Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pismoslikar

NN 136/2003 (28.8.2003.), Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pismoslikar

Ministarstvo prosvjete i športa i
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo

 

2007

Na temelju članka 8. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine, br. 69/03. – pročišćeni tekst), članka 44. stavka 4. i 5. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 49/03. – pročišćeni tekst), članka 3. Sporazuma o suradnji Ministarstva prosvjete i športa i Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo od 21. siječnja 2003. i uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore, ministar prosvjete i športa i ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo donijeli su

 

NASTAVNI  PLAN  I  OKVIRNI  OBRAZOVNI PROGRAM

ZA  ZANIMANJE  PISMOSLIKAR

 

UVOD

 

Odgojno-obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnoga dijela i strukovnog dijela (program naukovanja).

 

Sadržaji općeobrazovnoga dijela utvrđeni su Odlukom ministra prosvjete i kulture o usvajanju nastavnih planova i programa srednjih škola te minimuma zajedničkih općih sadržaja strukovnih i umjetničkih škola (KLASA: 602­03/91-01-II4, UR. BROJ: 532-08/91-01 od 20. lipnja 1991. i Odlukom ministra prosvjete i športa o izmjenama i dopunama zajedničkog i izbornog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje stručne spreme, KLASA: 602-03/96­0l/1170, UR. BROJ: 532-03/1-96-1 od 25. lipnja 1996.).

 

Sadržaji strukovnog dijela temelje se na odredbama Zakona o srednjem školstvu (NN 19/92, 27/93, 50/95, 59/01 i 114/0l) i Zakona o obrtu (NN 77/93, 90/96 i 64/01). Strukovni sadržaji su teorijski dio (obvezni i izborni) i praktični dio.

 

Sastavnice stručnog dijela odgojno-obrazovnog programa za zanimanja u obrtništvu (programa naukovanja) su:

 

 l. Osnovna obilježja

2. Nastavni plan

3. Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća

4. Potrebna stručna sprema nastavnika

5. Uvjeti izvođenja programa

6. Nastavni program - katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima

7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit

 

1.   OSNOVNA OBILJEŽJA

 

Osnovna obilježja svakoga odgojno-obrazovnoga programa su:

 

- naziv obrazovnoga programa/zanimanja

- cilj i zadaci programa

- trajanje obrazovanja

- uvjeti za upis.

 

2.      NASTAVNI PLAN

 

Nastavi plan sadrži popis predmeta općeobrazovnoga i strukovnog dijela programa s naznačenim brojem sati u tjednu i godini za svaki razred.

 

3.      OBVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Tablično se navode za svaki predmet iz strukovnoga dijela obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća.

 

4.      POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Tablično se navode za svaki predmet iz stručnoga dijela potrebna stručna sprema nastavnika (profesora, stručnog učitelja i suradnika u nastavi).

 

5.      UVJETI IZVOĐENJA PROGRAMA

 

-         podaci za rad u skupinama učenika (tablično se navode za svaki stručno-teorijski predmet s praktičnim/laboratorijskim vježbama broj sati vježbi, realizator i najveći broj učenika u skupini)

-         minimalni materijalni uvjeti za izvođenje nastave pojedinih nastavnih predmeta (tablični prikaz prostora, opreme i predmeta kojima je prostor i oprema namijenjena).

 

6.      NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA PO PREDMETIMA

 

·        naziv predmeta i razred

·        tjedni i godišnji fond sati s naznakom obveznog broja sati praktičnih/laboratorijskih vježbi

·        cilj nastavnoga predmeta

·        zadaci nastavnoga predmeta

·        sadržaj nastavnoga predmeta podijeljen na nastavne cjeline i s naznačenim očekivanim rezultatima (znanjima i umijećima) i sadržajima kojima se ta znanja i umijeća stječu

·        metodičke napomene za provedbu nastave

·        osnovne obveze učenika.

 

7.      ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI/POMOĆNIČKI ISPIT

 

Navode se po predmetima osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera, znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju. Provjeravaju se sadržaji iz stručno-teoretskog dijela i iz praktičnog dijela te praktične nastave.


1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

 

Naziv obrazovnog programa:   

 

- pismoslikar

 

 

Cilj obrazovanja:

 

Osnovni cilj obrazovnog programa za zanimanje pismoslikar je da učenik u svom školovanju stekne znanja i vještine potrebne za samostalno obavljanje pismoslikarskih radova.

 

 

Zadaci obrazovanja:

 

-         osposobiti učenika da prepozna opasnosti na radnom mjestu

-         da upotrebljava osobne i posebne mjere zaštite pri radu

-         da nauči upotrebljavati alate i strojeve i radne sprave potrebne za rad na siguran i bezopasan  način

-         shvatiti nužnost i načine pri uskladištenju alata i materijala

-         usvojiti ekološka znanja potrebna za uspješno obavljanje posla

-         da usvoji način poslovne komunikacije i nadasve etički i uljuđen princip u komunikaciji s naručiteljima

-         učenik mora upoznati vrste podloga i materijala s pomoću kojih će izvoditi radove

-         mora ovladati vještinama vezanim uz sanaciju i pripremu podloge za natpise i reklame i    instalaciju gotovog rada

-         treba upoznati osnovne, vezivne i pomoćne ličilačke materijale

-         usvojiti znanja i vještine o specijalnim  premazima

-         potrebno je da svlada vještine poslojavanja i završnog obojenja mineralnih, drvenih i metalnih podloga

-         izrađivati natpise u interijerima i eksterijerima

-         naučiti upotrebljavati računalo i grafičke programe na računalu

-         crtati skice i nacrte za natpis prostoručno i na računalu

-         treba spoznati osnovna kemijska svojstva i karakteristike podloga i materijala

-         treba steći znanja i vještine u specijalnim dekorativnim obojenjima i klasičnim pismoslikarskim tehnikama

-         upoznati suvremene tehnološke postupke u radu

-         upoznati sve vrste pismoslikarskih tehnika – šabloniranje, lijepljenje samoljepivih folija na razne podloge  

-        ispisati gotove natpise i slova na računalu itd.

-         pobojiti i ispisati reklamne površine prema likovnim zakonitostima

-         raditi u tehnici sitotiska

-         znati izraditi vanjski oblik i elektronski sklop neonske reklame

-         da nauče samostalno raditi, raditi u grupi, da budu ustrajni i korektni

-         naučiti načine tapetiranja stijena, podova i stropova

-         spoznati načine i uvjete pri sklapanju ugovora

-         naučiti važnost organizacije i shvatiti važnost pravilnog ustrojavanja posla

-         naučiti osnove pri izračunavanju količine potrebnog materijala

-         izračunati površine koje treba obrađivati, utrošeno vrijeme rada i cijenu materijala

-        izračunavati konačnu cijenu obavljene usluge

-         naučiti upotrebljavati kompjutor i stručnu literaturu potrebnu za informiranje o novim materijalima i alatima.

 

    Trajanje obrazovanja:

         

-     3 godine

 

 

   Uvjeti za upis:

 

U obrazovanje se mogu upisati svi koji su s uspjehom završili osnovnoškolsko obrazovanje te imaju sklopljen ugovor o naukovanju s poslodavcem. U slučaju ograničenog broja kandidata za upis, posebno se vrednuje opći uspjeh u 7. i 8. razredu osnovne škole i ocjene iz tehničke i likovne kulture. Učenik  mora zadovoljavati potrebne zdravstvene uvjete.

 


2. NASTAVNI PLAN

 

A - OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA (35 tjedana)

 

PREDMETI

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

 

BROJ SATI

BROJ SATI

BROJ SATI

 

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 

HRVATSKI JEZIK

3

105

3

105

3

96

306

STRANI JEZIK

2

70

2

70

2

64

204

POVIJEST

2

70

-

-

-

-

70

VJERONAUK/ETIKA

1

35

1

35

1

32

102

TZK

1

35

1

35

1

32

102

POLITIKA I GOSPODARSTVO

-

-

2

70

-

-

70

UKUPNO A

9

315

9

315

7

224

854

 

B - STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (35 tjedana)

 

PREDMETI

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

 

BROJ SATI

BROJ SATI

BROJ SATI

 

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 

TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

2

70

3

105

4

128

303

CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJA

1

35

1

35

1

32

102

MATEMATIKA U STRUCI

2

70

1

35

1

32

137

RAČUNALSTVO

2

70

-

-

-

-

70

UKUPNO B

7

245

5

175

6

192

612

 

C - IZBORNI DIO PROGRAMA

 

PREDMETI

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

 

BROJ SATI

BROJ SATI

BROJ SATI

 

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 

a / TZK

1

35

1

35

1

32

102

b / MATEMATIKA U      STRUCI

0

 

1

35

1

32

67

c / POVIJEST STILOVA I DIZAJNA  (alternativa)

(1)

 

(1)

 

1

32

67

d / OBLIKOVANJE NA RAČUNALU (alternativa)

(1)

 

1

35

1

32

32

e / OSNOVE RESTAURACIJE (alternativa)

 

 

(1)

 

(1)

 

 

UKUPNO C

1

35

3

105

4

128

268

 

  


Općeobrazovni i stručno-teorijski predmeti ostvaruju se u 1. i 2. razredu u 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu u 32 nastavna tjedna. Izborni predmeti biraju se prema kadrovskim i materijalnim uvjetima škole te interesima učenika, obvezno u prvom razredu jedan, u drugom razredu po dva, a u trećem razredu po tri od predloženih izbornih predmeta.

 

D - PRAKTIČNA NASTAVA  (40 tjedana)

 

PREDMETI

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

 

BROJ SATI

BROJ SATI

BROJ SATI

 

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 

TEHNOLOŠKE VJEŽBE

1

35

3

105

3

96

236

PRAKTIČNA NASTAVA U ŠKOLI (mak.)

 

325

 

165

 

64

790

PRAKTIČNA NASTAVA U  RADNOM PROCESU (min.)

 

540

 

630

 

640

1810

UKUPNO D

 

900

 

900

 

800

2600

 

   Praktična nastava u školi raspoređuje se u 1. i 2. razredu na 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu na 32 nastavna tjedna. U okvirnom programu naveden je maksimalan broj sati praktične nastave u školi i minimalni broj sati praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika).

   Ako škole prema svojim izvedbenim programima ostvaruju manje sati praktične nastave u školi, razliku trebaju nadoknaditi u praktičnoj nastavi u radnom procesu tj. ukupno treba imati 900 sati u prvom, 900 sati u drugom i 800 sati u trećem razredu.

   Praktična nastava u radnom procesu (kod obrtnika) raspoređuje se na 40 tjedana.

Učenici 1. razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika) trebaju obaviti min. 35-70 sati praktične nastave u školi da upoznaju osnove struke i polože ispit iz zaštite na radu.

 

E - UKUPNO NASTAVE:

 

 

BROJ SATI

ukupni broj sati

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

godišnje

godišnje

godišnje

A - OPĆEOBRAZOVNI DIO

315

315

224

854

B- STRUČNO-TEORIJSKI

245

175

192

612

C- IZBORNI DIO

35

105

128

268

D- PRAKTIČNA NASTAVA 

900

900

800

2600

UKUPNO (A+B+C+D)

1495

1495

1344

4334

 

 


3. OBAVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMJEĆA

 

PREDMET

NAČIN PROVJERE

TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

Usmeno, pismeno

TEHNOLOŠKE VJEŽBE

Praktične vježbe, usmeno

CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJA

Praktične vježbe, usmeno

RAČUNALSTVO

Praktične vježbe, usmeno

MATEMATIKA U STRUCI (i izborno)

Usmeno, pismeno

IZBORNA NASTAVA

Praktične vježbe, usmeno, pismeno

PRAKTIČNA NASTAVA

Praktične vježbe, mapa praktične nastave

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmet

Nastavnik

Izobrazba

TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

Profesor

 

Akademski slikar, dipl. inženjer arhitekture, dipl. inženjer kemijske tehnologije, inženjer grafičke tehnologije, dipl. inženjer građevinarstva, prof. likovne umjetnosti

TEHNOLOŠKE VJEŽBE

Profesor

 

 

 

Akademski slikar,

prof. likovne kulture

(zvanje), restaurator,

dipl. inženjer arhitekture

Suradnik u nastavi

Pismoslikar

CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJA

Profesor

 

 

Akademski slikar, prof. likovne kulture, dipl. inženjer arhitekture, restaurator

Suradnik u nastavi

SSS, Škola primijenjene  umjetnosti

RAČUNALSTVO

Profesor

Profesor matematike i informatike

Dipl. ing. elektrotehnike

Dipl. informatičar

Dipl. ing. matematike - smjer informatika

Dipl. ing. računalstva

MATEMATIKA U STRUCI

(I izborna nastava)

Profesor

Profesor matematike

 

IZBORNA NASTAVA

(stručni predmeti)

Profesor

Suradnik u nastavi

Akademski slikar

Akademski kipar

Škola za primij. umjet. i dizajn

PRAKTIČNA NASTAVA

Profesor

Stručni učitelj

Suradnik u nastavi

Akademski slikar

Pismoslikar (majstorsko zvanje)

 


5. IZVOĐENJE PROGRAMA 

 

5.1. Minimalni standard

 

-     rad s učenicima u skupinama

-     dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi.

