Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pediker

NN 136/2003 (28.8.2003.), Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pediker

Ministarstvo prosvjete i športa i
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo

 

2003

 

Na temelju članka 8. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine, br. 69/03. – pročišćeni tekst), članka 44. stavka 4. i 5. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 49/03. – pročišćeni tekst), članka 3. Sporazuma o suradnji Ministarstva prosvjete i športa i Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo od 21. siječnja 2003. i uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore, ministar prosvjete i športa i ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo donijeli su

 

NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI ROGRAM

ZA ZANIMANJE PEDIKER

 

UVOD

 

Odgojno obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnoga dijela i strukovnoga dijela (program naukovanja).

            Sadržaji općeobrazovnoga dijela utvrđeni su Odlukom ministra prosvjete i kulture o usvajanju nastavnih planova i programa srednjih škola te minimuma zajedničkih općih sadržaja strukovnih i umjetničkih škola (KLASA: 602-03/91-01-114, UR. BROJ: 532-08/91-01 od 20. lipnja  1991. i  Odlukom ministra prosvjete i športa o izmjenama i dopunama zajedničkog i izbornog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje stručne spreme, KLASA:  602-03/96-01/1170, UR. BROJ: 532-03/1-96-1 od 25. lipnja 1996.).

            Sadržaji strukovnog dijela temelje se na odredbama Zakona o srednjem školstvu (NN 19/92, 27/93, 50/95, 59/01 i 114/01) i Zakona o obrtu (NN 77/93, 90/96 i 64/01). Strukovni sadržaji su stručno-teorijski dio (obvezni i izborni) i praktični dio.

            Sastavnice strukovnog dijela odgojno-obrazovnog programa za zanimanja u obrtništvu (programa naukovanja) su:

 1. Osnovna obilježja
 2. Nastavni plan
 3. Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća
 4. Potrebna stručna sprema nastavnika
 5. Uvjeti izvođenja programa
 6. Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima
 7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit

 

1. Osnovna obilježja

Osnovna obilježja svakoga odgojno-obrazovnoga programa su:

-         naziv obrazovnoga programa/zanimanja

-         cilj i zadatci programa

-         trajanje obrazovanja

-         uvjeti za upis.

 

2. Nastavni plan

Nastavi plan sadrži popis  predmeta općeobrazovnoga i strukovnoga dijela programa s naznačenim brojem sati u tjednu i godini za svaki razred.

 

3. Obvezni načini provjeravanja znanja i umijeća

Tablično se navode za svaki predmet iz strukovnoga dijela obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća.

 

4. Potrebna stručna sprema nastavnika

            Tablično se navode za svaki predmet iz stručnoga dijela potrebna stručna sprema nastavnika (profesora, stručnog učitelja i suradnika u nastavi). 

 

5. Uvjeti izvođenja programa

-         podaci za rad u skupinama učenika (tablično se navode za svaki stručno-teorijski predmet s praktičnim/laboratorijskim vježbama broj sati vježbi, realizator i najveći broj učenika u skupini)

-         minimalni materijalni uvjeti za izvođenje nastave pojedinih nastavnih predmeta (tablični prikaz prostora, opreme i predmeta kojima je prostor i oprema namijenjena).

 

6. Nastavni programkatalog znanja, vještina i umijeća po predmetima

-         naziv predmeta

-         razred

-         tjedni i godišnji fond sati s naznakom obveznog broja sati praktičnih/laboratorijskih vježbi

-         cilj nastavnoga predmeta

-         zadatci nastavnoga predmeta

-         sadržaj nastavnoga predmeta podijeljen na nastavne cjeline i s naznačenim očekivanim rezultatima (znanjima i umijećima) i sadržajima kojima se ta znanja i umijeća stječu

-         metodičke napomene za provedbu nastave

-         osnovne obveze učenika.

 

7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit

Navode se po predmetima cilj, osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera, znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.

 


1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

Naziv:

      - pediker

 

Cilj:

Osposobljavanje učenika da samostalno, kvalitetno, ekonomično i stručno obavljaju  poslove u sklopu pedikerskog zanimanja.

 

Zadaće:

Za ostvarenje toga cilja potrebno je ostvariti zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

      -     upoznavanje s osnovnim principima rada u uslužnim djelatnostima

-         upoznavanje s društvenim, ekonomskim i zdravstvenim potrebama za uslužnim 

      djelatnostima

-         razvijanje sposobnosti zapažanja, procjenjivanja i logičkog zaključivanja

-         stjecanje nužnih znanja, vještina i navika za obavljanje pedikerskih poslova

-         razvijanje uspješne komunikacije s korisnicima usluga

-         stjecanje primjerenih znanja o nabavi kvalitetnih pedikerskih preparata, alata i opreme za obavljanje poslova

-         navikavanje na uporabu stručne literature i primjenu inovacija u struci

-         usvajanje znanja  o važnosti primjene mjera zaštite na radu

-         usvojanje znanja o važnosti utjecaja okoliša na čovjekovo zdravlje

-         osposobljavanje učenika za cjeloživotno obrazovanje.

 

Trajanje obrazovanja:

-         tri godine

 

Uvjeti za upis:

-         završena osnovna škola, liječnička svjedodžba i ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom

-         posebni uvjeti: zadovoljavajuće opće zdravstveno stanje, dobro razvijena motorika, dobar vid i sluh, komunikativnost

-         osobe umanjene psihofizičke sposobnosti potkrijepljene medicinskom dokumentacijom ne mogu obavljati poslove pedikerske struke (slab vid i sluh, poremećaj u motorici, poremećaj govora, sklonost alergijama, kožne bolesti)

 

 

 


2. NASTAVNI  PLAN

 

A)   Obvezni općeobrazovni dio programa

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B)   Stručno-teorijski dio programa

 

 Obvezni:

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Tehnologija pedikerstva

1

35

2

70

3

96

201

Poznavanje materijala

1

35

1

35

1

32

102

Dermatologija

-

-

-

-

1

32

32

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Računalstvo

2

70

 

 

-

-

70

Zdravstveni odgoj

 

 

1

35

-

-

35

Psihologija komunikacije

1

35

1

35

-

-

70

Osnove masaže tijela

-

-

-

-

1

32

32

Ukupno

7

245

6

210

7

224

679

 

 

 

    Izborni dio programa:

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Dekorativna kozmetika

-

-

-

-

1

32

32

Nauka o čovjeku

1

35

 

 

 

 

35

Aromaterapija

-

-

-

-

1

32

32

Ljekovito bilje

-

-

1

35

-

-

35

Ekologija

1

35

 

 

-

-

35

Matematika u struci

-

-

1

35

1

32

67

TZK

1

35

1

35

1

32

102

 

Opće-obrazovni i stručno-teorijski predmeti realiziraju se u 1. i 2. razredu u 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu u 32 nastavna tjedna. Učenici obvezno odabiru u 2. i 3. razredu jedan od predloženih izbornih predmeta.

 

 

C)  Praktični dio programa

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Tehnološke vježbe iz pedikerstva

-

 

35

 

-

 

35

 

-

 

32

 

Praktična nastava u školi (max.)

 

325

 

235

 

128

 

Praktična nastava u radnom procesu (min.)

 

540

 

630

 

640

1810

Ukupno

 

900

 

900

 

800

2600

 

Praktična nastava u školi raspoređuje se u 1. i 2. razredu na 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu na 32 nastavna tjedna. Praktična nastava u radnom procesu raspoređuje se na 40 tjedana.

U okvirnom programu naveden je maksimalan broj sati praktične nastave u školi i minimalan broj sati praktične nastave u radnom procesu. Ako škola prema svojim izvedbenim programima

ostvaruje manje sati praktične nastave u školi, razlika se treba nadoknaditi praktičnom nastavom u radnom procesu tj. ukupno se treba ostvariti 900 sati u prvom, 900 sati u drugom i 800 sati u trećem razredu.

 

Učenici 1. razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika), trebaju obaviti najmanje 35 – 70 sati praktične nastave u školskoj radionici kako bi svladali osnove struke i položili ispit iz zaštite na radu.

 

 

D)      Ukupno nastave

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Opće-obrazovni dio programa

9

315

9

315

7

224

854

Strukovni dio – programa

7

245

6

210

7

224

679

Izborni dio programa

1

35

2

70

3

96

201

Praktični dio programa

 

900

 

900

 

800

2600

Ukupno

17

1495

17

1495

17

1344

4334

 


 3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

 

Predmeti strukovnog dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja

znanja i umijeća

Tehnologija pedikerstva

usmeno, pismeno, praktični rad u praktikumu

Poznavanje materijala

usmeno, pismeno, laboratorijske vježbe

Dermatologija

usmeno, pismeno

Matematika u struci

usmeno, pismeno

Računalstvo

praktični rad na računalu, usmeno

Zdravstveni odgoj

usmeno, pismeno

Psihologija komunikacije

usmeno, pismeno

Osnove masaže tijela

usmeno, praktični rad u praktikumu

Izborni predmet

usmeno, pismeno

Praktična nastava u školi

usmeno, pismeno, praktični rad u praktikumu

Praktična nastava u radnom procesu

praktični rad u pedikerskom salonu

Tehnološke vježbe

usmeno, pismeno, praktični rad u praktikumu

 


4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti

strukovnog dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Tehnologija pedikerstva

prof. biologije ili dr. medicine

visokoškolsko obrazovanje

Tehnološke vježbe iz pedikerstva

prof. biologije ili dr. medicine

stručni učitelj

visokoškolsko obrazovanje

Poznavanje materijala

prof. ili dipl. ing.kemije

visokoškolsko obrazovanje

Dermatologija

prof. biologije ili dr. medicine

visokoškolsko obrazovanje,

majstor pediker

Matematika u struci

prof. ili dipl. ing. matematike

visokoškolsko obrazovanje

Računalstvo

prof. ili dipl. ing.informatike ili elektrotehnike

visokoškolsko obrazovanje

Zdravstveni odgoj

dr. medicine ili

prof. tjelesne i zdravstvne kulture

visokoškolsko obrazovanje

Psihologija komunikacije

prof. ili dipl. psiholog

visokoškolsko obrazovanje

Osnove masaže tijela

dr. medicine, fizioterapeut

 stručni učitelj

visokoškolsko obrazovanje,

majstor pediker,

majstor kozmetičar

Dekorativna kozmetika

stručni učitelj

majstor kozmetičar

Ljekovito bilje

prof. biologije ili dr. medicine

visokoškolsko obrazovanje

Praktična nastava

stručni učitelj, suradnik u

nastavi

majstor pediker, pediker

Aromaterapija

prof. biologije ili dr. medicine

visokoškolsko obrazovanje

Ekologija

prof. biologije

visokoškolsko obrazovanje

 


5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Minimalni standard

 

Rad s učenicima u skupinama

-         dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje stručnih učitelja kao suradnika u nastavi

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

vježbi

Broj učenika

u skupini

Tehnološke vježbe

iz pedikerstva

1.

profesor

15

15

Poznavanje materijala

1.

profesor

15

15

Računalstvo

1.

profesor

50

15

Praktična nastava u školi

1.

stručni učitelj

 

15

Tehnologija pedikerstva

2.

profesor

15

15

Tehnološke vježbe

iz pedikerstva

2.

profesor

35

15

Poznavanje materijala

2.

profesor

15

15

Praktična nastava u školi

2.

stručni učitelj,

suradnik u nastvi

 

15

Tehnologija pedikerstva

3.

profesor

15

15

Tehnološke vježbe

iz pedikerstva

3.

profesor,

stručni učitelj,

suradnik u nastavi

15

15

Poznavanje materijala

3.

profesor

15

15

Dekorativna kozmetika

3.

stručni učitelj

20

15

Osnove masaže tijela

3.

stručni učitelj

15

15

Praktična nastava u školi

3.

stručni učitelj

 

15

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

  Nastavni predmet

Kemijski laboratorij

osnovni pribor i kemikalije

potrebne za izvođenje vježbi

Poznavanje

materijala

Ljekovito bilje

Računalska učionica

15 računala povezanih u mrežu s

mogućnošću pristupa internetu, pisač,

LCD projektor, programska oprema za

obradu teksta, programi za pedikera

Računalstvo

Pedikerski praktikum

opremljen s minimalno 5 radnih mjesta

(pedikerski stolac, radni stolić,

masažna kadica, lupa, osnovni pribor i

alat) sterilizator, aparat za zagrijavanje

parafina, 5 aparata za aparativnu pedikuru, 5 grijača aparat za zagrijavanje voska, 5 UV lampi

za ugradnju umjetnih noktiju,

aparat za strojnu pedikuru i

manikuru, TV, video, grafoskop

Tehnološke vježbe iz

pedikerstva

Dekorativna kozmetika

Osnove masaže tijela

Praktična nastava u školi

 


6. NASTAVNI PROGRAM (KATALOG ZNANJA)

 

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11. lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.

 

6.1. Nastavni predmet:  Tjelesna i zdravstvena kultura

 

ŠKOLE
strukovne-trogodišnje

BROJ SATI TZK

PROGRAM

Razred

prvi

Razred

drugi

Razred

treći

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 OSNOVNI PROGRAM

1

35

1

35

1

32

 IZBORNA NASTAVA

1

35

1

35

1

32

           

Cilj je razvijati biopsihosocijalne potrebe čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.

