Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje frizer

NN 136/2003 (28.8.2003.), Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje frizer

Ministarstvo prosvjete i športa i
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo

 

2008

 

 

Na temelju članka 8. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine, br. 69/03. – pročišćeni tekst), članka 44. stavka 4. i 5. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 49/03. – pročišćeni tekst), članka 3. Sporazuma o suradnji Ministarstva prosvjete i športa i Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo od 21. siječnja 2003. i uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore, ministar prosvjete i športa i ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo donijeli su

 

NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM

ZA ZANIMANJE FRIZER

 

 

UVOD

Odgojno obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnoga dijela i strukovnoga dijela (program naukovanja).

            Sadržaji općeobrazovnoga dijela utvrđeni su Odlukom ministra prosvjete i kulture o usvajanju nastavnih planova i programa srednjih škola te minimuma zajedničkih općih sadržaja strukovnih i umjetničkih škola (KLASA: 602-03/91-01-114, UR. BROJ: 532-08/91-01 od 20. lipnja  1991. i  Odlukom ministra prosvjete i športa o izmjenama i dopunama zajedničkog i izbornog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje stručne spreme, KLASA:  602-03/96-01/1170, UR. BROJ: 532-03/1-96-1 od 25. lipnja 1996.).

            Sadržaji strukovnog dijela temelje se na odredbama Zakona o srednjem školstvu (NN 19/92, 27/93, 50/95, 59/01 i 114/01) i Zakona o obrtu (NN 77/93, 90/96 i 64/01). Strukovni sadržaji su stručno-teorijski dio (obvezni i izborni) i praktični dio.

            Sastavnice strukovnog dijela odgojno-obrazovnog programa za zanimanja u obrtništvu (programa naukovanja) su:

 1. Osnovna obilježja
 2. Nastavni plan
 3. Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća
 4. Potrebna stručna sprema nastavnika
 5. Uvjeti izvođenja programa
 6. Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima
 7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit

 

1. Osnovna obilježja

Osnovna obilježja svakoga odgojno-obrazovnoga programa su:

-         naziv obrazovnoga programa/zanimanja

-         cilj i zadatci programa

-         trajanje obrazovanja

-         uvjeti za upis.

 

2. Nastavni plan

Nastavi plan sadrži popis  predmeta općeobrazovnoga i strukovnoga dijela programa s naznačenim brojem sati u tjednu i godini za svaki razred.

 

3. Obvezni načini provjeravanja znanja i umijeća

Tablično se navode za svaki predmet iz strukovnoga dijela obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća.

 


4. Potrebna stručna sprema nastavnika

            Tablično se navode za svaki predmet iz stručnoga dijela potrebna stručna sprema nastavnika (profesora, stručnog učitelja i suradnika u nastavi). 

 

5. Uvjeti izvođenja programa

- podaci za rad u skupinama učenika (tablično se navode za svaki stručno-teorijski predmet s praktičnim/laboratorijskim vježbama broj sati vježbi, realizator i najveći broj učenika u skupini)

- minimalni materijalni uvjeti za izvođenje nastave pojedinih nastavnih predmeta (tablični prikaz prostora, opreme i predmeta kojima je prostor i oprema namijenjena).

 

6. Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima

-         naziv predmeta

-         razred

-         tjedni i godišnji fond sati s naznakom obveznog broja sati praktičnih/laboratorijskih vježbi

-         cilj nastavnoga predmeta

-         zadatci nastavnoga predmeta

-         sadržaj nastavnoga predmeta podijeljen na nastavne cjeline i s naznačenim očekivanim rezultatima (znanjima i umijećima) i sadržajima kojima se ta znanja i umijeća stječu

-         metodičke napomene za provedbu nastave

-         osnovne obveze učenika.

 

7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit

Navode se po predmetima cilj, osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera, znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.

 

 


1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOG PROGRAMA

 

 

Naziv obrazovnog programa:

 

- frizer

 

Cilj obrazovanja:

 

     Uz opće ciljeve treba učenike osposobiti za djelotvorno, stručno i kreativno obavljanje poslova u sklopu frizerskog zanimanja i pripremiti ih za cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje u struci.

 

Zadaće obrazovanja:

-     poznavati sigurnu i pravilnu uporabu sredstava za rad te ovladati pravilima zaštite na radu, poštovati sigurnosne propise i razvijati ekološku svijest

-     naučiti obavljati poslove uređenja i oblikovanja kose, lica i ruku u žena i muškaraca

-     naučiti uspješno komunicirati s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima

-     poznavati sastav preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete i primjene

-     steći primjereno znanje nabave kvalitetnih frizerskih preparata i opreme za obavljanje poslova

-     osposobiti se za matematičko i tehničko rješavanje problema iz strukovnog  područja

-     svladavati osnove računalstva za osposobljavanje i samostalno korištenje stručnih programa

-     razvijati estetske kriterije i profesionalnu etiku

-     naučiti upotrebljavati raznu stručnu literaturu

-     razvijati samostalnost, ustrajnost, korektnost, inovativnost i odgovornost u radu.

 

Trajanje obrazovanja:

         

-     3 godine.

 

Uvjeti za upis:

         

    - završena osnovna škola i ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom, liječnička svjedodžba o nepostojanju kontraindikacija za zanimanje frizer.

 

Ograničenje upisa:

 

    - opća i posebna zdravstvena sposobnost.

 


2. NASTAVNI PLAN

 

A)    Obvezni općeobrazovni  dio programa

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj

sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno (A)

9

315

9

315

7

224

854

 

B)  Stručno – teorijski dio programa

B 1) obvezni:

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni

broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Tehnologija frizerstva

1

35

2

70

2

64

169

Poznavanje materijala

1

35

1

35

2

64

134

Dermatologija

-

-

-

-

1

32

 32

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Računalstvo

2

70

-

-

-

-

 70

Zdravstveni odgoj

-

-

1

35

-

-

 35

Psihologija komunikacije

1

35

1

35

-

-

 70

Estetika i umjetnost

-

-

-

-

1

32

 32

Ukupno (B1)

7

245

6

210

7

224

679

 

B2) Izborni:

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Nauka o čovjeku

1

35

-

35

-

-

35

Ekologija

1

35

-

-

-

-

35

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Matematika u struci

-

-

1

35

1

32

67

Manikiranje

-

-

1

35

-

-

35

Ljekovito bilje

-

-

1

35

-

-

35

Vlasuljarstvo

-

-

-

-

1

32

32

Dekorativna kozmetika

-

-

-

-

1

32

32

Tradicijske frizure

-

-

-

-

1

32

32

Ukupno (B2)

1

35

2

70

3

96

201

Opće obrazovni i stručno-teorijski predmeti ostvaruju se u 1. i 2. razredu u 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu u 32 nastavna tjedna. Izborni predmeti biraju se prema kadrovskim i materijalnim uvjetima škole te interesima učenika, obvezno u prvom razredu jedan, u drugom razredu po dva, a u trećem razredu po tri od predloženih izbornih predmeta.

C) Praktični dio programa

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

C l – Tehnološke vježbe

-

35

-

70

-

64

169

C 2 - Praktična nastava u

 školi (maks).

-

325

-

200

-

96

621

C 3 - Praktična nastava u

radnom procesu (min.)

-

540

-

630

-

640

1810

Ukupno (C)

-

900

-

900

 

800

2600

 

             Praktična nastava u školi raspoređuje se u 1. i 2. razredu na 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu na 32 nastavna tjedna. U okvirnom programu naveden je maksimalan broj sati praktične nastave u školi i minimalni broj sati praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika).

             Ako škole prema svojim izvedbenim programima ostvaruju manje sati praktične nastave u školi, razliku trebaju nadoknaditi u praktičnoj nastavi u radnom procesu tj. ukupno treba imati 900 sati u prvom, 900 sati u drugom i 800 sati u trećem razredu.

            Praktična nastava u radnom procesu (kod obrtnika) raspoređuje se na 40 tjedana.

            Učenici 1. razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika) trebaju obaviti min. 35-70 sati praktične nastave u školi da upoznaju osnove struke i polože ispit iz zaštite na radu.

   D) Ukupno nastave:

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

A) Obvezni općeobrazovni dio

9

315

9

315

7

224

854

B1) Stručno-teorijski dio - obavezni

7

245

6

210

7

224

714

B2) Stručno-teorijski dio - izborni

1

35

2

70

3

96

166

C) Praktični dio programa s tehnološkim vježbama

 

900

 

900

 

800

2600

Ukupno (A+B1+B2+C)

17

1495

17

1495

17

1344

4334

 


3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

 

Predmeti strukovnog dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Tehnologija frizerstva

usmeno, pismeno, praktičan rad u praktikumu

Poznavanje materijala

usmeno, pismeno, laboratorijske vježbe

Dermatologija

usmeno i pismeno

Matematika u struci

usmeno i pismeno

Računalstvo

praktičan rad na računalu, usmeno

Zdravstveni odgoj

usmeno i pismeno

Psihologija komunikacije

usmeno i pismeno, praktično-radionice

Estetika i umjetnost

usmeno, pismeno i crtanje

Izborni predmet (stručni)

usmeno, pismeno i praktičan rad u školskom praktikumu

Praktična nastava u školi

praktičan rad u školskom praktikumu, usmeno

Praktična nastava u radnom procesu

praktičan rad u frizerskom salonu

Tehnološke vježbe

usmeno, pismeno, laboratorijske vježbe i praktičan rad u školskom praktikumu

 


4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnog dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Poznavanje materijala

profesor ili dipl. ing.

profesor kemije, dipl. ing. kemije, dipl. ing. kemijske tehnologije i profesor kemije i biologije

Tehnologija frizerstva

profesor ili dipl. ing.

  *stručni učitelj

visokoškolsko obrazovanje iz područja kemije i biologije s položenim ispitom za frizera, frizer s položenim majstorskim ispitom i položenim pedagoško-psihološkim obrazovanjem

Matematika u struci

profesor ili dipl. ing.

visokoškolsko obrazovanje iz područja matematike

Računalstvo

profesor ili dipl. ing.

visokoškolsko obrazovanje iz informatike, elektrotehnike, politehnike i PTO-a

(informatika, elektrotehnika)

Psihologija komunikacije

profesor ili dipl. psiholog,

komunikolog

visokoškolsko obrazovanje iz područja psihologije ili komunikologije

Dermatologija

dr. medicine ili prof. biologije

visokoškolsko obrazovanje iz područja medicine ili biologije

Zdravstveni odgoj

profesor ili dipl. ing. biologije ili dr. medicine, profesor tjelesne i zdravstvene kulture

visokoškolsko obrazovanje  iz područja biologije ili medicine,

visokoškolsko obrazovanje iz područja tjelesne i zdrastvene kulture

Estetika i umjetnost

profesor

profesor povijesti umjetnosti ili likovne kulture

Izborna nastava (stručni predmeti)

profesor, stručni učitelj,

suradnik u nastavi

visokoškolsko obrazovanje, majstor kozmetičar ili majstor frizer s položenim ispitom za vizažista i pedagoško-psihološkim obrazovanjem, frizer, kozmetičar

Tehnološke vježbe

profesor ili dipl. ing. i

stručni učitelj, suradnik u nastavi

visokoškolsko obrazovanje iz područja kemije i majstor frizer ili frizer s majstorskim statusom i položenim pedagoško psihološkim obrazovanjem, frizer, kozmetičar

Praktična nastava u školi

profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi

visoka stručna sprema, majstor frizer ili frizer s priznatim majstorskim statusom i s položenim pedagoško-psihološkom obrazovanjem, frizer, kozmetičar

Praktična nastava u radnom procesu

stručni učitelj

majstor frizer ili frizer s priznatim majstorskim statusom

 

* stručni učitelj zatečen na radnom mjestu nastavnika tehnologije frizerstva do donošenja ovog nastavnog plana i programa

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Minimalni standard

-     rad s učenicima u skupinama

-     dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje stručnih učitelja kao suradnika u nastavi

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati vježbi

Broj učenika u skupini

Računalstvo

1.

profesor

50

15

Tehnološke vježbe

1.

profesor

35

15

Praktična nastava u školi

1.

profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi

 

15

Poznavanje materijala

2.

profesor

17

15

Tehnologija frizerstva

2.

profesor

17

15

Tehnološke vježbe

2.

profesor, stručni učitelj

70

15

Praktična nastava u školi

2.

profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi

 

15

Poznavanje materijala

3.

profesor

16

15

Tehnologija frizerstva

3.

profesor

16

15

Tehnološke vježbe

3.

profesor, stručni učitelj

64

15

Praktična nastava u školi

3.

profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi

 

15

Izborna nastava (osim TZK i matematike u struci)

1., 2. i 3.

profesor, stručni učitelj

32

15

 

 

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Specijalizirana učionica -  praktikum

Kemijski laboratorij s osnovnim priborom i kemikalijama za izvođenje vježbi (min. 8 radnih mjesta).

Laboratorijska vaga, komplet utega, 8 plamenika, 8 stalaka i 15 kompleta pribora i staklenog posuđa (epruvete sa stalkom, čaše od 50, 100 i 250 ml, menzure od 100 0 250 ml, pipete od 10 i 25 ml, tronožac, glineni trokut, azbestnu mrežicu, žlicu, stakleni štapić, kapaljku, okruglu tikvicu, lijevak, satno staklo, porculansku zdjelicu, odmjerne tikvice od 100 i 250 ml, drvenu hvataljku, čepove, pH-papir, filtar-papir, škare i sl.

Osnovne kemikalije: kiseline, lužine, kemikalije za set pokusa, dest. vodu, etanol, metanal, propanon, masne kiseline, octena kiselina, tioglikolna kiselina, voćne kiseline i sl.

Poznavanje materijala

Računalska učionica

16 računala povezana u mrežu s mogućnošću pristupa Internetu, LCD projektor, crnobijeli i kolor-pisač, skener, digitalni foto-aparat, programska oprema za obradu teksta, stručni programi za frizere

Računalstvo

Kombinirani

frizersko-vlasuljarski praktikum

Opremljena osnovnim frizerskim i vlasuljarskim priborom, alatom i napravama (min. 15 radnih mjesta).

Osnovne naprave i pribor za vlasuljarstvo: 8 naprava za prepletanje kose, 8 kartača, 8 grebena, igle za šivanje i uvezivanje, konac za prepletanje i šivanje, kadice za pranje vlas. proizvoda, stalci i kalupi, pribadače, tekstilni materijali (vrpce i til), kosa i vlakna za uvezivanje. Preparati za pranje i njegu vlas. proizvoda.

Tehnologija frizerstva i praktična nastava u školi

Frizerski praktikum

Opremljen s 15 radnih mjesta, 5-6 aparata za pranje kose, 15 fenova, 6 haubi, 5 pokretnih kolica, sterilizatorom, infrazonom i osnovnim priborom i alatom (škarama za šišanje i efiliranje, aparatima za šišanje, aparatima za kovrčanje i glačanje kose, britvama, trimerima, češljevima, četkama, uvijačima za vodenu ondulaciju i HTO, kapama za HTO i pramenove, aplikatorima, iglama za izvlačenje pramenova, ogrtačima, ručnicima, zdjelicama, kistovima, bocama štrcaljkama, folijama za pramenove i sl.).

Osnovni preparati: preparati za pranje i njegu kose i vlasišta, preparati za HTO, boje, izbjeljivači, oksidansi različitih koncentracija i sl.

Kompjutor s programima za frizere, TV, video i kasete sa stručnim demonstracijama.

Modeli lutke za polaganje završnih ispita (min. 15 kom)

Tehnologija frizerstva i praktična nastava u školi

Dekorativna kozmetika i

tradicijske frizure

 

Preporuka: Praktičan rad u školi maksimalno provoditi na modelima lutkama.

6. NASTAVNI PROGRAM (KATALOG ZNANJA)

 

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11. lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.