 

 

Nastavni predmet

Nastavnik

Razred

Broj sati

frontalno

Grupno do

Broj učenika

TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

profesor tehnologije

 

1

2

3

45

80

42

25

25

22

15

15

15

CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJA

profesor struke

(akad. slik.)

suradnik u nastavi

1

2

3

10

10

10

25

25

22

15

15

15

TEHNOLOŠKE VJEŽBE

 

profesor struke

(akad. slik.)

suradnik u nastavi

stručni učitelj

1

2

3

 

35

105

96

15

10-15

10-15

RAČUNALSTVO

profesor informatike

1

 

 

10

 

60

 

15

 

MATEMATIKA U STRUCI

profesor matematike

1

2

3

70

35

32

 

30

30

30

IZBORNA NASTAVA

strukovna

profesor struke

(akad. slik.)

i

suradnik u nastavi

1

2

3

10

30

40

25

75

88

15

15

15

PRAKTIČNA NASTAVA

u školi

profesor struke

(akad. slik.)

suradnik u nastavi

1

2

3

 

325

165

64

15

10

10

 

Ako se razred dijeli na grupe, nastavu izvodi profesor odgovarajuće struke odnosno stručni učitelj, a ako se razred ne dijeli uz profesora ili stručnog učitelja u nastavnom procesu sudjeluje suradnik u nastavi.

 


5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmet

Učionica

Praktikum

Didaktički uzorci, gotovi materijali i sirovine, mape uzoraka, projektori, kompjutori

TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

Praktikum

Radionica

 

Lakirnica s

provjetravanjem

i odvodom

Didaktički uzorci materijala, skladište materijala i alata, pomične tablice za izvođenje vježbi, skladište gotovih izradaka, stalaže, ormari...

Kompjutori sa skenerima i rezačem za rezanje uzoraka

TEHNOLOŠKE VJEŽBE

Crtaonica

Praktikum

Posebna učionica opremljena crtaćim stolovima, štafelajima i kompjutorima Projektor

CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJA

Praktikum

 

16 umreženih računala i ostali didaktički materijali

RAČUNALSTVO

 

Učionica

 

Potrebne sheme i modeli i prikazi prostora. Ostali potrebni didaktički materijali

MATEMATIKA U STRUCI

Praktikum

 

Sheme, skice, trodimenzionalni odljevi Projektor, videooprema

IZBORNA NASTAVA

Radionica

Zidovi, pregradni zidovi, mobilne ploče, pomične skele, nogari i stalci

PRAKTIČNA NASTAVA U ŠKOLI

 

 

6. NASTAVNI PROGRAM (KATALOG ZNANJA/VJEŠTINA)

 

 

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11. lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.

 

6.1. Nastavni predmet:  Tjelesna i zdravstvena kultura

 

ŠKOLE
strukovne-trogodišnje

BROJ SATI TZK

 

Razred

prvi

Razred

drugi

Razred

treći

PROGRAM

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 OSNOVNI PROGRAM

1

35

1

35

1

32

 IZBORNA NASTAVA

1

35

1

35

1

32

               

Cilj je razvijati biopsihosocijalne potrebe čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.

 

Zadaci:

·        razviti osobine, sposobnosti i motorička znanja te stvarati naviku bavljenja športom radi kvalitetne športske rekreacije,

·      stjecanje znanja o činiteljima koji uvjetuju nastanak bolesti i ozljeda,

·      razvijanje pravilnih stavova prema zdravlju i bolestima te poduzimanje mjera za čuvanje i promicanje zdravlja,

·      usvajanje motoričkih informacija za djelotvorno rješavanje potreba razvoja i rješavanja svakodnevnih motoričkih zadataka,

·      razvijanje radnih sposobnosti,

·      izgrađivanje humanih međuljudskih,

·      njegovanje higijenskih navika

·      teorijsko-praktično osposobljavanje za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog vježbanja kao dijela kulture življenja i to:

-         o utjecaju procesa tjelesnog vježbanja na ljudski organizam u cjelini i pojedine organske sustave,

-         o očuvanja zdravlja, načinu prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica prouzročenih obavljanjem određenog zanimanja,

-         o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja,

-         o načinu treniranja i natjecanja, posebice u športovima kojim su se pojačano bavili,

·        razvijati osjećaj za očuvanje prirode, kroz boravak u prirodi, putem ekoloških aktivnosti, športskih igara i zabave.

 

Posebne zadaće za učenike:

 

Razred :  PRVI                      

 • utjecati na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase
 • utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva
 • usklađivati nesrazmjer rasta srčanog mišića, mase tijela i krvožilnog sustava, što uvjetuje brzo umaranje i zahtijeva duži oporavak učenika
 • djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u neracionalnim načinima kretanja
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti

 

            Razred :  DRUGI                                                                                                      

 • nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase
 • utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti: gibljivosti, ravnoteže, preciznosti, brzine, eksplozivne snage, repetitivne snage i statičke snage
 • djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u naracionalnim načinima kretanja
 • usmjeravati učenike da individualno doziraju volumen opterećenja suzbijajući želju za postizavanjem motoričkih dostignuća koja nisu u sukladnosti s njihovim potencijalnim mogućnostima, uz izuzetak utjecaja na brzinu i koordinaciju
 • pomagati učenicima da svladaju krizu koja se manifestira u konfliktima između pojedinca i društva

 

            Razred :  TREĆI                                                                                                       

 • nastaviti s procesom utjecaja na razvoj morfološkog statusa učenika, posebice na povećanje snage ruku i ramenog pojasa
 • utjecati na daljnje razvijanje aerobnih i anaerobnih sposobnosti
 • utjecati na što učinkovitiji razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenika
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti
 • osposobiti učenike da mogu samostalno organizirati športske aktivnosti koje su u funkciji podizanja zdravlja, radnih sposobnosti i što sadržajnijeg korištenja slobodnog vremena.

 

Posebne zadaće za učenice:

 

Razred :  PRVI                                                                                                          

 • nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenica, a posebice na proporcionalan razmjer između mišićnog i potkožnog masnog tkiva
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža
 • privikavati učenice na odgovarajuće vježbanje i za vrijeme mjesečnog ciklusa, posebice učenice koje imaju smetnje (dismenoreja)
 • utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđne muskulature, što je uvjet za nesmetano razvijanje ostalih organskih sustava

 

Razred :  DRUGI

 • utjecati na daljnji razvoj aerobnih i anaerobnih sposobnosti
 • utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti

 

            Razred : TREĆI                                                                                                        

 • nastaviti s procesom potpomaganja harmoničnog razvoja morfološkog statusa učenica, posebice prevencijom protiv pojave adipoznosti (celulita)
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti, posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža
 • utjecati na daljnji razvoj aerobnih sposobnosti učenica postupnim organskim prilagođavanjem krvožilnog i dišnog sustava (grudno i dijafragmalno disanje)
 • utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti
 • usvajanje određenog fonda motoričkih informacija prijeko potrebnih za očuvanje zdravlja, njegovanje higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave prirodne sredine.

     

SPECIFIČNOSTI U ODNOSU NA IZBOR ZANIMANJA UČENIKA

S NAZNAKOM OSNOVNIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA

 

            Svaki rad, ovisno o vrsti zanimanja, radnom mjestu, vanjskim činiteljima i sl., djeluje na čovjeka tako da znači stanovitu opterećenost za pojedine dijelove organizma i organizam u cjelini.

            U pojmu opterećenje, podrazumijeva se odnos između nekog zahtjeva organizma i adaptacijskog kapaciteta za njegovo ostvarenje.

            Što je adaptacijski kapacitet funkcionalnih organskih sustava veći, to će neki stalan zahtjev stvarati manje opterećenje i suprotno. Opterećenje organizma nije samo rezultat djelovanja rada kao aktivnosti, već je uvjetovano nizom drugih činitelja koji djeluju na organizam izvana, ili su uzroci u njemu samom.

            Zakonomjernošću društvenog razvoja profesionalni rad pojedinaca sve je specijaliziraniji. Zato je moguće izolirati pojedine skupine rada, točnije rečeno radnih mjesta, gdje se glavno opterećenje javlja u većoj mjeri na nekim od funkcionalnih sustava.

            Međutim valja napomenuti da se o organizmu ne može govoriti kao o skupu izdvojenih funkcionalnih sustava pa je, prema tomu i rad u stvarnim uvjetima kompleksan proces koji opterećuje i ima posljedice na čitav organizam, iako su uvijek neki od podsustava opterećeni više, a neki manje. Ovisno o stupnju opterećenosti pojedinih dijelova organizma, rad se može grubo podjeliti na pretežito energetski (fizički) i pretežito informacijski (mentalni). Točnije, podjela prema stupnju opterećenja pojedinih podsustava organizma uvjetovana je stupnjem svrstavanja funkcionalnih organskih sustava u veći rad.

 

I. Fizički rad se može podjeliti na:

            1. Rad s pretežito dinamičkim režimom mišićne aktivnosti, pri čemu, ovisno o aktiviranim masama tkiva i intenzitetu rada, energetska potrošnja može biti:

            a) velika

            b) srednja (umjerena)

            c) mala.

 

            2. Rad s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti, gdje manjka blagotvoran utjecaj dinamičkih kontrakcija mišićnog sustava preko živčanog na druge dijelove organizma. Statički se rad može odvijati tako da:

            a) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu samo protiv djelovanja sile gravitacije na pojedine dijelove tijela ili organizam u cjelini

            b) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu protiv djelovanja sile gravitacije i još nekih drugih različito velikih sila (tereti i sl.).

 

Potrebno je steći i solidna teorijska znanja i to:

            1. O utjecaju procesa vježbanja na ljudski organizam u cjelini i na pojedine organske sustave, osobito sa stajališta promicanja i održavanja zdravlja, načina prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica uzrokovanih obavljanjem određenoga zanimanja.

            2. Elementarna znanja o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja.

            3. Znanja o načinu treniranja i natjecanja, osobito u športovima kojim su se pojačano bavili.

 

II. Mentalni rad možemo podjeliti prema stupnju i vrsti opterećenja pojedinih dijelova živčanog sustava na:

            1. Senzorički rad, gdje su pretežito opterećeni receptori, osjetni putovi i senzorička središta (kontrolna mjesta) pri automatiziranom radu, radna mjesta vezana uz opasnost i sl.

            2. Sa stereotipnim umnim djelatnostima (umni rad na nižoj razini aktivnosti središnjeg živčanog sustava, npr. rad kancelarijskih službenika isl.).

            3. Stvaralački umni rad (znanstvenih radnika i umjetnika i sl.).

           

Sva navedene vrste rada mogu se, prema intenzitetu  s kojim se provodi, podijeliti na lagani, umjereni i teški rad, pri čemu moramo razlikovati rad i intenzitet opterećenja.

Treba dati prikaz opterećenja na organizam i zahtjeva za pojedine sposobnosti, ovisno o načinu rada u radnom procesu koji se odnosi više-manje na sva zanimanja:

 

I. skupina

Rad se provodi jedino djelatnošću našega tijela, bez pomagala (tjelesni rad).

II. skupina

Tjelesni rad s uporabom jednostavnijih alata i instrumenata.

III. skupina

Rad na neautomatskim strojevima.

IV. skupina

Rad na automatskim strojevima.

            Prema navedenoj podjeli moguće je razna zanimanja u pojedinim strukama svrstati u tri skupine. Pojedina zanimanja svrstana su u  samo jednu skupinu, a nekad i u dvije, ovisno o načinu rada u procesu istoga zanimanja.

