispitu upućuje se na popravni ispit iz stručno-teorijskog dijela ispita u idućem ispitnom roku. Ispitanik koji je na pismenom dijelu ispita postigao manje od 30% mogućih bodova upućuje se na popravni ispit.

Stručno teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja neophodna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za stručno-teorijski dio naukovanja. Pitanja i zadaci trebaju obuhvatiti sljedeće razine znanja i sposobnosti:

- osnovne pojmove i definicije

- građu, spajanje, djelovanje, izračunavanje

- analizu djelovanja na temelju zadanih uvjeta

- sintezu, vrednovanje i prijedloge novih ili zamjenskih rješenja.

Poželjno je da svaka od ovih razina znanja sudjeluje sa 20 do 30 % od ukupnog broja bodova.

Na pismenoj provjeri stručno-teorijskih znanja pitanja i zadaci trebaju u najvećoj mjeri biti objektivnoga tipa: učenik treba izračunavati, crtati sheme, pročitati podatke iz sheme ili tablice, pronaći određenu grešku na shemi, izvesti zaključke iz zadanih podataka, shema, nabrojiti sastavne dijelove i drugo. Treba izbjegavati pitanja esejskog tipa poput opisivanja nekog posla. Ako postoji potreba za opisivanjem nekog posla ili uređaja ili sustava, onda je najbolje i takva pitanja pretvoriti u pitanje objektivnog tipa tako da se sugerira nabrajanje po stavkama: materijala, redoslijeda operacija, potrebnog alata i pribora. To se može postići na taj način da se prostor za odgovore tako oblikuje u tablicu. Time se učeniku olakšava da bolje pokaže stvarno znanje, postiže se veća preglednost odgovora i objektivnost ocjenjivanja.

Općenito, treba nastojati da pitanja i zadaci sadrže tablice, sheme, skice i crteže na kojima učenik treba pronaći, obraditi i interpretirati podatke. Crteži i fotografije su dobrodošli i onda kada se od učenika traži da opiše građu nekog uređaja ili nabroji njegove dijelove. Tada se na ilustraciji mogu označiti pozicije brojevima ili slovima što olakšava snalaženje učenika i poboljšava komunikaciju učenika i ocjenjivača. Od učenika također treba tražiti grafičko izražavanje: crtanje shema i skica. Ako treba provjeriti znanje spajanja, shema ili skica može biti djelomično nacrtana, a spojeve treba dodati učenik. Time se pomaže učeniku da organizira prostor za crtanje, štedi na vremenu, a provjerava se bitno, tj. znanje spajanja.

Za rješavanje pitanja i zadaća ispitanik ima na raspolaganju četiri sata uz uporabu dopuštenoga pribora za pisanje, brisanje, crtanje i računanje te priručnika  i ostalih pisanih materijala. Ocjenjivanje se obavlja prema ovoj ljestvici:     

% bodova

Ocjena

90 – 100

odličan (5)

80 – 89

vrlo dobar (4)

70 – 79

dobar (3)

61 – 69

dovoljan (2)

30 – 60

pravo polaganja usmenoga ispita

0 – 29

nedovoljan (1)

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. I u ovom dijelu ispita treba što više koristiti sheme, crteže i fotografije, primjere projekata, tablice i kataloge proizvođača opreme te materijalne primjere i modele različitih uređaja i sustava koji su predmet ispitivanja. Zato je poželjno da se usmeni ispit održava u specijaliziranoj učionici gdje su dostupna sva navedena sredstva.


7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI ISPIT)

 

7.1. Nastavni predmet:

Ispitni cilj:

Provjera znanja i vještina potrebnih za zanimanje.

 

Način provjere znanja i umijeća:

-         pismeno

-         praktični uradak ili radne probe.

 

Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom ispitu:

Sadržaj

Znanja i vještine

Nastavna i radna sredstva

Tehnologija zanimanja

Tehničko crtanje

Elementi strojeva i protoka

Tehnička mehanika

Znanja: standardizirani TEST

 

Testovi

Priručnik

Praktični dio

Vještine: Standardizirane

- radne probe

- praktični uradak

Dokumentacija

Predmet obrade

Alati, uređaji i strojevi

 

 1. Stručno- teorijski dio završnog ispita:

 

Pismeni ispit se sastoji od sadržaja programa stručno- teorijskih predmeta:

 

1.1.Tehnologija                                                                          120 minuta    

Zaštita na radu.

Sigurnost na radu.

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije.

Planiranje i priprema rada.

Mjerenje i kontrola.

Ručna obrada.

Obrada spajanjem.

Montaža elemenata u sklopove.

Ispitivanje sklopova.

           

1.2.Tehničko crtanje i elementi strojeva                                  60 minuta

Prostorno prikazivanje i kotiranje                        

Pravokutno projiciranje i kotiranje                          

Izrada i analiza crteža elementa i sklopa.

Analiza sastavnih crteža.   

 

1.3.Tehnička mehanika                                                             60 minuta

Zadaci:

Proračuni osnove statike krutih tijela.

Proračuni ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

Proračuni trenja.

Proračuni čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Proračuni kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Proračuni dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pitanja za pismeni ispit stručno - teorijskog dijela su standardizirana i nalaze se u Katalogu znanja koji je pripremila Hrvatska obrtnička komora.

 1. Praktični dio završnog ispita:

 

Praktični dio završnog ispita može trajati do 18 sati, a izvodi se u dva oblika:

- radne probe

- praktični uradak

 

Radne probe su praktični dio završnog ispita koje imaju cilj provjeru znanja i vještina iz područja koja pripadaju tehnologijama zanimanja, a izvode se kod obrtnika ili u praktikumima obrtničkih škola ili tehnološkim centrima.

U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze područja, npr.:

-    sastavljanje i montaža sustava.

 

Praktični uradak u praktičnom dijelu završnog ispita ima cilj provjeru znanja i vještina iz područja bitnih za zanimanja, a izvodi se u obrtničkim radionicama gdje je učenik bio na naukovanju, u školskim radionicama obrtničkih škola ili na drugom propisanom mjestu.

U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze područja, npr.:

-    izrada elementa sklopa ručnim i strojnim obradama,

-    montaža elemenata u sklopove,

-    montaža i demontaža sklopova,

-    ispitivanje i kontrola dijelova i sklopova,

-    puštanje u probni rad.

 

 

 

 

8. Prijelazne i završne odredbe

 

 

     Program obrazovanja za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije koji se ostvaruje na osnovi ovog nastavnog plana i programa uvodi se u obrazovni sustav od 2003./04. školske godine te će postupno zamijeniti dosadašnje obrtničke programe (u klasičnom i dvojnom modelu obrazovanja) za navedeno zanimanje.

    Učenici koji su se upisali u prvi razred srednje škole za 2003./04. školsku godinu u program za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije obrazuju se u skladu s ovim nastavnim planom i programom.

     Učenici koji su se upisali u program za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije ranijih godina, nastavljaju školovanje po programu koji su upisali.

     Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u «Narodnim novinama», a primjenjuje se od 1. rujna 2003. godine.

 

 

Klasa: 602-03/03-01/734                                          Klasa: 133-02703-02/14

Ur. broj: 532/1-03-01                                               Ur. broj: 515-03/03-1

Zagreb, 31. srpnja 2003.                                          Zagreb, 31. srpnja 2003.

 

             Ministar prosvjete i športa                                           Ministar za obrt, malo i srednje

                     poduzetništvo               

             dr. sc. Vladimir Strugar, v.r.                                         Željko Pecek, v.r.