 

6.1. Nastavni predmet:  tjelesna i zdravstvena kultura

 

ŠKOLE
strukovne-trogodišnje

BROJ SATI TZK

 

Razred

prvi

Razred

drugi

Razred

treći

PROGRAM

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 OSNOVNI PROGRAM

1

35

1

35

1

32

 IZBORNA NASTAVA

1

35

1

35

1

32

           

Cilj je razvijati biopsihosocijalne potrebe čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.

 

Zadaci:

·        razviti osobine, sposobnosti i motorička znanja te stvarati naviku bavljenja športom radi kvalitetne športske rekreacije,

·      stjecanje znanja o činiteljima koji uvjetuju nastanak bolesti i ozljeda,

·      razvijanje pravilnih stavova prema zdravlju i bolestima te poduzimanje mjera za čuvanje i promicanje zdravlja,

·      usvajanje motoričkih informacija za djelotvorno rješavanje potreba razvoja i rješavanja svakodnevnih motoričkih zadataka,

·      razvijanje radnih sposobnosti,

·      izgrađivanje humanih međuljudskih,

·      njegovanje higijenskih navika

·      teorijsko-praktično osposobljavanje za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog vježbanja kao dijela kulture življenja i to:

-         o utjecaju procesa tjelesnog vježbanja na ljudski organizam u cjelini i pojedine organske sustave,

-         o očuvanja zdravlja, načinu prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica prouzročenih obavljanjem određenog zanimanja,

-         o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja,

-         o načinu treniranja i natjecanja, posebice u športovima kojim su se pojačano bavili,

·        razvijati osjećaj za očuvanje prirode, kroz boravak u prirodi, putem ekoloških aktivnosti, športskih igara i zabave.

 

Posebne zadaće za učenike:

 

Razred :  PRVI                      

 • utjecati na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase
 • utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva
 • usklađivati nesrazmjer rasta srčanog mišića, mase tijela i krvožilnog sustava, što uvjetuje brzo umaranje i zahtijeva duži oporavak učenika
 • djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u neracionalnim načinima kretanja
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti

 

            Razred :  DRUGI                                                                                                      

 • nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase
 • utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti: gibljivosti, ravnoteže, preciznosti, brzine, eksplozivne snage, repetitivne snage i statičke snage
 • djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u naracionalnim načinima kretanja
 • usmjeravati učenike da individualno doziraju volumen opterećenja suzbijajući želju za postizavanjem motoričkih dostignuća koja nisu u sukladnosti s njihovim potencijalnim mogućnostima, uz izuzetak utjecaja na brzinu i koordinaciju
 • pomagati učenicima da svladaju krizu koja se manifestira u konfliktima između pojedinca i društva

 

            Razred :  TREĆI                                                                                                       

 • nastaviti s procesom utjecaja na razvoj morfološkog statusa učenika, posebice na povećanje snage ruku i ramenog pojasa
 • utjecati na daljnje razvijanje aerobnih i anaerobnih sposobnosti
 • utjecati na što učinkovitiji razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenika
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti
 • osposobiti učenike da mogu samostalno organizirati športske aktivnosti koje su u funkciji podizanja zdravlja, radnih sposobnosti i što sadržajnijeg korištenja slobodnog vremena.

 

Posebne zadaće za učenice:

 

Razred :  PRVI                                                                                                          

 • nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenica, a posebice na proporcionalan razmjer između mišićnog i potkožnog masnog tkiva
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža
 • privikavati učenice na odgovarajuće vježbanje i za vrijeme mjesečnog ciklusa, posebice učenice koje imaju smetnje (dismenoreja)
 • utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđne muskulature, što je uvjet za nesmetano razvijanje ostalih organskih sustava

 

Razred :  DRUGI

 • utjecati na daljnji razvoj aerobnih i anaerobnih sposobnosti
 • utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti

 

            Razred : TREĆI                                                                                                        

 • nastaviti s procesom potpomaganja harmoničnog razvoja morfološkog statusa učenica, posebice prevencijom protiv pojave adipoznosti (celulita)
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti, posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža
 • utjecati na daljnji razvoj aerobnih sposobnosti učenica postupnim organskim prilagođavanjem krvožilnog i dišnog sustava (grudno i dijafragmalno disanje)
 • utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti
 • usvajanje određenog fonda motoričkih informacija prijeko potrebnih za očuvanje zdravlja, njegovanje higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave prirodne sredine.

     

SPECIFIČNOSTI U ODNOSU NA IZBOR ZANIMANJA UČENIKA

S NAZNAKOM OSNOVNIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA

 

            Svaki rad, ovisno o vrsti zanimanja, radnom mjestu, vanjskim činiteljima i sl., djeluje na čovjeka tako da znači stanovitu opterećenost za pojedine dijelove organizma i organizam u cjelini.

            U pojmu opterećenje, podrazumijeva se odnos između nekog zahtjeva organizma i adaptacijskog kapaciteta za njegovo ostvarenje.

            Što je adaptacijski kapacitet funkcionalnih organskih sustava veći, to će neki stalan zahtjev stvarati manje opterećenje i suprotno. Opterećenje organizma nije samo rezultat djelovanja rada kao aktivnosti, već je uvjetovano nizom drugih činitelja koji djeluju na organizam izvana, ili su uzroci u njemu samom.

            Zakonomjernošću društvenog razvoja profesionalni rad pojedinaca sve je specijaliziraniji. Zato je moguće izolirati pojedine skupine rada, točnije rečeno radnih mjesta, gdje se glavno opterećenje javlja u većoj mjeri na nekim od funkcionalnih sustava.

            Međutim valja napomenuti da se o organizmu ne može govoriti kao o skupu izdvojenih funkcionalnih sustava pa je, prema tomu i rad u stvarnim uvjetima kompleksan proces koji opterećuje i ima posljedice na čitav organizam, iako su uvijek neki od podsustava opterećeni više, a neki manje. Ovisno o stupnju opterećenosti pojedinih dijelova organizma, rad se može grubo podjeliti na pretežito energetski (fizički) i pretežito informacijski (mentalni). Točnije, podjela prema stupnju opterećenja pojedinih podsustava organizma uvjetovana je stupnjem svrstavanja funkcionalnih organskih sustava u veći rad.

 

I. Fizički rad se može podjeliti na:

            1. Rad s pretežito dinamičkim režimom mišićne aktivnosti, pri čemu, ovisno o aktiviranim masama tkiva i intenzitetu rada, energetska potrošnja može biti:

            a) velika

            b) srednja (umjerena)

            c) mala.

 

            2. Rad s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti, gdje manjka blagotvoran utjecaj dinamičkih kontrakcija mišićnog sustava preko živčanog na druge dijelove organizma. Statički se rad može odvijati tako da:

            a) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu samo protiv djelovanja sile gravitacije na pojedine dijelove tijela ili organizam u cjelini

            b) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu protiv djelovanja sile gravitacije i još nekih drugih različito velikih sila (tereti i sl.).

 

Potrebno je steći i solidna teorijska znanja i to:

            1. O utjecaju procesa vježbanja na ljudski organizam u cjelini i na pojedine organske sustave, osobito sa stajališta promicanja i održavanja zdravlja, načina prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica uzrokovanih obavljanjem određenoga zanimanja.

            2. Elementarna znanja o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja.

            3. Znanja o načinu treniranja i natjecanja, osobito u športovima kojim su se pojačano bavili.

 

II. Mentalni rad možemo podjeliti prema stupnju i vrsti opterećenja pojedinih dijelova živčanog sustava na:

            1. Senzorički rad, gdje su pretežito opterećeni receptori, osjetni putovi i senzorička središta (kontrolna mjesta) pri automatiziranom radu, radna mjesta vezana uz opasnost i sl.

            2. Sa stereotipnim umnim djelatnostima (umni rad na nižoj razini aktivnosti središnjeg živčanog sustava, npr. rad kancelarijskih službenika isl.).

            3. Stvaralački umni rad (znanstvenih radnika i umjetnika i sl.).

           

Sva navedene vrste rada mogu se, prema intenzitetu  s kojim se provodi, podijeliti na lagani, umjereni i teški rad, pri čemu moramo razlikovati rad i intenzitet opterećenja.

Treba dati prikaz opterećenja na organizam i zahtjeva za pojedine sposobnosti, ovisno o načinu rada u radnom procesu koji se odnosi više-manje na sva zanimanja:

 

I. skupina

Rad se provodi jedino djelatnošću našega tijela, bez pomagala (tjelesni rad).

II. skupina

Tjelesni rad s uporabom jednostavnijih alata i instrumenata.

III. skupina

Rad na neautomatskim strojevima.

IV. skupina

Rad na automatskim strojevima.

            Prema navedenoj podjeli moguće je razna zanimanja u pojedinim strukama svrstati u tri skupine. Pojedina zanimanja svrstana su u  samo jednu skupinu, a nekad i u dvije, ovisno o načinu rada u procesu istoga zanimanja.

 

            Za zanimanja I. skupine preporuča se u programu nastave primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i za sve motoričke sposobnosti. Često se u tih zanimanja javlja hipertrofija pojedinih skupina mišića koji su aktivirani pri radu, pa valja primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će omogućiti relaksaciju (plivanje, vježbe labavljenja, opuštanja i istezanja, igre i ples, aerobik i ritmičko-športsku gimnastiku za učenice).

 

            Za zanimanja u II. skupini u programu nastave preporuča se primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i na motoričke sposobnosti. Posebice treba razvijati koordinaciju i brzinu (vježbanje na spravama, judo, ples, športske igre i dr.).

 

            U III. skupini, za zanimanja kod kojih se rad obavlja pretežito stojeći preporuča se izvođenje motoričkih zadaća u sjedećem i ležećem položaju radi rasterećenja donjih ekstremiteta i primjenu vježbi za jačanje mišića - držaća svoda stopala radi sprječavanja pojave ravnih stopala i drugih oštećenja donjih ekstremiteta. Posebice treba odgovarajućim kineziološkim aktivnostima povećati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (plivanje, veslanje, biciklizam i dr.).

 

            U IV. skupini klasificirana su pretežito zanimanja kod kojih se rad obavlja najvećim dijelom sjedeći, s karakterističnim sagnutim položajem gornjeg dijela tijela pri radu. Ta su zanimanja s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti. U program nastave preporučuju se kineziološke aktivnosti koje će preventivno i korektivno utjecati na razvoj kralješnice i koje će poboljšati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (vježbanje na spravama, atletika, judo, športske igre, ples, koturaljkanje, ritmičko-športska gimnastika i aerobik za učenice i dr.).

 

OSNOVNI PROGRAM

            Osnovni je program koncipiran na temeljnim motoričkim sklopovima pojedinih kinezioloških aktivnosti. Tako široko zamišljeni programski sadržaji omogućuju izbor onih kinezioloških aktivnosti, koje su u funkciji utjecaja na pozitivne promjene morfoloških značajki, funkcionalnih sposobnosti, kognitivnih i konativnih dimenzija ličnosti te socijalizaciju svakoga učenika.

            Sadržaji osnovnoga programa određuju se prema slobodnom izboru polaznika za pojedine kineziološke aktivnosti. Mjerila za izbor programskih sadržaja određena su:

-         zdravstvenim stanjem, morfološkim značajkama, funkcionalnim sposobnostima vitalnih organa te psihosocijalnim potrebama svakog učenika

-         motivima i zanimanjem polaznika za pojedine sadržaje

-         razinama usvojenosti teorijskih i motoričkih kinezioloških izvješća

-         utilitarnim vrijednostima pojedinih sadržaja u svakodnevnom radu i životu

-         materijalnima, kadrovskima i drugima mogućnostima škole, odnosno sredine u kojoj škola djeluje.

 

            Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja cilja i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti:

 

            1)         - atletika                                                          2)         - košarka

                         - športska gimnastika                                                   - odbojka

                         - ples                                                                           - nogomet

                         - ritmičko-športska gimnastika                         - rukomet.

                         - borilački športovi.

           

            Odabir sadržaja osnovnoga programa svodi se na usavršavanje i razvijanje sposobnosti i osobina, s težištem  na usvajanju motoričkih znanja polaznika.

 

IZBORNI PROGRAM

            Izborni program tjelesne i zdravstvene kulture predviđen je za učenike industrijskih i drugih srednjih strukovnih škola koje obrazuju učenike za obrtnička zanimanja u jedinstvenom sustavu. Sadržaj izbornog programa nije određen te se preporuča učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). Odabirom aktivnosti i športova u izbornoj nastavi, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, te usvojiti nove spoznaje.

            Težište aktivnosti treba usmjeriti na športove u kojima dolazi do izražaja samostalno učenje i mogućnost trajnoga samostalnog bavljenja tom aktivnošću kroz duže vremensko razdoblje tijekom radnog vijeka. Izbornim programom treba obogatiti životna iskustva učenika uvođenjem u nove aktivnosti, utjecati na smanjivanje razlika koje se odnose na sposobnosti i osobine učenika i pripremiti učenike za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

 

            Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja određenoga cilja i zadaća, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti. To su:

                                                                                                                                   

1) - veslanje                                                                 - stolni tenis

                - klizanje                                                                  - plivanje

                - skijanje                                                                  - badminton

                - biciklizam                                                               - planinarenje

                - tenis                                                                      - orijentacijsko trčanje i dr.

                                   

            2) - aerobik, rolanje, body building, jedrenje, kuglanje te športovi i druge aktivnosti u tradiciji lokalne sredine, kao i one  koje će se s vremenom pojaviti i biti omiljene.

 

            Odabirom navedenih aktivnosti i športova, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, na druge športove i aktivnosti te usvojiti nove spoznaje, različite od onih iz osnovnoga programa

 

PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA UČENIKE KOJI

SE NALAZE U RAZDOBLJU ZDRAVSTVENOGA OPORAVKA

            Poslije svake ozljede ili preležane bolesti organizam znatno osjetljivije reagira na promjene temperature, na vrstu i jakost opterećenja. Zato je prijeko potrebno  da se program tjelesne i zdravstvene kulture izrađuje i primjenjuje po načelima koja vrijede za izradbu i provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture za učenike oštećenoga zdravlja. Prema tomu, za svakoga učenika u razdoblju zdravstvenoga oporavka valja izraditi poseban program, koji ima zadaću što ranijeg i djelotvornijeg zdravstvenog oporavka.

 

METODIČKO-DIDAKTIČKE UPUTE     

Tjelesna i zdravstvena kultura u sustavu odgoja i obrazovanja ima vrijednost i kao sredstvo odmora s obzirom na mnoge odgojno-obrazovne djelatnosti u kojima prevladavaju statička opterećenja te su pojedini programi tjelesne i zdravstvene kulture koncipirani kao "predasi aktivnog odmora". Sve rašireniji "sedentalni stil života" potiskuje čovjekovu potrebu za kretanjem, pa je stvaranje navike u mlađoj dobi za stalnim tjelesnim vježbanjem jedno od osnovnih načela ovog odgojno-obrazovnog područja.

            Zbog znatnih razlika u zanimanjima, uvjetima rada i raspoloživom vremenu za vježbanje, ostvarenje zadaća tjelesne i zdravstvene kulture različito je za svaku školu, imajući pred očima i dodatno zauzimanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, čime se može znatno utjecati na ostvarenje poželjnih ciljeva. Prema tomu, izraditi unaprijed pouzdane programe za učenike svih škola nije moguće.

            U sredinama s minimalnim uvjetima rada mogu se s postojećim fondom sati ostvariti promjenjivi učinci: znatno umanjeni kada je riječ o razvoju osobina i sposobnosti, o promicanju zdravlja i odgojnim učincima. Nešto veća postignuća mogu se ostvariti u stjecanju nekonvencionalnih motoričkih znanja, ali znatno manji u usvajanju motoričkih znanja iz športova za koje su potrebni posebni prostori i oprema.