 

            Za zanimanja I. skupine preporuča se u programu nastave primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i za sve motoričke sposobnosti. Često se u tih zanimanja javlja hipertrofija pojedinih skupina mišića koji su aktivirani pri radu, pa valja primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će omogućiti relaksaciju (plivanje, vježbe labavljenja, opuštanja i istezanja, igre i ples, aerobik i ritmičko-športsku gimnastiku za učenice).

 

            Za zanimanja u II. skupini u programu nastave preporuča se primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i na motoričke sposobnosti. Posebice treba razvijati koordinaciju i brzinu (vježbanje na spravama, judo, ples, športske igre i dr.).

 

            U III. skupini, za zanimanja kod kojih se rad obavlja pretežito stojeći preporuča se izvođenje motoričkih zadaća u sjedećem i ležećem položaju radi rasterećenja donjih ekstremiteta i primjenu vježbi za jačanje mišića - držaća svoda stopala radi sprječavanja pojave ravnih stopala i drugih oštećenja donjih ekstremiteta. Posebice treba odgovarajućim kineziološkim aktivnostima povećati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (plivanje, veslanje, biciklizam i dr.).

 

            U IV. skupini klasificirana su pretežito zanimanja kod kojih se rad obavlja najvećim dijelom sjedeći, s karakterističnim sagnutim položajem gornjeg dijela tijela pri radu. Ta su zanimanja s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti. U program nastave preporučuju se kineziološke aktivnosti koje će preventivno i korektivno utjecati na razvoj kralješnice i koje će poboljšati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (vježbanje na spravama, atletika, judo, športske igre, ples, koturaljkanje, ritmičko-športska gimnastika i aerobik za učenice i dr.).

 

OSNOVNI PROGRAM

 

            Osnovni je program koncipiran na temeljnim motoričkim sklopovima pojedinih kinezioloških aktivnosti. Tako široko zamišljeni programski sadržaji omogućuju izbor onih kinezioloških aktivnosti, koje su u funkciji utjecaja na pozitivne promjene morfoloških značajki, funkcionalnih sposobnosti, kognitivnih i konativnih dimenzija ličnosti te socijalizaciju svakoga učenika.

            Sadržaji osnovnoga programa određuju se prema slobodnom izboru polaznika za pojedine kineziološke aktivnosti. Mjerila za izbor programskih sadržaja određena su:

-         zdravstvenim stanjem, morfološkim značajkama, funkcionalnim sposobnostima vitalnih organa te psihosocijalnim potrebama svakog učenika

-         motivima i zanimanjem polaznika za pojedine sadržaje

-         razinama usvojenosti teorijskih i motoričkih kinezioloških izvješća

-         utilitarnim vrijednostima pojedinih sadržaja u svakodnevnom radu i životu

-         materijalnima, kadrovskima i drugima mogućnostima škole, odnosno sredine u kojoj škola djeluje.

 

            Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja cilja i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti:

 

            1)         - atletika                                                          2)         - košarka

                         - športska gimnastika                                                   - odbojka

                         - ples                                                                           - nogomet

                         - ritmičko-športska gimnastika                         - rukomet.

                         - borilački športovi.

           

            Odabir sadržaja osnovnoga programa svodi se na usavršavanje i razvijanje sposobnosti i osobina, s težištem  na usvajanju motoričkih znanja polaznika.

 


IZBORNI PROGRAM

 

            Izborni program tjelesne i zdravstvene kulture predviđen je za učenike industrijskih i drugih srednjih strukovnih škola koje obrazuju učenike za obrtnička zanimanja u jedinstvenom sustavu. Sadržaj izbornog programa nije određen te se preporuča učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). Odabirom aktivnosti i športova u izbornoj nastavi, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, te usvojiti nove spoznaje.

            Težište aktivnosti treba usmjeriti na športove u kojima dolazi do izražaja samostalno učenje i mogućnost trajnoga samostalnog bavljenja tom aktivnošću kroz duže vremensko razdoblje tijekom radnog vijeka. Izbornim programom treba obogatiti životna iskustva učenika uvođenjem u nove aktivnosti, utjecati na smanjivanje razlika koje se odnose na sposobnosti i osobine učenika i pripremiti učenike za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

 

            Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja određenoga cilja i zadaća, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti. To su:

                                                                                                                                   

1) - veslanje                                                                 - stolni tenis

                - klizanje                                                                  - plivanje

                - skijanje                                                                  - badminton

                - biciklizam                                                               - planinarenje

                - tenis                                                                      - orijentacijsko trčanje i dr.

                                   

            2) - aerobik, rolanje, body building, jedrenje, kuglanje te športovi i druge aktivnosti u tradiciji lokalne sredine, kao i one  koje će se s vremenom pojaviti i biti omiljene.

 

            Odabirom navedenih aktivnosti i športova, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, na druge športove i aktivnosti te usvojiti nove spoznaje, različite od onih iz osnovnoga programa

 

PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA UČENIKE KOJI

SE NALAZE U RAZDOBLJU ZDRAVSTVENOGA OPORAVKA

 

            Poslije svake ozljede ili preležane bolesti organizam znatno osjetljivije reagira na promjene temperature, na vrstu i jakost opterećenja. Zato je prijeko potrebno  da se program tjelesne i zdravstvene kulture izrađuje i primjenjuje po načelima koja vrijede za izradbu i provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture za učenike oštećenoga zdravlja. Prema tomu, za svakoga učenika u razdoblju zdravstvenoga oporavka valja izraditi poseban program, koji ima zadaću što ranijeg i djelotvornijeg zdravstvenog oporavka.

 

METODIČKO-DIDAKTIČKE UPUTE

           

Tjelesna i zdravstvena kultura u sustavu odgoja i obrazovanja ima vrijednost i kao sredstvo odmora s obzirom na mnoge odgojno-obrazovne djelatnosti u kojima prevladavaju statička opterećenja te su pojedini programi tjelesne i zdravstvene kulture koncipirani kao "predasi aktivnog odmora". Sve rašireniji "sedentalni stil života" potiskuje čovjekovu potrebu za kretanjem, pa je stvaranje navike u mlađoj dobi za stalnim tjelesnim vježbanjem jedno od osnovnih načela ovog odgojno-obrazovnog područja.

            Zbog znatnih razlika u zanimanjima, uvjetima rada i raspoloživom vremenu za vježbanje, ostvarenje zadaća tjelesne i zdravstvene kulture različito je za svaku školu, imajući pred očima i dodatno zauzimanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, čime se može znatno utjecati na ostvarenje poželjnih ciljeva. Prema tomu, izraditi unaprijed pouzdane programe za učenike svih škola nije moguće.

            U sredinama s minimalnim uvjetima rada mogu se s postojećim fondom sati ostvariti promjenjivi učinci: znatno umanjeni kada je riječ o razvoju osobina i sposobnosti, o promicanju zdravlja i odgojnim učincima. Nešto veća postignuća mogu se ostvariti u stjecanju nekonvencionalnih motoričkih znanja, ali znatno manji u usvajanju motoričkih znanja iz športova za koje su potrebni posebni prostori i oprema.

            Osim već navedenoga, programi rada moraju biti utemeljeni na stvarnim pretpostavkama u odnosima genotipa i utjecaja egzogenih čimbenika na rast i razvoj. Odnos između genotipa i egzogenih utjecaja u različitim je razdobljima razvoja različit i pokazuje zakonomjerne težnje, koje se moraju uzeti u obzir.

            Te zakonitosti imaju samo usmjerivačko značenje i osnova su za izradbu izvedbenih, ali ne i operativnih programa.

            Iz osnovnoga programa, tijekom školske godine, polaznik izabire aktivnost iz jednoga do dva pojedinačna i iz jednoga do dva skupna športa, s istom vremenskom mogućnošću ponavljanja.

            U izboru športa (aktivnosti) moraju se uvažavati materijalni uvjeti škole i koliko god je to moguće, želje polaznika.

 

            Odnos između pojedinačnoga i skupnoga športa i dopunskoga programa treba biti u omjeru 1:1:1.

            Postojećim fondom sati moguće je ostvariti ciljeve i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture ako se u jednoj godini program izvodi s najviše 15 tema.

            Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.

            Prioritetno treba izabrati aktivnosti kojima se razvija dostatno velika energetska sastavnica, koja će moći djelovati na preobrazbu stanja i osobina svakoga pojedinog učenika. To ujedno znači da treba izabrati one aktivnosti, koje će se moći  potpuno provesti s obzirom na materijalne mogućnosti škole.

                       

Učenicima obrtničkih škola često s povećanim jednostranim tjelesnim opterećenjem treba ponuditi aktivnosti s kojima će brže doći do oporavka organizma od štetnih i statičkih utjecaja rada, kao i do pravilnog rasta i razvoja u ovoj dobi. U izboru aktivnosti dati prednost športskim igrama i drugim sadržajima koje će učenici moći usvojiti prema osobnoj motivaciji s ciljem osposobljavanja za cjeloživotno bavljenje športskim aktivnostima (badminton, stolni tenis, tenis, aerobik, ples, odbojka i drugo).

Škole koje organiziraju nastavu praktične nastave u školskim radionicama, mogu ostvarivati program tjelesne i zdravstvene kulture jednim dijelom i u tjednu praktične nastave.

       Prijelazom na jedinstveni nastavni plan i program u obrtničkim zanimanjima smanjena je nastava tjelesne i zdravstvene kulture na jedan sat tjedno u osnovnom programu te učenicima treba ponuditi program izborne nastave s još jednim satom tjedno.    

Predmet tjelesna i zdravstvena kultura po svojoj strukturi i programskim sadržajima u odnosu na druge predmete je rasterećujući, ali nastavnik je temeljni čimbenik u planiranju, programiranju i realizaciji programa u funkciji rasterećenja učenika te preporučujemo sljedeće:

·        Iz okvirnog nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture koji je svojevrsni "meni" vršiti odabir nastavnih cjelina i tema koje se objektivno mogu ostvariti u školi, poštujući potrebe učenika u svakoj pojedinoj školi  vezane za vrstu zanimanja.

·        U operativnim nastavnim programima cilj i zadaće treba jasno i precizno definirati te odrediti one koje se realno mogu ostvariti s učenicima različitih interesa i mogućnosti.

·        Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.

·        U izvođenju nastavnog procesa primjenjivati složenije metodičke organizacijske oblike rada i odgovarajuće nastavne metode i metode učenja.

·        U nastavnom procesu posebice voditi brigu o primjerenom doziranju, distribuciji i kontroli volumena opterećenja na satu.

·        Voditi brigu o optimalnom korištenju raznovrsnih nastavnih sredstava i pomagala.

·        Ocjenjivanje učenika provoditi prema naputku objavljenom u «Glasniku» Ministarstva prosvjete i športa br. 2/96. uz napomenu da bi se izbjegli nesporazumi pri ocjenjivanju i time psihičko opterećenje učenika, treba uvažavati osobne mogućnosti i sposobnosti učenika i u skladu s tim osobni mogući napredak.

·        Osigurati izvođenje nastave u homogenim skupinama podjelom po spolu, zbog bioloških različitosti spolova i programskih sadržaja.

·        Nastavu izvoditi u planiranom vremenu od 45 minuta, osim gdje su dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće na drugi način organizirati.

·        Poticati stvaranje ugodne radne klime između nastavnika i učenika te između samih učenika.

 

 

 

B – STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA

 

6.2. Nastavni predmet: TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

 

Razred 1., 2. i 3.

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

2 (70)

3 (105)

4 (128)

9 (303)

 

Cilj programa:

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i radne zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

 

Zadaci programa:

Upoznavanje s osnovnim znanjima iz područja struke - ličilačkim i pismoslikarskim priborom i alatima, vrstama podloga i ličilačkih materijala, vrstama pigmenata, pripremama pojedinih vrsta podloga i osnovom tehnologije sitotiska. Upoznati tehnologiju izvođenja pismoslikarskih radova na raznim vrstama podloga i u različitim medijima, upoznati različite vrste ličilačkih materijala, steći širi uvid u tehnologiju sitotiska – vrste boja, razrjeđivača i emulzija. Upoznati tehnologiju izvođenja klasičnih dekorativnih pismoslikarskih slikarija na raznim vrstama fasadnih i unutarnjih zidova, upoznati suvremene vrste ličilačkih materijala, razne vrste, sastav i svojstva anorganskih i mineralnih podloga za natpis te organskih podloga za natpis, upoznavanje s organizacijom i tehničkim propisima u radu. Moći prepoznati važnost tehnoloških postupaka. Znati i moći izabrati adekvatne i primjerene tehnološke metode.