 

Zadaci:

·        razviti osobine, sposobnosti i motorička znanja te stvarati naviku bavljenja športom radi kvalitetne športske rekreacije,

·      stjecanje znanja o činiteljima koji uvjetuju nastanak bolesti i ozljeda,

·      razvijanje pravilnih stavova prema zdravlju i bolestima te poduzimanje mjera za čuvanje i promicanje zdravlja,

·      usvajanje motoričkih informacija za djelotvorno rješavanje potreba razvoja i rješavanja svakodnevnih motoričkih zadataka,

·      razvijanje radnih sposobnosti,

·      izgrađivanje humanih međuljudskih,

·      njegovanje higijenskih navika

·      teorijsko-praktično osposobljavanje za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog vježbanja kao dijela kulture življenja i to:

-         o utjecaju procesa tjelesnog vježbanja na ljudski organizam u cjelini i pojedine organske sustave,

-         o očuvanja zdravlja, načinu prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica prouzročenih obavljanjem određenog zanimanja,

-         o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja,

-         o načinu treniranja i natjecanja, posebice u športovima kojim su se pojačano bavili,

·        razvijati osjećaj za očuvanje prirode, kroz boravak u prirodi, putem ekoloških aktivnosti, športskih igara i zabave.

 

Posebne zadaće za učenike:

 

Razred :  PRVI                      

 • utjecati na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase
 • utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva
 • usklađivati nesrazmjer rasta srčanog mišića, mase tijela i krvožilnog sustava, što uvjetuje brzo umaranje i zahtijeva duži oporavak učenika
 • djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u neracionalnim načinima kretanja
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti

 

            Razred :  DRUGI                                                                                                      

 • nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase
 • utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti: gibljivosti, ravnoteže, preciznosti, brzine, eksplozivne snage, repetitivne snage i statičke snage
 • djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u naracionalnim načinima kretanja
 • usmjeravati učenike da individualno doziraju volumen opterećenja suzbijajući želju za postizavanjem motoričkih dostignuća koja nisu u sukladnosti s njihovim potencijalnim mogućnostima, uz izuzetak utjecaja na brzinu i koordinaciju
 • pomagati učenicima da svladaju krizu koja se manifestira u konfliktima između pojedinca i društva

 

            Razred :  TREĆI                                                                                                       

 • nastaviti s procesom utjecaja na razvoj morfološkog statusa učenika, posebice na povećanje snage ruku i ramenog pojasa
 • utjecati na daljnje razvijanje aerobnih i anaerobnih sposobnosti
 • utjecati na što učinkovitiji razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenika
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti
 • osposobiti učenike da mogu samostalno organizirati športske aktivnosti koje su u funkciji podizanja zdravlja, radnih sposobnosti i što sadržajnijeg korištenja slobodnog vremena.

 

Posebne zadaće za učenice:

 

Razred :  PRVI                                                                                                          

 • nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenica, a posebice na proporcionalan razmjer između mišićnog i potkožnog masnog tkiva
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža
 • privikavati učenice na odgovarajuće vježbanje i za vrijeme mjesečnog ciklusa, posebice učenice koje imaju smetnje (dismenoreja)
 • utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđne muskulature, što je uvjet za nesmetano razvijanje ostalih organskih sustava

 

Razred :  DRUGI

 • utjecati na daljnji razvoj aerobnih i anaerobnih sposobnosti
 • utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti

 

            Razred : TREĆI                                                                                                        

 • nastaviti s procesom potpomaganja harmoničnog razvoja morfološkog statusa učenica, posebice prevencijom protiv pojave adipoznosti (celulita)
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti, posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža
 • utjecati na daljnji razvoj aerobnih sposobnosti učenica postupnim organskim prilagođavanjem krvožilnog i dišnog sustava (grudno i dijafragmalno disanje)
 • utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti
 • usvajanje određenog fonda motoričkih informacija prijeko potrebnih za očuvanje zdravlja, njegovanje higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave prirodne sredine.

     

SPECIFIČNOSTI U ODNOSU NA IZBOR ZANIMANJA UČENIKA

S NAZNAKOM OSNOVNIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA

 

            Svaki rad, ovisno o vrsti zanimanja, radnom mjestu, vanjskim činiteljima i sl., djeluje na čovjeka tako da znači stanovitu opterećenost za pojedine dijelove organizma i organizam u cjelini.

            U pojmu opterećenje, podrazumijeva se odnos između nekog zahtjeva organizma i adaptacijskog kapaciteta za njegovo ostvarenje.

            Što je adaptacijski kapacitet funkcionalnih organskih sustava veći, to će neki stalan zahtjev stvarati manje opterećenje i suprotno. Opterećenje organizma nije samo rezultat djelovanja rada kao aktivnosti, već je uvjetovano nizom drugih činitelja koji djeluju na organizam izvana, ili su uzroci u njemu samom.

            Zakonomjernošću društvenog razvoja profesionalni rad pojedinaca sve je specijaliziraniji. Zato je moguće izolirati pojedine skupine rada, točnije rečeno radnih mjesta, gdje se glavno opterećenje javlja u većoj mjeri na nekim od funkcionalnih sustava.

            Međutim valja napomenuti da se o organizmu ne može govoriti kao o skupu izdvojenih funkcionalnih sustava pa je, prema tomu i rad u stvarnim uvjetima kompleksan proces koji opterećuje i ima posljedice na čitav organizam, iako su uvijek neki od podsustava opterećeni više, a neki manje. Ovisno o stupnju opterećenosti pojedinih dijelova organizma, rad se može grubo podjeliti na pretežito energetski (fizički) i pretežito informacijski (mentalni). Točnije, podjela prema stupnju opterećenja pojedinih podsustava organizma uvjetovana je stupnjem svrstavanja funkcionalnih organskih sustava u veći rad.

 

I. Fizički rad se može podjeliti na:

            1. Rad s pretežito dinamičkim režimom mišićne aktivnosti, pri čemu, ovisno o aktiviranim masama tkiva i intenzitetu rada, energetska potrošnja može biti:

            a) velika

            b) srednja (umjerena)

            c) mala.

 

            2. Rad s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti, gdje manjka blagotvoran utjecaj dinamičkih kontrakcija mišićnog sustava preko živčanog na druge dijelove organizma. Statički se rad može odvijati tako da:

            a) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu samo protiv djelovanja sile gravitacije na pojedine dijelove tijela ili organizam u cjelini

            b) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu protiv djelovanja sile gravitacije i još nekih drugih različito velikih sila (tereti i sl.).

 

Potrebno je steći i solidna teorijska znanja i to:

            1. O utjecaju procesa vježbanja na ljudski organizam u cjelini i na pojedine organske sustave, osobito sa stajališta promicanja i održavanja zdravlja, načina prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica uzrokovanih obavljanjem određenoga zanimanja.

            2. Elementarna znanja o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja.

            3. Znanja o načinu treniranja i natjecanja, osobito u športovima kojim su se pojačano bavili.

 

II. Mentalni rad možemo podjeliti prema stupnju i vrsti opterećenja pojedinih dijelova živčanog sustava na:

            1. Senzorički rad, gdje su pretežito opterećeni receptori, osjetni putovi i senzorička središta (kontrolna mjesta) pri automatiziranom radu, radna mjesta vezana uz opasnost i sl.

            2. Sa stereotipnim umnim djelatnostima (umni rad na nižoj razini aktivnosti središnjeg živčanog sustava, npr. rad kancelarijskih službenika isl.).

            3. Stvaralački umni rad (znanstvenih radnika i umjetnika i sl.).

           

Sva navedene vrste rada mogu se, prema intenzitetu  s kojim se provodi, podijeliti na lagani, umjereni i teški rad, pri čemu moramo razlikovati rad i intenzitet opterećenja.

Treba dati prikaz opterećenja na organizam i zahtjeva za pojedine sposobnosti, ovisno o načinu rada u radnom procesu koji se odnosi više-manje na sva zanimanja:

 

I. skupina

Rad se provodi jedino djelatnošću našega tijela, bez pomagala (tjelesni rad).

II. skupina

Tjelesni rad s uporabom jednostavnijih alata i instrumenata.

III. skupina

Rad na neautomatskim strojevima.

IV. skupina

Rad na automatskim strojevima.

            Prema navedenoj podjeli moguće je razna zanimanja u pojedinim strukama svrstati u tri skupine. Pojedina zanimanja svrstana su u  samo jednu skupinu, a nekad i u dvije, ovisno o načinu rada u procesu istoga zanimanja.

 

            Za zanimanja I. skupine preporuča se u programu nastave primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i za sve motoričke sposobnosti. Često se u tih zanimanja javlja hipertrofija pojedinih skupina mišića koji su aktivirani pri radu, pa valja primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će omogućiti relaksaciju (plivanje, vježbe labavljenja, opuštanja i istezanja, igre i ples, aerobik i ritmičko-športsku gimnastiku za učenice).

 

            Za zanimanja u II. skupini u programu nastave preporuča se primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i na motoričke sposobnosti. Posebice treba razvijati koordinaciju i brzinu (vježbanje na spravama, judo, ples, športske igre i dr.).

 

            U III. skupini, za zanimanja kod kojih se rad obavlja pretežito stojeći preporuča se izvođenje motoričkih zadaća u sjedećem i ležećem položaju radi rasterećenja donjih ekstremiteta i primjenu vježbi za jačanje mišića - držaća svoda stopala radi sprječavanja pojave ravnih stopala i drugih oštećenja donjih ekstremiteta. Posebice treba odgovarajućim kineziološkim aktivnostima povećati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (plivanje, veslanje, biciklizam i dr.).

 

            U IV. skupini klasificirana su pretežito zanimanja kod kojih se rad obavlja najvećim dijelom sjedeći, s karakterističnim sagnutim položajem gornjeg dijela tijela pri radu. Ta su zanimanja s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti. U program nastave preporučuju se kineziološke aktivnosti koje će preventivno i korektivno utjecati na razvoj kralješnice i koje će poboljšati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (vježbanje na spravama, atletika, judo, športske igre, ples, koturaljkanje, ritmičko-športska gimnastika i aerobik za učenice i dr.).

 


OSNOVNI PROGRAM

 

            Osnovni je program koncipiran na temeljnim motoričkim sklopovima pojedinih kinezioloških aktivnosti. Tako široko zamišljeni programski sadržaji omogućuju izbor onih kinezioloških aktivnosti, koje su u funkciji utjecaja na pozitivne promjene morfoloških značajki, funkcionalnih sposobnosti, kognitivnih i konativnih dimenzija ličnosti te socijalizaciju svakoga učenika.

            Sadržaji osnovnoga programa određuju se prema slobodnom izboru polaznika za pojedine kineziološke aktivnosti. Mjerila za izbor programskih sadržaja određena su:

-         zdravstvenim stanjem, morfološkim značajkama, funkcionalnim sposobnostima vitalnih organa te psihosocijalnim potrebama svakog učenika

-         motivima i zanimanjem polaznika za pojedine sadržaje

-         razinama usvojenosti teorijskih i motoričkih kinezioloških izvješća

-         utilitarnim vrijednostima pojedinih sadržaja u svakodnevnom radu i životu

-         materijalnima, kadrovskima i drugima mogućnostima škole, odnosno sredine u kojoj škola djeluje.

 

            Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja cilja i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti:

 

            1)         - atletika                                                          2)         - košarka

                         - športska gimnastika                                                   - odbojka

                         - ples                                                                           - nogomet

                         - ritmičko-športska gimnastika                        - rukomet.

                         - borilački športovi.

           

            Odabir sadržaja osnovnoga programa svodi se na usavršavanje i razvijanje sposobnosti i osobina, s težištem  na usvajanju motoričkih znanja polaznika.

 

IZBORNI PROGRAM

 

            Izborni program tjelesne i zdravstvene kulture predviđen je za učenike industrijskih i drugih srednjih strukovnih škola koje obrazuju učenike za obrtnička zanimanja u jedinstvenom sustavu. Sadržaj izbornog programa nije određen te se preporuča učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). Odabirom aktivnosti i športova u izbornoj nastavi, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, te usvojiti nove spoznaje.

            Težište aktivnosti treba usmjeriti na športove u kojima dolazi do izražaja samostalno učenje i mogućnost trajnoga samostalnog bavljenja tom aktivnošću kroz duže vremensko razdoblje tijekom radnog vijeka. Izbornim programom treba obogatiti životna iskustva učenika uvođenjem u nove aktivnosti, utjecati na smanjivanje razlika koje se odnose na sposobnosti i osobine učenika i pripremiti učenike za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

 

            Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja određenoga cilja i zadaća, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti. To su:

                                                                                                                                   

1) - veslanje                                                                 - stolni tenis

                - klizanje                                                                  - plivanje

                - skijanje                                                                  - badminton

                - biciklizam                                                               - planinarenje

                - tenis                                                                      - orijentacijsko trčanje i dr.

                                   

            2) - aerobik, rolanje, body building, jedrenje, kuglanje te športovi i druge aktivnosti u tradiciji lokalne sredine, kao i one  koje će se s vremenom pojaviti i biti omiljene.

 

            Odabirom navedenih aktivnosti i športova, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, na druge športove i aktivnosti te usvojiti nove spoznaje, različite od onih iz osnovnoga programa

 

PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA UČENIKE KOJI

SE NALAZE U RAZDOBLJU ZDRAVSTVENOGA OPORAVKA

 

            Poslije svake ozljede ili preležane bolesti organizam znatno osjetljivije reagira na promjene temperature, na vrstu i jakost opterećenja. Zato je prijeko potrebno  da se program tjelesne i zdravstvene kulture izrađuje i primjenjuje po načelima koja vrijede za izradbu i provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture za učenike oštećenoga zdravlja. Prema tomu, za svakoga učenika u razdoblju zdravstvenoga oporavka valja izraditi poseban program, koji ima zadaću što ranijeg i djelotvornijeg zdravstvenog oporavka.

 

METODIČKO-DIDAKTIČKE UPUTE

 

Tjelesna i zdravstvena kultura u sustavu odgoja i obrazovanja ima vrijednost i kao sredstvo odmora s obzirom na mnoge odgojno-obrazovne djelatnosti u kojima prevladavaju statička opterećenja te su pojedini programi tjelesne i zdravstvene kulture koncipirani kao "predasi aktivnog odmora". Sve rašireniji "sedentalni stil života" potiskuje čovjekovu potrebu za kretanjem, pa je stvaranje navike u mlađoj dobi za stalnim tjelesnim vježbanjem jedno od osnovnih načela ovog odgojno-obrazovnog područja.