            Osim već navedenoga, programi rada moraju biti utemeljeni na stvarnim pretpostavkama u odnosima genotipa i utjecaja egzogenih čimbenika na rast i razvoj. Odnos između genotipa i egzogenih utjecaja u različitim je razdobljima razvoja različit i pokazuje zakonomjerne težnje, koje se moraju uzeti u obzir.

            Te zakonitosti imaju samo usmjerivačko značenje i osnova su za izradbu izvedbenih, ali ne i operativnih programa.

            Iz osnovnoga programa, tijekom školske godine, polaznik izabire aktivnost iz jednoga do dva pojedinačna i iz jednoga do dva skupna športa, s istom vremenskom mogućnošću ponavljanja.

            U izboru športa (aktivnosti) moraju se uvažavati materijalni uvjeti škole i koliko god je to moguće, želje polaznika.

 

            Odnos između pojedinačnoga i skupnoga športa i dopunskoga programa treba biti u omjeru 1:1:1.

            Postojećim fondom sati moguće je ostvariti ciljeve i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture ako se u jednoj godini program izvodi s najviše 15 tema.

            Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.

            Prioritetno treba izabrati aktivnosti kojima se razvija dostatno velika energetska sastavnica, koja će moći djelovati na preobrazbu stanja i osobina svakoga pojedinog učenika. To ujedno znači da treba izabrati one aktivnosti, koje će se moći  potpuno provesti s obzirom na materijalne mogućnosti škole.

                       

Učenicima obrtničkih škola često s povećanim jednostranim tjelesnim opterećenjem treba ponuditi aktivnosti s kojima će brže doći do oporavka organizma od štetnih i statičkih utjecaja rada, kao i do pravilnog rasta i razvoja u ovoj dobi. U izboru aktivnosti dati prednost športskim igrama i drugim sadržajima koje će učenici moći usvojiti prema osobnoj motivaciji s ciljem osposobljavanja za cjeloživotno bavljenje športskim aktivnostima (badminton, stolni tenis, tenis, aerobik, ples, odbojka i drugo).

Škole koje organiziraju nastavu praktične nastave u školskim radionicama, mogu ostvarivati program tjelesne i zdravstvene kulture jednim dijelom i u tjednu praktične nastave.

       Prijelazom na jedinstveni nastavni plan i program u obrtničkim zanimanjima smanjena je nastava tjelesne i zdravstvene kulture na jedan sat tjedno u osnovnom programu te učenicima treba ponuditi program izborne nastave s još jednim satom tjedno.    

Predmet tjelesna i zdravstvena kultura po svojoj strukturi i programskim sadržajima u odnosu na druge predmete je rasterećujući, ali nastavnik je temeljni čimbenik u planiranju, programiranju i realizaciji programa u funkciji rasterećenja učenika te preporučujemo sljedeće:

·        Iz okvirnog nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture koji je svojevrsni "meni" vršiti odabir nastavnih cjelina i tema koje se objektivno mogu ostvariti u školi, poštujući potrebe učenika u svakoj pojedinoj školi  vezane za vrstu zanimanja.

·        U operativnim nastavnim programima cilj i zadaće treba jasno i precizno definirati te odrediti one koje se realno mogu ostvariti s učenicima različitih interesa i mogućnosti.

·        Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.

·        U izvođenju nastavnog procesa primjenjivati složenije metodičke organizacijske oblike rada i odgovarajuće nastavne metode i metode učenja.

·        U nastavnom procesu posebice voditi brigu o primjerenom doziranju, distribuciji i kontroli volumena opterećenja na satu.

·        Voditi brigu o optimalnom korištenju raznovrsnih nastavnih sredstava i pomagala.

·        Ocjenjivanje učenika provoditi prema naputku objavljenom u «Glasniku» Ministarstva prosvjete i športa br. 2/96. uz napomenu da bi se izbjegli nesporazumi pri ocjenjivanju i time psihičko opterećenje učenika, treba uvažavati osobne mogućnosti i sposobnosti učenika i u skladu s tim osobni mogući napredak.

·        Osigurati izvođenje nastave u homogenim skupinama podjelom po spolu, zbog bioloških različitosti spolova i programskih sadržaja.

·        Nastavu izvoditi u planiranom vremenu od 45 minuta, osim gdje su dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće na drugi način organizirati.

·        Poticati stvaranje ugodne radne klime između nastavnika i učenika te između samih učenika.

 

B1) 6.2. Nastavni predmet (obvezni): Tehnologija frizerstva

     

Razred 1., 2. i 3.

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

       

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1 (35)

2 (70)

2 (64)

4 (169)

 

Cilj programa:

Stjecanje osnovnih teorijskih znanja o frizerskoj struci i razvijanje sposobnosti za njihovu primjenu u praksi.

 

Zadaci programa:

Upoznavanje s osnovnim znanjima iz područja struke - s građom i vrstama kože i kose, kao objektima rada, pranjem i njegom kose i vlasišta, frizurom, šišanjem, trajnim kovrčanjem, bojenjem i izbjeljivanjem kose te upoznavanje s bitnim znanjima iz područja vlasuljarstva i dekorativne kozmetike.

Razvijanje osjećaja odgovornosti, discipline i spretnosti u radu. Povezivanje stručnih znanja iz tehnologije frizerstva s poznavanjem materijala, tehnološkim vježbama i praktičnom nastavom. Stjecanje profesionalnog odnosa prema radu, budućem zvanju i korisnicima.

 

1.     RAZRED

 

Sadržaj programa:

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

1. Frizerstvo

Naučiti definiciju frizerstva. Poznavati predispozicije za obavljanje frizerskog obrta. Znati područja kozmetike u kojima je zastupljeno frizerstvo.

Frizerstvo kao pojam i struka. Frizerstvo kao dio kozmetike.

2. Koža

Poznavati osnove građe, funkciju, obnovu i fiziologiju kože. Naučiti zadaću žlijezda lojnica i znojnica. Usvojiti osnove o vrstama kože.

Građa i funkcija kože. Obnova, boja i fiziologija kože. Žlijezde lojnice i znojnice. Otpornost i propusnost kože. Vrste ili tipovi kože te osnove njihove njege.

 

 

3. Kosa i    vlasište

Poznavati građu, rast i ispadanje kose. Znati razlikovati otpornost vlasi na razne vanjske utjecaje. Naučiti svojstva i vrste kose. Znati odrediti kvalitetu kose i stanje vlasišta. Usvojiti osnove o patologiji vlasišta (o alopeciji i peruti). Poznavati pojmove depilacije i epilacije. Znati uočiti ušljivost i načine uklanjanja ušiju. Poznavati uzroke oštećenosti kose i razlikovati stupnjeve poroznosti.

 Građa kose (dijelovi i slojevi vlasi). Rast i ispadanje kose. Otpornost vlasi na vanjske utjecaje. Mikroskopiranje kose. Svojstva kose. Boja kose. Analiza kose i vlasišta (određivanje kvalitete kose i stanja vlasišta). Izgled i vrste kose. Osnovne značajke bolesti vlasišta (perut i alopecije). Suvišna dlakavost; depilacija i epilacija. Ušljivost kose. Oštećenost kose i stupnjevi poroznosti vlasi.

4. Pranje i njega kose i vlasišta

Usvojiti zadaću pranja i njege kose te poznavati faze pranja i vrste šampona. Znati pravilno masirati vlasište. Naučiti  vrste oštećenja kože i kose. Naučiti primijeniti osnovna sredstva za njegu.

Zadaća pranja; faze i sredstva. Masaža vlasišta; faze i vrste (osvježavajuća i umirujuća masaža). Oštećenja kože i kose te zadaća njege. Sredstva za njegu; vrste, osnovne značajke i primjena.

 

5. Nokti

Naučiti građu i oblike noktiju. Uočiti promjene na noktima i razlikovati zdravi nokat od oštećenog ili bolesnog.

Građa i oblik noktiju. Oštećenost i promjene na noktima. Najčešće bolesti noktiju.

 

 

2. RAZRED

 

Sadržaj programa:

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

1. Frizura

Poznavati značajke frizura kroz povijesna razdoblja. Znati načine izrade punđe i upleta. Naučiti elemente frizura; linije i obrise. Poznavati pojmove: modu, stil, estetiku, ukus, simetriju, asimetriju i kontrast. Razlikovati kreativnost od imitacije u oblikovanju frizura. Znati pravila estetskog oblikovanja kose. Naučiti razlikovati vrste frizura.

Frizure kroz povijesna razdoblja; antičke frizure, frizure srednjeg vijeka i novog doba. Punđe i upleti. Elementi frizura; linije i obrisi. Moda u frizerstvu; pojam stila. Estetika i ukus; neukus i kič. Simetrija, asimetrija i kontrast u struci. Kreativnost u oblikovanju frizura. Estetsko oblikov. frizura prema obliku glave te općim kriterijima.Vrste frizura prema obliku, stilu, namjeni i izradi.

2. Šišanje kose

Upoznati pribor, alat i aparate za šišanje. Usvojiti pojmove: rez i parametre šišanja. Naučiti kako se pravilno primjenjuje efiliranje kose pri šišanju.Svladati redoslijed šišanja; pripremu i faze rada. Usvojiti pojam gradacije u šišanju. Poznavati osnove geometrijskog šišanja.

Pribor i alat za šišanje. Aparati za šišanje. Rezanje kose; različite vrste rezova. Prorjeđivanje ili efiliranje kose. Parametri šišanja kose.Tehnika šišanja kose; priprema i faze rada. Gradacija u šišanju. Rezanje ravnih linija; položeno i slojevito šišanje (geometrijsko šišanje kose).

3. Preparati za njegu kose i vlasišta

Razlikovati osnovnu i kurativnu njegu kose i vlasišta. Naučiti pravilno primijeniti razne vrste regeneratora, krema za kosu, briljantina i učvršćivača. Razlikovati vodice za liječenje peruti i stimulaciju vlasišta.

Osnovna i kurativna njega kose. Primjena regeneratora i reg. krema (pakunga). Primjena strukturanata. Provođenje kure s tonicima. Primjena briljantina i krema za kosu. Primjena raznih vrsta učvršćivača prema namjeni.

4. Vlasuljarstvo

Razlikovati vrste i dijelove vlasuljarskih proizvoda te pribor, alat i naprave u vlasuljarstvu. Upoznati materijale za izradu vlas. proizvoda i načine uvezivanja kose. Naučiti razliku između prirodnih i umjetnih vlakana. Usvojiti pravila u pranju, njezi, šišanju i friziranju vlas. proizv.

Vrste i dijelovi vlasuljarskih proizvoda. Pribor, alat i naprave u  vlasuljarstvu. Materijali za izradu vlasuljarskih proizvoda. Priprema kose za uvezivanje. Načini uvezivanja kose. Razlike između prirodnih i umjetnih vlakana. Pranje i njega vlasuljarskih proizvoda. Friziranje i šišanje vlasuljarskih proizvoda.

3. RAZRED

 

Sadržaj programa:

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

1. Trajno kovrčanje kose

Poznavati povijesni razvoj i načine kovrčanja kose. Znati svrhu, definiciju i vrste HTO. Usvojiti opremu i faze izrade HTO. Naučiti osnovne sheme uvijanja kose za klasičnu HTO. Znati različite tehnike močenja kose. Usvojiti pravila pri izradi moderne HTO. Znati načine izrade parcijalne HTO. Poznavati pogreške u izradi HTO i njihove uzroke.

Povijesni razvoj kovrčanja kose. Različiti načini kovrčanja kose. Hladna trajna ondulacija; definicija i svrha. Vrste hladne trajne ondulacije. Oprema kod izrade HTO. Faze izrade HTO. Izrada klasične HTO. Različite tehnike močenja kose. Izrada moderne HTO na zdravoj i oštećenoj kosi. Izrada parcijalne HTO. Pogreške u izradi HTO i njihovi uzroci.

2. Katalozi ili nijanseri boja

Poznavati dubine i nijanse boja. Znati važnost miks-boja u matiranju i akcentiranju boje kose. Naučiti koristiti boje iz kataloga.

Dubine i nijanse boja u katalozima i njihove oznake. Miks-boje u katalozima i važnost kod matiranja i akcentiranja boje kose. Primjena boja iz kataloga.

3. Oprema i zaštita pri bojenju i izbjeljivanju

Poznavati frizersku opremu i zaštitu korisnika i frizera pri bojenju i izbjeljivanju kose. Znati važnost alergološkog testa prije bojenja kose.

Frizerska oprema i zaštita korisnika i frizera pri bojenju i izbjeljivanju kose. Važnost alergološkog testa prije bojenja kose.

4. Trajno bojenje kose

Poznavati svrhu i faze bojenja kose. Naučiti pravilno mjeriti količinu boje i oksidansa. Znati važnost i način provedbe pramen-testa. Usvojiti točni redoslijed i tehnike nanošenja boje na kosu. Znati završne postupke bojenja kose. Poznavati pogreške pri bojenju kose i njihove korekcije. Usvojiti tehniku bojenja brade i brkova. 

Svrha bojenja kose. Pravilno mjerenje    količina boje i oksidansa. Priprema i miješanje boje. Važnost i način provedbe pramen- testa pri bojenju kose.Točni redoslijed i tehnike aplikacije boje na kosu. Završni postupci bojenja kose. Bojenje kose kanom. Pogreške pri bojenju kose i njihove korekcije. Postupak bojenja brade i brkova.

5.  Izbjeljivanje kose

Razlikovati izbjeljivanje i svijetlo bojenje kose. Poznavati načine svijetljenja prirodne boje kose i posljedice pretjeranog izbjeljivanja. Znati važnost provedbe pramen-testa pri izbjeljivanju. Svladati faze izbjeljivanja kose. Poznavati pogreške pri izbjeljivanju i njihove korekcije.

Svijetlo bojenje i izbjeljivanje kose. Promjena boje kose pri izbjeljivanju te svijetljenje prir. pigmenata. Posljedice pretjeranog izbjeljivanja kose. Pripremni postupci izbjeljivanja kose.Važnost i način provedbe pramen-testa pri izbj. Redoslijed i tehnike nanošenja izbj. Završni postupci izbjeljivanja kose. Pogreške pri izbjeljivanju i korekcije.

6. Parcijalno bojenje ili izbjeljivanje kose

Poznavati svrhu i načine parcijalnog bojenja ili izbjeljivanja kose. Upoznati tehnike parc. bojenja ili izbjeljivanja  pomoću kape, folija, češljem i sl.

Svrha i načini parcijalnog bojenja ili izbjeljivanja kose. Tehnike rada; pomoću kape, folija i češljem te drugi načini parcijalnog bojenja i izbjeljivanja kose.

7. Korekcija boje kose

Poznavati korekcije boje kose preljevima, učvršćivačima u boji i kolor-šamp. Znati katalog kolor-šamp.

Naknadne korekcije boje kose uporabom učvršćivača u boji, preljeva i kolor-šampona. Katalog kolor-šampona.

7. Korekcija boje kose

Naučiti važnost pretpigmentacije i vrste dekoloracije boje kose. Naučiti uskladiti izradu HTO i bojenje kose.

Lužnata i kisela dekoloracija boje kose. Važnost i svrha pretpigmentacije. Usklađivanje izrade HTO i bojenja kose.


 

8. Vlasuljarstvo

Znati razliku pri bojenju i izbjeljivanju vlas. proizvoda od prave kose i umjetnih vlakana. Naučiti reparirati vlasuljarske proizvode. Poznavati razne vlasne umetke i njihovu primjenu pri oblikovanju složenijih frizura. Znati razliku pri trajnom kovrčanju vlasuljarskih proizvoda od prave kose i umjetnih vlakana (preparaciju sintetičkih vl.).