 

 

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

Broj sati po obrazovnim godinama

 

Ukupni broj sati

I.

II.

III.

Nastavno područje

Razred

 

1. razred

2. razred

3. razred

1.      Ličilački i pismoslikarski alati i pribor

25

 

 

25

2.      Vrste podloga–sastav, svojstva i primjena

20

20

35

75

3.      Ličilački materijali

25

25

25

75

4.      Tehnologija izvođenja radova na raznim vrstama podloga

 

20

35

55

5.      Tehnologija obrade i pripreme materijala  za podloge

 

15

 

15

6.      Tehnologija sitotiska

 

25

 

25

7.      Organizacijski i tehnički propisi

 

 

33

33

Ukupno

70

105

128

303


Razred: PRVI

 

Sadržaj programa:

 

Ličilački i pismoslikarski pribor i alati – uporaba i održavanje, vrste podloga i ličilačkih materijala, vrste pigmenata, pripreme raznih vrsta podloga, osnove tehnologije sitotiska.

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaj

1.  Ličilački i pismoslikarski alati i pribor

 

 

Upoznati alate, pribor, strojeve i uređaje karakteristične za ličilačku struku. Upoznati rad niskotlačne i visokotlačne prskalice. Poznavanje vrste materijala i vlakana u građi kistova, četki i ličilačkih valjaka.

Uvid u moguće opasnosti pri

radu s takvim strojevima.

 

 

 

 

 

Upoznati specifične alate i

pribore za dekorativna

obojenja. Uvid u mogućnost upotrebe niza priručnih sredstava pri dekorativnim obojenjima.

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati način prenošenja željenog natpisa ili slike s pomoću šablona.

 

 

 

Upoznati vrste pomoćnih

alata u ličilačkoj struci. Poznavanje alata i strojeva za skidanje starih naliča, nečistoća i hrđe te njihova primjena

Poznavanje alata i radnih

naprava

A)    OSNOVNI LIČILAČKI ALATI

Kistovi i četke

Valjci za ličenje

Lopatice

Prskalice

1)      Niskotlačne prskalice;

fiksirka, aero-so, prskalica,

raspršivač

2)      Visokotlačna prskalica

Dijelovi visokotlačne

prskalice: kompresor, pištolj

spremnik za boju

 

B)    Alati  za dekorativna

obojenja

1)      Alati za tapkanje boje

2)      Valjci za dekoracije

3)      Alati za izradu

      dekorativnih linija

4)      Alati za imitacije

5)      Alati za dekorativno i umjetničko slikanje

6)      Pismoslikarski alati

7)      Alati za izradu pozlate

 

C)    Šablone

Vrste i izrade šablona

 

D)    Pomoćni ličilački alati i alati za skidanje nečistoća

 Lopatice

      Plamenjače

      Strojevi za pjeskaranje

      Brusni papiri

      Strojevi za brušenje

      Alati za dekorativna brušenja

 

E)     RadnA POMAGALA

Ljestve, skele, nogari i stalci

2. Podloge

 

Spoznati osnovne

karakteristike određene

podloge kao nosioca

završnog naličja

Uočiti razliku između određenih vrsta mineralnih podloga

 

Spoznati razliku između

pojedinih vrsta drvenih

podloga

 

 

Upoznati razliku i

karakteristike različitih

metalnih podloga

A)    Mineralne podloge

Prirodni kamen i vrste

Umjetne mineralne

podloge

Vrste ožbukanih podloga

Vrste betonskih podloga

 

B)    Drvene podloge

Bitne karakteristike

Podloge od mekog,

tvrdog i ukočenog drva

 

C)    Metalne podloge

Željezo, čelik, bakar,

plemeniti metali, legure,

ostale metalne podloge

3. Ličilački materijali

 

 

Spoznati osnovne ličilačke

materijale i njihova svojstva

Upoznati podrijetlo pojedinačnih vrsta pigmenata

Uočiti podjelu pojedinih pigmenata prema kvaliteti i

vrsti obojenosti

 

 

 

Upoznati materijale koji povezuju pigmente u boju i imaju filmovnu funkciju

 

Upoznati pomoćne ličilačke

materijale. Uočiti razliku između vezivnih i pomoćnih materijala. Upućivanje u ulogu pomoćnih materijala

LIČILAČKI MATERIJALI

Podjela:

A) Pigmenti

Bijeli pigmenti

Crni pigmenti

Crveni pigmenti

Žuti pigmenti

Zeleni pigmenti

Plavi pigmenti

Smeđi pigmenti

 

B) Ličilačka veziva

-         vodena veziva

-         uljana veziva

-         disperzna veziva

 

C) Pomoćni ličilački materijali

-         otapala

-         sikativi

-         emulgatori itd.

 

 


Razred: DRUGI

 

Sadržaj programa:

 

Tehnologija izvođenja pismoslikarskih radova na raznim vrstama podloga, tehnologija obrade metala i tehnologija obrade plastičnih materijala, različite vrste ličilačkih materijala, tehnologija sitotiska.

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaj

1.      Tehnologija izvođenja

radova

(radovi na mineralnim, drvenim i metalnim podlogama)

Uvid u način primjene pojedinih tehnoloških postupaka u ličilačkim radovima

 

Uočiti važnost pripremnih radova

Usvojiti redoslijed tehnoloških postupaka. Upoznati fizikalne i kemijske postupke u pojedinim fazama rada

 

 

 

Uočiti važnost pripremnih radova

Usvojiti redoslijed tehnoloških postupaka. Upoznati fizikalne i kemijske postupke u pojedinim fazama rada

 

 

Uočiti važnost pripremnih radova

Usvojiti redoslijed tehnoloških postupaka. Upoznati fizikalne i kemijske postupke u pojedinim fazama rada. Spoznati važnost zaštitnih radova u sprečavanju korozije

A)    Uvjeti za izvođenje ličilačkih radova

Priprema radnog mjesta i rad u nastanjenim prostorima

 

B)    Radovi na mineralnim podlogama

Mase za zaglađivanje i njihova primjena, nanošenje i funkcije međuslojeva naličja

Disperzne boje i njihova upotreba na mineralnim podlogama

 

C)    Radovi na drvenim podlogama

Vrste materijala i njihova upotreba s obzirom na vrstu drveta

 

D)    Radovi na metalnim podlogama

Npr.:

1.      Skidanje nečistoće i hrđe, postupci

2.      Upotreba kemijskih preparata za skidanje hrđe

3.      Temeljenje metalne podloge

4.      Primjena boja i lakova za završne premaze

5.      Uporaba i vrsta kitova za zaglađivanje

       Emajliranje emajl lakom i          

       tehnološki postupci u radu

6.      Zaštita različitih vrsta metala i pocinčanih limova, aluminijskih limova, bakrenih limova

2. Ličilački materijali

Upoznati materijalni sastav gotovih boja i način njihove proizvodnje

Uočiti razliku u vrsti veziva i filmovne materije

Spoznati razliku u kvaliteti materijala s obzirom na količinu

Spoznati upotrebne razlike s obzirom na vrstu veziva

Uočiti specifičnosti materijala s obzirom na sastav

PODJELA I SASTAV BOJA

Gotove boje i proizvodnja boja:

 

A)       Vodene boje:

B)       vapnene, silikatne, cementne, tutkalne, kazeinske

C)       Uljane boje

Podjela: posne, polumasne, masne, punomasne

D)      Lakovne boje

-            lakovi na bazi prirodnih smola

-            lakovi na bazi umjetnih smola

-            celulozni lakovi i nitro lakovi

-            klor – kaučuk i asfaltni lakovi

E)       Disperzne boje

Sastav i uporaba:

-           suspenzije

-            emulzije

F)        Temeljne boje za:

-            mineralne podloge

-            drvene podloge

-            metalne podloge

3. Tehnologija obrade   metala i umjetnih materijala u pismoslikarske svrhe

 

 

 

Upoznati najvažnije metale kao podloge za natpis, upoznati njihove karakteristike na vlagu i visoke temperature te mogućnosti oblikovanja

Informirati se o tome koje vrste metala i legura se najviše potražuju na suvremenom pismoslikarskom tržištu (rostfraj, mesing, aluminij)

 

 

Upoznati prednosti umjetnih materijala u obradi i oblikovanju, sastavu i svojstvima materijala

A)    Metali u izradi natpisa

 

1.      Metali koji se najviše koriste u pismoslikarskoj struci – mesing, rostfraj, aluminij, bronca i željezo – rezanje, savijanje, lemljenje

2.      Metali kao sredstva za obojenje (metalni listići, bronca, cinčani prah)

 

B)    UMJETNI MATERIJALI U IZRADI NATPISA

 

Podloge za natpise:

Pleksi staklo, samoljepljive folije, papiri za printanje, plastificirani materijali, umjetni materijali – duroplasti, termoplasti i elastomeri

4. Tehnologija sitotiska

Upoznati osnovne vrste jednokomponentnih boja, njihova sastava, svojstava i vrsta razrjeđivača s kojima se miješaju prije tiskanja

 

Upoznati osnovne vrste dvokomponentnih boja, njihova sastava, svojstava i vrsta razrjeđivača i katalizatora s kojima se miješaju prije tiskanja

 

Upoznati vrste razrjeđivača, funkciju katalizatora i sode za pranje emulzije

 

Upoznati funkciju senzibilizatora i fotosenzibilne emulzije

A)    Jednokomponentne boje

Sastav, upotreba, vrste razrjeđivača, razliku s obzirom na proizvođača i specificiranost podloge za tiskanje

B)    Dvokomponentne boje

Sastav, upotreba, vrste razrjeđivača, omjeri u miješanju s katalizatorima, razlike s obzirom na proizvođača i specificiranost podloge za tiskanje

C)    Razrjeđivači, katalizatori, sode

Sastav, funkcija, vrste, upotreba

 

D)    Fotosenzitivna emulzija i senzibilator

Sastav, funkcija, vrste, upotreba

 

 

 


Razred: TREĆI

 

Sadržaj programa:

 

Tehnologija izvođenja slika natpisa na raznim vrstama fasadnih i unutarnjih zidova; suvremeni ličilački materijali; vrste, sastav i svojstva anorganskih i mineralnih podloga; vrste, sastav i svojstva organskih podloga za natpis, organizacija i tehnički propisi pri radu.