            Zbog znatnih razlika u zanimanjima, uvjetima rada i raspoloživom vremenu za vježbanje, ostvarenje zadaća tjelesne i zdravstvene kulture različito je za svaku školu, imajući pred očima i dodatno zauzimanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, čime se može znatno utjecati na ostvarenje poželjnih ciljeva. Prema tomu, izraditi unaprijed pouzdane programe za učenike svih škola nije moguće.

            U sredinama s minimalnim uvjetima rada mogu se s postojećim fondom sati ostvariti promjenjivi učinci: znatno umanjeni kada je riječ o razvoju osobina i sposobnosti, o promicanju zdravlja i odgojnim učincima. Nešto veća postignuća mogu se ostvariti u stjecanju nekonvencionalnih motoričkih znanja, ali znatno manji u usvajanju motoričkih znanja iz športova za koje su potrebni posebni prostori i oprema.

            Osim već navedenoga, programi rada moraju biti utemeljeni na stvarnim pretpostavkama u odnosima genotipa i utjecaja egzogenih čimbenika na rast i razvoj. Odnos između genotipa i egzogenih utjecaja u različitim je razdobljima razvoja različit i pokazuje zakonomjerne težnje, koje se moraju uzeti u obzir.

            Te zakonitosti imaju samo usmjerivačko značenje i osnova su za izradbu izvedbenih, ali ne i operativnih programa.

            Iz osnovnoga programa, tijekom školske godine, polaznik izabire aktivnost iz jednoga do dva pojedinačna i iz jednoga do dva skupna športa, s istom vremenskom mogućnošću ponavljanja.

            U izboru športa (aktivnosti) moraju se uvažavati materijalni uvjeti škole i koliko god je to moguće, želje polaznika.

 

            Odnos između pojedinačnoga i skupnoga športa i dopunskoga programa treba biti u omjeru 1:1:1.

            Postojećim fondom sati moguće je ostvariti ciljeve i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture ako se u jednoj godini program izvodi s najviše 15 tema.

            Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.

            Prioritetno treba izabrati aktivnosti kojima se razvija dostatno velika energetska sastavnica, koja će moći djelovati na preobrazbu stanja i osobina svakoga pojedinog učenika. To ujedno znači da treba izabrati one aktivnosti, koje će se moći  potpuno provesti s obzirom na materijalne mogućnosti škole.

                       

Učenicima obrtničkih škola često s povećanim jednostranim tjelesnim opterećenjem treba ponuditi aktivnosti s kojima će brže doći do oporavka organizma od štetnih i statičkih utjecaja rada, kao i do pravilnog rasta i razvoja u ovoj dobi. U izboru aktivnosti dati prednost športskim igrama i drugim sadržajima koje će učenici moći usvojiti prema osobnoj motivaciji s ciljem osposobljavanja za cjeloživotno bavljenje športskim aktivnostima (badminton, stolni tenis, tenis, aerobik, ples, odbojka i drugo).

Škole koje organiziraju nastavu praktične nastave u školskim radionicama, mogu ostvarivati program tjelesne i zdravstvene kulture jednim dijelom i u tjednu praktične nastave.

       Prijelazom na jedinstveni nastavni plan i program u obrtničkim zanimanjima smanjena je nastava tjelesne i zdravstvene kulture na jedan sat tjedno u osnovnom programu te učenicima treba ponuditi program izborne nastave s još jednim satom tjedno.    

Predmet tjelesna i zdravstvena kultura po svojoj strukturi i programskim sadržajima u odnosu na druge predmete je rasterećujući, ali nastavnik je temeljni čimbenik u planiranju, programiranju i realizaciji programa u funkciji rasterećenja učenika te preporučujemo sljedeće:

·        Iz okvirnog nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture koji je svojevrsni "meni" vršiti odabir nastavnih cjelina i tema koje se objektivno mogu ostvariti u školi, poštujući potrebe učenika u svakoj pojedinoj školi  vezane za vrstu zanimanja.

·        U operativnim nastavnim programima cilj i zadaće treba jasno i precizno definirati te odrediti one koje se realno mogu ostvariti s učenicima različitih interesa i mogućnosti.

·        Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.

·        U izvođenju nastavnog procesa primjenjivati složenije metodičke organizacijske oblike rada i odgovarajuće nastavne metode i metode učenja.

·        U nastavnom procesu posebice voditi brigu o primjerenom doziranju, distribuciji i kontroli volumena opterećenja na satu.

·        Voditi brigu o optimalnom korištenju raznovrsnih nastavnih sredstava i pomagala.

·        Ocjenjivanje učenika provoditi prema naputku objavljenom u «Glasniku» Ministarstva prosvjete i športa br. 2/96. uz napomenu da bi se izbjegli nesporazumi pri ocjenjivanju i time psihičko opterećenje učenika, treba uvažavati osobne mogućnosti i sposobnosti učenika i u skladu s tim osobni mogući napredak.

·        Osigurati izvođenje nastave u homogenim skupinama podjelom po spolu, zbog bioloških različitosti spolova i programskih sadržaja.

·        Nastavu izvoditi u planiranom vremenu od 45 minuta, osim gdje su dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće na drugi način organizirati.

·        Poticati stvaranje ugodne radne klime između nastavnika i učenika te između samih učenika.


6.2. Nastavni predmet: TEHNOLOGIJA PEDIKERSTVA

 

Razred: 1., 2. i 3.

Tjedni (ukupni) fond sati :

 

Razred:

1.

2.

3.

Ukupno:

Tehnologija pedikerstva

1 (35)

2 (70)

3 (96)

201

 

Cilj i zadaci :

-         upoznavanje s osnovnim principima rada u pedikerstvu

-         upoznavanje s društvenom, ekonomskom i zdravstvenom potrebom za  pedikerskom strukom

-         razvijanje osjećaja sposobnosti za pravilno zaključivanje i rasuđivanje te sposobnosti za primjenu teorijskih znanja u praksi

-         osposobljavanje učenika za praćenje razvoja zanimanja.

 

Sadržaj: 1. RAZRED

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Pedikerstvo

Naučiti definiciju pedikerstva.

Znati područja kozmetike u kojima

je zastupljeno pedikerstvo.

Osposobiti za shvaćanje važnosti društvenih, ekonomskih i zdravstve-

nih potreba za pedikerskom djelatnošću.

Pedikerstvo kao pojam i struka.

Kratak povijesni razvoj pedikerske

struke.

Pedikerstvo kao dio kozmetike.

Društvena, ekonomska i zdravstvena

potreba za pedikerskim zanatom.

2. Radni prostor

Znati optimalno iskoristiti  i urediti radni prostor u skladu sa sanitarnim

propisima.Upoznati pedikerski alat

i pribor. Spoznati važnost pravilnog

vođenja kartoteke korisnika usluge.

Uvježbati i razviti psihičku i fizičku pripremu za obavljanje usluga.

Poznavati predispozicije za obavlja-

nje pedikerskog obrta.

Sanitarni propisi za uređenje

pedikerskog salona.

Funkcionalno i estetsko  uređenje

pedikerskog salona.

Pedikerski alat i pribor

Organizacija radnog prostora

Kartoteka korisnika usluge.

Osoblje salona.

3. Koža

Upoznati građu i funkciju kože i

kožnih žlijezda i shvatiti njihovu

ulogu u funkcioniranju cijelog

organizma.

Građa, svojstva, funkcija i boja kože.

Regeneracija kože.

Tipovi kože.

Žlijezda lojnica i žlijezda znojnica

4. Nokat

 

 

 

 

Upoznati građu i funkciju  nokta.

Spoznati važnost matice nokta.

Doznati o čemu o ovisi boja i oblik nokta.

Znati odrediti kvalitetu i stanje

Nokta, o čemu ovisi daljnji tretman.

Građa i funkcija nokta.

Izgled i rast nokta.

Boja nokta.

Analiza nokta (određivanje stanja i

kvalitete nokta).

5.  5. Higijena i zaštita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznati značaj higijene u

pedikerskom salonu.

Usvojiti osnovne higijenske mjere u pedikerskom obrtu.

Spoznati važnost osobne higijene,

reda i discipline.

Razlikovati postupak dezinfekcije

od postupka sterilizacije i znati

kako i čime se vrši dezinfekcija i

sterilizacija.

Povijesni razvoj higijene.

Opći pojmovi higijene, podjela.

Higijena pedikerskog salona.

Dezinfekcija i sterilizacija.

Sredstva za održavanje higijene

pedikerskog salona, pribora i alata.

Utjecaj vanjskih i unutrašnjih činitelja

na zdravlje čovjeka (stopala, koža, nokti)

Mogućnost smanjenja djelovanja

štetnih činitelja na čovjekovo zdravlje.

 


Sadržaj: 2. RAZRED

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Anatomija i

  biomehanika

  šake

 

Steći osnovna znanja o građi i funkciji šake.

Upoznati funkcije mišića, tetiva i zglobova šake.

Znati po čemu se ruke razlikuju.

Vanjski izgled šake.

Kosti, zglobovi, tetive, mišići, krvne žile i živci šake.

 

2. Anatomija i 

  biomehanika

  stopala

 

 

Steći osnovno znanje o građi i funkciji stopala. Znati prepoznati

normalno stopalo na plantogramu.

Upoznati funkcije mišića, tetiva i zglobova stopala i znati osnovne kretnje u pojedinim zglobovima.

Vanjski izgled stopala

(svodovi i uporišne točke stopala,

podografija i podogram)

Kosti, zglobovi, tetive, mišići, krvne žile i živci stopala.

3. Obuća i njezin

   izbor

 

Znati uzrok postanka obuće.

Spoznati važnost udobne i kvalitetne obuće za zdravlje stopala.

Postanak i svrha obuće.

Kakve zahtjeve postavlja noga obući.

4. Deformacije

  stopala i prstiju

 

 

 

Znati razlikovati prirođene od stečenih deformacija.

Naučiti uzroke deformacija

stopala i prstiju.

Naučiti osnovne karakteristike pojedinih deformacija.
Savjetovati i uputiti korisnike usluga da potraže pomoć liječnika ortopeda

u saniranju određenih deformacija

stopala i prstiju.

 

Prirođene deformacije stopala i prstiju.

Stečene deformacije stopala i prstiju:

- statičke bolesti (spušteno stopalo,

udubljeno stopalo, čukalj palca, savijeniprsti i čekičasti prsti, bol u prednjem dijelu stopala, upala tabanske ovojnice, petni trn )

- neurogene deformacije

- degenerativne bolesti

- deformacije uslijed bolesti mijene tvari, krvi i rasta

- deformacije zbog  trofičkih smetnji

- deformacije zbog  neoplazma

- deformacije kao posljedice upala

 

Sadržaj: 3. RAZRED

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Dlaka

 

 

Znati definirat pojam dlake.

Znati osnovne dijelove i funkciju dlake. Spoznati važnost papile u rastu i prehrani dlake.

Definicija dlake.

Dijelovi  dlake i građa stabljike.

Podjela dlaka.

Funkcija dlaka.

2. Depilacija

 

 

 

 

Definirati i razlikovati depilaciju

od epilacije.

Znati odrediti koji dio tijela se

može depilirati i kojom tehnikom.

Poznavati sredstva za depilaciju.

Potreba za uklanjanjem suvišnih

dlačica.

Vrste depilacije.

Tehnike uklanjanja suvišnih dlačica.

Sredstva za depilaciju.

Epilacija.

3. Proširene vene

  (Varikoziteti)

 

Znati uzrok nastanka proširenih

vena nogu i zapamtitii do kakvih posljedica može doći ako se

masiraju noge sa varikozitetima.

Uzrok¸.

Poteškoće pri  hodanju.

Liječenje.

 

4. Masaža

 

 

 

 

 

Znati razlikovati i odabrati sredstva za masažu. Poznavati aparate za masažu i znati njima rukovati.

Spoznati važnost ručne i aparativne masaže te znati osnovne tehnike ručne masaže šake i stopala.

Naučiti koje su kontraindikacije za ručnu masažu.

Kratak povijesni pregled.

Klasična ručna masaža šake i stopala.

Medicinska opravdanost masaže.

Aparativna masaža.

Sredstva i pribor za masažu.

Učinci masaže.

Kontraindikacije.

5. Promjene

    noktiju

 

Znati uočiti promjene na noktima.

Poznavati činitelje koji utječu na promjene noktne ploče, ležišta i

matice nokta. Razlikovati zdravi

nokat od patološko promijenjenog nokta. Prepoznati promjene na

noktu i znati provesti potrebne

mjere tijekom tretmana, ali imati

na umu da samo liječnik može dati pravu dijagnozu.

Promjene svojstava noktiju (žličasti, distrofični, pandžasti, rupičasti,

diskoidni, lomljivi, zadebljani nokti).

Promjene boje nokta (leukonychia,

Muehrckeovi nokti, Terryjevi nokti,

smeđi, plavi, crni, žuti, zeleni nokti).

Upalne promjene noktiju i nokatne kožice.

6. Urasli nokat

 

Poznavati uzroke nastanka i tehnike korekcije uraslog nokta.

Prepoznati znakove upale.

Znati prosuditi treba li rješavati problem uraslog nokta ili korisnika uputiti liječniku. Preporučiti

korisniku postupak pravilnog oblikovanja noktiju, pravilnu

obuću i redoviti posjet pedikeru.

Uzrok i mjesto nastanka.

Korekcija uraslog nokta:

-         s pomoću BS španga

-         s pomoću kopči

-         gel tehnikom.

Postupak obrade i sanacija uraslog

nokta i granulacija.