Bojenje i izbjeljivanje vlasuljarskih proizvoda od prave kose te postupci s umjetnom kosom. Reparatura ili poravak vlasuljarskih proizvoda. Primjena vlasnih umetaka pri oblikovanju složenijih frizura (revijskih, povijesnih, svečanih i sl.).Trajno kovrčanje vlasuljarskih proizvoda od prave kose. Kovrčanje vlasuljarskih proizvoda od umjetnih vlakana (preparacija sintetičkih vlakana).

9. Šminka (make-up)

Razlikovati šminku i make-up. Znati  pravila u primjeni šminke. Poznavati pribor i tehnike šminkanja. Svladati oblikovanje, bojenje i korekciju obrva i trepavica. Naučiti usklađivati šminku i frizuru s oblikom lica.

Šminka ili make-up. Pravila u primjeni šminke. Šminka prema obliku lica. Pribor za šminkanje. Tehnika šminkanja lica. Oblikovanje, bojenje i korekcija obrva i trepavica. Usklađivanje šminke i frizure s oblikom lica.

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Tehnologija frizerstva

 Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupni broj sati

Razred

     1. raz.

       2. raz.

      3. raz.

1. Frizerstvo

2

-

-

2

2.  Koža

7

-

-

7

3.  Kosa i vlasište

18

-

-

18

4.  Pranje i njega kose i vlasišta

6

-

-

6

5.  Nokti

2

-

 

2

6.  Frizura

-

24

-

24

7. Šišanje  kose

-

22

-

22

8. Preparati za njegu kose i vlasišta

-

10

-

10

9. Vlasuljarstvo

 

14

6

20

10. Trajno kovrčanje kose

-

 

14

14

11. Katalozi ili nijanseri boja

-

-

5

5

12. Oprema i zaštita kod bojenja i izbj.

-

-

3

3

13. Trajno bojenje kose

-

-

10

10

14. Izbjeljivanje kose

-

-

8

8

15. Parcijalno bojenje ili izbjeljivanje

-

-

8

8

16. Korekcija boje kose

-

-

6

6

17. Šminka (make-up)

-

-

4

4

      Ukupno

35

70

64

169

Literatura: Udžbenik za frizere 1, 2, 3 i 4; stručna literatura: domaći i strani časopisi, stručne knjige i priručnici.

Metodičke napomene:

Oblici i način rada: individualni, grupni i zajednički rad učenika i nastavnika. Analiza videoprimjera. Pismena provjera znanja, pismenosti i logičkog zaključivanja. Pisana zapažanja učenika.

Predavanja, razgovori, analiza primjera iz prakse, pisani rad učenika, usmena provjera znanja.

Nastavna pomagala i uvjeti za nastavu: grafofolije. katalozi ili nijanseri boja. videokasete i kompjutorski stručni programi. Propagandni materijali. Literatura, sheme, frizerski preparati i frizerska oprema.

Nastava u razredu i frizerskom praktikumu; ploča/kreda; demonstracije.

B1) 6.3. Nastavni predmet (obvezni): Poznavanje materijala

 

Razred 1., 2. i 3.

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

       

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1 (35)

1 (35)

2 (64)

4 (134)

 

Cilj programa:

Stjecanje osnovnih teorijskih znanja o sirovinama za frizerske preparate i kemijskoj građi kose.

 

Zadaci programa:

Upoznavanje s vrstama i građom tvari, osnovama kemijskog računa, bitnim znanjima iz područja organske kemije i biološki važnih spojeva s posebnim naglaskom na njihovoj primjeni u frizerskim preparatima. Upoznavanjem sa sirovinama za proizvodnju kozmetičkih preparata te preparatima za trajno kovrčanje kose. Proučavanje djelovanja svjetlosti na boju kose i receptura bojila i izbjeljivača. Upoznavanje s bojilima i izbjeljivačima te sredstvima dekorativne kozmetike.

Povezivanje znanja iz poznavanja materijala s tehnološkim vježbama i tehnologijom frizerstva. Razvijanje osjećaja za sustavni rad i disciplinu.

 

1. RAZRED

 

Sadržaj programa:

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

1. Vrste i građa tvari

Razlikovati analizu i sintezu te znati osn. razlike između elementa, spoja i smjese. Poznavati građu periodičkog sustava elemenata. Naučiti razlikovati kovalentnu i ionsku vezu. Znati polarnost molekula i vodikovu vezu.

Kemijska analiza i sinteza. Pojam elementa, spoja i smjese. Veza između strukture atoma elemenata i njihova položaja u periodičkom sustavu. Kovalentna i ionska veza. Polarnost molekula i vodikova veza.

2. Osnove kemijskog računa

Naučiti pojmove molarna masa, mol i maseni udio te ih znati primijeniti u izračunavanju sastava otopine. Znati razlikovati masenu i množinsku koncentraciju te maseni i volumni udio.

Molarna masa, mol i maseni udio. Izračunavanje sastava otopine. Masena i množinska koncentracija. Maseni i volumni udjeli na primjeru vodikova peroksida.

3. Organska kemija

Znati klasificirati organske spojeve i usvojiti pojam izomerije. Razlikovati reakcije supstitucije, polimerizacije i adicije. Znati vrste ugljikovodika  i njihova svojstva. Poznavati problem zagađivanja prirode freonima.

Klasifikacija organskih spojeva. Izomerija organskih spojeva. Reakcije supstitucije, adicije i polimerizacije. Svojstva i vrste ugljikovodika te njihova primjena u kozmetici. Problemi zagađivanja prirode freonima.

 

 


2. RAZRED

 

Sadržaj programa:

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

1. Organska kemija

Usvojiti svojstva i vrste alkohola važnih za frizersku struku. Poznavati osnovne aldehide i ketone te njihovu primjenu u struci. Spoznati važnost organskih kiselina u frizerskim preparatima i naučiti razlikovati tipične predstavnike. Razlikovati reakcije esterifikacije i saponifikacije.

Alkoholi; svojstva, vrste i njihova primjena u frizerskoj struci. Aldehidi i ketoni s posebnim osvrtom na metanal i propanon. Glavne vrste organskih kiselina. Svojstva i primjena etanske i tioglikolne kiseline. Važnost masnih i hidroksi-kiselina u friz. preparatima. Reakcije esterifikacije i saponifikacije.    

2. Biološki važni spojevi

Znati osnovne biološke spojeve i njihovu primjenu u struci. Poznavati svojstva masti i ulja, voskova, lecitina i lanolina. Usvojiti svojstva i strukturu bjelančevine keratina i aminokiselina koje ga izgrađuju. Razlikovati reakcije saponifikacije i kondenzacije. Znati primjenu aminokiselina i bjelančevina u frizerskim preparatima.

Karakteristična svojstva masti i ulja, voskova te njihova uloga u kozmetici. Alkalna hidroliza masti i ulja. Važnost lecitina i lanolina u frizerstvu. Svojstva i vrste aminokiselina, osobito cistina i cisteina. Reakcija kondenzacije i vrste proteina s posebnim osvrtom na keratin. Struktura i primjena proteina u kozm.  Primjena amino-kiselina u friz. prep.

3. Sirovine za proizvodnju kozmetičkih preparata

Usvojiti navike za zaštitu radne sredine i znati zagađivače vode. Spoznati važnost vode kao otapala u frizerstvu. Poznavati osn. svojstva i metabolizam vode. Razlikovati pojmove hidratacije i dehidracije. Naučiti svojstva i primjenu vodikova peroksida u frizerstvu. Znati zadaću sumpornih spojeva u frizerskim preparatima. Znati razlikovati djelovanje keratolitika i keratoplastika.

Usvajanje navika koje pridonose zaštiti radne sredine; glavni zagađivači vode te njihovo štetno djelovanje na kožu i kosu. Svojstva vode kao osnovnog otapala u frizerskoj struci. Hidratacija i dehidracija s posebnim osvrtom na metabolizam vode. Svojstva vodikova peroksida, dobivanje i primjena u frizerstvu. Zadaća sumpornih spojeva u frizerskim preparatima. Razlika između keratolitika i keratoplastika.

 

3. RAZRED

Sadržaj programa:

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

1. Aktivne tvari u frizerskim preparatima

Poznavati vrste vitamina i hormona u frizerskim preparatima. Spoznati važnost enzima kao biokatalizatora. Poznavati svojstva i osnovne vrste biljnih ekstrakata i znati njihovu važnost u frizerskim preparatima.

Djelovanje vitamina i hormona. Važnije vrste vitamina i njihova svojstva u kozm. preparatima. Enzimi kao biokatalizatori i njihova važnost u biokemijskim reakcijama. Važnost biljnih ekstrakata te njihova svojstva i vrste u preparatima.

2. Kemijski sastav kože i kose

Usvojiti osnovna svojstva bjelančevina kože i kose. Znati kem. veze između lanaca keratina za bolje razumijevanje kemijskih procesa na kosi.

Osnovna svojstva bjelančevina kose i kože. Kemijske veze između lanaca keratina (vodikove, disulfidne, ionske i peptidne).

3. Preparati za trajno kovrčanje kose

Usvojiti reakcije redukcije, oksidacije i neutralizacije pri trajnom kovrčanju kose. Naučiti razlikovati sastav i kvalitetu preparata razvijača i fiksira zbog promjena koje uzrokuju na kosi te upoznati njihove vrste na tržištu.

Reakcija redukcije i oksidacije pri trajnom kovrčanju kose. Važnost neutralizacije za trajno kovrčanje kose. Sastav, kvaliteta i vrste razvijača i fiksira; kemijske promjene na kosi uzrokovane njihovim djelovanjem.

4. Boja i svjetlost

Znati definirati boju i naučiti boje spektra. Spoznati važnost utjecaja svjetla na sjaj i boju kose. Poznavati kromatske i akromatske boje te njihovo miješanje. Dobro svladati intenzitet boja i komplementarne boje zbog matiranja i akcentiranja boje kose. Naučiti razlikovati dubinu, nijansu i ton prirodne boje kose. 

Definicija boje i rastavljanje svjetlosti. Svjetlost i boje spektra. Utjecaj svjetla na sjaj i boju kose. Kromatske i akromatske boje. Aditivno i suptraktivno miješanje boja. Važnost komplementarnih boja u frizerstvu. Intenzitet boja (matiranje i akcentiranje boje kose). Dubina, nijansa i ton prirodne boje kose (prirodni pigmenti).

5. Bojila i izbjeljivači

Poznavati razvoj bojila i izbjeljivača kroz prošlost. Znati definirati bojila te naučiti njihovu građu, svojstva i vrste prema trajnosti obojenja. Naučiti razlikovati bojila kraćeg djelovanja od trajnih boja te njihovu primjenu. Dobro poznavati sastav oksidacijskih boja i izbjeljivača te važnost njihova miješanja oksidansima tijekom primjene.Upoznati kemijski proces bojenja i izbjeljivanja kose. Znati  dekoloraciju i depigmentaciju.

Razvoj bojila i izbjeljivača kroz prošlost. Bojila; njihova građa i svojstva. Vrste bojila prema trajnosti obojenja. Bojila kraćeg djelovanja; sastav, svojstva i primjena u praksi. Trajne boje; svojstva i primjena u praksi. Sastav oksidacijskih boja (baza boje i razvijač). Kemijski proces bojenja kose. Dekoloracija i depigmentacija. Sastav izbjeljivača (bjelilo i oksidacijsko sredstvo). Kemijski proces izbjeljivanja kose.

6. Recepture bojila i izbjeljivača

Poznavati vrste i sastav receptura bojila i izbjeljivača. Naučiti razlikovati razne koncentracije razvijača boje na tržištu i znati ih primijeniti u praksi. Znati preračunavati, razrjeđivati i miješati vodikov peroksid.

Recepture bojila i izbjeljivača; vrste i sastav. Razvijač boje na tržištu. Maseni i volumni udjeli; preračunavanje volumnih u masene i obratno. Razrjeđivanje i miješanje vodikova peroksida prema potrebi.

7. Sredstva dekorativne kozmetike

Poznavati vrste preparata dekorativne kozmetike i njihovu primjenu u praksi. Znati razlikovati boje za obrve i trepavice prema trajnosti obojenja. Upoznati osnovne mirisne preparate i njihovu primjenu. Spoznati važnost kontrole kozm. dekorativnih pripravaka.

Sastav i primjena preparata dekorativne kozmetike (pudera, ruža za usne, sjenila i sl.). Boje za obrve i trepavice. Mirisi u kozm. preparatima; parfemi, kolonjske i toaletne vodice. Kontrola kozmetičkih preparata.

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Poznavanje materijala

 Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupni broj sati

Razred

 1. razred

2. razred

3. razred

1.  Vrste i građa tvari

10

-

-

10

2.  Osnove kemijskog računa

8

-

-

8

3.  Organska kemija

17

13

-

30

4.  Biološki važni spojevi

-

12

-

12

5.  Sirovine za proizvodnju kozm. prep.

-

10

6

16

6.  Kemijski sastav kože i kose

-

-

2

2

7.  Preparati za trajno kovrčanje kose

-

-

16

16

8.  Boja i svjetlost

-

-

8

8

9.  Bojila i izbjeljivači

-

-

16

16

10. Recepture bojila i izbjeljivača

-

-

12

12

11. Sredstva dekorativne kozmetike

-

-

4

4

      Ukupno

35

35

64

134

Literatura: Udžbenik za frizere 1, 2 i 3; stručne knjige iz kemije, zbirke zadataka i priručnici.

 

Metodičke napomene:

Oblici i način rada: individualni i zajednički rad učenika i nastavnika, rad u paru, pismena provjera znanja i logičkog zaključivanja, pismena zapažanja učenika.

Predavanja, razgovori,  pismeni rad učenika, usmena provjera znanja.

 

Nastavna pomagala i uvjeti nastave: grafofolije, katalozi ili nijanseri boja, stručna literatura, tablica periodičnog sustava elemenata. Sheme i propagandni materijali.

Nastava u razredu i specijaliziranoj kemijskoj učionici; ploča/kreda; demonstracije.

 

B1) 6. 4. Nastavni predmet (obvezni): DERMATOLOGIJA

 

      Razred: 3.

 

      Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (32 )

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

-

-

1 (32)

1 (32)

 

      Cilj programa: Stjecanje osnovnih znanja o morfologiji, biologiji, fiziologiji i patologiji kože i

                         kožnih privjesaka.

 

       Zadaci programa:

                - steći znanja o općoj patologiji oboljenja kože i dermatološkoj terapiji

                - razvijanje osjećaja sposobnosti za primjenu teorijskih znanja u praksi

       Sadržaj:

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

 1. Koža kao organ

Spoznati važnost kože kao

jednog od najvećeg organa ljudskog tijela.

Definirati pojam kože i

kožnih adneksa i shvatiti

njihov veliki značaj u funkcioniranju cijelog

organizma.

Uloga i razvitak kože

(ektoderm,mezoderm)

Pregled građe kože

(epidermis,dermis,subcutis)

Funkcija kože i kožnih adneksa

(zaštita od mehaničkih podražaja,

od dehidracije, UV – zraka,

patogenih mikroorganizama,

termoregulacijska uloga,

sekrecijska, osjetilna i imunološka

funkcija)

 2. Opća patologija kože

Prepoznati promjene i

reakcije na koži koje

nastaju kao posljedica

patoloških događanja.

Bolesna koža, stvaranje upale, sustav eflorescencija na koži

 3. Oštećenja kože

    egzogenog podrijetla

Spoznati kakve se patološke promjene mogu dogoditi na

koži i kosi u frizerskom

salonu.

Osposobiti na pravilno

reagiranje u slučaju takvih oštećenja u frizerskom salonu

Mehanička, kemijska, toplinska

oštećenja i fotodermatoze

 4. Bakterijske infekcije

    kože

*

Usvojiti osnovna znanja o uzroku nastanka kožnih i spolnih bolesti.

Usvojiti osnovna znanja o putevima širenja kožnih i

spolnih bolesti.

Prepoznati na osnovi

patoloških promjena o kojoj

je kožnoj bolesti riječ.