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaj

1. Tehnologija izvođenja radova

Upoznati tehnologiju sprečavanja štetnih materijala u podlozi

 

Spoznati važnost izolacijskih radova kao preventive za očuvanje završnog naliča

Uočiti važnost i tehnološku opravdanost primjene pojedinih materijala na određenim podlogama

 

Upoznati razlog završnog dekorativnog obojenja

A)    Neutralizacija

-         cementnih žbuka i betona

-         neugašenih čestica vapna u žbuci

-         topivih soli u opeci i žbuci

-         salitre

-         katranske mrlje

B)    Izolacija

-         vodom promočenih površina

-         katrana iz dimnjaka i dimovoda

-         mrlja od orijavnog plina i nikotina

C)    Unutrašnje i vanjsko obojenje žbukanih podloga

Tehnika u primjeni fasadnih boja

Ličenje betona

D)    Završno lakiranje drvenih podloga

 

E)     Završno lakiranje metalnih podloga

 

2. Ličilački materijali

Upoznati različite vrste materijala i pomoćnih materijala koji se upotrebljavaju u specifičnim uvjetima

Upoznati pomoćne materijale i njihovu tehnološku primjenu

A)   Kiseline i lužine za neutralizaciju i čišćenje

B)   Boje otporne na djelovanje lužina

C)  Specijalni lakovi za radove u posebnim uvjetima, otporni na toplinu

D) Ljepila na bazi disperzija

Specijalna dvokomplementarna ljepila

Poliester i njegova primjena

3. Anorganske i mineralne podloge za natpis

Upoznati razne vrste prirodnog i umjetnog kamena

 

 

Upoznati svojstva silikata – stakla i keramike

 

 

 

Upoznati sastav, vrste i svojstvo betona, različitih žbuka i građevnih ploča

A)     Kamen

Upoznati vrste kamena i vrste boja kojima se na kamenu može izvesti natpis

B)       Silikati

Upoznati svojstva i sastav stakla i keramike te vrste i tehnološki postupak  adekvatnim bojama za natpis

C)       Beton, žbuka, građevne ploče

Upoznati sastav, vrstu i svojstva betona, žbuka i građevnih ploča te adekvatnih boja za natpise na tim podlogama

4. Organske podloge za natpis

Upoznati vrste i svojstva papira, ljepenke, kartona, načini njihove obrade i impregniranja. Upoznati se s gotovim prerađevinama na suvremenom tržištu

 

 

Upoznati svojstva kože

 

 

Upoznati razne vrste tkanina i njihovih sintetskih sirovina – sastav, svojstva

A)    Papiri (ljepenke, karton)

-         sastav, svojstva i prerada

-         klasični načini obrade impregnacijom i kaširanje

 

B)    Koža i umjetna koža

Dobivanje i vrste koža, svojstva kože

C)    Tkanine i njeZIne sirovine

Sastav, vrste, primjena obrada

Pamuk, lan, juta, svila, sintetska vlakna, poliamid, polipropilen, poliakril

5. Organizacija i tehnički propisi

Upućivanje u tehničke propise i upoznavanje uvjeta za zaprimanje i izvođenje ličilačkih i pismoslikarskih radova

A)    Ugovor

Osiguranje, jamstvo, poslovni rizik

B)    Organizacija

Organizacijska priprema radilišta

Analiza dokumentacije

C)  Normativi

Normativi i propisi o uskladištenju materijala

Normativ utroška radnog vremena i materijala

Izmjena ugovorenih cijena i utvrđivanje cijene naknadnih radova

D)    Kalkulacija

Opis radova, cijena, porezi

 

Metodičke napomene:

 

Bitno je da nastava teče u korelaciji s ostalim stručnim predmetima i nastavom prakse kao što je navedeno u metodičkim napomenama za tehnološke vježbe. Bitno je da učenici steknu dijapazon informacija i iskustva te osjećaj za urednost, točnost i pažljivost pri radu.

Nastavu treba održavati osposobljeni stručnjak.

 

Nastavne metode:

 

Predavanja, demonstracije, vježbe, zadavanje domaćih uradaka, provjere i ocjenjivanje znanja, ocjenjivanje vježbi.

 

Literatura:

 

Marković: “Ličilački materijali”

 

 

 


6.3. Nastavni predmet: CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJA

 

Razred 1., 2. i 3.

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1 (35)

1 (35)

1 (32)

3(105)

 

Cilj programa:

 

Upoznati učenike s osnovnim tehnikama crtanja i slikanja s mogućnostima izražavanja crtom i bojom te s osnovnim elementima likovnog jezika služeći se različitim crtaćim i slikarskim sredstvima.

 

Zadaci programa:

 

Stjecanje znanja o osnovnim crtačkim i slikarskim tehnikama, materijalu i priboru; svladati jednostavne vježbe crtanja nakon promatranja, izvlačiti ravne i zakrivljene crte, uvećati i umanjiti crtež uz pomoć mreže, steći znanje o fizikalnim svojstvima boja – spektar boja, podjela boja. Stjecanje znanja o osnovama kompozicije, stjecanje znanja o osnovama perspektive, uvećavanje i umanjivanje složenih crteža uz pomoć mreže, proširiti znanja o boji, miješanje boja – postizanje tonova i nijansi, steći uvid u psihološko i simboličko djelovanje boja, svladati vještinu povlačenja napetih ravnih i zakrivljenih crta. Svladati složenije kompozicije, proširiti znanje o boji – dvanaestodijelni krug boja, tablice miješanja boja, tonska svojstva i nijansiranje u pet nijansi, osnovni kontrasti među bojama, izvoditi jednostavne crtaće i slikarske vježbe na zidu (u korelaciji s tehnološkim vježbama i nastavnom praksom), upoznati se s podrijetlom i vrstom ornamenta, njegovom ljepotom i efektom te slikovnim zakonitostima stilizacije oblika. Također, učenike treba uvesti u rad crtanja i slikanja na računalu (u korelaciji s nastavom računarstva i izbornim predmetom – oblikovanje na računalu).

 

 

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJA

Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupni broj sati

I.

II.

III.

Nastavno područje

Razred

 

1. razred

2. razred

3. razred

1.      Uvod

7

 

 

7

2.      Osnovni likovni elementi

21

 

 

21

3.      Uvećanje crteža

7

10

 

17

4.      Perspektiva

 

7

 

7

5.      Osnove kompozicije

 

8

 

8

6.      Boja

 

10

10

22

7.      Ornament i stilizacija

 

 

7

8

8.      Rad na računalu

 

 

15

15

Ukupno

35

35

32

105

 


Razred: PRVI

 

Sadržaj programa:

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaj

1. OSNOVE POVIJESNIH LIKOVNIH STILOVA, OSNOVNA CRTAĆA I SLIKARSKA SREDSTVA ZA RAD

Upoznati učenika s osnovnim značajkama povijesnih stilskih razdoblja

 

 

 

 

 

Upoznati osnovne alate i pomagala za likovno izražavanje; crtaća i slikarska sredstva, podloge i vrste papira

A)   KRATKI POVIJESNI PREGLED LIKOVNOG IZRAŽAVANJA

 

Demonstracije jednostavnijih slikovnih prikaza, elemenata i oblika u prostoru

 

B)   MATERIJALNI UVJETI ZA LIKOVNO IZRAŽAVANJE

 

Vježbe variranja i kombiniranja različitih likovnih oblika s pomoću različitih pomagala.

2. OSNOVNI  LIKOVNI ELEMENTI

Upoznati pojedinačno likovne elemente

Upoznati elemente kompozicije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti osnove o prirodi i karakteristikama boja

Fizikalna svojstva boja

Uočiti vezu svjetlosti i obojenja

Spoznati razliku između vizualnog (aditivnog) i mehaničkog (suptraktivnog) miješanja boja

 

 

 

 

 

Naučiti prikazivati oblike i prostor modulacijom boje

Savladati prikaz trodimenzionalnih predmeta i prostora modulacijom i modelacijom

 

A)  OSNOVNI LIKOVNI ELEMENTI: LINIJA, PLOHA, OBLIK, POVRŠINA, BOJA

Upoznavanje pojedinih likovnih elemenata i kombiniranje različitih likovnih elemenata:

- linijski crteži na temelju promatranja ili prema uzorku

- tonsko tretiranje plohe i površine, odnos površine i teksture, osnove komponiranja uz pomoć crta i ploha

 

B) PRIRODA BOJA I OBOJENJA (FIZIKALNO ODREĐENJE)

Skale boja, kontrasti među bojama, spektar boja, zakonitosti aditivnog miješanja boja kombiniranje ne obojenim plohama

 

C) SUPRAKTIVNO  MIJEŠANJE BOJA U VEZI S FIZIKALNIM

Prikazi dvodimenzionalnih oblika modulacijom boje

D) BOJA KAO SREDSTVO ZA OBOJENJE I OBLIKOVANJE

Prikazi trodimenzionalnih predmeta modulacijom i modulacijom boje

3. CRTEŽ

Naučiti sigurno i pravilno izvlačiti ravne, kose, vertikalne i zakrivljene crte

 

 

 

Uvećavati i smanjivati crtež uz pomoć mreže

A) KARAKTER CRTE I CRTEŽA

Vježbe izvlačenja različitih vrsta linija po tijeku i karakteru, vježbe vlastitog crtačkog rukopisa

 

B) VJEŽBE UVEĆANJA I SMANJIVANJA UZ POMOĆ MREŽE

Vježbe uvećavanja i smanjivanja crteža uz pomoć mreže

 


Razred: DRUGI

 

Sadržaj programa:

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaj

1. OSNOVE KOMPOZICIJE

Svladati osnovna kompozicijska načela Rekomponirati gotovu kompoziciju

Samostalno izraditi kompoziciju s malo teksta i dominantnom ilustracijom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti vizirati i prenositi promatrane oblike u kadar papira. Izraditi na papiru u tehnici tempere jednostavan oranamentalni niz po uzorku

A) OSNOVNA NAČELA KOMPONIRANJA: KONTRASTI, RAVNOTEŽA I HARMONIJA

Izrada likovne kompozicije po načelima komponiranja, osobito marginiranja. Vježbe rekomponiranja u tehnici kolaža.

Izrada jednostavne kompozicije natpisa s tekstom i ilustracijom (uz korelaciju s radom na računalu).

B) KOMPOZICIJE NA TEMELJU PROMATRANJA ILI PREMA PREDLOŠKU

Izvođenje vježbi po načelima uspoređivanja i viziranja različitih veličina i oblika likovnih elemenata u zadanom kadru.

Vježba – ritam: izrada jednostavnog ornamentalnog niza.

2. UVEĆAVANJE I UMANJENJE CRTEŽA UZ POMOĆ MREŽE I RAČUNALA

Svladati točnost u prenošenju oblika preko mreže te spoznati tehniku mogućnosti u prilagođavanju i dimenzioniranju veličine (npr. pri izradi zidnih dekoracija)

Uvećanje ili umanjenje crteža na računalu (ispisu) i na fotokopirnom aparatu

UVEĆAVANJE I UMANJIVANJE CRTEŽA S POMOĆU MREŽE

Prijenos jednostavnih stiliziranih oblika i složenih figurativnih kompozicija u mrežu uvećanjem ili smanjivanjem.

Izrada uvećanih ili umanjenih ornamentalnih uzoraka, slova i logotipa s pomoću mreže.

3. PERSPEKTIVA

Spoznati tehničke i konstruktivne mogućnosti u prikazu trodimenzionalnog prostora

 

Svladati linearnu perspektivu

 

Svladati atmosfersku perspektivu

LINEARNA PERSPEKTIVA

ZRAČNA PERSPEKTIVA

Konstruiranje skica za perspektivni prikaz prostora (crtež konstruktivne perspektive i slobodne perspektive na temelju promatranja).

Perspektivni prikaz vanjskog prostora slikanjem atmosferske perspektive.

Kompjutorska izrada trodimenzionalnih simulacija boja.

4. BOJA

Naučiti razlikovati svjetlosne i funkcionalne karakteristike boja te odnose među bojama

 

 

 

Naučiti razlikovati ton i nijansu boje. Steći uvid u učinke boja, psihološko djelovanje boje i njihovih odnosa

A) PODJELA BOJA, TONSKE VRIJEDNOSTI, OSNOVE I MIJEŠANJE BOJA

Tople i hladne boje, tercijarne boje, osnovni kontrasti među bojama.

Izrada tonskih skica

B) GOVOR I FUNKCIONALNOST BOJA 

Signalne boje, boje za označavanje, redoslijed i raspored boja, estetika i psihološko djelovanje, boja u reklami i natpisu.

Vježbe izrade skica u više boja, tonova i nijansi

5. CRTEŽ

Savladati sposobnost povlačenja linija

PRAVILNO POVLAČENJE LINIJA NA VELIKIM PLOHAMA

Pravilno držanje ličilačkog ravnala i kista za povlačenje linija.

Vježbe rada s pismoslikarskom palicom.

 

 


Razred: TREĆI

 

Sadržaj programa:

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaj

1. KOMPOZICIJA

Učenik treba samostalno kombinirati jednostavnije i složenije elemente u organiziranu cjelinu.

OSNOVNA NAČELA GRAFIČKOG KOMBINIRANJA

Uspostavljanje ravnoteže u kompoziciji natpisa.

Vježbe u različitim slikarskim tehnikama (tempera, kolaž) i vježbe na računalu.

2. BOJA

Svladati znanje o dvanaestodijelnom krugu boje.

 

Miješanje boje prema tablici.

 

 

 

Isprobavati tonska svojstva boja; miješanje osnovnih i sekundarnih boja s bijelom i njihovo nijansiranje u 5 nijansi.

 

Svladati osnove kontrasta među bojama.