 7. Korekcija oblika i izgleda nokta

 

 

 

 

 

 

Znati odlučiti na osnovi analize stanja nokta koja je tehnika postavljanja umjetnih noktiju najbolja za dotičnog korisnika.

Definirati pojam polimerizacija.

Izabrati prema tipu nokta oblik špice.

Znati informirati i obučiti korisnika o njezi umjetnih noktiju.

Umjetni nokti. Špica (definicija, oblici).

Tehnike postavljanja umjetnih noktiju

Polimerizacija. Tipovi ljepila.

Nadogradnja noktiju.

Potreban pribor i alat.

Prednosti i nedostaci umjetnih noktiju.

Uklanjanje umjetnih noktiju.

Manikura umjetnih noktiju.

8. Estetsko

uljepšavanje

noktiju

 

 

 

 

 

 

Upoznati pribor za uljepšavanje i njihovu primjenu. Poznavati vrste dekorativne kozmetike.

Naučiti odabrati dekorativna sredstva prema obliku nokta.

Poznavati pribor i tehnike lakiranja noktiju.

Naučiti pojmove: moda, stil, stetika, ukus, simetrija i asimetrija.

Povijest kozmetike noktiju.

Potreba za oslikavanjem i uljepšavanjem. Moda i estetika.

Pribor i alat za oslikavanje.

Nail art.                                             

Francuska manikura na prirodnim i umjetnim noktima.

Piersing noktiju.

 


 

9. Hiperhidroza

   stopala

 

Prepoznati patološke promjene

na stopalu nastale zbog pretjera-

nog lučenja žlijezda znojnica.

Znati savjetovati korisnika o pravilnoj njezi takvih stopala.

Uzrok, promjene na koži i noktu.

Atletsko stopalo.

Sanacija i njega.

 

10. Njega i 

     zaštita  kože i

     noktiju

 

Poznavati sredstva i postupke za njegu kože i noktiju. Objasniti što je piling ili brušenje kože i kada i kako se primjenjuje.

Na osnovi analize i procjene stanja i kvalitete kože i noktiju znati izabrati i primijeniti sredstva za njegu i zaštitu.

 

Preparati za čišćenje kože i noktiju.

Preparati za brušenje površinskog sloja kože. Oblozi za kožu (vrste, primjena i djelovanje).

Kupke (vrste, primjena i djelovanje).

Sredstva za omekšavanje keratina.

Lakovi za uljepšavanje i zaštitu

noktne ploče.

Odstranjivači laka za nokte.

Vrste i primjena kupki i obloga za njegu kože stopala, šake i noktiju.

 

Metodičke napomene:

Nastava se treba održavati u učionici koja sadrži uz standardnu opremu i didaktička pomagala (TV, video, grafoskop, kompjutor). Učionica bi trebala, po mogućnost , biti povezana s pedikerskim praktikumom.

 

Obveze učenika:

-         redovito pohađanje nastave

-         u sklopu predmeta tehnologija pedikerstva učenici bi trebali u svakom razredu samostalno izraditi seminarske radove.

 

Literatura: - Ne postoji adekvatan udžbenik za tehnologiju pedikerstva. Moguće je koristiti se

                  sadržajima iz  više udžbenika što nije prikladno za učenike.

 

                  Udžbenik za frizere 1 – Jasenka Raos, dipl. ing. kemije; Varaždin, 1998.

                  Priručnik o stopalu – Miljenko Cvjetičanin; Zagreb, 1993

                  Masaža – Clare Maxwell-Hudson; Tiskarna Ljudske pravice, 1990.

                  Dermatovenerologija – prof. dr. Jasna Lipozenčić i suradnici, Zagreb, 1999.

                  Anatomija čovjeka –Jelena Krmpotić – Nemanić, Zagreb, 1979.

 


PREGLED NASTAVNIH PODRUČJA S VREMENSKIM RASPOREDOM

 

Red.

broj

Nastavno područje

Tehnologija pedikerstva

Broj sati po obrazovnim godinama

I

II

III

Ukupno

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Pedikerstvo

Radni prostor

Koža

Nokat

Higijena i zaštita

Anatomija i biomehanika šake

Anatomija i biomehanika stopala

Obuća i njezin izbor

Deformacije stopala i prstiju

Mehanička oštećenja kože

Bradavice

Dlaka

Depilacija

Proširene vene

Masaža

Promjene noktiju

Urasli nokat

Korekcija oblika i izgleda nokta

Estetsko uljepšavanje noktiju

Znojna noga

Njega i zaštita kože i noktiju

Vođenje samostalne obrtničke

djelatnosti

4

9

8

6

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

18

4

10

18

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

10

4

14

12

8

14

8

4

8

6

4

9

8

6

8

16

18

4

10

18

4

8

10

4

14

12

8

10

12

4

8

6

Ukupno:

35

70

96

201

 

 

 


6.3. Nastavni predmet: Poznavanje materijala

 

Razred: 1.

Tjedni (ukupni) fond sati: 1/35

 

Cilj: Proširenje znanja iz osnovne škole novim spoznajama o prirodnim pojavama i kemijskim zakonitostima, upoznati ih s uzročno-posljedičnim vezama među tvarima,  raznolikosti i jedinstvom prirode.

Zadaci programa:

-         upoznati učenike s osnovnim kemijskim pojavama i zakonitostima

-         upozoriti učenike na odnos strukture i svojstva tvari

-         znati primijeniti stečena znanja iz kemije u svladavanju programskih sadržaja stručnih predmeta

-         steći navike zaštite prirode i životnog okoliša.

 

R.

br.

Nastavna cjelina

Očekivani rezultat (zunanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1.

TVARI I NJIHOVE PROMJENE

Na primjerima kemijske analize i sinteze ponoviti pojam elementa i spoja.

Znati razlikovati smjesu od spoja.

Upoznati fizičke metode pripreme materijala.

Usvojiti navike koje će pridonijeti unapređenju zaštite prirodne, životne i radne sredine.

- kemijska analiza i sinteza,

- pojam elementa i spoja

- fizičke metode pripreme materijala,

agregatno stanje tvari

2.

ATOMI I MOLEKULE

Uočiti vezu između strukture atoma, elemenata  i njihova položaja u periodičkom sustavu elemenata.

Uočiti povezanost raspada elektrona u elektronskom omotaču i s položajem elementa u periodičkom sustavu.

Shvatiti uzrok međusobnog spajanja atoma.

Razlikovati molekule elemenata i molekule spojeva.

- struktura atoma

- elektronske

- konfiguracije

- periodički sustav elemenata

- ionska veza

- kovalenta veza

- polarnost molekula

3.

OSNOVE STEHIOMETRIJE

Osnove kemijskog računa.

- kemijski račun: mol i množina tvari, maseni udio

- kemijske jednadžbe

4.

REAKCIJE U VODENIM OTOPINAMA

Usvojiti osnovna znanja o kiselinama i lužinama te njihovu uporabu u frizerskim preparatima. Spoznati važnost pH-vrijednosti otopina primijenjenih u frizerstvu.

Usvojiti pojmove neutralizacije i hidrolize te prikazati jednostavnije reakcije.

Razlikovati oksidaciju i redukciju kao temelj za redoks procese u frizerskoj praksi.

- kiseline i lužine

- ph vrijednosti

- neutralizacija

- hidroliza, redoks reakcije

 

 

 

 


Razred: 2.

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1(35)

 

Cilj i zadaci: Upoznati učenike sa svojstvima tvari koje su osnova kozmetičkih preparata.

R.

br.

Nastavna cjelina

Očekivani rezultat (zunanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1.

DISPERZNI SUSTAV

 

 

 

 

Poznavanje različitih vrsta disperznih sustava.

Objasniti razliku između prave otopine i koloida.

Izračunavanje sastava otopine.

- disperzni sustavi

- prave otopine

- koncentracija otopina: maseni i volumni udjeli, masena i množinska koncentracija

2.

ORGANSKA KEMIJA

Upoznati zajednička svojstva organskih spojeva

Klasificirati organske spojeve.

Uočiti razliku organskih i anorganskih spojeva.

Pojam homolognog niza i osnovna pravila nomenklature.

Upoznati vrste ugljikovodika i njihovih derivata te njihova primjena u pedikerstvu.

- karakteristike organskih spojeva, vrste organskih spojeva, ugljikovodici, alkani, alkeni, alikini, kisikovi derivati ugljikovodika:

alkoholi – vrste

etanol, propanol, glicerol, aldehidi i ketoni

- karboksilne kiseline: etanska tioglikolna, limunska

-  masne kiseline

-  esteri – esterifikacija,

saponifikacija

- masti i ulja

3.

DEZINFEKCIJA I ZAŠTITA NA RADU

Upoznati važnost dezinfekcije i načina provođenja dezinfekcije.

Spoznati kada i kako primijeniti preparate za dezinfekciju.

- dezinfekcijske metode, kemijska dezinfekcijska sredstva,

dezinfekcija alata i radnog prostora

- povrede na radu i prva pomoć

 

Razred:  3.

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1(32)

 

Cilj i zadaci: Upoznati učenike s kemijskim sastavom i djelovanjem raznih kozmetičkih preparata.

R.

br.

Nastavna cjelina

Očekivani rezultat (znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1.

ANORGANSKE SIROVINE ZA PROIZVODNJU KOZMETIČKIH PREPARATA

Upoznati karakteristike vode kao osnovnog otapala.

Usvojiti navike koje će pridonijeti zaštiti prirodne i radne sredine te upoznati glavne zagađivače vode i njihovo štetno djelovanje na kožu.

Upoznati svojstva vodik-peroksida, njegovo dobivanje i primjenu kao i značenje sumpora u kozmetičkim preparatima.

- voda, sastav, vrste

- vodikov peroksid

- sumpor u medicini i kozmetičkim preparatima

2.

ORGANSKE SIROVINE ZA PROIZVODNJU U KOZMETIČKIM PREPARATIMA

Upoznati svojstva I primjenu važnih organskih spojeva u kozmetičkim preparatima.

- masti i ulja, voskovi, lipoidi – lanolin, lecitin, kolesterol, aminokiseline i proteini, vitamini, hormoni, mirisi

3.

SREDSTVA ZA NJEGU KOŽE

Obratiti pozornost pri održavanju osobne higijene, znati sastav preparata za osobnu higijenu.

- sapuni, deterdženti, šamponi, dezodoransi i antiperspiranti, depilatori, kreme i losion, puderi

 

POZNAVANJE MATERIJALA

 

 

PREGLED NASTAVNIH PODRUČJA S VREMENSKIM RASPOREDOM

 

Red.

broj

NASTAVNO PODRUČJE

BROJ SATI PO OBRAZOVNIM GODINAMA

I.

II.

III.

UKUPNO

1.

TVARI I NJIIHOVE PROMJENE

9

 

 

9

2.

ATOMI I MOLEKULE

12

 

 

12

3.

OSNOVE STEHIOMETRIJE

3

 

 

3

4.

REAKCIJE U VODENIM OTOPINAMA

11

 

 

11

5.

DESPERZNI SUSTAVI

 

6

 

6

6.

ORGANSKA KEMIJA

 

25

 

25

7.

DEZINFEKCIJA I ZAŠTITA NA RADU

 

4

 

4

8.

ANORGANSKE SIROVINE ZA PROIZVODNJU KOZMETIČKIH PREPARATA

 

 

8

8

9.

ORGANSKE SIROVINE ZA PROIZVODNJU KOZMETIČKIH PREPARATA

 

 

12

12

10.

SREDSTVA ZA NJEGU KOŽE

 

 

12

12

 

UKUPNO

35

35

32

102

 

 


6.4. Nastavni predmet: DERMATOLOGIJA

 

Razred: 3.

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (32 )

Cilj: - stjecanje osnovnih znanja o morfologiji, biologiji, fiziologiji i patologiji kože i

                         kožnih privjesaka

Zadaci:            - steći znanja o općoj patologiji bolesti kože i dermatološkoj terapiji

- razvijanje osjećaja sposobnosti za primjenu teorijskih znanja u praksi.

 

Sadržaj:

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1.      Koža kao

      organ

Spoznati važnost kože kao

jednog od najvećeg organa ljudskog

tijela.

Definirati pojam kože i kožnih adneksa

i shvatiti njihov značaj u funkcioniranju cijelog organizma.

Uloga i razvitak kože

(ektoderm, mezoderm).

Pregled građe kože

(epidermis, dermis, subcutis)

Funkcija kože i kožnih adneksa

(zaštita od mehaničkih podražaja,

od dehidracije, od UV – zraka, od

patogenih mikroorganizama,

termoregulacijska uloga,

sekrecijska, osjetilna i imunološka

funkcija).

2.      Opća

patologija kože

Prepoznati promjene i

reakcije na koži koje

nastaju kao posljedica patoloških

zbivanja.

Bolesna koža, stvaranje upale, sustav eflorescencija na koži.

3.      Oštećenja

kože egzogenog   podrijetla

Spoznati kakve se patološke promjene mogu dogoditi na

koži i kosi u frizerskom

salonu.

Osposobiti za pravilno reagiranje u

slučaju takvih oštećenja u frizerskom salonu.

Mehanička, kemijska, toplinska

oštećenja i fotodermatoze.

 4. Bakterijske infekcije kože

*

Usvojiti osnovna znanja o uzroku nastanka kožnih i spolnih bolesti.

Usvojiti osnovna znanja o putevima širenja kožnih i spolnih bolesti.

Prepoznati na osnovu

patoloških promjena o kojoj

se kožnoj bolesti radi.

Utvrditi osnovne značajke

pojedinih bolesti i donijeti pravu

odluku, uslužiti korisnika ili ne.

Razlikovati zarazne bolesti

od ne zaraznih bolesti.

Usvojiti osnovna znanja o liječenju

kožnih i spolnih bolesti.

Usvojiti osnovna znanja o

preventivnim mjerama zaštite.