Utvrditi osnovne značajke

pojedinih bolesti i donijeti

pravu odluku, uslužiti

korisnika ili ne.

Razlikovati zarazne bolesti

od nezaraznih bolesti.

Usvojiti osnovna znanja o

liječenju kožnih i spolnih

bolesti.

Usvojiti osnovna znanja o preventivnim mjerama

zaštite.

Savjetovati korisnika usluga,

ako je potrebno, da se obrati liječniku.

Piodermije (impetigo, folliculitis,

furunculus, carbunculus )

Erysipelas

 5. Bolesti kože

     uzrokovane

    gljivama i kvascima

Trihofitija, favus, microsporia,

candidiasis

 6. Virusne infekcije kože

Verrucae, herpes, AIDS

 7. Parazitarne bolesti

Ušljivost, svrab

 8. Granulomatozne

     bolesti kože

Tuberkulosis cutis

Lepra

 9. Spolne bolesti

Sifilis, gonoreja, genitalne infekcije

uzrokovane HPV

10. Reakcije kože

Kontaktni alergijski dermatitis,

kontaktni nealergijski dermatitis,

urticaria, neurodermitis

Psoriasis

 

11. Bolesti kose i vlasišta

 

Poremećaji stabljike dlake

Poremećaji rasta dlake

Neožiljne i ožiljne alopecije

12. Bolesti kožnih žlijezda

seboreja, sebostaza, seborejički

dermatitis, acne vulgaris

13. Bolesti noktiju

Promjene svojstava noktiju

Promjene boje nokta

Upalne promjene noktiju

14. Dermatološka

      onkologija

Ciste, madeži, leukoplakija,

maligni melanom

 

*Očekivani rezultati su isti od 4. do 14. nastavne cjeline

 

  Metodičke napomene:

-         nastava se treba održavati u učionici koja sadrži uz standardnu opremu i didaktička pomagala

-         (TV, video, grafoskop, kompjutor, jedan mikroskop na 5 učenika)

 

Obveze učenika:

-         redovito pohađanje nastave.

 

Literatura:

-         udžbenik za frizere 3; Jasenka Raos, dipl. ing. kemije

-         dermatovenerologija; prof. dr. Jasna Lipozenčić i suradnici


PREGLED NASTAVNIH PODRUČJA S VREMENSKIM RASPOREDOM

 

Red.

Broj

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim

godinama

I.

II.

III.

Ukupno

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

Koža kao organ

Opća patologija kože

Oštećenja kože egzogenog podrijetla

Bakterijske infekcije kože

Bolesti kože uzrokovane gljivama i kvascima

Virusne infekcije kože

Parazitarne bolesti

Granulomatozne bolesti kože

Spolne bolesti

Reakcije kože

Bolesti kose i vlasišta

Bolesti kožnih žlijezda

Bolesti noktiju

Dermatološka onkologija

 

 

   6

   3

   3

   2

   2

   2

   2

   1

   1

   2

   3

   2

   2

   1

          6

          3

          3

          2

          3

          2

          2

          1

          1

          2

          1         

          2

          3

          1

Ukupno:

     -

    -                

   32

        32

 

B1) 6.5. Nastavni predmet (obvezni): Matematika  u struci

 

Razred: 1., 2., 3.

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

2 (70)

1 (35)

1 (32)

4 (137)

 

Cilj programa:

 

Nastava matematike omogućuje da učenici usvoje osnovno matematičko znanje potrebno za  razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu te  ih osposobljava  za primjenu znanja iz života i u praktičnoj primjeni u struci.

 

Zadaci programa:

-         da učenici stječu znanja potrebna za razumijevanje kvantitativnih odnosa i zakonitosti u raznim pojavama u prirodi, društvu i praktičnom životu

-         da učenici dobiju matematička znanja koja su nužna za uključivanje u rad i praćenje tehnološkog  razvoja struke

-         da učenici razvijaju logično mišljenje, sposobnosti za pravilno rasuđivanje i zaključivanje te sposobnost preciznog formuliranja pojmova

-         da se u učenika razvija preciznost i konciznost u izražavanju, te urednost, upornost i sistematičnost u radu

-         da  učenici  stječu znanja  potrebna za  planiranje i praćenje poslovnih rezultata

-         da učenici steknu vještinu samostalnog računanja prema danim uputama

 

1. RAZRED

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Prirodni  brojevi 

Usvojiti pojam skupa N,

kriterije i svojstva djeljivosti, određivanje najvećeg zajedničkog  djelitelja i najmanjeg  zajedničkog višekratnika

Skup N, svojstva

Računske operacije i svojstva

Pojam djeljivosti

Najveći zajednički djelitelj

Najmanji zajednički višekratnik

2. Cijeli brojevi

Usvojiti pojam skupa Z, računanje s predznacima ,

računanje sa zagradama

Skup Z, svojstva

Računske operacije i svojstva

Računanje sa zagradama

3. Racionalni brojevi

Usvojiti pojam skupa Q,

računanje sa razlomcima.

Znati decimalni zapis racionalnog broja, računati s decimalnim brojevima uz uporabu kalkulatora

Skup Q, svojstva

Računske operacije i svojstva

Decimalni zapis rac. broja

Računanje s decimalnim brojevima

Smještanje rac. brojeva na pravac

4. Linearne jednadžbe i nejednadžbe

Naučiti rješavati linearne jednadžbe i nejednadžbe

Znati iz formule izračunati jednu nepoznatu veličinu ako su zadane ostale

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom

Linearne nejednadžbe s jednom nepoznanicom

Problem s jednom nepoznanicom

Linearni sustavi s dvije nepoznanice

5. Planimetrija

Razlikovati geometrijske likove i znati izračunati opseg i površinu lika koristeći formule za opseg i površinu trokuta, kruga,

kvadrata i pravokutnika 

Ovladati mjernim jedinicama za duljinu i površinu

Trokut, vrste trokuta

Površina i opseg trokuta

Krug i kružnica

Četverokut

Opseg i površina četverokuta

6. Potencije i polinomi

Usvojiti pojmove: potencija, baza, eksponent

Naučiti računske operacije  s potencijama

Usvojiti pojam polinoma

Naučiti računske operacije s polinomima

Naučiti kvadrirati zbroj i razliku

Znati primijeniti formulu za  razliku kvadrata

Usvojiti pojam algebarskog razlomka

Znati riješiti jednostavnije primjere računanja s algebarskim razlomcima

Pojam potencije s cijelim eksponentom

Operacije s potencijama

Pojam polinoma

Računske operacije s polinomima

Kvadrat binoma

Razlika kvadrata

Rastavljanje na faktore

Algebarski razlomci

7. Realni brojevi

Shvatiti pojam irac. broja

i ukupnost realnih brojeva

Usvojiti smještaj realnih brojeva na pravac

Svladati računske operacije s drugim korijenom

Znati zaokružiti dec. broj na željeni broj decimala

Snalaziti se u koord. sustavu na pravcu i u ravnini  

Usvojiti formule za udaljenost točaka u ravnini

i za polovište dužine

Drugi korijen

Pojam iracionalnih brojeva

Skup R

Koordinatni sustav na pravcu

Računske operacije s drugim korijenom

Racionalizacija nazivnika

Koordinatni sustav u ravnini

Udaljenost točaka u ravnini

Polovište dužine

8. Graf linearne funkcije

Znati nacrtati graf linearne funkcije

Razlikovati rastuće i padajuće linearne funkcije

Problem s jednom nepoznanicom moći grafički predočiti

Graf linearne funkcije

Rastuće i padajuće linearne funkcije

Nul točke

Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi

 

2.     RAZRED

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Skup kompleksnih brojeva

Shvatiti potrebu proširivanja skupa R

Razlikovati drugi korijen pozitivnog i  negativnog broja

Znati osnovne računske operacije s kompleksnim brojevima

Razumjeti pojam apsolutne vrijednosti kompleksnog broja 

Kvadr. jednadžba x = -1

Skup C, svojstva

Računske operacije

Apsolutna vrijednost kompleksnog broja

2. Kvadratna jednadžba

 

Znati riješiti jednostavne kvadratne jednadžbe

Razlikovati prirodu rješenja kvadratne jednadžbe ovisno o diskriminanti

Nepotpuna kvadratna jednadžba

Rješenja kvadratne jednadžbe ax +bx+c=o

Diskriminanta kvadratne jednadžbe

3. Mjerne jedinice

Znati  računati pomoću kalkulatora  i razumijeti eksponencijalan zapis broja

Uspješno koristiti  odgovarajuće mjerne jedinice i pomoću tablica

pretvarati, razumjeti i koristiti mjerne jedinice koje nisu često u upotrebi

Potencije baze 10

Eksponencijalni zapis realnog broja

Preračunavanje mjera (prefiksi i značenja)

Metrički sustav mjera

( mjere za duljinu, površinu, volumen i masu)

Osnovne jedinice angloameričkog sustava mjera  i tablice za pretvorbu

Mjere za vrijeme

4. Poliedri i rotacijska tijela

Razlikovati geometrijska tijela

Razumjeti pojam oplošja i volumena

Znati izračunati oplošje i volumen tijela prema formulama

Znati koristiti pojmove oplošja i volumena u praktičnim problemima

iz struke (računanje potrebnog materijala, zapremnine itd.)

Kocka

Kvadar

Prizme

Piramide

Valjak

Stožac

Kugla

 


 1. RAZRED

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Proporcionalnost i primjene

Znati izračunati nepoznati član razmjera

(usporedba s razlomcima!)

pomoću pravila trojnog

znati riješiti praktične probleme (npr. tečajna lista , potreban broj sati ili radnika za određeni posao itd.)

pomoću aritmetičke sredine znati izračunati  prosječne vrijednosti ( npr. očekivani promet na temelju proteklog razdoblja, prosječnu potrošnju  na temelju podataka iz prijašnjih razdoblja itd.)

Račun diobe uz jednostavan postupak omogućava  podijelu određenih sredstava ili vremena prema unaprijed određenim kriterijima na potreban broj dijelova

pomoću računa smjese znati odrediti omjere miješanja da bismo dobili željeno svojstvo smjese

Omjeri i razmjeri

Upravo i obrnuto razmjerne veličine

Grafički prikaz upravo i obrnuto razmjernih veličina

Aritmetička sredina

Pravilo trojno - jednostavno i složeno

Račun diobe – jednostavan i složeni

Račun smjese - jednostavan i složeni                                                                                                            

2. Postotni, promilni i kamatni račun

Razumijeti pojam postotka

Znati izračunati postotak pomoću kalkulatora bez obzira na osnovnu vrijednost

Prepoznati  i razlikovati postotni račun više i

 niže 100

Znati izračunati mjesečnu obvezu PDV -a

Znati ispravno koristiti formule za promilni i kamatni račun

Pojam postotka

Osnovni postotni račun

Postotni račun više 100

Postotni račun niže 100

Primjena na obračun

PDV-a

Promilni račun

Jednostavni kamatni račun

3. Izračunavanje plaće

Znati razliku između bruto i netto plaće

pomoću tablicaa znati izračunavati neoporezivi dio plaće

pomoću formulara i formula znati napraviti isplatnu listu

Osnovni pojmovi vezani uz plaću (bruto i neto plaća, doprinosi, porez, prirez)

Doprinosi iz plaće i na plaću

Neoporezivi dio plaće

Porezna osnovica

Porezne stope

Tablica prireza po gradovima

Neto plaća

4. Kalkulacija cijene

Treba znati izračunati svaki element kalkulacije

Znati napraviti promjene cijena, popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacije

Osnovni pojmovi vezani uz cijenu (nabavna cijena, rabat, marža, porez – PDV,

prodajna cijena)

Porez, povrat poreza

Izrada kalkulacije

 


Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

 

I

II

III

Ukupno

 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

Prirodni brojevi

Cijeli brojevi

Racionalni brojevi

Linearne jedn. i nejednadžbe        

Planimetrija

Potencije i polinomi

Realni brojevi

Graf linearne funkcije

 

6

5

8

8

15

15

7

6

 

 

6

5

8

8

15

15

7

6

9.                     

10.                 

11.                 

12.                 

Kompleksni brojevi

Kvadratna jednadžba

Mjerne jedinice

Poliedri i rotacijska tijela

 

 

7

7

6

15

 

7

7

6

15

13.                 

14.                 

 

15.

16.

Proporcionalnost i primjene

Postotni, promilni i kamatni

račun

Izračunavanje plaće

Kalkulacija cijene

 

 

 

9

8

 

9

6

9

8

 

9

6

                      Ukupno:                                           

 

70

35

32

137

 

Literatura: 

Za prvi razred:

Boško Jagodić, Milivoj  Miliša, Udžbenik za prvi razred industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb

Sanja Varošanec , Udžbenik i zbirka zadataka za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb

Za drugi razred:

Ivan Mrkonjić, Josip Ujević, Udžbenik i zbirka zadataka za drugi  razred industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb (poglavlja 1, 2, 7 i  8.1)

Za treći razred:

Najveći dio gradiva moguće je koristiti se vježbenicom:

Vesna Erceg: Metode gospodarskog računa,vježbenica za srednje škole, Element, Zagreb

 

Ne postoji adekvatan udžbenik za drugi i treći razred ovog programa. Moguće je koristiti dijelove i nekih drugih udžbenika matematike te članke i tablice računovodstvenih časopisa npr, RRIF ili RIF.

 

Obveze učenika: 

U drugom i  trećem razredu u sklopu predmeta matematika u struci učenici bi trebali samostalno izraditi seminarske radove. Npr. u drugom razredu napraviti troškovnik uređenja poslovnog prostora ako su dane dimenzije prostora i potreban materijal po mjernim  jedinicama, te  cijena rada po jedinici vremena, tumačenje rezultata poslovanja prikazanih grafički itd.

      U trećem razradu teme seminara mogu biti: isplatna lista za 3 radnika  s različitim bruto plaćama, različitim mjestima stanovanja i različitim poreznim olakšicama,  obračun PDV-a za određeno vremensko razdoblje uzimajući u obzir  naplaćeno i plaćeno, izrada kalkulacije na temelju nabavnih cijena i zadane marže i rabata ili izrada kalkulacije na temelju zadane prodajne cijene i zadane nabavne cijene itd.

B1) 6.6. Nastavni predmet (obavezni): RAČUNALSTVO 

Razred 1.

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

2 (70)

-

-

70

Cilj programa:

Osposobiti učenika za primjenu informatičkih znanja u svakodnevnom životu s osobitim naglaskom na primjenu stečenih znanja u struci, tj. u  frizerskom zanimanju.

Zadaci programa:

Usvojiti znanje o elektroničkim računalima, njihovoj povijesti, građi i primjeni u struci. Naučiti učenike da se samostalno služe računalom u izradi dokumenata, izračunskih tablica, jednostavnih baza podataka, pretraživanju Interneta s ciljem primjene stečenih znanja u područjima frizerskog zanimanja.

Sadržaj programa:

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

1.      POVIJESNI RAZVOJ RAČUNALA

pojam digitalnih računala

znati osnovne vrste brojevnih sustava

pregled razvoja računala

digitalna računala

brojevni sustavi i način zapisivanja podataka

2.      RAČUNALO I NJEGOVI UREĐAJI

znati osnovne dijelove računala i njihovu funkciju

poznavati vrste memorije i načine ostvarivanja zapisa

znati jedinice za veličinu memorije

osnovni dijelovi računala (PC-a) i njihova funkcija
(matična ploča, procesor, tipkovnica, miš, grafički adapter, LAN kartica,

vrste memorija  (RAM,ROM, čvrsti diskovi, CD mediji, memorijske kartice..)