A) PODJELA BOJA PREMA ITTENU

(dvanaestodijelni krug boja)

B) MIJEŠANJE BOJA – TABLICA MIJEŠANJA,

ŠIFRE ZA BOJU

Vježbe slikanja temperom i vježbe na računalu

C) TONSKA SVOJSTVA BOJA

Vježbe miješanja osnovnih i sekundarnih boja s bijelom i njihovo nijansiranje u pet nijansi

D) KONTRASTI BOJA

1.)    svijetlo-tamni kontrast

2.)    toplo-hladni kontrast

3.)    komplementarni kontrast

4.)    simultani kontrast

5.)    kontrast boje prema boji

Vježba tabličnih prikaza – slobodnih kompozicija s bojama, prikazima prostora u boji, obojenje uzoraka crteža po vlastitom izboru

3. CRTAĆE  I SLIKARSKE VJEŽBE NA ZIDU

Svladati izvlačenje linije na zidu uz pomoć ličilačkog ravnala i pismoslikarske palice. Izrada crteža uvećavanjem uz pomoć mreže, procrtnice ili šabloniranjem.

 

 

Svladati urednost i jednoličnost nanošenja boja kistom, adekvatnu gustoću boja, stabilnost ruke, pridržavanje tonskoj skici.

A) CRTANJE NA ZIDU

 

Vježbe korištenja ličilačkog ravnala i pismoslikarske palice te različite tehnike uvećanja crteža na zidu.

 

 

 

B) SLIKANJE NA ZIDU

Odabir adekvatnih boja za zid (u korelaciji s tehnologijom struke), vježbe slikanja.

4. ORNAMENT I STILIZACIJA

Upoznati podrijetlo, vrstu i efekt ornamenta.

 

 

Upoznati načine stiliziranja oblika, efekt stiliziranja oblika. Pokušati stilizirati oblike u grafičkim programima na računalu.

Osvijestiti važnost stiliziranih oblika (piktograma, ideograma, logotipa i jednostavnih ilustracija) u natpisnoj i reklamnoj umjetnosti.

 

A) ORNAMENT

- podrijetlo, vrste i efekt ornamenta

Vježbe crtanja i oslikavanja.

B) STILIZACIJA

Precrtavanje ili uvećavanje uz pomoć mreže prenijeti nekoliko stiliziranih oblika i likova, a potom pokušati vlastitu stilizaciju nekog oblika.

Vježbu pokušati izvesti i na računalu.

5. CRTANJE I SLIKANJE NA RAČUNALU

Upoznati učenika s mogućnostima crtanja na računalu (izrada oblika skicama za natpise i reklame).

 

 

Upoznati učenike s mogućnostima bojenja na računalu.

A) OSNOVE CRTANJA NA RAČUNALU

Vježbe u grafičkim programima npr. COREL, ADOBE, PHOTOSHOP  ILLUSTRATOR 

B) OSNOVE OBOJENJA NA RAČUNALU

Vježbe u grafičkim programima (toniranje i nijansiranje)

 

Metodičke napomene:

 

Važno je da predmet bude u korelaciji s tehnološkim vježbama, tehnologijom struke i praktičnom nastavom te nastavom računalstva. Osobito je važna timska suradnja educiranih stručnjaka koji predaju pojedine predmete. Bitno je da i učenici i profesori uvide važnost likovnosti i svladavanja likovnog jezika u pismoslikarskoj struci.

Nastavne metode: demonstracije, vježbe crtanja, vježbe slikanja i zadavanje domaćih uradaka, provjera i ocjenjivanje znanja i rezultata rada.

 

OBAVEZE UČENIKA:

 

Učenik je dužan biti na nastavi, svladati nastavni program na temelju zadanih vježbi, nadoknaditi propuštene zadatke i izrađivati domaće zadatke.

 

LITERATURA: Dragutin Šela, «Crtanje, pismo, boje i djelovanje boja»

 


6.4. Nastavni predmet: RAČUNALSTVO

 

Razred 1.

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

 

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

2 (70)

-

-

2(70)

 

 

Cilj programa:

 

Učenika naučiti osnovne pojmove informacijske tehnologije, te ga osposobiti za: samostalno pisanje i obradu teksta, crtanje na računalu i korištenje Interneta.

 

 

Zadaci programa:

 

Upoznati učenika o elektroničkim računalima, njihovoj povijesti, građi i primjeni u struci. Naučiti učenike da se samostalno služe računalom u izradi dokumenata, tablica, crtanja na računalu i korištenju Interneta. Znanje stečeno u ovom predmetu učenici će primjenjivati pri izradi praktičnih zadataka u sklopu drugih predmeta, posebno u predmetima struke.

 

 

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

RAČUNALSTVO

Broj sati po obrazovnim godinama

 

Ukupni broj sati

I.

II.

III.

Nastavno područje

Razred

 

1. razred

2. razred

3. razred

Povijesni razvoj računala i upotreba računala

4

 

 

4

Građa računala

8

 

 

8

Operacijski sustav Windows

8

 

 

8

Program za obradu teksta – Word

20

 

 

20

Program za crtanje - Coreldraw

20

 

 

20

Internet

10

 

 

10

Ukupno

70

 

 

70

 

 

 


Razred: PRVI

 

Sadržaj programa:

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

POVIJESNI RAZVOJ RAČUNALA I UPOTREBA RAČUNALA

Znati nabrojiti generacije računala i njihove karakteristike. Znati područja u kojima se računala primjenjuju.

 

1.       generacije računala

2.       područja primjene računala

GRAĐA RAČUNALA

Usvojiti pojmove hardware i software. Znati nabrojiti osnovne dijelove računala, njihovu funkciju i vrste.

 

1.       hardware i software

2.       osnovni dijelovi računala

OPERACIJSKI SUSTAV WINDOWS

Znati ulogu operacijskog sustava na računalu. Znati otvoriti željeni program i osnovne operacije s prozorom. Znati spremiti, otvoriti i preimenovati datoteku, te naći neku datoteku na disku.

 

1.       radno područje Windows

2.       prozor

3.       Windows Explorer

PROGRAM ZA OBRADU TEKSTA WORD

Znati upisati zadani tekst, odabrati željenu veličinu i izgled slova, spremiti i otvoriti željeni tekst te ga ispisati na papir. Na postojećem tekstu znati ispraviti pogreške i promijeniti dijelove teksta. Znati unijeti neki objekt u tekst. Znati formirati tablicu i u nju upisati podatke.

 

1.       prozor u Wordu

2.       traka s izbornicima

3.       standardna traka s alatima

4.       traka s alatima za oblikovanje

PROGRAM ZA CRTANJE
CORELDRAW

Usvojiti osnovne pojmove crtaćeg programa. Znati koristiti osnovne alate za crtanje i ispune objekata bojom. Svladati rukovanje s objektima. Naučiti osnovne naredbe i efekte za rad s tekstom.

 

1.       radno područje CorelDrawa

2.       traka s alatima

3.       traka s izbornicima

INTERNET

Znati naći željeni sadržaj na Internetu s pomoću pretraživača. Znati poslati i pročitati elektroničku poštu.

 

1.       osnove rada s www.

2.       osnove rada s

        e - mailom

 

 

Metodičke napomene:

 

Predviđene sadržaje treba izvoditi do 30%  sati u teoretskom obliku (osnovne upute za rad na računalima i primjeni programa korištenih u realizaciji nastave), a ostatak u obliku vježbi s pola odjela u specijaliziranoj informatičkoj učionici koja je opremljena umreženim računalima na kojima je instaliran potreban softver i omogućen pristup Internetu.

Navedene sadržaje valja razraditi tako da se tijekom izvođenja programa stavi naglasak na konkretne primjere iz prakse vezane uz pojedino zanimanje (npr. pisanje dopisa, predračuna, izračunavanje PDV-a na cijenu usluge i sl.).

 

Obveze učenika:

 

Od  učenika treba zahtijevati temeljitu pripravu prigodom rješavanja zadaće, da bi se vrijeme raspoloživo za neposredan rad na računalu koristilo efikasno i ekonomično. Pisanje teksta programa moguće je tek nakon potpunog razumijevanja postupka rješavanja postavljene zadaće. Učenici trebaju redovito pohađati nastavu, savjesno koristiti računalnu opremu tijekom vježbi.

 

LITERATURA:

 

            Nenad Miljaš:    P. C. Škola – CorelDraw, izdavač: Pro Mil

            Rajić Krešimir: Računalstvo 1

            Vodič kroz Internet (10 minuta do uspjeha), izdavač: Miš

 

 


6. 5.  Nastavni predmet: MATEMATIKA U STRUCI

 

 

Razred: 1. , 2. , 3.

 

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

 

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

2 (70)

1 (35)

1 (32)

4 (137)

 

 

Cilj programa:

 

Nastava matematike omogućuje da učenici usvoje osnovno matematičko znanje potrebno za  razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu te ih osposobljava za primjenu znanja iz života i u praktičnoj primjeni u struci.

 

 

Zadaci programa:

 

-                            da učenici stječu znanja potrebna za razumijevanje kvantitativnih odnosa i zakonitosti u raznim pojavama u prirodi, društvu i praktičnom životu

 

-                            da učenici dobiju matematička znanja koja su nužna za uključivanje u rad i praćenje tehnološkog  razvoja struke

 

-                            da učenici razvijaju logično mišljenje, sposobnosti za pravilno rasuđivanje i zaključivanje, te sposobnost preciznog formuliranja pojmova

 

-                            da se u učenika razvija preciznost i konciznost u izražavanju, te urednost, upornost i sistematičnost u radu

 

-                            da  učenici  stječu znanja  potrebna za  planiranje i praćenje poslovnih rezultata

 

-                              da učenici  steknu vještinu samostalnog računanja prema zadanim uputama.

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

MATEMATIKA  U STRUCI

Broj sati po obrazovnim godinama

 

Ukupni broj sati

I.

II.

III.

Nastavno područje

Razred

 

1. razred

2. razred

3. razred

1.  Prirodni brojevi

6

 

 

6

2.  Cijeli brojevi

5

 

 

5

3.  Racionalni brojevi

8

 

 

8

4.  Linearne jedn. i nejednadžbe        

8

 

 

8

5.  Planimetrija

15

 

 

15

6.  Potencije i polinomi

15

 

 

15

7.  Realni brojevi

7

 

 

7

8.  Graf linearne funkcije

6

 

 

6

9.  Kompleksni brojevi

 

7

 

7

10  Kvadratna jednadžba

 

7

 

7

11. Mjerne jedinice

 

6

 

6

12. Poliedri i rotacijska tijela

 

15

 

15

13. Proporcionalnost i primjene

 

 

9

9

14. Postotni, promilni i kamatni račun

 

 

8

8

15. Izračunavanje plaće

 

 

9

9

16. Kalkulacija cijene

 

 

6

6

Ukupno

70

105

128

303

 

 


Razred: PRVI

 

Sadržaj programa:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Prirodni  brojevi 

Usvojiti pojam skupa N,

kriterije i svojstva djeljivosti, određivanje najvećeg zajedničkog  djelitelja i najmanjeg  zajedničkog višekratnika

Skup N, svojstva

Računske operacije i svojstva

Pojam djeljivosti

Najveći zajednički djelitelj

Najmanji zajednički višekratnik

2. Cijeli brojevi

Usvojiti pojam skupa Z, računanje s predznacima,

računanje sa zagradama

Skup Z, svojstva

Računske operacije i svojstva

Računanje sa zagradama

3. Racionalni brojevi

Usvojiti pojam skupa Q,

računanje s razlomcima

Znati decimalni zapis racionalnog broja, računati s decimalnim brojevima uz uporabu kalkulatora

Skup Q, svojstva

Računske operacije i svojstva

Decimalni zapis rac. broja

Računanje s decimalnim brojevima

Smještanje rac. brojeva na pravac

 

4. Linearne jednadžbe i nejednadžbe

Naučiti rješavati linearne jednadžbe i nejednadžbe

Znati iz formule izračunati jednu nepoznatu veličinu ako su zadane ostale

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom

Linearne nejednadžbe s jednom nepoznanicom

Problem s jednom nepoznanicom

Linearni sustavi s dvije nepoznanice

 

 

5. Planimetrija

Razlikovati geometrijske likove i znati izračunati opseg i površinu lika koristeći formule za opseg i površinu trokuta, kruga,

kvadrata i pravokutnika 

Ovladati mjernim jedinicama za duljinu i površinu

Trokut, vrste trokuta

Površina i opseg trokuta

Krug i kružnica

Četverokut

Opseg i površina četverokuta

6. Potencije i polinomi

Usvojiti pojmove: potencija, baza, eksponent

Naučiti računske operacije  s potencijama

Usvojiti pojam polinoma

Naučiti računske operacije s polinomima

Naučiti kvadrirati zbroj i razliku

Znati primijeniti formulu za  razliku kvadrata

Usvojiti pojam algebarskog razlomka

Znati riješiti jednostavnije primjere računanja s algebarskim razlomcima

 