Savjetovati korisnika usluga,

ako je potrebno, da se obrati liječniku.

Piodermije  impetigo, folliculitis,

furunculus, carbunculus).

Erysipelas.

 5. Bolesti kože

     uzrokovane

    gljivama i kvascima

Trihofitija, favus, microsporia,

Candidiasis.

 6. Virusne infekcije kože

Verrucae, herpes, AIDS.

 7. Parazitarne

     bolesti

Ušljivost, svrab.

 8.  Granulomatozne

     bolesti kože

 

Tuberkulosis cutis.

Lepra.

 9. Spolne bolesti

Sifilis, gonoreja, genitalne infekcije

uzrokovane HPV.

10. Reakcije

      kože

Kontaktni alergijski dermatitis,

kontaktni ne alergijski dermatitis,

urticaria, neurodermitis.

Psoriasis.

 

11. Bolesti kose i vlasišta

 

Poremećaji stabljike dlake.

Poremećaji rasta dlake.

Alopecije s ožiljkom i bez njega.

12. Bolesti kožnih žlijezda

Seboreja, sebostaza, seborejički

dermatitis, acne vulgaris.

13. Bolesti noktiju

Promjene svojstava noktiju.

Promjene boje nokta.

Upalne promjene noktiju.

14. Dermatološka

      onkologija

Ciste, madeži, leukoplakija,

maligni melanom.

 

*Očekivani rezultati su isti od 4. do 14. nastavne cjeline

 

     Metodičke napomene:

-         nastava se treba održavati u učionici koja sadrži uz standardnu opremu i didaktička pomagala

 (TV, video, grafoskop, kompjutor, jedan mikroskop na 5 učenika).

 

Obveze učenika:

-         redovito pohađanje nastave.

 

   Literatura :

-         udžbenik za frizere 3;  Jasenka Raos, dipl. ing. kemije

-         dermatovenerologija;  prof. dr. Jasna Lipozenčić i suradnici

 

PREGLED NASTAVNIH PODRUČJA S VREMENSKIM RASPOREDOM

 

Red.

broj

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim

godinama

I.

II.

III.

Ukupno

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

Koža kao organ

Opća patologija kože

Oštećenja kože egzogenog podrijetla

Bakterijske infekcije kože

Bolesti kože uzrokovane gljivama i kvascima

Virusne infekcije kože

Parazitne bolesti

Granulomatozne bolesti kože

Spolne bolesti

Reakcije kože

Bolesti kose i vlasišta

Bolesti kožnih žlijezda

Bolesti noktiju

Dermatološka onkologija

 

 

6

3

3

2

2

2

2

1

1

2

3

2

2

1

6

3

3

2

3

2

2

1

1

2

1

2

3

1

Ukupno:

-

-

32

32

 


6.5. Nastavni predmet (obvezni): Matematika  u struci

 

Razred: 1. , 2. , 3.

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

2 (70)

1 (35)

1 (32)

4 (137)

 

Cilj programa:

 

Nastava matematike omogućuje da učenici usvoje osnovno matematičko znanje potrebno za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu te ih osposobljava za primjenu znanja iz života i u praktičnoj primjeni u struci.

 

Zadaci programa:

-         stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje kvantitativnih odnosa i zakonitosti u raznim pojavama u prirodi, društvu i praktičnom životu

-         stjecanje matematičkih znanja koja su nužna za uključivanje u rad i praćenje tehnološkog  razvoja struke

-         razvijane logičkog mišljenja, sposobnosti za pravilno rasuđivanje i zaključivanje te sposobnost preciznog formuliranja pojmova

-         razvijanje preciznosti i konciznosti u izražavanju te urednost, upornost i sistematičnost u radu

-         stjecanje znanja  potrebnih za  planiranje i praćenje poslovnih rezultata

-         stjecanje vještina samostalnog računanja prema zadanim uputama.

 

1. RAZRED

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Prirodni  brojevi 

Usvojiti pojam skupa N,

kriterije i svojstva djeljivosti, određivanje najvećeg zajedničkog  djelitelja i najmanjeg  zajedničkog višekratnika.

Skup N, svojstva.

Računske operacije i svojstva.

Pojam djeljivosti.

Najveći zajednički djelitelj.

Najmanji zajednički višekratnik.

2. Cijeli brojevi

Usvojiti pojam skupa Z, računanje s predznacima,

računanje sa zagradama.

Skup Z, svojstva.

Računske operacije i svojstva.

Računanje sa zagradama.

3. Racionalni brojevi

Usvojiti pojam skupa Q,

računanje s razlomcima.

Znati decimalni zapis racionalnog broja, računati s decimalnim brojevima uz uporabu kalkulatora.

Skup Q, svojstva.

Računske operacije i svojstva.

Decimalni zapis rac. Broja.

Računanje s decimalnim brojevima.

Smještanje rac. brojeva na pravac.

4. Linearne jednadžbe i nejednadžbe

Naučiti rješavati linearne jednadžbe i nejednadžbe.

Znati iz formule izračunati jednu nepoznatu veličinu ako su zadane ostale.

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.

Linearne nejednadžbe s jednom nepoznanicom.

Problem s jednom nepoznanicom.

Linearni sustavi s dvije nepoznanice.

5. Planimetrija

Razlikovati geometrijske likove i znati izračunati opseg i površinu lika koristeći formule za opseg i površinu trokuta, kruga, kvadrata i pravokutnika. 

Ovladati mjernim jedinicama za duljinu i površinu.

Trokut, vrste trokuta.

Površina i opseg trokuta.

Krug i kružnica.

Četverokut.

Opseg i površina četverokuta.

6. Potencije i polinomi

Usvojiti pojmove: potencija, baza, eksponent.

Naučiti računske operacije  s potencijama.

Usvojiti pojam polinoma.

Naučiti računske operacije s polinomima.

Naučiti kvadrirati zbroj i razliku.

Znati primijeniti formulu za  razliku kvadrata.

Usvojiti pojam algebarskog razlomka.

Znati riješiti jednostavnije primjere računanja s algebarskim razlomcima.

Pojam potencije s cijelim eksponentom.

Operacije s potencijama.

Pojam polinoma.

Računske operacije s polinomima.

Kvadrat binoma.

Razlika kvadrata.

Rastavljanje na faktore.

Algebarski razlomci.

 

7. Realni brojevi

Shvatiti pojam irac. broja

i sveukupnost realnih brojeva.

Usvojiti smještaj realnih brojeva na pravac.

Svladati računske operacije s drugim korijenom.

Znati zaokružiti dec. broj na željeni broj decimala.

Snalaziti se u koord. sustavu na pravcu i u ravnini . 

Usvojiti formule za udaljenost točaka u ravninii za polovište dužine.

Drugi korijen.

Pojam iracionalnih brojeva.

Skup R.

Koordinatni sustav na pravcu.

Računske operacije  s drugim korijenom.

Racionalizacija nazivnika.

Koordinatni sustav u ravnini.

Udaljenost točaka u ravnini.

Polovište dužine.

 

8.Graf linearne funkcije

Znati nacrtati graf linearne funkcije.

Razlikovati rastuće i padajuće linearne funkcije.

Problem s jednom nepoznanicom moći grafički predočiti.

Graf linearne funkcije.

Rastuće i padajuće linearne funkcije.

Nul točke.

Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi.

 


2.                 RAZRED

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1.Skup kompleksnih brojeva

Shvatiti potrebu proširivanja skupa R

Razlikovati drugi korijen pozitivnog i  negativnog broja

Znati osnovne računske operacije s kompleksnim brojevima

Razumijeti pojam apsolutne vrijednosti kompleksnog broja .

Kvadr. jednadžba x = -1

Skup C, svojstva.

Računske operacije,

Apsolutna vrijednost kompleksnog broja.

2. Kvadratna jednadžba

 

Znati riješiti jednostavne kvadratne jednadžbe

Razlikovati prirodu rješenja kvadratne jednadžbe ovisno o diskriminanti.

Nepotpuna kvadratna jednadžba

Rješenja kvadratne jednadžbe ax +bx+c=o

Diskriminanta kvadratne jednadžbe.

3. Mjerne jedinice

Znati  računati pomoću kalkulatora  i razumjeti eksponencijalan zapis broja

Uspješno koristiti  odgovarajuće mjerne jedinice i pomoću tablica

pretvarati , razumijeti i koristiti mjerne jedinice koje nisu često u upotrebi

Potencije baze 10

Eksponencijalni zapis realnog broja

Preračunavanje mjera (prefiksi i značenja)

Metrički sustav mjera

(mjere za duljinu, površinu, volumen i masu)

Osnovne jedinice angloameričkog sustava mjera  i tablice za pretvorbu

Mjere za vrijeme.

4. Poliedri i rotacijska tijela

Razlikovati geometrijska tijela

Razumijeti pojam oplošja i volumena

Znati izračunati oplošje i volumen tijela prema formulama

Znati koristiti pojmove oplošja i volumena  u  praktičnim problemima

iz struke (računanje potrebnog materijala, zapremnine itd.)

Kocka

Kvadar

Prizme

Piramide

Valjak

Stožac

Kugla

 

 

 

 

 


3.                 RAZRED

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1 .Proporcionalnost i primjene

Znati izračunati nepoznati član  razmjera

(usporedba s razlomcima!)

pomoću pravila trojnog

znati riješiti praktične probleme ( npr. tečajna lista , potreban broj sati ili radnika za određeni posao itd.)

pomoću aritmetičke sredine znati izračunati  prosječne vrijednosti ( npr. očekivani promet na temelju proteklog razdoblja, prosječnu potrošnju  na temelju podataka iz prijašnjih razdoblja itd.)

Račun diobe uz jednostavan postupak omogućava  podijelu određenih sredstava ili vremena prema unaprijed određenim kriterijima na potreban broj dijelova pomoću računa smjese znati odrediti omjere miješanja da bismo dobili

željeno svojstvo smjese

Omjeri i razmjeri

Upravo i obrnuto razmjerne veličine

Grafički prikaz upravo i obrnuto razmjernih veličina

Aritmetička sredina

Pravilo trojno-jednostavno i složeno

Račun diobe – jednostavan i složeni

Račun smjese- jednostavan i složeni

                                                                                                                                                             

 

2. Postotni ,promilni i kamatni račun

Razumijeti pojam postotka

Znati izračunati postotak pomoću kalkulatora bez obzira na osnovnu vrijednost

Prepoznati i razlikovati  postotni račun više i

 niže 100

Znati izračunati mjesečnu obavezu PDV -a

Znati  ispravno koristiti formule za promilni i kamatni račun

Pojam postotka

Osnovni postotni račun

Postotni račun više 100

Postotni račun niže 100

Primjena na obračun

PDV-a

Promilni račun

Jednostavni kamatni račun

3. Izračunavanje plaće

Znati razliku između bruto i neto plaće

Pomoću tablica znati izračunavati neoporezivi dio plaće

Pomoću formulara i formula znati napraviti isplatnu listu

Osnovni pojmovi vezani uz plaću (bruto i neto plaća, doprinosi, porez, prirez)

Doprinosi iz plaće i na plaću,

Neoporezivi dio plaće

Porezna osnovica

Porezne stope

Tablica prireza po gradovima

Neto plaća

4. Kalkulacija cijene

Treba znati izračunati svaki element kalkulacije

Znati napraviti promjene cijena, popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacije

Osnovni pojmovi vezani uz cijenu (nabavna cijena, rabat, marža, porez – PDV,

prodajna cijena)

Porez, povrat poreza

Izrada kalkulacije

 


Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

Red.br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

 

I.

II.

III.

Ukupno

 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

Prirodni brojevi

Cijeli brojevi

Racionalni brojevi

Linearne jedn. i nejednadžbe        

Planimetrija

Potencije i polinomi

Realni brojevi

Graf linearne funkcije

6

5

8

8

15

15

7

6

 

 

6

5

8

8

15

15

7

6

9.                     

10.                 

11.                 

12.                 

Kompleksni brojevi

Kvadratna jednadžba

Mjerne jedinice

Poliedri i rotacijska tijela

 

7

7

6

15

 

7

7

6

15

13.                 

14.                 

15.

16

Proporcionalnost i primjene

Postotni, promilni i kamatni račun

Izračunavanje plaće

Kalkulacija cijene

 

 

9

8

9

6

9

8

9

6

Ukupno:

70

35

32

137

 

Literatura : 

Za prvi razred:

Boško Jagodić, Milivoj  Miliša,Udžbenik za prvi razred industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb

            Sanja Varošanec, Udžbenik i zbirka zadataka za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb

Za drugi razred:

            Ivan Mrkonjić, Josip Ujević, Udžbenik i zbirka zadataka za drugi  razred industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika , Zagreb (poglavlja 1, 2, 7 i  8.1 )

Za treći razred:

            Najveći dio gradiva moguće je obraditi uz korištenje vježbenice:

Vesna Erceg : Metode gospodarskog računa,vježbenica za srednje škole, Element, Zagreb

 

Ne postoji adekvatan udžbenik za drugi i treći razred ovog programa. Moguće je koristiti sadržaje  i nekih drugih udžbenika iz matematike, te članke i tablicee računovodstvenih časopisa npr.  RRIF ili RIF.

 

Obveze učenika: 

 

U drugom i  trećem razredu u sklopu predmeta matematika u struci učenici bi trebali samostalno izraditi seminarske radove.Npr. u drugom razredu treba napraviti troškovnik uređenja poslovnog prostora ako su dane dimenzije prostora i potreban materijal po mjernim  jedinicama, te  cijenu rada po jedinici vremena, tumačenje rezultata poslovanja prikazanih grafički, itd.