3.      OPERATIVNI SUSTAVI

znati vrste operativnih sustava i njihovu ulogu u radu računala

znati podesiti radnu površinu

znati napraviti mapu, kopirati datoteku u računalo i s računala na drugi medij, preimenovati mapu i datoteku

znati osnovne vrste datotečnih zapisa prema ekstenzijama

uloga operativnog sustava u računalu

vrste operativnih sustava i njihov razvoj

osnovno sučelje OS Windows

organizacija podataka

mape, datoteke

windows explorer

4.      RAČUNALNE MREŽE

znati pojam računalne mreže

znati koristiti podatke s drugih računala vezanih u mrežu

pojam računalne mreže

prijenos podataka na umreženim računalima

5.      RAČUNALNE KOMUNIKACIJE (Internet)

znati što podrazumijeva pojam Internet

znati podesiti postavke korisničkog računa i E-pošte

slanje primanje datoteka E-poštom

pojam Interneta

konfiguracija korisničkog računa i E-pošte,

pretraživanje na internetu

upravljanje i slanje  E- pošte (privitak, grupe..)

6.      OBRADA TEKSTA (MS Word)

izrada jednostavnih dokumenata  i podešavanje postavki

kreiranje predložaka i njihova upotreba u svakodnevnom komuniciranju (faksovi, predračuni…)

izbornici i naredbe

pisanje teksta

pohrana i otvaranje dokumenata

ispravak teksta i naknadno uređivanje

kopiranje i premještanje teksta

pripreme za ispis i ispis

tablice

skupno pismo

umetanje objekata (tekstnih okvira, simbola, slika, hiperveze, veza s drugim programima…)

7.      TABLIČNI KALKULATORI (MS Excel)

izraditi jednostavnu tablicu te umetnuti formule za jednostavne izračune (dodati ili umanjiti PDV na cijenu, dodati porez i prirez na uslugu, zbrojiti ukupnu vrijednost)

gotovu tablicu umetnuti u  WORD-ov dokument i izraditi ponudu, cjenik…

organizacija podataka

izrada jednostavne tablice

unos podataka

formatiranje polja

označavanje polja

sortiranje i pretraživanje

zaglavlje i podnožje

formule

funkcije

nizovi

prikaz podataka pomoću dijagrama, izvještaji…

 

 

8.      BAZE PODATAKA (MS Access)

znati načiniti jednostavnu bazu podataka

Izraditi i izmijeniti masku, izvještaj

povezati bazu s Excelom Wordom

pojam baze podataka

kreiranje jednostavnih tablica

izrada jednostavne forme

izrada izvještaja

9.      Izrada WEB stranice

Izraditi jednostavnu WEB stranicu koristeći se programima instaliranim na računalima s ciljem predstavljanja i promicanja djelatnosti vezane uz konkretno zanimanje

izrada jednostavne WEB stranice (Word ili Frontpage)

organizacija podataka

umetanje objekata

hiperveze

FTP explorer

programi za pripremu fotografije (fotoshop)

uvoz fotografija sa skenera i digitalnog aparata

ispis fotografija

Metodičke napomene:

Predviđene sadržaje treba izvoditi do 30%  sati u teoretskom obliku (osnovne upute za rad na računalima i primjeni programa korištenih u realizaciji nastave), a ostatak u obliku vježbi s pola odjela u specijaliziranoj informatičkoj učionici koja je opremljena umreženim računalima na kojima je instaliran potreban softver i omogućen pristup Internetu.

Navedene sadržaje valja razraditi tako da se tijekom izvođenja programa stavi naglasak na konkretne primjere iz prakse vezane uz pojedino zanimanje (npr. pisanje dopisa, predračuna, izračunavanje PDV-a na cijenu usluge i sl.).

Obveze učenika:
Redovito pohađanje nastave. Savjesno korištenje računalne opreme tijekom vježbi.

 

PREGLED NASTAVNIH PODRUČJA S VREMENSKIM RASPOREDOM

Red

broj

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupno

I.

II.

III.

1.       

POVIJESNI RAZVOJ RAČUNALA

4

-

-

4

2.       

RAČUNALO I NJEGOVI UREĐAJI

4

-

-

4

3.       

OPERATIVNI SUSTAVI

8

-

-

8

4.       

RAČUNALNE MREŽE

6

-

-

6

5.       

RAČUNALNE KOMUNIKACIJE (Internet)

8

-

-

8

6.       

OBRADA TEKSTA (MS Word)

12

-

-

12

7.       

TABLIČNI KALKULATORI (MS Excel)

10

-

-

10

8.       

BAZE PODATAKA (MS Access)

8

-

-

8

9.       

Izrada WEB stranice

10

-

-

10

Ukupno

70

 

 

70

 

 

B1) 6.7. Nastavni predmet (obvezni): Zdravstveni odgoj

 

Razred 2. Tjedni i ukupni fond sati: 1 (35)

CILJ I ZADACI

- predmet uvodi učenike u osnovna znanja iz područja zdravstvenog odgoja

- upoznavanje učenika s građom i raznolikošću životnih procesa vlastitog tijela

- upoznavanje učenika s osobnom higijenom, higijenom radnog prostora

- potiče uvjerenje o potrebi očuvanja zdravlja i odgovornom odnosu prema okolišu

- razvijanje osjećaja sposobnosti za primjenu teorijskih znanja u praksi

SADRŽAJ:

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI

(znanja i umijeća)

NASTAVNI SADRŽAJI

BROJ SATI

1. ZDRAVE ŽIVOTNE NAVIKE

Spoznati značaj zdravog načina života

Steći znanja, umijeća i navike zdrave prehrane i ostalih uvjeta očuvanja zdravlja

Spoznati značaj zdravlja, održavanja higijene i sprječavanja bolesti

Spoznati značaj higijene u frizerskom  salonu

Očuvanje zdravlja

Osobna higijena

Higijena radnog prostora

Zdrava prehrana, stanovanje, odijevanje

Fizička aktivnost

Psihičko zdravlje čovjeka

Osnovna obilježja zaraznih

bolesti i njihovo sprječavanje

Uzročnici zaraznih bolesti

Osnovna obilježja zaraznih bolesti

Sprječavanje i liječenje nekih bolesti

 

 

15

2. PSIHOAKTIVNE TVARI I ZDRAVLJE ČOVJEKA

Steći znanje o djelovanju i štetnosti psihoakt. tvari

Upućivati na zdrave načine života

Usvojiti znanja o opasnostima od konzumiranja sredstava ovisnosti

Steći pravilan stav prema tom problemu, zanati se oduprijeti izazovima (znati reći «NE»)

Podrijetlo droga i njihova ilegalna trgovina

Psihologija osobnosti narkomana

Vrste i učinci psihoakt. tvari

Poremećaji vezani uz uporabu droge

Razvoj ovisnosti

Preventivne mjere

Upućivanje na zdrave načine  života

 

 

 

10

3. REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE

Usvojiti znanja iz područja reproduktivnog zdravlja i planiranja obitelji

Znati fiziologiju spolnog sustava i načina sprječavanja spolnih bolesti

Razviti odgovoran odnos prema sebi i drugima

Građa i funkcija spolnog sustava

Spolne bolesti

Planiranje trudnoće i odgovorno roditeljstvo

 

 

10

METODIČKE NAPOMENE: Koristiti verbalne, vizualne, prakseološke nastavne metode

                                                Primijeniti grupni i individualni način usvajanja znanja

OBVEZE UČENIKA: Korištenje udžbenika, priručnika, slikovnog materijala,

                                    znanstvena predavanja, obrazovni program TV, specijalizirani časopisi i dr.              

LITERATURA: Dr. sc. O. Springer: Higijena, udžbenik za strukovne škole

                           Dr.  sc. O. Springer: Biologija svezak B                           

                           M. Slijepčević, J. Matekalo-Draganović: Čovjek, zdravlje, okoliš, udžbenik

 

B1) 6.8. Nastavni predmet (obvezni): Psihologija komunikacije

 

Razred 1. i 2.

 

Tjedni i ukupni fond sati:

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1 (35)

1 (35)

-

70

 

Cilj programa:

Stjecanje znanja iz opće psihologije radi upoznavanja samoga sebe i razumijevanja ponašanja drugih te iz psihologije rada, međuljudskih odnosa i komuniciranja zbog razvijanja svijesti o potrebi primijenjene psihologije u svakodnevnom životu i radnoj sredini.

 

Zadaci programa:

Upoznavanje s primjenom psihologije u djelatnosti frizera. Upoznavanje s potrebnim sadržajima iz psihologije rada. Upoznavanje osnova komuniciranja, te djelotvorno komuniciranje s korisnicima usluga. Učenici, budući frizeri, moraju spoznati osnove psihologije rada i bit komuniciranja te prepoznati kako pozitivne tako i negativne elemente u svom komuniciranju (i svojih kolega) i biti spremni trenirati – pripremati se za svoj posao.

1. razred

Sadržaj programa:

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

1. Opća psihologija

Znati predmet, zadaće i vrste psihologije. Naučiti povezanost psihologije s drugim znanostima. Usvojiti značaj psihologije za djelatnost frizera.

Pojam psihologije; zadaće, metode i vrste psihologije. Psihologija i druge znanosti. Značaj psihologije za djelatnost frizera.

2. Opažanje vanjskog svijeta

Naučiti definiciju, vrste i karakteristike osjeta. Spoznati važnost i pojam percepcije. Znati uvjete percepcije. Naučiti pojam, značajke i vrste  predodžbe. Razlikovati mišljenje i predodžbu. Spoznati važnost mašte. Usvojiti pojam pažnje; spontane i hotimične. Poznavati pojmove distribucije i ometanja pažnje. Upoznati logično mišljenje. Znati pojmove: misao, sud generalizacija i apstrakcija. Naučiti definirati govor, riječ i pismo. Usvojiti pojam i rječnik komuniciranja. Znati pojam učenja te pojam i vrste pamćenja. Poznavati metode učenja. Naučiti zakonitosti i organizaciju učenja i pamćenja.

Osjeti; definicija, vrste i karakteristike. Važnost i pojam percepcije. Uvjeti percepcije - fizički, fiziološki i psihički.  Predodžba; pojam i značajke. Mišljenje i predodžba.Vrste predodžbe. Važnost mašte. Pojam pažnje. Aktivnosti i naše percipiranje okoline. Spontana i hotimična pažnja. Selektivnost u doživljaju, pokretljivost - distribucija pažnje.Ometanje pažnje. Mišljenje u psihologiji. Logičko mišljenje. Misao i vrste misli. Pojam, sud, generalizacija i apstrakcija. Govor; ljudski govor. Simbolika govora. Riječ i pismo. Komuniciranje, rječnik komuniciranja i učenje govora. Pojam  učenja. Pojam i vrste pamćenja. Metode učenja. Zakonitosti i organizacija učenja i pamćenja.

3. Emocije i motivacija

Znati pojam, djelovanje i podjelu emocija. Poznavati pojam emocionalne situacije; straha, srdžbe, radosti i žalosti. Usvojiti složene emocije i raspoloženja. Znati utjecaje emocija na aktivnosti. Naučiti kontrolu emocija. Poznavati prisutnost emocija u radu frizera. Usvojiti pojam motivacije, sustav i vrste potreba. Razlikovati ekstrinzičnu i intrinzičnu motivaciju. Povezati motive i rad.

Pojam emocija. Emocionalne situacije. Djelovanje i podjela emocija. Karakteristike pojedine emocionalne situacije - strah, srdžba, radost i žalost. Složene emocije. Raspoloženja. Utjecaj emocija na aktivnosti. Kontrola emocija. Prisutnost emocija u radu frizera. Pojam motivacije. Sustav i vrste potreba. Ekstrinzična i intrinzična motivacija. Motivi i rad.

4. Ličnost

Poznavati pojam i oblikovanje ličnosti. Znati socijalizaciju i tipologiju ličnosti. Usvojiti pojam temperamenta. Naučiti karakteristike temperamentne situacije, ponašanja. Poznavati crte temperamenta u ponašanju frizera. Usvojiti pojam i crte karaktera. Znati poželjne osobine karaktera u ponašanju frizera.

Pojam i oblikovanje ličnosti. Socijalizacija i tipologija ličnosti. Pojam temperamenta. Karakteristike temperamentne situacije, ponašanja. Crte temperamenta u ponašanju frizera. Pojam i crte karaktera. Poželjne osobine karaktera u ponašanju frizera.

 

2. razred

 

Sadržaj programa:

 

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

1. Psihologija rada

Upoznati osobine čovjeka koje utječu na rad: sposobnosti, znanja, vještine i motivaciju. Znati vrste sposobnosti: fizičke, psihomotoričke, senzorne i intelektualne. Poznavati opće činitelje rada, umor i nesreće na radu, izostanke s posla.

Sposobnosti; pojam i uloga sposobnosti. Vrste sposobnosti. Inteligencija, znanja, vještine i motivacija za rad. Opći činitelji rada (osvjetljenje, mikroklima, buka, zračenja, zagađenja, vibracije). Umor i nesreće na radu. Izostanci s posla.

2. Međuljudski odnosi na radu

Znati pojam grupe. Poznavati odnose u grupama i grupnu dinamiku. Usvojiti pojam rukovođenja grupom i karakteristike vođe.

Grupa; pojam i vrste. Odnosi u grupi i grupna dinamika. Rukovođenje grupom. Vođa grupe i njegove karakteristike.

3. Komuniciranje

Usvojiti pojam i vrste komuniciranja. Spoznati važnost komuniciranja u grupi. Znati djelotvorno komunicirati s korisnicima usluga.

Pojam i vrste komuniciranja. Osnovni model komuniciranja.Važnost komuniciranja u grupi kao uvjet uspješnosti rada. Djelotvorno komuniciranje s korisnicima usluga.

4. Faze komuniciranja

Poznavati faze djelotvornog komuniciranja s korisnicima usluga: pripremu za rad, utvrđivanje želja korisnika, prezentacija vlastite ponude, prigovor i reklamacije, kraj kontakta.

Priprema za rad. Prvi kontakt. Utvrđivanje želja korisnika usluga. Prezentacija vlastite ponude. Prigovor i reklamacije. Završetak i kraj kontakta.

 


 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Psihologija komunikacije

 Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupni broj sati

Razred

     1. razred

       2. razred

      3. razred

 

1.  Opća psihologija

3

-

-

3

2.  Opažanje vanjskog svijeta

12

-

-

12

3.  Emocije i motivacija

10

-

-

10

4.  Ličnost

10

-

-

10

5.  Psihologija rada

-

14

-

14

6.  Međuljudski odnosi na radu

-

4

-

4

7.  Komuniciranje

-

5

-

5

8.  Faze komuniciranja

-

12

-

12

     Ukupno:

35

35

-

70

 

Literatura:

Udžbenik ne postoji.

Prijedlog (izbor):

1.      Šverko, B. i suradnici: Psihologija, Š.K. Zagreb, 1992.

2.      Fürst, M.: Psihologija , Š. K. , Zagreb, 1994.

 1. Zvonarević, M.: Socijalna psihologija, Š.K., Zagreb

4.      Petz, B.: Psihofiziologija rada

5.      Šulak, F. Petz,: Psihologija u prodaji, Š.K. Zagreb

6.      Šulak, F., Petz, B.: Poslovna psihologija, Š.K., Zagreb, 1995.

7.      Šulak, F.: Promotivne aktivnosti, Š.K. Zagreb

8.      Psihologijski rječnik, Prosvjeta, Zagreb 1992.

9.      Uvod u psihologiju, GZH 1991.

10.  Daniel Goleman: Emocionalna inteligencija, Mozaik 1997.

11.  Daniel Goleman: Emocionalna inteligencija u poslu, Mozaik, 2000.

 

Metodičke napomene:

Način rada:

Predavanja, vježbe i ilustrativni testovi (u obradi novih sadržaja), razgovori, analize primjera iz prakse, po potrebi seminar i slično, vježba za ocjenu (po jedna u svakom polugodištu), pismeni rad učenika

(po jedan u svakom polugodištu) i usmena provjera znanja.

Uvjeti nastave:

Nastava u razredu, videozapisi, grafofolije, ploča/kreda, katalozi, propagandni materijali, zapisi učenika, novine, časopisi i videozapisi.