Pojam potencije s cijelim eksponentom

Operacije s potencijama

Pojam polinoma

Računske operacije s polinomima

Kvadrat binoma

Razlika kvadrata

Rastavljanje na faktore

Algebarski razlomci

 

7. Realni brojevi

Shvatiti pojam irac. broja

i ukupnost realnih brojeva

Usvojiti smještaj realnih brojeva na pravac

Svladati računske operacije s drugim korijenom

Znati zaokružiti dec. broj na željeni broj decimala

Snalaziti se u koord. sustavu na pravcu i u ravnini  

Usvojiti formule za udaljenost točaka u ravnini

i za polovište dužine

 

Drugi korijen

Pojam iracionalnih brojeva

Skup R

Koordinatni sustav na pravcu

Računske operacije  s drugim korijenom

Racionalizacija nazivnika

Koordinatni sustav u ravnini

Udaljenost točaka u ravnini

Polovište dužine

 

8. Graf linearne funkcije

Znati nacrtati graf linearne funkcije

Razlikovati rastuće i padajuće linearne funkcije Problem s jednom nepoznanicom moći grafički predočiti

Graf linearne funkcije

Rastuće i padajuće linearne funkcije

Nul točke

Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi

 

 

 


Razred: DRUGI

 

Sadržaj programa:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1.  Skup kompleksnih brojeva

Shvatiti potrebu proširivanja skupa R

Razlikovati drugi korijen pozitivnog i  negativnog broja

Znati osnovne računske operacije s kompleksnim brojevima

Razumjeti pojam apsolutne vrijednosti kompleksnog broja 

Kvadr. jednadžba x = -1

Skup C, svojstva

Računske operacije

Apsolutna vrijednost kompleksnog broja

 

 

 

 

 

 

 

2. Kvadratna jednadžba

 

Znati riješiti jednostavne kvadratne jednadžbe

Razlikovati prirodu rješenja kvadratne jednadžbe ovisno o diskriminanti

Nepotpuna kvadratna jednadžba

Rješenja kvadratne jednadžbe ax +bx+c=o

Diskriminanta kvadratne jednadžbe

3. Mjerne jedinice

Znati  računati s pomoću kalkulatora i razumjeti eksponencijalan zapis broja

Uspješno koristiti  odgovarajuće mjerne jedinice i s pomoću tablica

pretvarati, razumijeti i koristiti mjerne jedinice  koje nisu često u upotrebi

Potencije baze 10

Eksponencijalni zapis realnog broja

Preračunavanje mjera (prefiksi i značenja)

Metrički sustav mjera

(mjere za duljinu, površinu, volumen i masu)

Osnovne jedinice angloameričkog sustava mjera i tablice za pretvorbu

Mjere za vrijeme

4. Poliedri i rotacijska tijela

Razlikovati geometrijska tijela

Razumjeti pojam oplošja i volumena

Znati izračunati oplošje i volumen tijela prema formulama

Znati koristiti pojmove oplošja i volumena  u  praktičnim problemima

iz struke (računanje potrebnog materijala, obujma itd.)

Kocka

Kvadar

Prizme

Piramide

Valjak

Stožac

Kugla

 

 

Razred: TREĆI

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Proporcionalnost i primjene

Znati izračunati nepoznati član razmjera

(usporedba s razlomcima!)

S pomoću pravila trojnog

znati riješiti praktične probleme ( npr. tečajna lista , potreban broj sati ili radnika za određeni posao itd.)

S pomoću aritmetičke sredine znati izračunati  prosječne vrijednosti ( npr. očekivani promet na temelju proteklog razdoblja, prosječnu potrošnju  na temelju podataka iz prijašnjih razdoblja itd.)

Račun diobe uz jednostavan postupak omogućava  podjelu određenih sredstava ili vremena prema unaprijed određenim kriterijima na potreban broj dijelova

S pomoću računa smjese znati odrediti omjere miješanja da bismo dobili

željeno svojstvo smjese

 

Omjeri i razmjeri

Upravo i obrnuto razmjerne veličine

Grafički prikaz upravo i obrnuto razmjernih veličina

Aritmetička sredina

Pravilo trojno - jednostavno i složeno

Račun diobe - jednostavan i složeni

Račun smjese - jednostavan i složeni

                                                                                                                                                             

 

2. Postotni, promilni i kamatni račun

Razumjeti pojam postotka

Znati izračunati postotak s pomoću kalkulatora bez obzira na osnovnu vrijednost

Prepoznati i razlikovati  postotni račun više i

 niže 100

Znati izračunati mjesečnu obvezu PDV-a

Znati  ispravno koristiti formule za promilni i kamatni račun

 

Pojam postotka

Osnovni postotni račun

Postotni račun više 100

Postotni račun niže 100

Primjena na obračun

PDV-a

Promilni račun

Jednostavni kamatni račun

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

3. Izračunavanje plaće

Znati razliku između bruto i netto plaće

S pomoću tablica znati izračunavati neoporezivi dio plaće

S pomoću formulara i formula znati napraviti isplatnu listu

Osnovni pojmovi vezani uz plaću (bruto i neto plaća, doprinosi, porez, prirez)

Doprinosi iz plaće i na plaću

Neoporezivi dio plaće

Porezna osnovica

Porezne stope

Tablica prireza po gradovima

Neto plaća

4. Kalkulacija cijene

Treba znati izračunati svaki element kalkulacije

Znati napraviti promjene cijena, popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacije

Osnovni pojmovi vezani uz cijenu (nabavna cijena, rabat, marža, porez – PDV,

prodajna cijena)

Porez, povrat poreza

Izrada kalkulacije

 


Literatura: 

 

Za prvi razred:

 

                        Boško Jagodić, Milivoj  Miliša, Udžbenik za prvi razred

                                   industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb

                        Sanja Varošanec, Udžbenik i zbirka zadataka za prvi razred

                                    trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb

                       

Za drugi razred:

 

                        Ivan Mrkonjić, Josip Ujević, Udžbenik i zbirka zadataka za drugi 

                                  razred industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb

                                   (poglavlja 1, 2, 7 i 8.1)

                       

Za treći razred:

 

                        Najveći dio gradiva moguće je koristiti se vježbenicom:

Vesna Erceg: Metode gospodarskog računa, vježbenica za

srednje škole, Element, Zagreb

 

        Ne postoji adekvatan udžbenik za drugi i treći razred ovog  programa. Moguće je koristiti dijelove i nekih drugih udžbenika matematike, te članke i tablice računovodstvenih časopisa npr. RRIF ili RIF.

      

 

Obveze učenika: 

 

               U drugom i trećem razredu u sklopu predmeta matematika u struci učenici bi trebali samostalno izraditi seminarske radove. Npr. u drugom razredu napraviti troškovnik uređenja poslovnog prostora ako su dane dimenzije prostora i potreban materijal po mjernim  jedinicama te cijena rada po jedinici vremena, tumačenje rezultata poslovanja prikazanih grafički, itd.

 

               U trećem razredu teme seminara mogu biti: isplatna lista za 3 radnika s različitim bruto plaćama, različitim mjestima stanovanja i različitim poreznim olakšicama, obračun PDV-a za određeno vremensko razdoblje uzimajući u obzir naplaćeno i plaćeno, izrada kalkulacije na temelju nabavnih cijena i zadane marže i rabata ili izrada kalkulacije na temelju zadane prodajne cijene i zadane nabavne cijene itd.


C - IZBORNI DIO PROGRAMA

 

6. 6.  Nastavni predmet:  TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

(izborna nastava)

 

 

Razred 1., 2. i 3.

 

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

 

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1 (35)

1 (35)

1 (32)

3 (102)

 

 

 

CILJ:

 

            Razvijanje zdravstvene kulture učenika radi čuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline; podmirenje biopsihosocijalnih potreba za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja čovjekovih potreba kojima se povećavaju stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.

 

 

ZADACI:

 

Nastaviti s utjecajem vježbanja na razvoj morgološkog statusa učenica, a posebno na proporcionalan razvoj mišićnog i potkožnog masnog tkiva, utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđnih mišića, razvijati aerobne sposobnosti učenica (grudi i dijafragmalno disanje), privikavati učenice na adekvatno vježbanje i za vrijeme mjesečnih ciklusa, upoznati učenike sa zakonitostima rasta i razvoja, utjecati na razvoj mišićnih skupina relevantnih za biološku funkciju žene, utjecati na sadržajnije korištenje slobodnog vremena učenika, prihvatiti vježbanje kao prevenciju protiv pojave adipoznosti (celulita)…

 


Razred: PRVI

 

Sadržaj programa:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Upoznati učenike s pravilima ponašanja u dvorani za TZK,  pravilnom terminologijom koju trebaju koristiti na nastavi TZK, podsjetiti ih na čuvanje školske imovine, njegovanje higijenskih navika.

Vježbama za zagrijavanje i aerobikom podići opće i radne sposobnosti organizma, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva, smanjiti potkožno masno, a povećati mišićno tkivo, utjecati na jačanje, istezanje i labavljenje mišića, na fleksibilnost i povećanje pokretljivosti zglobova, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na razvoj koordinacije, pokretljivosti, snage; pozitivan utjecaj vježbanja na cjelokupnu ličnost.

U igraonici igrom: pobuđivanje natjecateljskog duha, poštovanje pravila igre, sportsko priznanje poraza i radovanje pobjedi.

- Uvodni sat, terminologija u TZK

- Opće pripremne vježbe

- Aerobik

- Igre

 

Provjeriti usvojena motorička znanja i informacije, pobuditi zadovoljstvo i veselje, zatomiti negativne emocije (svadljivost, pesimizam), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa.

- Inicijalno i finalno provjeravanje

- Zaključivanje ocjena

Atletika

Trčanjem podići opće i radne sposobnosti organizma, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog tkiva: smanjiti potkožno, masno tkivo i povećati mišićno, razvoj aerobnog kapaciteta, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost.

- Ciklično kretanje različitim tempom do 8 min.

- Tehnika visokog starta

 

 

Skokovi

Usvajanje pravilne tehnike izvođenja skoka, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja atletike, utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa, na snagu leđnih mišića, razvoj eksplozivne snage, koordinacije pokreta, razvoj spretnosti i pokretljivosti, ravnoteže tijela.

- Skok uvis prekoračnom tehnikom (škare)

Bacanja

Usvajanje pravilne tehnike izvođenja bacanja, stjecanje znanja iz atletike, razvoj koordinacije i skladnosti pokreta.

- Bacanje (kugle) O´Brienovom leđnom tehnikom

Preskoci

Usvojiti pravilnu tehniku izvođenja elementa, steći znanja, vještine i sposobnosti, jačati skeletnu muskulaturu, razvijati eksplozivnu snagu (odraz s daske), koordinaciju rada ruku i nogu, veznu spretnost; pobuđivanje hrabrosti i razbijanje straha

- Naskok zgrčno na šved. sanduk, saskok uvinućem

Upori, visovi, ravnotežni položaji

Razviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje pokreta, stjecanja znanja, vještina i sposobnosti iz sportske i ritmičke gimnastike, razviti koordinaciju, fleksibilnost, spretnost i preciznost (vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi), repetitivnu i statičnu snagu (zgibovi i izdržaji), razvoj pokretljivosti tijela, održavanje ravnoteže (stojevi, premeti); razvoj discipline, upornosti i ustrajnosti učenika, pobuđivanje zadovoljstva i hrabrosti, kolektivnosti, suradnje, prijateljstva, međusobno pomaganje (asistiranje), izgrađivanje međuljudskih odnosa.

- Kolut naprijed do upora klečećeg zanožno

- Kolut nazad do upora sjedećeg raznožno

- Stav na rukama

- Stav na rukama i kolut naprijed

- Kolut nazad do stava na rukama

- Premet strance

- Tri povezana premeta strance

- Vježba na parteru

- Vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi i na švedskim ljestvama

- Zgibovi na zidnoj preči

Poskoci i skokovi

Razviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje elemenata gimnastike, razvoj gracioznosti, koordinacije pokreta, osjećaja za ritam.