U trećem raztredu teme seminara mogu biti: isplatna lista za 3 radnika  s različitim bruto plaćama, različitim mjestima stanovanja i različitim poreznim olakšicama,  obračun PDV-a za određeno vremensko razdoblje uzimajući u obzir naplaćeno i plaćeno, izrada kalkulacije na temelju nabavnih cijena i zadane marže i rabata ili izrada kalkulacije na temelju zadane prodajne cijene i zadane nabavne cijene itd.


6.6. Nastavni predmet (obavezni): RAČUNALSTVO 

 

Razred 1.

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

2 (70)

-

-

70

 

Cilj programa:

Osposobiti učenika za primjenu informatičkih znanja u svakodnevnom životu s osobitim naglaskom na primjenu stečenih znanja u struci, tj. u  frizerskom zanimanju.

Zadaci programa:

Upoznati učenika o elektroničkim računalima, njihovoj povijesti, građi i primjeni u struci. Naučiti učenike da se samostalno služe računalom u izradi dokumenata, izračunskih tablica, jednostavnih baza podataka, pretraživanju interneta s ciljem primjene stečenih znanja u područjima frizerskog zanimanja.

Sadržaj programa:

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

1.      POVIJESNI RAZVOJ RAČUNALA

pojam digitalnih računala

znati osnovne vrste brojevnih sustava

pregled razvoja računala

digitalna računala

brojevni sustavi i način zapisivanja podataka

 

2.      RAČUNALO I NJEGOVI UREĐAJI

znati osnovne dijelove računala i njihovu funkciju

poznavati vrste memorije i načine ostvarivanja zapisa

znati jedinice za veličinu memorije

osnovni dijelovi računala (PC-a) i njihova funkcija
(matična ploča, procesor, tipkovnica, miš, grafički adapter, LAN kartica …)

vrste memorija  (RAM, ROM, čvrsti diskovi, CD mediji, memorijske kartice.)

3.      OPERATIVNI SUSTAVI

znati vrste operativnih sustava i njihovu ulogu u radu računala

znati podesiti radnu površinu

znati napraviti mapu, kopirati datoteku u računalo i s računala na drugi medij , preimenovati mapu i datoteku

znati osnovne vrste datotečnih zapisa prema ekstenzijama

uloga operativnog sustava u računalu

vrste operativnih sustava i njihov razvoj

osnovno sučelje OS Windows

organizacija podataka

mape, datoteke

windows explorer

4.      RAČUNALNE MREŽE

znati pojam računalne mreže

znati koristiti podatke s drugih računala vezanih u mrežu

pojam računalne mreže

prijenos podataka na umreženim računalima

5.      RAČUNALNE KOMUNIKACIJE (Internet)

znati što podrazumijeva pojam Internet

znati podesiti postavke korisničkog računa i E-pošte

slanje primanje datoteka E-poštom

pojam Interneta

konfiguracija korisničkog računa i E-pošte

pretraživanje na Internetu

upravljanje i slanje  E- pošte (privitak, grupe..)

6.      OBRADA TEKSTA (MS Word)

izrada jednostavni h dokumenata  i podešavanje postavki

kreiranje predložaka i njihova upotreba u svakodnevnom komuniciranju (faksovi, predračuni…)

izbornici i naredbe

pisanje teksta

pohrana i otvaranje dokumenata

ispravak teksta i naknadno uređivanje

kopiranje i premještanje teksta

pripreme za ispis i ispis

tablice

skupno pismo

umetanje objekata (tekstnih okvira, simbola, slika, hiperveze, veza s drugim programima…)

7.      TABLIČNI KALKULATORI (MS Excel)

izraditi jednostavnu  tablicu te umetnuti formule za jednostavne izračune (dodati ili umanjiti PDV na cijenu, dodati porez i prirez na uslugu , zbrojiti ukupnu vrijednost)

gotovu tablicu umetnuti u  WORD-ov dokument i izraditi ponudu, cjenik…

organizacija  podataka

izrada jednostavne tablice

unos podataka

formatiranje polja

označavanje polja

sortiranje i pretraživanje

zaglavlje i podnožje

formule

funkcije

nizovi

prikaz podataka pomoću dijagrama, izvještaji…

8.      BAZE PODATAKA (MS Access)

znati načiniti jednostavnu bazu podataka

izraditi i izmijeniti masku, izvještaj

povezati bazu s Excel-om Word-om

pojam baze podataka

kreiranje jednostavnih tablica

izrada jednostavne forme

izrada izvještaja

9.      Izrada WEB stranice

Izraditi jednostavnu WEB stranicu koristeći se programima instaliranim na računalima s ciljem predstavljanja i promicanja djelatnosti vezane uz konkretno zanimanje

izrada jednostavne WEB stranice (Word ili Frontpage)

organizacija podataka

umetanje objekata

hiperveze

FTP explorer

programi za pripremu fotografije (fotoshop)

uvoz fotografija sa skenera i digitalnog aparata

ispis  fotografija

 

 

 


Metodičke napomene:

Predviđene sadržaje treba izvoditi do 30 % sati u teoretskom obliku (osnovne upute za rad na računalima i primjena programa korištenih u realizaciji nastave.), a ostatak u obliku vježbi s pola odjela u specijaliziranoj informatičkoj učionici koja je opremljena umreženim računalima  na kojima je instaliran potreban softver i omogućen pristup internetu.

Navedene sadržaje valja razraditi tako da se tijekom izvođenja programa stavi naglasak na konkretne primjere iz prakse vezane uz pojedino zanimanje (npr. pisanje dopisa, predračuna, izračunavanje PDV-a na cijenu usluge i sl.)

Obveze učenika:
Redovito pohađanje nastave. Savjesno korištenje računalne opreme tijekom vježbi.

 

PREGLED NASTAVNIH PODRUČJA S VREMENSKIM RASPOREDOM

 

Red

broj

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupno

I.

II.

III.

1.       

POVIJESNI RAZVOJ RAČUNALA

4

-

-

4

2.       

RAČUNALO I NJEGOVI UREĐAJI

4

-

-

4

3.       

OPERATIVNI SUSTAVI

8

-

-

8

4.       

RAČUNALNE MREŽE

6

-

-

6

5.       

RAČUNALNE KOMUNIKACIJE (Internet)

8

-

-

8

6.       

OBRADA TEKSTA (MS Word)

12

-

-

12

7.       

TABLIČNI KALKULATORI (MS Excel)

10

-

-

10

8.       

BAZE PODATAKA (MS Access)

8

-

-

8

9.       

Izrada WEB stranice

10

-

-

10

Ukupno

70

 

 

70

 


6.7. Nastavni predmet (obvezni): Zdravstveni odgoj

 

Razred 2. Tjedni i ukupni fond sati: 1 (35)

CILJ I ZADACI

- predmet uvodi učenike u osnovna znanja iz područja zdravstvenog odgoja

- upoznavanje učenika s građom i raznolikošću životnih procesa vlastitog tijela

- upoznavanje učenika s osobnom higijenom, higijenom radnog prostora

- poticati uvjerenje o potrebi očuvanja zdravlja i odgovornom odnosu prema okolišu

- razvijanje osjećaja sposobnosti za primjenu teorijskih znanja u praksi

 

SADRŽAJ:

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI

(znanja i umijeća)

NASTAVNI SADRŽAJI

BROJ SATI

1. ZDRAVE ŽIVOTNE NAVIKE

Spoznati važnost zdravog načina života

Steći znanja, umijeća i navike zdrave prehrane, i ostalih uvjeta očuvanja zdravlja

Spoznati važnost zdravlja, održavanja higijene i sprječavanja bolesti

Spoznati važnost higijene u frizerskom  salonu

Očuvanje zdravlja

Osobna higijena

Higijena radnog prostora

Zdrava prehrana, stanovanje, odijevanje

Fizička aktivnost ,

Psihičko zdravlje čovjeka

Osnovna obilježja zaraznih

bolesti i njihovo sprječavanje

Uzročnici zaraznih bolesti

Osnovna obilježja zaraznih bolesti

Sprečavanje i liječenje nekih bolesti

 

 

15

2. PSIHOAKTIVNE TVARI I ZDRAVLJE ČOVJEKA

Steći znanje o djelovanju i štetnosti psihoakt. tvari

Upućivati na zdrave načine života

Usvojiti znanja o opasnostima od konzumiranja sredstava ovisnosti,

Steći pravilno stajalište prema tom problemu, zanati se oduprijeti izazovima (znati reći «NE»)

Podrijetlo droga i njihova ilegalna trgovina

Psihologija osobnosti narkomana

Vrste i učinci psihoakt. tvari

Poremećaji vezani uz uporabu droge

Razvoj ovisnoti

Preventivne mjere

Upućivanje na zdrave načine  života

 

 

 

10

3. REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE

usvojiti znanja iz područja reproduktivnog zdravlja i planiranja obitelji,

Znati fiziologiju spolnog sustava i načina sprječavanja spolnih bolesti,

Razviti odgovoran odnos prema sebi i drugima

Građa i funkcija spolnog sustava

Spolne bolesti,

Planiranje trudnoće i odgovorno roditeljstvo

 

 

10

 

METODIČKE NAPOMENE: Koristiti verbalne, vizualne, prakseološke nastavne metode

                                                Primijeniti grupni i individualni način usvajanja znanja

OBVEZE UČENIKA:            Korištenje udžbenika, priručnika, slikovnog materijala, znanstvena predavanja, obrazovni program TV, specijalizirani časopisi i dr.              

 

LITERATURA: Dr. sc. O. Springer : Higijena, udžbenik za strukovne škole

                           Dr.  sc. O. Springer: Biologija svezak B,                          

                           M. Slijepčević, J. Matekalo-Draganović: Čovjek, zdravlje, okoliš, udžbenik


6.8. Nastavni predmet (obvezni): Psihologija komunikacije

 

Razred 1. i 2.

 

Tjedni i ukupni fond sati:

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1 (35)

1 (35)

-

70

 

 

Cilj programa:

Stjecanje znanja iz opće psihologije radi upoznavanja samoga sebe i razumijevanja ponašanja drugih te iz psihologije rada, međuljudskih odnosa i komuniciranja zbog razvijanja svijesti o potrebi primijenjene psihologije u svakodnevnom životu i radnoj sredini.

 

Zadaci programa:

Upoznavanje s primjenom psihologije u djelatnosti pedikera. Upoznavanje s potrebnim sadržajima iz psihologije rada. Upoznavanje osnove komuniciranja, te  djelotvorno komuniciranje s korisnicima usluga. Učenici, budući pedikeri, moraju spoznati osnove psihologije rada i bit komuniciranja te prepoznati kako pozitivne tako i negativne elemente u svom komuniciranju

(i svojih kolega) i biti spremni trenirati – pripremati se za svoj posao.

 

1. Razred

Sadržaj programa:

 

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

1. Opća psihologija

Znati predmet, zadaće i vrste psihologije. Naučiti povezanost psihologije s drugim znanostima. Usvojiti važnost psihologije za djelatnost pedikera.

Pojam psihologije; zadaće, metode i vrste psihologije. Psihologija i druge znanosti. Značaj psihologije za djelatnost pedikera.

2. Opažanje vanjskog svijeta

Naučiti definiciju, vrste i karakteristike osjeta. Spoznati važnost i pojam percepcije. Znati uvjete percepcije. Naučiti pojam,  značajke i vrste  predodžbe. Razlikovati mišljenje i predodžbu. Spoznati važnost mašte. Usvojiti pojam pažnje; spontane i hotimične. Poznavati pojmove distribucije i ometanja pažnje. Upoznati logično mišljenje. Znati pojmove: misao, sud, generalizacija i apstrakcija. Naučiti definirati govor, riječ i pismo. Usvojiti pojam i rječnik komuniciranja. Znati pojam učenja te pojam i vrste pamćenja. Poznavati metode učenja. Naučiti zakonitosti i organizaciju učenja i pamćenja.

Osjeti; definicija, vrste i karakteristike. Važnost i pojam percepcije. Uvjeti percepcije-fizički, fiziološki i psihički.  Predodžba; pojam i značajke. Mišljenje i predodžba.Vrste predodžbe. Važnost mašte. Pojam pažnje. Aktivnosti i naše percipiranje okoline. Spontana i hotimična pažnja. Selektivnost u doživljaju, pokretljivost-distribucija pažnje. Ometanje  pažnje. Mišljenje u psihologiji. Logičko mišljenje. Misao i vrste misli. Pojam, sud, generalizacija i apstrakcija. Govor; ljudski govor. Simbolika govora. Riječ i pismo. Komuniciranje, rječnik komuniciranja i učenje govora. Pojam učenja. Pojam i vrste pamćenja. Metode učenja. Zakonitosti i organizacija učenja i pamćenja.

3. Emocije i motivacija

Znati pojam, djelovanje i podjelu emocija. Poznavati pojam emocionalne situacije; straha, srdžbe, radosti i žalosti. Usvojiti složene emocije i raspoloženja. Znati utjecaje emocija na aktivnosti. Naučiti kontrolu emocija. Poznavati prisutnost emocija u radu pedikera. Usvojiti pojam motivacije, sustav i vrste potreba. Razlikovati ekstrinzičnu i intrinzičnu motivaciju. Povezati motive i rad.

Pojam  emocija. Emocionalne situacije. Djelovanje i podjela emocija. Karakteristike pojedine emocionalne situacije - strah, srdžba, radost i žalost. Složene emocije. Raspoloženja. Utjecaj emocija na aktivnosti. Kontrola emocija. Prisutnost emocija u radu pedikera. Pojam motivacije. Sustav i vrste potreba. Ekstrinzična i intrinzična motivacija. Motivi i rad.

4. Ličnost

Poznavati pojam i oblikovanje ličnosti. Znati socijalizaciju i tipologiju ličnosti. Usvojiti pojam temperamenta. Naučiti karakteristike temperamentne situacije, ponašanja. Poznavati crte temperamenta u ponašanju pedikera. Usvojiti pojam i crte karaktera. Znati poželjne osobine karaktera u ponašanju pedikera.