 

 

 

B1) 6.9. Nastavni predmet (obvezni): Estetika i umjetnost

 

Razred 3..

 

Tjedni i ukupni fond sati:

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

-

-

1 (32)

32

 

Cilj programa:

Razvijanje osjećaja za lijepo, skladno i harmonično te primjena estetskih kriterija u struci uz poticanje otkrivanja i kreiranja novih.

 

Zadaci programa:

Nadogradnja na stečeno znanje iz predmeta frizerstvo i stečene prakse. Proširivanje opće kulture i znanja uvidom u glavne stilske odrednice pojedinih razdoblja. Prepoznavanje poznatih elemenata i uvođenje i otkrivanje novih u vremenu u kojem nastali. Usporedba njihove interpretacije nekada i danas u  kontekstu vremena. Otvaranje opažaja te prepoznavanje različitih estetskih vrijednosti. Razvijanje osjećaja za skladno, lijepo i harmonično te sposobnosti primjene poznatih estetskih vrijednosti kao i poticanje otkrivanja i kreiranja novih.  

 

3. razred

 

Sadržaj programa:

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

1. Uvod u predmet.

Osnovni pojmovi.

Usvajanje i razumijevanje pojmova te u kojem se kontekstu oni danas koriste.

Objašnjenje riječi estetika, stilsko razdoblje, umjetnost, moda, stil.

2. Vremenska dimenzija, vrijednost i ukus.

Prepoznavanje promjena ukusa kroz pojedina stilska razdoblja.

Vredovanje lijepog u raznim stilskim razdobljima. Oblici pojavnosti lijepog. Određivanje kriterija ljepote. Određivanje prosječnog ukusa.

3. Moda.

Usvajanje elemenata koji su određivali i koji danas određuju modu.

Elementi mode: odjeća, frizura, glazba itd.

4. Osnovni pojmovi umjetnosti (kako gledamo umjetnička djela): slikarstvo. Skulptura, arhitektura i urbanizam.

Usmjeravanje pažnje na ono što je vrijedno.

Likovne tehnike. Likovni elementi forme (linija, boja, ploha, tekstura, volumen, površina i materijali). Teme.

5. Kompozicija. Načela građenja kompozicije.

Nakon elemenata forme, uočavanje sklopova u građenju kompozicije.

Kontrast. Ravnoteža. Proporcija. Ritam. Akcent.

6. Stilska razdoblja.

Usvajanje karakteristike pojedinih stilskih razdoblja.

Stilska razdoblja relevantna za struku: egipatska, grčka i rimska umjetnost, renesansa, barok, 19. stoljeće, 20. stoljeće.


 

7. Stilovi u frizurama

Primjena usvojenih pojmova na frizurama (npr. klasično, barokno itd.)

Predstavljanje različitih motiva na frizurama (npr. stari Egipat, barok itd.) na reprodukcijama.

8. Stil, moda i retro stilovi

Primjena i prepoznavanje prošlih stilova u današnjem kontekstu.

Diskusija (ponavljanje i novi primjeri). Razlika između stila i mode. Retro stilovi danas.

9. Nacionalna umjetnost

Prepoznavanje europskih stilskih razdoblja na nekim značajnim primjerima u Hrvatskoj. Specifičnosti hrvatske umjetnosti.

Značajni primjeri hrvatske umjetnosti.

10. Neverbalna komunikacija

Koliko nam osobni stil govori o čovjeku?

Elementi neverbalne komunikacije. Bonton odijevanja. Društvo i predrasude. Trendovi.

11. Kontrasti

Ponavljanje na temelju suprotnih pojmova.

Lijepo–ružno. Skladno–neskladno. Ukusno-neukusno. Klasično-avangardno. Jednostavno-kičasto.

 

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Estetika i umjetnost

 Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupni broj sati

Razred

     1. razred

       2. razred

      3. razred

 

1. Uvod u predmet

-

-

1

1

2. Vrem. dimenzija, vrijednost i ukus

-

-

2

2

3. Moda

-

-

1

1

4. Osnovni pojmovi umjetnosti

-

-

5

5

5. Kompozicija

-

-

3

3

6. Stilska razdoblja

-

-

10

10

7. Stilovi u frizurama

-

-

2

2

8. Stil, moda i retro stilovi

-

-

2

2

9. Nacionalna umjetnost

-

-

2

2

10. Neverbalna komunikacija

-

-

2

2

11. Kontrasti

-

-

2

2

     Ukupno:

-

-

32

32

 

Metodičke napomene:

Za nastavu je obvezan dijaprojektor te kolekcija dijapozitiva po odabiru nastavnika.

 

Obveze učenika: Nastava se temelji na stalnoj suradnji učenici – nastavnik i učenik – učenik te diskusiji. Očekuje se stalna aktivnost učenika na satu te odlasci u muzeje i galerije tijekom školske godine.

 

Literatura:

1.      Jadranka Damjanov: Likovna umjetnost (1. i 2. dio)

2.      Loara Blažević, Sanja Pribić: Estetika odijevanja


B2) 6.10. Nastavni predmet (izborni): Nauka o čovjeku

 

Razred 1.

 

Tjedni i ukupni fond sati:

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1 (35)

-

-

35

 

Cilj programa:

Uuvesti učenike u znanje iz područja građe i životnih procesa ljudskog organizma i uvjerenja o potrebi očuvanja zdravlja.

 

Zadaci programa:

Štetno djelovanje psihoaktivnih tvari; izbjegavati ih i poticati druge osobe na zdrav način života. Razvijanje osjećaja sposobnosti za primjenu teorijskih znanja u praksi.

 

Sadržaj:

 

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI

(znanja i umijeća)

NASTAVNI SADRŽAJI

1.TJELESNE TEKUĆINE

- usvojiti osnovna znanja iz podr. tj. tekućine

- transfuzija i RH

građa i funkcije tjelesnih tekućina krvne grupe Rh sustav

2. OBRANA TIJELA OD INFEKCIJE

- usvojiti znanja iz područja inuologije, alergije, trauspl.

imunitet transpl. Reakcije

bolesti imunolog. sustava, AIDS

3. SRCE, KRVNOŽILNI I DIŠNI SUSTAV

- upoznati krvožilni i dišni sustav

- najčešće bolesti i sprječavanje

građa i funkcije krvnožilnog i dišnog sustava

bolesti, očuvanje zdravlja

4. IZVORI ENERGIJE U ORGANIZMU

- naučiti o zdravoj prehrani

- vitamini, minerali i dr.

građa i uloga probavila

zdrava prehrana

bolesti prob. sust.

5. IZLUČIVANJE ŠTETNIH TVARI

- spoznati važnost funkcije mokr. sust. i sprječavanje bolesti

građa, funkcija, bolesti mokraćnog sustava

6. ŽIVČANI I OSJETILNI SUSTAV

- upoznati procese živčanog sustava

organizacija živčanog sustava

središnji i vegetativni živčani sustav

7. ŽLIJEZDE S UNUTARNJIM LUČENJEM

- djelovanje hormona

- poremeć. endokr. sustava

hormoni

žlijezde, funkcija i bolesti

 

8. SPOLNI I REPRODUKTIVNI SUSTAV

- usvojiti građu i funk. repr. sustava te planiranje obitelji

građa i funkcija sp. organa

planiranje obitelji

higijena sp. sustava

9. SAČUVAJMO ZDRAVLJE

- zdr. prehrana

- fizička aktivnost

- psihičko zdravlje

- psihoakt. tvari

štetni čimbenici za zdravlje čovjeka

 


Metodičke napomene: Koristiti verbalne, vizualne, prakseološke nastavne metode.

                                       Primijeniti grupni i individualni način usvajanja znanja.

OBVEZE UČENIKA: Korištenje udžbenika, priručnika, slikovnog materijala, znanstvena predavanja, obrazovni program TV, specijalizirani časopisi npr. PRIRODA.

 

LITERATURA: Dr. O. Springer : Biologija, svezak B

                                                    Čovjek i zdravlje udžbenik za strukovne škole

                           M. Slijepčević,

   M. Boranić, N. Matekalo-Draganović: Čovjek, zdravlje, okoliš, udžbenik

   Juraj Bukša: Anatomski atlas

                                               

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Nauka o čovjeku

 Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupni broj sati

Razred

     1. razred

       2. razred

      3. razred

1. Tjelesne tekućine

3

-

-

3

2. Obrana tijela od infekcija

4

-

-

4

3. Srce, krvožilni i dišni sustav

5

-

-

5

4. Izvori energije u organizmu

4

-

-

4

5.Izlučivanje štetnih tvari

3

-

-

3

6. Živčani i osjetilni sustav

4

-

-

4

7. Žlijezde s unutrašnjim lučenjem

3

-

-

3

8. Spolni i reproduktivni sustav

5

-

-

5

9. Sačuvajmo zdravlje

4

-

-

4

Ukupno

35

-

-

35

 

 

B2) 6.11. Nastavni predmet (izborni): Ekologija

 

Razred 1.

 

Tjedni i ukupni fond sati:

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1 (35)

-

-

35

 

Cilj programa:

Usvajanje znanja iz područja ekologije, u cilju razvijanja odgovornog odnosa prema prirodi i vlastitom životu.

 

Zadaci programa:

Razvijati sposobnost promatranja, uočavanja, povezivanja i zaključivanja. Poticati logičko, analitičko-sintetičko te kritičko mišljenje i prosuđivanje. Poticati uvjerenje o potrebi odgovornog odnosa prema prirodi i živom svijetu. Proširivati svoje znanje i povezivati sa srodnim znanstvenim disciplinama. Razvijanje osjećaja sposobnosti za primjenu teorijskih znanja u praksi.

 

Sadržaj:

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI

(znanja i umijeća)

NASTAVNI SADRŽAJI

1. PREDMET ISTRAŽIVANJA EKOLOGIJE

- spoznati značaj ekologije kao znanosti

- uočiti ovisnosti živih bića i prirode

organizacija živih bića u prirodi

organizam i okoliš, ekološki činitelji

2. TEMELJNA SVOJSTVA ŽIVOTNIH ZAJEDNICA

- upoznati temeljna svojstva životnih zajednica i važnost prehr. lanaca

populacija

biocenoza

organska proizvodnja i kruženje tvari u eko-sustavu

3. ŽIVOTNA PODRUČJA NA ZEMLJI

znati osnovne značajke životnih područja na zemlji i razvijanje ekološke svijesti

vodeno područje života kopneno područje i atmosfera sa svojim osnovnim značajkama

4. ČOVJEKOV UTJECAJ NA PRIRODU

- spoznati uzroke onečišćenja okoliša

- razlikovati poremećaje u ekosustavima

- razvijanje svijesti o mogućnostima djelovanja u pravcu zaštite i unapređivanja okoliša

promjene u prirodi uvjetovane čovjekovom fizičkom djelatnošću onečišćivanje i zagađivanje prirode

5. ZAŠTITA PRIRODE

- uvažavati zakonitosti održivog razvoja

- poznavati međunarodne sporazume o zaštiti okoliša

- poznavati biološke osobitosti Hrvatske

- imati stajalište o potrebi zaštite okoliša i biološke raznolikosti

zaštita životnih područja na zemlji

zaštita organizama

zaštita prirode u Hrvatskoj

nacionalni parkovi

 

Metodičke napomene:

Koristiti verbalne, vizualne, prakseološke nastavne metode.                                               

 Primijeniti grupni i individualni način rada

 

OBVEZE UČENIKA: Korištenje udžbenika, priručnika, slikovnog materijala,

predavanja, obrazovni program TV, specijalizirani časopisi npr. PRIRODA

                                   

LITERATURA: Ljubica Vrček: Biologija, svezak C

                           Čovjek i okoliš, udžbenik za strukovne škole

                           Klepac: Osnove ekologije

                           O. Springer, D. Papeš i M. Karafatić: Biologija 4, udžbenik

                           I. Bralić: Nacionalni parkovi Hrvatske

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Ekologija

 Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupni broj sati

Razred

     1. razred

       2. razred

      3. razred

 

1. Predmet istraživanja ekologije

5

-

-

5

2. Temeljna svojstva životnih zajednica

5

-

-

5

3. Životna područja na zemlji

5

-

-

5

4. Čovjekov utjecaj na prirodu

10

-

-

10

5. Zaštita prirode

10

-

-

10

Ukupno

35

-

-

35

B2) 6.12. Nastavni predmet (izborni): Tjelesna i zdravstvena kultura

 

Razred 1., 2. i 3.

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1 (35)

1 (35)

1 (32)

3 (102)

 

tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)(32)

 

CILJ:

Razvijanje zdravstvene kulture učenika radi čuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline; podmirenje biopsihosocijalnih potreba za kretanjem kao izrazom zadovoljavanje čovjekovih potreba kojima se povećavaju stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.

 

ZADACI:

Nastaviti s utjecajem vježbanja na razvoj morgološkog statusa učenica, a posebno na proporcionalan razvoj mišićnog i potkožnog masnog tkiva, utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđnih mišića, razvijati aerobne sposobnosti učenica (grudi i dijafragmalno disanje), privikavati  učenice na adekvatno vježbanje i za vrijeme mjesečnih ciklusa, upoznati učenike sa zakonitostima rasta i razvoja, utjecati na razvoj mišićnih skupina relevantnih za biološku funkciju žene, utjecati na sadržajnije korištenje slobodnog vremena učenika, prihvatiti vježbanje kao prevenciju protiv pojave adipoznosti (celulita)…

 

1. RAZRED

 

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI

(znanja i umijeća)

NASTAVNI SADRŽAJI

 

Upoznati učenike s pravilima ponašanja u dvorani za TZK, na pravilnu terminologiju koju trebaju koristiti na nastavi TZK, podsjetiti ih na čuvanje školske imovine, njegovanje higijenskih navika.

Vježbama za zagrijavanje i aerobikom podići opće i radne sposobnosti organizma, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva, smanjiti potkožno masno, a povećati mišićno tkivo, utjecati na jačanje, istezanje i labavljenje mišića, na fleksibilnost i povećanje pokretljivosti zglobova, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na razvoj koordinacije, pokretljivosti, snage; pozitivan utjecaj vježbanja na cjelokupnu ličnost.

u igarama: pobuđivanje natjecateljskog duha, poštovanje pravila igre, sportsko priznanje poraza i radovanje pobjedi.

- Uvodni sat, terminologija u TZK

- Opće pripremne vježbe

- Aerobika

- Igre

 

Provjeriti usvojena motorička znanja i informacije, pobuditi zadovoljstvo i veselje, zatomiti negativne emocije (svadljivost, pesimizam), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa

- Inicijalno i finalno provjeravanje

- Zaključivanje ocjena


 

Atletika

Trčanjem podići opće i radne sposobnosti organizma, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog tkiva: smanjiti potkožno, masno tkivo i povećati mišićno, razvoj aerobnog kapaciteta, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost

- Ciklično kretanje različitim tempom do 8 min.

- Tehnika visokog starta

Skokovi

Usvajanje pravilne tehnike izvođenja skoka, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja atletike, utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa, na snagu leđnih mišića, razvoj eksplozivne snage, koordinacije pokreta, razvoj spretnosti i pokretljivosti, ravnoteže tijela

- Skok uvis prekoračnom tehnikom (škare)

Bacanja

Usvajanje pravilne tehnike izvođenja bacanja, stjecanje znanja iz atletike, razvoj koordinacije i skladnosti pokreta

- Bacanje (kugle) O´Brienovom leđnom tehnikom

Preskoci

Usvojiti pravilnu tehniku izvođenja elementa, steći znanja, vještine i sposobnosti, jačati skeletnu muskulaturu, razvijati eksplozivnu snagu (odraz s daske), koordinaciju rada ruku i nogu, veznu spretnost; pobuđivanje hrabrosti i razbijanje straha

- Naskok zgrčno na šved. sanduk, saskok uvinućem

Upori, visovi, ravnotežni položaji

Razviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje pokreta, stjecanja znanja, vještina i sposobnosti iz sportske i ritmičke gimnastike, razviti koordinaciju, fleksibilnost, spretnost i preciznost (vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi), repetitivnu i statičnu snagu (zgibovi i izdržaji), razvoj pokretljivosti tijela, održavanje ravnoteže (stojevi, premeti); razvoj discipline, upornosti i ustrajnosti učenika, pobuđivanje zadovoljstva i hrabrosti, kolektivnosti, suradnje, prijateljstva, međusobno pomaganje (asistiranje), izgrađivanje međuljudskih odnosa.