- Dječji poskoci prema naprijed i nazad

- Škarice naprijed - nazad

- Mačji skok

Plesne strukture

Razviti osjećaj za ritam, suptilnost, koordinaciju pokreta, pobuđivanje veselja, prijateljstva, suradnje, međusobno usklađivanje i pomaganje (ples u parovima ili kolu), zatomljivanje negativnih emocija (svadljivosti, depresije, pesimizma), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost i na podizanje opće kulture učenika, stvaranje ugodne atmosfere na satu (uz glazbu)

- Polka

- Kolo Staro sito i korito

- Kolo Kruške, jabuke, šljive

- Dvokorak

Borilačke strukture

Usvojiti znanja, vještine i sposobnosti branjenja od napadača, usvajanje pravilne tehnike obaranja i njezinu praktičnu primjenu, razvoj motivacije za borilačke sportove, pobuđivanje zadovoljstva i veselja, hrabrosti.

- Samoobrana od čupanja za kosu

- Samoobrana od gušenja objema rukama

 

Za mušku populaciju predviđeni su i sljedeći sadržaji u prvom, drugom i trećem razredu.

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Stimulirati rast i razvoj, jačanje

(s pomoću bućica) mišića ruku i ramenog pojasa, trbušne i leđne muskulature, te mišića nogu; razvoj preciznosti (stolni tenis, dodavanje lopte...), spretnosti, pokretljivosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, podizanje radne sposobnosti organizma.

Izdržaji i zgibovi na zidnoj preči

Vježbe za razvoj snage s bućicama od 1 i 2 kg.

Stolni tenis

Dodavanje lopte glavom u sjedećem položaju

(u parovima)

Nogomet

Košarka ili drugi sportovi

prema mogućnostima škole

 


Razred: DRUGI

 

Sadržaj programa:

 

 

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Podsjetiti učenike na pravila ponašanja u dvorani za TZK, na pravilnu terminologiju koju trebaju koristiti na nastavi TZK, podsjetiti ih na čuvanje školske imovine, njegovanje higijenskih navika.

Opće pripremnim vježbama i aerobikom podići opće i radne sposobnosti organizma za ostale dijelove sata, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva, smanjiti potkožno masno, a povećati mišićno tkivo, utjecati na jačanje, istezanje i labavljenje mišića, na povećanje pokretljivosti i fleksibilnosti zglobova, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na razvoj koordinacije, pokretljivosti, snage; pozitivan utjecaj vježbanja na cjelokupnu ličnost.

Na poligonu: razvoj brzine, spretnosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, poštovanje pravila, sportsko priznanje poraza i radovanje pobjedi.

Uvodni sat, terminologija u TZK

- Opće pripremne vježbe

- Aerobik

- Poligon

 

Provjeriti usvojena motorička znanja i informacije, pobuditi zadovoljstvo i veselje, zatomiti negativne emocije (svadljivost, pesimizam), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa.

- Inicijalno i finalno provjeravanje

- Zaključivanje ocjena

Atletika

Podići opću i radnu sposobnost organizma, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva: smanjiti potkožno  masno, a povećati mišićno tkivo, razvoj aerobnog kapaciteta, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost, razvoj statične i eksplozivne snage pri niskom startu.

- Ciklično kretanje različitim tempom do 10 min.

- Tehnika niskog starta

 

Skokovi

Usvajanje pravilne tehnike izvođenja skokova, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja atletike, utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa.

- Skok udalj s mjesta

- Skok uvis opkoračnom tehnikom (stradle)

Preskoci

Usvajanje pravilne tehnike izvođenja elementa, stjecanje znanja, vještine i sposobnosti, jačanje muskulature, razvoj eksplozivne snage i koordinacije pokreta, održavanje ravnoteže, u fazi leta preko sanduka, razvoj spretnosti; pobuđivanje hrabrosti i razbijanje straha.

- Odbočka

Upori, visovi, ravnotežni položaji

Razvijanje smisla za lijepo, skladno i pravilno izvođenje pokreta, stjecanja znanja, vještina i sposobnosti iz sportske i ritmičke gimnastike, razviti koordinaciju, fleksibilnost, spretnost i preciznost (vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi), regetitivne i statične snage (zgibovi i izdržaji), razvoj pokretljivosti tijela, održavanje ravnoteže (stojevi, premeti); razvoj discipline, upornosti i ustrajnosti učenika, pobuđivanje zadovoljstva i hrabrosti, kolektivnosti,

suradnje, prijateljstva, međusobno pomaganje (asistiranje), izgrađivanje međuljudskih odnosa.

- Kolut naprijed bez oslonca

- Dva povezana koluta nazad

- Stav na glavi

- Stav na rukama i kolut naprijed

 

- Kolut nazad do stava na rukama

- Vježbe na gredi

- Tri povezana premeta strance

- Vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi i  na švedskim ljestvama

- Zgibovi na zidnoj preči

Poskoci i skokovi

Razviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje elemenata gimnastike, razvoj gracioznosti, koordinacije pokreta, osjećaja za ritam.

- Daleko – visoki skok

- Poskok s prednoženjem i zanoženjem

 

Plesne strukture

Razviti osjećaj za ritam, suptilnost, koordinaciju pokreta, pobuđivanje veselja, prijateljstva, suradnje, međusobno usklađivanje i pomaganje (ples u parovima ili kolu), zatomljivanje negativnih emocija (svadljivost, depresija, pesimizam), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost i na podizanje opće kulture učenika, stvaranje ugodne atmosfere na satu (uz glazbu).

- Kolo Kalendare

 - Bečki valcer u  parovima

  (valcer korak)

 

Borilačke strukture

Usvojiti vještine i sposobnosti zvanja, usvojiti znanje iz područja gušenja odnosno praktičnu primjenu u iznenadnoj situaciji u životu, razvoj motivacije za borilačke sportove, pobuđivanje zadovoljstva i veselja, hrabrosti.

- Elementarni oblici hrvanje ukoštac

- Gušenje: sjedeći na trupu

 

 

Za mušku populaciju predviđeni su i sljedeći sadržaji u prvom, drugom i trećem razredu.

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Stimulirati rast i razvoj, jačanje (s pomoću bućica) mišića ruku i ramenog pojasa, trbušne i leđne muskulature, te mišića nogu; razvoj preciznosti (stolni tenis, dodavanje lopte...), spretnosti, pokretljivosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, podizanje radne sposobnosti organizma.

Izdržaji i zgibovi na zidnoj preči

Vježbe za razvoj snage s bućicama od 1 i 2 kg.

Stolni tenis

Dodavanje lopte glavom u sjedećem položaju (u parovima)

Nogomet

Košarka ili drugi sportovi

prema mogućnostima škole

 

 

 

 


Razred: TREĆI

 

Sadržaj programa:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Podsjetiti učenike na pravila ponašanja u dvorani za TZK, na pravilnu terminologiju koju trebaju koristiti na nastavi TZK, podsjetiti ih na čuvanje školske imovine, njegovanje higijenskih navika.

Opće pripremnim vježbama i aerobikom podići opće i radne sposobnosti organizma za ostale dijelove sata, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva. Smanjiti potkožno masno, a povećati mišićno tkivo, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava; utjecati na jačanje, istezanje i labavljenje mišića, na povećanje pokretljivosti i fleksibilnosti zglobova, jačati skeletnu muskulaturu, utjecaj na razvoj koordinacije, pokretljivosti, snage, pozitivan utjecaj vježbanja na cjelokupnu ličnost.

U igrama i na poligonu: razvoj brzine, spretnosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, poštovanje pravila igre, sportsko priznanje poraza i radovanje pobjedi.

- Uvodni sat, terminologija u TZK

- Opće pripremne vježbe

- Aerobik

- Igre

- Poligon

 

Provjeriti usvojena motorička znanja i informacije, pobuditi zadovoljstvo i radost, zatomiti negativne emocije (svadljivost, pesimizam), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa

- Inicijalno i finalno provjeravanje

- Zaključivanje ocjena

Atletika

Trčanjem podići opću i radnu sposobnost, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva: smanjiti potkožno, masno tkivo, a povećati mišićno tkivo, razvoj aerobnog kapaciteta, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost, u štafeti: razviti spretnost i preciznost, usklađenost para, koordinaciju pokreta ruku i nogu.

- Ciklično kretanje različitim tempom do 12 min.

- Tehnika primopredaje štafetne palice

 

Skokovi

Usvajanje pravilne tehnike izvođenja skoka, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja atletike, utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa, na snagu leđnih mišića, razvoj eksplozivne snage (posebno snage nogu!), razvoj  koordinacije pokreta, razvoj spretnosti i pokretljivosti, ravnoteže tijela.

- Skok udalj sa zaletom

- Skok uvis fosberyflop tehnikom

Preskoci

Usvajanje  pravilne tehnike izvođenja elementa, stjecanje znanja, vještine i sposobnosti, jačanje skeletne muskulature, razvoj eksplozivne snage i koordinacije pokreta, održavanje ravnoteže u fazi lijeta, razvoj spretnosti, pobuđivanje hrabrosti i razbijanje straha.

- Zgrčka

Upori, visovi, ravnotežni položaji

Razviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje pokreta, stjecanja znanja, vještina i sposobnosti iz sportske i ritmičke gimnastike, razviti koordinaciju, fleksibilnost, spretnost i preciznost (vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi), razviti repetitivnu i statičnu snagu (zgibovi i izdržaji), razvoj pokretljivosti tijela, održavanje ravnoteže (stojevi,

premeti, kolutovi); razvoj discipline, upornosti i ustrajnosti učenika, pobuđivanje zadovoljstva i hrabrosti, kolektivnosti, suradnje, prijateljstva, međusobno pomaganje (asistiranje), izgrađivanje međuljudskih odnosa.

- Kolut naprijed bez oslonca na rukama i kolut nazad

- Stav na rukama i kolut naprijed, kolut nazad do stava na rukama

- Premet strance nečujno i udesno

  Premet naprijed

- Most zaklonom

- Vježba na parteru i gredi

- Vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi i na švedskim ljestvama

- Zgibovi na zidnoj preči

Poskoci i skokovi

Razviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje elemenata gimnastike, razvoj gracioznosti, koordinacije pokreta, osjećaja za ritam.

- Jelenji skok

- Kadet

Plesne strukture

Razviti osjećaj za ritam, suptilnost, koordinaciju pokreta, pobuđivanje veselja, prijateljstva, suradnje, međusobno usklađivanje i pomaganje, zatomljivanje negativnih emocija

(svadljivosti, depresije, pesimizma), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost i na podizanje opće kulture učenika, stvaranje ugodne atmosfere na satu (uz glazbu).

- Bečki valcer u parovima

 

 

 

Za mušku populaciju predviđeni su i sljedeći sadržaji u prvom, drugom i trećem razredu.

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Stimulirati rast i razvoj, jačanje (s pomoću bućica) mišića ruku i ramenog pojasa, trbušne i leđne muskulature, te mišića nogu; razvoj preciznosti (stolni tenis, dodavanje lopte...), spretnosti, pokretljivosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, podizanje radne sposobnosti organizma.

Izdržaji i zgibovi na zidnoj preči

Vježbe za razvoj snage s bućicama

od 1 i 2 kg.

Stolni tenis

Dodavanje lopte glavom u sjedećem položaju (u parovima)

Nogomet

Košarka ili drugi sportovi

prema mogućnostima škole

 

 


METODIČKE NAPOMENE:

 

Nastavne metode:         metoda usmenog izlaganja

                                    metoda demonstracije

                                    metoda postavljanja i rješavanja

                                    metodičkih zadataka.

 

Metoda učenja i vježbanja

 

(Oblici rada: Križni, frontalni, grupni, paralelno-odjeljenski, izmjenično-odjeljenski i rad u parovima).

 

 

OBVEZE UČENIKA:

 

Poštovati i pridržavati se pravila ponašanja u dvorani TZK, čuvati školsku imovinu, primjenjivati higijenske navike, redovito vježbati i njegovati korektne odnose prema nastavnicima i dr. učenicima.

 

 

LITERATURA: 

S. Ben i N. Špehar: Fit form

                                     J. Pulja: Yoga

                                     Šnajder, Milanović: Atletika

                                     Ivančević: Ritmičko sportska gimnastika

                                     Findak: Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi

                                     Videokaseta: Aerobik Cindy Crawford (br. 1 i br. 2)