Pojam i oblikovanje ličnosti. Socijalizacija i tipologija ličnosti. Pojam temperamenta. Karakteristike temperamentne situacije, ponašanja. Crte temperamenta u ponašanju pedikera. Pojam i crte karaktera. Poželjne osobine karaktera u ponašanju pedikera.

 

 

Razred 2.

 

Sadržaj programa:

 

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

 

Nastavni sadržaji

1. Psihologija rada

Upoznati osobine čovjeka koje utječu na rad: sposobnosti, znanja, vještine i motivaciju. Znati vrste sposobnosti: fizičke, psihomotoričke, senzorne i intelektualne. Poznavati opće činitelje rada, umor i nesreće na radu, izostanke s posla.

Sposobnosti; pojam i uloga sposobnosti. Vrste sposobnosti. Inteligencija, znanja, vještine i motivacija za rad. Opći činitelji rada (osvjetljenje, mikroklima, buka, zračenja, zagađenja, vibracije). Umor i nesreće na radu. Izostanci s posla.

2. Međuljudski odnosi na radu

Znati pojam grupe. Poznavati odnose u grupama i grupnu dinamiku. Usvojiti pojam rukovođenja grupom i karakteristike vođe.

Grupa; pojam i vrste. Odnosi u grupi i grupna dinamika. Rukovođenje grupom. Vođa grupe i njegove karakteristike.

3. Komuniciranje

Usvojiti pojam i vrste komuniciranja. Spoznati važnost komuniciranja u grupi. Znati djelotvorno komunicirati s korisnicima usluga.

Pojam i vrste komuniciranja. Osnovni model komuniciranja.Važnost komuniciranja u grupi kao uvjet uspješnosti rada. Djelotvorno komuniciranje s korisnicima usluga.

4. Faze komuniciranja

Poznavati faze djelotvornog komuniciranja s korisnicima usluga: pripremu za rad, utvrđivanje želja korisnika, prezentacija vlastite ponude, prigovor i reklamacije, kraj kontakta.

Priprema za rad. Prvi kontakt. Utvrđivanje želja korisnika usluga. Prezentacija vlastite ponude. Prigovor i reklamacije. Završetak i kraj kontakta.

 

 

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Psihologija komunikacije

Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupni broj sati

Razred

1. razred

2. razred

3. razred

1.  Opća psihologija

3

-

-

3

2.  Opažanje vanjskog svijeta

12

-

-

12

3.  Emocije i motivacija

10

-

-

10

4.  Ličnost

10

-

-

10

5.  Psihologija rada

-

14

-

14

6.  Međuljudski odnosi na radu

-

4

-

4

7.  Komuniciranje

-

5

-

5

8.  Faze komuniciranja

-

12

-

12

     Ukupno:

35

35

-

70

 

Literatura:

Udžbenik ne postoji.

Prijedlog (izbor):

      1.  Šverko, B. i suradnici: Psihologija, Š.K. Zagreb, 1992.

      2.  Fürst, M.: Psihologija , Š.K., Zagreb, 1994.

      3.  Zvonarević, M.: Socijalna psihologija, Š.K., Zagreb

4.      Petz, B.: Psihofiziologija rada

5.      Šulak, F. Petz, : Psihologija u prodaji, Š.K., Zagreb

6.      Šulak, F., Petz, B.: Poslovna psihologija, Š.K., Zagreb, 1995.

7.      Šulak, F.: Promotivne  aktivnosti, Š.K. Zagreb

8.      Psihologijski rječnik, Prosvjeta Zagreb, 1992.

9.      Uvod u psihologiju, GZH 1991.

10.  Daniel Goleman: Emocionalna inteligencija, Mozaik, 1997.

11.  Daniel Goleman: Emocionalna inteligencija u poslu, Mozaik, 2000.

 

Metodičke napomene:

Način rada:

Predavanja, vježbe i ilustrativni testovi (u obrade novih sadržaja), razgovori, analize primjera iz prakse, po potrebi seminar i slično, vježba za ocjenu ( po jedna u svakom polugodištu), pisani rad učenika ( po jedan u svakom polugodištu) i usmena provjera znanja.

Uvjeti nastave:

Nastava u razredu, videozapisi, grafofolije, ploča/kreda, katalozi, propagandni materijali, zapisi učenika, novine, časopisi i videozapisi.

Oblici rada:

Individualni, grupni i zajednički rad učenika i nastavnika. Ilustrativni primjeri (testovi/igre). Analiza videoprimjera. Grafofolije. Kratka kontrolna vježba i njezina analiza. Pisana provjera znanja (i pismenosti, urednosti te logičkog razmišljanja). Pisana zapažanja učenika.


6.9. Nastavni predmet: OSNOVE MASAŽE TIJELA

 

Razred: 3.

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 ( 32 )

 

Cilj i zadaci:

-   osposobljavanje učenika za stjecanje osnovnih znanja o pojedinim vrstama i 

    tehnikama provođenja masaže tijela

-  spoznavanje uloge i značaja masaže u poboljšanju zdravlja i psihofizičkog stanja 

    čovjeka

-  razvijanje osjećaja odgovornosti u radu

 

Sadržaj: 1.RAZRED

 

Nastavna cjelina:

Očekivani rezultati

( znanja i umijeća )

Nastavni sadržaji

1. Masaža

Poznavati važnost masaže kroz povijest. Naučiti definiciju masaže. Naučiti razlikovati sredstva i pribor za masažu.

Znati svrhu masaže i objasniti vrijednost masaže i djelovanje masaže na organizam.

Kratak povijesni razvoj masaže.

Uvjeti za izvođenje masaže.

Sredstva i pribor za masažu

Svrha masaže.

2. Klasična ručna

   masaža

Naučiti građu i funkciju mišića.

Znati da se klasičnom ručnom masažom izravno djeluje na mišićni sustav. Naučiti tehnike i redoslijed izvođenja masažnih pokreta.

Djelovanje klasične ručne masaže.

Mišić i mišićno tkivo.

Tehnike i pokreti koji se koriste u masaži tijela.

Indikacije i kontraindikacije.

Vrijeme trajanja masaže.

3. Limfna

   drenaža

Spoznati važnost limfnog sustava u

organizmu i steći opća znanja o

limfnoj tekućini.Znati indikacije

i kontraindikacije za izvođenje

ručne limfne drenaže.Naučiti redo-

slijed , smjer i pokrete izvođenja

 ručne limfne drenaže.

Limfa: nastajanje i funkcija

Ručna limfna drenaža po Voderu

Djelovanje ručne limfne drenaže.

Tehnike i pokreti ručne limfne drenaže.Aparativna limfna drenaža.

Indikacije i kontraindikacije.

Vrijeme trajanja masaže.

4. Masaža refleksnih  zona

(vezivno – tkivna  

  masaža)

Poznavati refleksne zone na koži tijela.Naučiti građu i funkciju vezivnog tkiva.Naučiti djelovanje i

primjenu vezivno-tkivne masaže.

Povijest vezivno-tkivne masaže.

Vezivno tkivo.

Djelovanje vezivno- tkivne masaže.

Primjena vezivno-tkivne masaže.

5. Akupresurna

   masaža

Naučiti razliku između pojedinih meridijana i točki. Znati indikacije i kontraindikacije za izvođenje

akupresurne masaže. Naučiti redoslijed i pokrete izvođenja akupresurne masaže.

Kretanje energije u tijelu.

Meridijani i točke

Indikacije i kontraindikacije

Tehnika izvođenja akupresurne masaže

Vrijeme trajanja tretmana.

 


Metodička napomena:

 

Nastava se treba održavati u učionici koja sadrži uz standardnu opremu i didaktička pomagala.

(TV, video,grafoskop, kompjutor). Učionica bi trebala, po mogućnosti, biti povezana s pedikerskim

praktikumom.

 

Obveze učenika:

 

-         redovito pohađanje nastave

-         u sklopu predmeta učenici bi trebali u svakom polugodištu samostalno izraditi seminarski rad vezan uz nastavni sadržaj

 

Literatura:

 

Temelji medicinske masaže - mr. sc. Gordana Grozdek i suradnici, Zagreb 1998.

Masaža-Clare Maxwell-Hudson, Ljubljana-Zagreb 1990.

 

 

PREGLED NASTAVNIH PODRUČJA S VREMENSKIM RASPOREDOM

 

Red.

broj

Nastavno područje

Osnove masaže tijela

Broj sati po obrazovnim godinama

   I.

  II.

  III.

 Ukupno:

1.

2.

3.

4.

5.

Masaža

Klasična ručna masaža

Limfna drenaža

Masaža refleksnih zona

Akupresurna masaža

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

7

7

7

7

4

7

7

7

7

Ukupno:

-

-

32

32

 

 

                                                       

 

 

IZBORNI PROGRAMI

6.9.1. NASTAVNI PREDMET: EKOLOGIJA

 

RAZRED: 1.

tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)

CILJ I ZADACI:

Usvajanje znanja iz područja ekologije, u cilju razvijanja odgovornog odnosa prema prirodi i vlastitom životu,

Razvijati sposobnost promatranja, uočavanja, povezivanja i zaključivanja,

Poticati logičko, analitičko-sintetičko te kritičko mišljenje i prosuđivanje

Poticati uvjerenje o potrebi odgovornog odnosa za prirodu i živi svijet

Proširivati svoje znanje i povezivati sa srodnim znanstvenim disciplinama

Razvijanje osjećaja sposobnosti za primjenu teorijskih znanja u praksi

SADRŽAJ:

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI

(znanja i umijeća)

NASTAVNI SADRŽAJI

BROJ SATI

1. PREDMET ISTRAŽIVANJA EKOLOGIJE

- spoznati važnost ekologije kao znanosti

- uočiti ovisnosti živih bića i prirode

organizacija živih bića u prirodi

organizam i okoliš, ekološki činitelji

 

5

2. TEMELJNA SVOJSTVA ŽIVOTNIH ZAJEDNICA

- upoznati temeljna svojstva životnih zajednica i važnost prehr. lanaca

populacija

biocenoza

organska proizvodnja i kruženje tvari u eko-sustavu

 

5

3. ŽIVOTNA PODRUČJA NA ZEMLJI

znati osnovne značajke životnih područja na zemlji i razvijanje ekološke svijesti

vodeno područje života kopneno područje i atmosfera sa svojim osnovnim značajkama

 

5

4. ČOVJEKOV UTJECAJ NA PRIRODU

- spoznati uzroke onečišćenja okoliša

- razlikovati poremećaje u ekosustavima

- razvijanje svijesti o mogućnostima djelovanja u smjeru zaštite i unapređivanja okoliša

promjene u prirodi uvjetovane čovjekovom fizičkom djelatnošću onečišćivanje i zagađivanje prirode

 

 

 

10

 

5. ZAŠTITA PRIRODE

-poštovati zakonitosti održivog razvoja

- poznavati međunarodne sporazume o zaštiti okoliša

- poznavati biološke osobitosti Hrvatske

- imati stajalište o potrebi zaštite okoliša i biološke raznolikosti

- zaštita životnih područja na zemlji

- zaštita organizama

- zaštita prirode u Hrvatskoj

- nacionalni parkovi

 

 

10

 

METODIČKE NAPOMENE: Koristiti verbalne, vizualne, prakseološke nastavne metode

                                                Primijeniti grupni i individualni način rada.

OBVEZE UČENIKA: Korištenje udžbenika, priručnika, slikovnog materijala,

predavanja, obrazovni TV program, specijalizirani časopisi npr. priroda

LITERATURA: Ljubica Vrček: Biologija svezak C

                           Čovjek i okoliš udžbenik za strukovne škole

                           Klepac: Osnove ekologije

                           O. Springer

                           D. Papeš: Biologija 4 udžbenik

                           M. Karafatić

                           I. Bralić: Nacionalni parkovi Hrvatske


                  

6.9.2. NASTAVNI PREDMET: NAUKA  O ČOVJEKU

 

RAZRED: 1 ili 2.

tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)

CILJ               uvesti  učenike u znanje iz područja građe i životnih procesa ljudskog organizma

ZADACI         poticati  uvjerenje o potrebi očuvanja zdravlja

upoznati štetno djelovanje psihoaktivnih tvari, izbjegavati ih i poticati druge osobe na zdrav način života

razviti  osjećaj i sposobnost za primjenu teorijskih znanja u praksi

 

SADRŽAJ:

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI

(znanja i umijeća)

NASTAVNI SADRŽAJI

BROJ

SATI

1.TJELESNE TEKUĆINE

- usvojiti osnovna znanja iz podr. tj. tekućine

- transfuzija i Rh

građa i funkcije tjelesnih tekućina krvne grupe Rh sustav

 

3

2. OBRANA TIJELA OD INFEKCIJE

- usvojiti znanja iz područja imuologije, alergije, transpl.

imunitet transpl. reakcije

bolesti imunolog. sustava, AIDS

 

4

3. SRCE, KRVNOŽILNI I DIŠNI SUSTAV

- upoznati krvožilni i dišni sustav

- najčešće bolesti i sprječavanje

građa i funkcije krvnožilnog i dišnog sustava

bolesti, očuvanje zdravlja

 

5

4. IZVORI ENERGIJE U ORGANIZMU

- naučiti o zdravoj prehrani

- vitamini, minerali i dr.

građa i uloga probavila

zdrava prehrana

bolesti prob. sust.

 

4

5. IZLUČIVANJE ŠTETNIH TVARI

- spoznati važnost funkcije mokr. sust. i sprječavanje bolesti

građa, funkcija, bolesti mokraćnog sustava

3

6. ŽIVČANI I OSJETILNI SUSTAV

- upoznati procese živčanog sustava

organizacija živčanog sustava

središnji i vegetativni živčani sustav

 

4

7. ŽLIJEZDE S UNUTARNJIM LUČENJEM

- djelovanje hormona

- poremeć. endokr. sustava

hormoni

žlijezde, funkcija i bolesti

 

 

3

8. SPOLNI I REPRODUKTIVNI SUSTAV

- usvojiti građu i funk. repr. sustava te planiranje obitelji

građa i funkcija sp. organa

planiranje obitelji

higijena sp. sustava

 

5

9. SAČUVAJMO ZDRAVLJE

- zdr. prehrana

- fizička aktivnost

- psihičko zdravlje

- psihoakt. tvari

štetni čimbenici za zdravlje čovjeka

 

4

 

METODIČKE NAPOMENE: Koristiti verbalne, vizualne, prakseološke nastavne metode

                                                Primijeniti grupni i individualni način usvajanja znanja

OBVEZE UČENIKA:            Korištenje udžbenika, priručnika, slikovnog materijala, znanstvena predavanja, obrazovni TV program, specijalizirani časopisi npr. PRIRODA

 

LITERATURA: Dr. O. Springer : Biologija svezak B

                           M. Slijepčević, Čovjek i zdravlje udžbenik za strukovne škole

                           M. Boranić, N. Matekalo-Draganović: Čovjek, zdravlje, okoliš, udžbenik

   Juraj Bukša: Anatomski atlas

 


6.9.3 MATEMATIKA  U STRUCI - IZBORNA

Razred 2. i 3.

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

-

1 (35)

1 (32)

2 (67)

 

Cilj programa:

Nastava matematike u srednjim strukovnim  školama omogućuje da učenici usvoje osnovno matematičko znanje potrebno za  razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu te  ih osposobljava  za primjenu znanja u  praktičnom životu i posebno u struci.

 

Zadaci programa:

-         da učenici dobiju dodatna znanja iz  matematike nužna za sudjelovanje u daljnjem razvoju struke

-         da  zainteresirani učenici  steknu  veću samostalnost u rješavanju  zadataka

-     da učenici potpuno usvoje računanje prema danim uputama, uključujući i samostalno   tumačenje uputa.

 

Razred 2.

Nastavno područje

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Sukladnost i sličnost

Razlikovati i razumjeti pojam sukladnosti i sličnosti likova

Sukladnost trokuta  i primjene

Sličnost trokuta i primjene

 

2,. Kružnica i krug. Pravilni poligoni

Znati primijeniti formule  za izračunavanje opsega i površine

Opseg i površina kruga

Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka

Obodni i središnji kut

Talesov poučak

Tetivni i tangencijalni četverokuti

Pravilni mnogokuti

Opseg i površina pravilnih poligona

3. Kvadratne funkcije

 

 

 

Potpuno ovladati pojmom grafa funkcije

Znati nacrtati graf bilo koje kvadratne funkcije i analizirati njezin tijek

Znati odrediti nul-točke kvadratne funkcije i odrediti njihovo postojanje

Graf  kvadratne funkcije f(X)= ax2

Graf kvadratne funkcije

 f(x)=ax2+c

Graf kvadratne  funkcije

f(x)=a(x-x0)2

Graf kvadratne funkcije

f(x)=a(x-x0)2+c

Graf kvadratne funkcije

f(x)=ax2+bx+c

4. Poliedri i rotacijska tijela (dodatak tj. proširenje obavezne nastave iz matematike)

Znati odrediti oplošje i volumen pravilne uspravne prizme i piramide ako je osnovica poligon s više od 4 stranice

Znati odrediti oplošje i volumen krnje piramide i krnjeg stošca

Znati primijeniti formule za sferu

Prizme

Piramide

Krnja piramida

Krnji stožac

Sfera

 

 

Razred 3.

Nastavno područje

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Aritmetička i  geometrijska sredina

Znati izračunati aritmetičku i geometrijsku sredinu

Aritmetička sredina

Geometrijska sredina

2. Nizovi

Razumijeti pojam niza

Razlikovati aritmetički od geometrijskog niza i shvatiti podrijetlo imena

Znati odrediti traženi član niza

Intuitivno shvatiti pojam limesa niza i znati izračunati jednostavnije limese

Razumijeti pojam geometrijskog  reda

Znati izračunati sumu konvergentnog geometrijskog reda

Pojam niza

Grafičko predočavanje niza

Aritmetički niz

Geometrijski niz

Limes niza

Teoremi o limesima

Limes monotonih nizova

Geometrijski red

 

3. Složeni kamatni račun

Znati ispravno koristiti formule za složeni kamatni račun

Kamatni faktor

Složene kamate

4. Periodični i godišnji obračun PDV-a

 

Razumijeti obaveze plaćanja PDV-a

Obračun PDV-a na plaćenu robu

Obračun PDV-a iz prodane robe (usluge) 

5. Godišnji obračun poreza na dohodak i ispunjavanje porezne prijave

Znati protumačiti upute o ispunjavanju porezne prijave

Znati izračunati vlastite obaveze

Porezne olakšice

Porezna kartica

Porezna prijava

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

Red.br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I

II

III

Ukupno

1.

2.

3.

4.

Sukladnost i sličnost

Kružnica i krug.Pravilni poligoni                                                                                                                               

Kvadratne funkcije

Poliedri i rotaciona tijela                     

 

7

8

10

10

 

7

8

10

10

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Aritmetička i geometrijska sredina

Nizovi

Složeni kamatni račun

Periodični i  godišnji obračun PDV-a

Godišnji obračun poreza na dohodak i porezna prijava

 

 

4

 

15

5

3

5

4

 

15

5

3

5

Ukupno :

-

35

32

67

 

 

                                   

6.9.4. NASTAVNI PREDMET: LJEKOVITO BILJE

 

RAZRED: 2. zanimanje frizer

tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)

 

CILJ I ZADACI:

-    usvajanje znanja iz osnova botanike

-         upoznavanje sa svojstvima ljekovitog bilja

-         primjena ljekovitog bilja u struci

-         proširivanje znanja iz područja struke i povezivane sa srodnim znanstv. disciplinama

-         primjena teorijskih znanja u praksi.

 

SADRŽAJ:

 

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI

(znanja i umijeća)

NASTAVNI SADRŽAJI

BROJ SATI

1. OSNOVE GRAĐE I ŽIVOTNIH PROCESA KOD BILJAKA

znati osnovne značajke biljnog svijeta

- osnove citologije

- histologija

- dioba stanica

- organografija (korijen, stabljika, list, cvijet, plod)

- biokemijski procesi

 

 

10

2. SVRSTAVANJE BILJAKA PREMA MORFOLOŠKOM (KRITERIJU) I RAZVOJNOM KRITERIJU

- usvojiti osnove sistematike bilja

- prepoznati ljekovite biljke koje se primj. u struci

- sistematika bilja

- sistematika ljekovitog bilja

 

7

3. UPOZNAVANJE LJEKOVITIH SIROVINA BILJNOG PODRIJETLA

- znati ljekovitost biljaka koje se koriste u praksi

- skupljanje

- priprema

- sušenje i čuvanje ljekovitog bilja

 

8

4. PRIMJENA LJEKOVITOG BILJA U STRUCI

- usvojiti primjenu ljekovitog bilja u friz. salonima u svrhu liječenja blažih patoloških promjena na kosi i vlasištu, uljepšavanje i njege kose kože, noktiju

- ljekovite biljke, djelovanjem

  na kosu, kožu (vlasište) nokte i dr. dijelove tijela

 

 

10

 

METODIČKE NAPOMENE: Koristiti verbalne, vizualne, prakseološke i dr. nastavne metode.

                                                Primijeniti grupni i individualni način rada specijalizirane

                                                učionice.

 

OBVEZE UČENIKA: Korištenje udžbenika, priručnika, slikovnog materijala, specijalizirane

                                    časopise npr. Priroda

 

LITERATURA: R. Domac: Botanika

                           O. Springer i B. Pavalek-Kozlina: Fiziologija čovjeka i fiziologija bilja

                           T. Bačić, i R. Erben: Sistematika bilja

                           T. Bačić: Praktikum botanike

                           R. Domac: Flora Hrvatske

                           T. Nikolić: Herbarijski priručnik

                           Gelenčir: Ljekovito bilje


6.9.5. Nastavni predmet: Dekorativna kozmetika –izborni predmet

 

Razred: treći (3.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1(32)

 

Cilj i zadaci: Posebno motiviranim učenicima omogućiti da nauče pružiti cjelovitu uslugu njege i uljepšanja kose i lica. Steći znanje i vještine primjene dekorativne kozmetike.

 

Sadržaj:

 

Redni

broj

Nastavna cjelina

Broj sati po godinama

1.

2.

3.

ukupno

1.

Pripreme za šminkanje, odabir sredstava i metoda rada

-

-

4

4

2.

Usklađivanje šminke s oblikom lica

-

-

8

8

3.

Usklađivanje šminke s kožom, kosom i modelom u cjelini

-

-

8

8

4.

Cjelovito šminkanje zadanog modela i modela po izboru

-

-

12

12

 

Ukupno

-

-

32

32

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

 1. Pripreme za šminkanje, odabir sredstava i metoda rada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Usklađivanje šminke s oblikom lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Usklađivanje šminke s kožom i kosom i  modelom u cjelini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cjelovito šminkanje zadanog modela i modela po izboru

 

Spoznati važnost skladnog estetskog izgleda osobe u cjelini

Znati odabrati i primijeniti odgovarajuću opremu i pribor za šminkanje

Znati utvrditi tip kože (normalna, suha, masna, mješovita)

Znati pravila primjene šminke: Usklađenost boja, odabir boja, namjena šminke, priprema lica za šminku čišćenjem lica i odstranjivanjem šminke  uz primjenu mjera zaštite na radu

 

 

 

 

Znati utvrditi oblik lica promatranjem s prednje strane i s profila

Znati našminkati ovalno, okruglo, izduženo, trokutasto, četvrtasto, srcoliko lice prema važećim stručnim i estetskim kriterijima.

Znati našminkati detalje lica (oči, usne, nos).

Znati obojiti obrve i trepavice i korigirati im oblik.

 

 

Spoznati važnost isticanja ˝lijepo˝ u kombinacijama detalja

Znati našminkati lice s kombinacijama kože i kose:

hladna koža (boja) – svijetla kosa

topla koža – svijetla kosa

hladna koža – tamna kosa

topla koža – tamna kosa

hladna koža – crvena kosa

topla koža – crvena kosa

maslinasta koža – tamna kosa

blijeda tamna koža – crna kosa

zagasito tamna koža – crna kosa

 

 

 

Znati našminkati modela za različite namjene: za dan, za večer,

Znati šminkom istaknuti različite izraze: mladenački, klasičan, svečani i dr.

Znati našminkati zadanog modela po izboru poštujući sve strukovne zahtjeve

Šminka kao sredstvo isticanja osobnosti i komunikacije.

Dekorativna kozmetika kroz povijest, kodeksi ljepote i njihove promjene.

Oprema i pribor za šminkanje, pravila primjene šminke, utvrđivanje tipova kože, odabir preparata, mjere zaštite na radu,

 masaža lica vrata i dekoltea

 

Utvrđivanje oblika lica, šminkanje ovalnog, okruglog, izduženog, trokutastog, četvrtastog, srcolikog lica.

Šminkanje očiju i usana. Korekcija i bojenje obrva i  trepavica, korekcija detalja lica šminkom.

 

 

 

Šminkanje lica s različitim kombinacijama kože i kose:

- hladna ili topla boja  kože i svijetle kose

- hladna ili topla boja kože i tamna kosa

- hladna ili topla boja kože i crvena kosa

- maslinasta koža i tamna kosa

- blijeda tamna koža i crvena kosa

- zagasito tamna koža i crna kosa

 

šminka za radni dan, šminka prema godišnjim dobima, šminka za naglašavanje klasičnog izgleda, večernja šminka, svečana šminka, mladenačka šminka,

šminka za scenski nastup, šminka zadanog modela i modela po izboru

 

 

 

 

Metodičke napomene: Razredni odjel podijeliti u skupine (12-16 učenika). Primijeniti grupni rad u parovima i pojedinačni oblik rada, te verbalne, vizualne i prakseološke nastavne metode.

 

Obveze učenika: Učenici trebaju imati radnu odjeću u skladu s higijensko-sanitarnim propisima, modela i osnovni pribor.

 

Literatura: Jasenka Raos: Udžbenik za frizere 3, Varaždin, JR

                    Sally Norton i suradnici: Sve o ljepoti, Leo Commerce, Rijeka

 

 

 

 

6.9.6. NASTAVNI PREDMET: AROMATERAPIJA – izborni predmet

 

RAZRED: 3. PEDIKERI

TJEDNI (UKUPNI) FOND SATI: 1 (32)

 

CILJ I ZADACI:

-         usvajanje znanja iz područja aromaterapije

-         upoznavanje sa svojstvima biljnih esencija

-         primjena eteričnih ulja uz stručni nadzor u struci

-         usvojiti osnove aromaterapeutike

-         proširivati znanje iz područja struke i povezivati sa srodnim znanstv. disciplinama

-         primjena teorijskih znanja u praksi

 

SADRŽAJ:

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI

NASTAVNI SADRŽAJI

BROJ SATI

1.KRATKA POVIJEST UMIJEĆA KORIŠTENJA ETERIČNIH ULJA

- usvojiti osnove povijesti aromaterapije

- stari Egipćani, Grci i Rimljani

istočne civilizacije, 20. stoljeće

 

3

 

2. BIT AROMATERAPIJE

- spoznati važnost aromaterapije

- priroda biljnih esencija

- značajke eteričnih ulja

- načini apsorpcije

 

4

3. MJERE OPREZA PRI UPORABI ETERIČNIH ULJA

- spoznati i naučiti važnost mjera opreza pri radu sa eteričnim uljima

- alergije

- test na koži, osjetljivost sluznica

- trudnice, dojilje, djeca

 

 

3

 

 

 

4. AROMATERAPEUTIKA