- Kolut naprijed do upora klečećeg zanožno

- Kolut nazad do upora sjedećeg raznožno

- Stav na rukama

- Stav na rukama i kolut naprijed

- Kolut nazad do stava na rukama

- Premet strance

- Tri povezana premeta strance

- Vježba na parteru

- Vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi i  na švedskim ljestvama

- Zgibovi na zidnoj preči

Poskoci i skokovi

Razviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje elemenata gimnastike, razvoj gracioznosti, koordinacije pokreta, osjećaja za ritam

- Dječji poskoci prema naprijed i nazad

- Škarice naprijed - nazad

- Mačji skok

Plesne strukture

Razviti osjećaj za ritam, suptilnost, koordinaciju pokreta, pobuđivanje veselja, prijateljstva, suradnje, međusobno usklađivanje i pomaganje (ples u parovima ili kolu), zatomljivanje negativnih emocija (svadljivosti, depresije, pesimizma), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost i na podizanje opće kulture učenika, stvaranje ugodne atmosfere na satu (uz glazbu)

- Polka

- Kolo Staro sito i korito

- Kolo Kruške, jabuke, šljive

- Dvokorak

Borilačke strukture

Usvojiti znanja, vještine i sposobnosti branjenja od napadača, usvajanje pravilne tehnike obaranja i njezinu praktičnu primjenu, razvoj motivacije za borilačke sportove, pobuđivanje zadovoljstva i veselja hrabrost.

- Samoobrana od čupanja za kosu

- Samoobrana od gušenja objema rukama

 

Za mušku populaciju predviđeni su i sljedeći sadržaji u prvom, drugom i trećem razredu.

 

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI

(znanja i umijeća)

NASTAVNI SADRŽAJI

 

Stimulirati rast i razvoj, jačanje (pomoću bućica) mišića ruku i ramenog pojasa, trbušne i leđne muskulature, te mišića nogu; razvoj preciznosti (stolni tenis, dodavanje lopte...), spretnosti, pokretljivosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, podizanje radne sposobnosti organizma

Izdržaji i zgibovi na zidnoj preči

Vježbe za razvoj snage s bućicama od 1 i 2 kg.

Stolni tenis

dodavanje lopte glavom u sjedećem položaju (u parovima)

Nogomet

Košarka ili drugi sportovi

prema mogućnostima škole

 

 

2. RAZRED

 

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI

(znanja i umijeća)

NASTAVNI SADRŽAJI

 

Podsjetiti učenike na pravila ponašanja u dvorani za TZK, na pravilnu terminologiju koju trebaju koristiti na nastavi TZK, podsjetiti ih na čuvanje školske imovine, njegovanje higijenskih navika.

Opće pripremnim vježbama i aerobikom podići opće i radne sposobnosti organizma za ostale dijelove sata, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva, smanjiti potkožno masno, a povećati mišićno tkivo, utjecati na jačanje, istezanje i labavljenje mišića, na povećanje pokretljivosti i fleksibilnosti zglobova, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na razvoj koordinacije, pokretljivosti, snage; pozitivan utjecaj vježbanja na cjelokupnu ličnost.

Na poligonu: razvoj brzine, spretnosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, poštovanje pravila, sportsko priznanje poraza i radovanje pobjedi.

Uvodni sat, terminologija u TZK

Opće pripremne vježbe

Aerobika

Poligon

 

Provjeriti usvojena motorička znanja i informacije, pobuditi zadovoljstvo i veselje, zatomiti negativne emocije (svadljivosti, pesimizma), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa.

Inicijalno i finalno provjeravanje

Zaključivanje ocjena

 

Atletika

Podići opću i radnu sposobnost organizma, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva: smanjiti potkožno  masno, a  povećati mišićno tkivo, razvoj aerobnog kapaciteta, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost, razvoj statične i eksplozivne snage pri niskom startu.

Ciklično kretanje različitim tempom do 10 min.

Tehnika niskog starta

 


Skokovi

Usvajanje pravilne tehnike izvođenja skokova, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja atletike, utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa.

Skok udalj s mjesta

Skok uvis opkoračnom tehnikom (stradle)


 

Preskoci

Usvajanje pravilne tehnike izvođenja elementa, stjecanje znanja, vještine i sposobnosti, jačanje muskulature, razvoj eksplozivne snage i koordinacije pokreta, održavanje ravnoteže u fazi leta preko sanduka, razvoj spretnosti; pobuđivanje hrabrosti i , razbijanje straha.

Odbočka

Upori, visovi, ravnotežni položaji

Razvijanje smisla za lijepo, skladno i pravilno izvođenje pokreta, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz sportske i ritmičke gimnastike, razviti koordinaciju, fleksibilnost, spretnost i preciznost (vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi), regetitivne i statične snage (zgibovi i izdržaji), razvoj pokretljivosti tijela, održavanje ravnoteže (stojevi, premeti); razvoj discipline, upornosti i ustrajnosti učenika, pobuđivanje zadovoljstva i hrabrosti, kolektivnosti, suradnje, prijateljstva, međusobno pomaganje (asistiranje), izgrađivanje međuljudskih odnosa.

Kolut naprijed bez oslonca

dva povezana koluta nazad d

Stav na glavi

Stav na rukama i kolut naprijed

Kolut nazad do stava na rukama

Vježbe na gredi

Tri povezana premeta strance

Vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi i  na švedskim ljestvama

Zgibovi na zidnoj preči

Poskoci i skokovi

Razviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje elemenata gimnastike, razvoj gracioznosti, koordinacije pokreta, osjećaja za ritam.

Daleko – visoki skok

Poskok s prednoženjem i zanoženjem

Plesne strukture

Razviti osjećaj za ritam, suptilnost, koordinaciju pokreta, pobuđivanje veselja, prijateljstva, suradnje, međusobno usklađivanje i pomaganje (ples u parovima ili kolu), zatomljivanje negativnih emocija (svadljivosti, depresije, pesimizma), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost i na podizanje opće kulture učenika, stvaranje ugodne atmosfere na satu (uz glazbu.)

Kolo Kalendare

Bečki valcer u parovima (valcer korak)

 

Borilačke strukture

Usvojiti vještine, sposobnosti i znanja, usvojiti znanje iz područja gušenja odnosno njenu praktičnu primjenu u iznenadnoj situaciji u životu, razvoj motivacije za borilačke sportove, pobuđivanje zadovoljstva i veselja, odvažnosti i hrabrosti.

- Elementarni oblici hrvanja

ukoštac

Gušenje: sjedeći na trupu

 

 

Za mušku populaciju predviđeni su i sljedeći sadržaji u prvom, drugom i trećem razredu.

 

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI

(znanja i umijeća)

NASTAVNI SADRŽAJI

 

Stimulirati rast i razvoj, jačanje (pomoću bućica) mišića ruku i ramenog pojasa, trbušne i leđne muskulature, te mišića nogu; razvoj preciznosti (stolni tenis, dodavanje lopte...), spretnosti, pokretljivosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, podizanje radne sposobnosti organizma.

Izdržaji i zgibovi na zidnoj preči

Vježbe za razvoj snage s bućicama od 1 i 2 kg.

Stolni tenis

Dodavanje lopte glavom u sjedećem položaju (u parovima)

Nogomet

Košarka ili drugi sportovi

prema mogućnostima škole

3. RAZRED

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI

(znanja i umijeća)

NASTAVNI SADRŽAJI

 

Podsjetiti učenike na pravila ponašanja u dvorani za TZK, na pravilnu terminologiju koju trebaju koristiti na nastavi TZK, podsjetiti ih na čuvanje školske imovine, njegovanje higijenskih navika.

Opće pripremnim vježbama i aerobikom podići opće i radne sposobnosti organizma za ostale dijelove sata, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva, smanjiti potkožno masno, a povećati mišićno tkivo, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava; utjecati na jačanje, istezanje i labavljenje mišića, na povećanje pokretljivosti i fleksibilnosti zglobova, jačati skeletnu muskulaturu, utjecaj na razvoj koordinacije, pokretljivosti, snage, pozitivan utjecaj vježbanja na cjelokupnu ličnost.

U igrama na poligonima razvoj brzine, spretnosti,  pobuđivanje natjecateljskog duha, poštovanje pravila igre, sportsko priznanje poraza i radovanje pobjedi.

Uvodni sat, terminologija u TZK

Opće pripremne vježbe

Aerobika

Igre

Poligon

 

Provjeriti usvojena motorička znanja i informacije, pobuditi zadovoljstvo i radost, zatomiti negativne emocije (svadljivosti, pesimizma), izgrađivati međuljudskih humanih odnosa.

Inicijalno i finalno provjeravanje

Zaključivanje ocjena

Atletika

Trčanjem podići opću i radnu sposobnost, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva: smanjiti potkožno, masno tkivo, a povećati mišićno tkivo, razvoj aerobnog kapaciteta, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost, u štafeti: razviti spretnost i preciznost, usklađenost para, koordinaciju pokreta ruku i nogu.

Ciklično kretanje različitim tempom do 12 min.

Tehnika primopredaje štafetne palice

 

Skokovi

Usvajanje pravilne tehnike izvođenja skoka, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja atletike, utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa, na snagu leđnih mišića, razvoj eksplozivne snage (posebno snage nogu!), razvoj  koordinacije pokreta, razvoj spretnosti i pokretljivosti, ravnoteže tijela.

Skok udalj sa zaletom

Skok uvis fosbery – flop tehnikom

Preskoci

Usvajanje  pravilne tehnike izvođenja elementa, stjecanje znanja, vještine i sposobnosti, jačanje skeletne muskulature, razvoj eksplozivne snage i koordinacije pokreta, održavanje ravnoteže u fazi lijeta, razvoj spretnosti, pobuđivanje hrabrosti i razbijanje straha.

Zgrčka

Upori, visovi, ravnotežni položaji

Razviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje pokreta, stjecanja znanja, vještina i sposobnosti iz sportske i ritmičke gimnastike, razviti koordinaciju, fleksibilnost, spretnost i preciznost (vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi), razviti repetitivnu i statičnu snagu (zgibovi i izdržaji), razvoj pokretljivosti tijela, održavanje ravnoteže (stojevi, premeti, kolutovi); razvoj discipline, upornosti i ustrajnosti učenika, pobuđivanje zadovoljstva i hrabrosti, kolektivnosti, suradnje, prijateljstva, međusobno pomaganje (asistiranje), izgrađivanje međuljudskih odnosa.

Kolut naprijed bez oslonca rukama i kolut nazad

Stav na rukama i kolut naprijed, kolut nazad do stava na rukama

Premet strance nečujno i udesno

 Premet naprijed

Most zaklonom

Vježba na parteru i gredi

Vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi i na švedskim ljestvama

Zgibovi na zidnoj preči

Poskoci i skokovi

Razviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje elemenata gimnastike, razvoj gracioznosti, koordinacije pokreta, osjećaja za ritam

- Jelenji skok

- Kadet

Plesne strukture

Razviti osjećaj za ritam, suptilnost, koordinaciju pokreta, pobuđivanje veselja, prijateljstva, suradnje, međusobno usklađivanje i pomaganje, zatomljivanje negativnih emocija

(svadljivosti, depresije, pesimizma), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost i na podizanje opće kulture učenika, stvaranje ugodne atmosfere na satu (uz glazbu).

- Bečki valcer u parovima

 

Za mušku populaciju predviđeni su i sljedeći sadržaji u prvom, drugom i trećem razredu.

 

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI

(znanja i umijeća)

NASTAVNI SADRŽAJI

 

Stimulirati rast i razvoj, jačanje (pomoću bućica) mišića ruku i ramenog pojasa, trbušne i leđne muskulature, te mišića nogu; razvoj preciznosti (stolni tenis, dodavanje lopte...), spretnosti, pokretljivosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, podizanje radne sposobnosti organizma

Izdržaji i zgibovi na zidnoj preči

Vježbe za razvoj snage s bućicama od 1 i 2 kg.

Stolni tenis

Dodavanje lopte glavom u sjedećem položaju (u parovima)

Nogomet

Košarka ili drugi sportovi

prema mogućnostima škole

 

METODIČKE NAPOMENE: Nastavne metode: metoda usmenog izlaganja

                                                                                    metoda demonstracije

                                                                                    metoda postavljanja i rješavanja

                                                                                    metodičkih zadataka

                                                Metoda učenja i vježbanja

                                                (Oblici rada: križni, frontalni, grupni, paralelno-odjeljenski,

                                                 izmjenično odjeljenski i rad u parovima).

OBAVEZE UČENIKA: Poštovati i pridržavati se pravila ponašanja u dvorani za TZK, čuvati školsku imovinu, primjenjivati higijenske navike, redovito vježbati i njegovati korektne odnose prema nastavnicima i dr. učenicima.

LITERATURA: S. Ben i N. Špehar: Fit form

                              J. Pulja: Yoga

                              Šnajder, Milanović: Atletika

                              Ivančević: Ritmičko sportska gimnastika

                              Findak: Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi

                                           Videokaseta: Aerobik Cindy Crawford (br. 1 i br. 2)

 

B2) 6.13. Nastavni predmet (izborni): Manikiranje

 

Razred 2.

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

-

1 (35)

-

1 (35)

 

Cilj programa:

Stjecanje osnovnih znanja i vještina o manikiranju. Razumijevanje problema na noktima zbog lakše orijentacije u praksi i savjetovanja korisnika usluga.

 

Zadaci programa:

Naučiti o građi, oštećenju i oboljenju noktiju te alat, pribor i preparate za manikiranje. Usvajanje  osnovnih znanja o problemima i korekciji oblika noktiju. Vježbe masaže ruku, uljepšavanja i njege noktiju. 

 

Sadržaj programa:

 

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i  vještine)

Nastavni sadržaji

1. Osnove manikiranja

Znati definiciju manikiranja. Naučiti razlikovati oblike i kožu šake. Upoznati anatomiju šake.

Manikiranje.Važnost ekstremiteta. Oblik i koža šake. Anatomija šake.

2. Nokti

Poznavati anatomsku građu, rast i izgled noktiju. Znati razlikovati promjene, oštećenja i oboljenja na noktima.

Anatomska građa, rast i izgled noktiju. Promjene, oštećenja i oboljenja nokata.

3. Postupak manikiranja

Poznavati alat i pribor za manikiranje. Usvojiti tehniku manikiranja te upoznati neke vrste manikure (npr. francuske).

Alat i pribor za manikiranje. Faze manikiranja. Vrste manikura; francuska manikura i sl.

4. Korekcije oblika i izgleda noktiju

Poznavati načine korekcije oblika i izgleda noktiju (nadogradnja noktiju i lijepljenje umjetnih nokata). Svladati tehniku ljepljenja umjetnih noktiju. 

Korekcija oblika i izgleda noktiju. Umjetni nokti. Postupak lijepljenja umjetnih noktiju. Nadogradnja noktiju (razne proteze za nokte).

5. Uljepšavanje i njega noktiju

Poznavati preparate za njegu i uljepšavanje noktiju. Upoznati vrste odstranjivača laka s noktiju. Naučiti sastav kupke za nokte. Svladati tehniku masaže ruku. Poznavati različite ukrase i načine ukrašavanja noktiju.

Preparati za njegu i uljepšavanje noktiju. Odstranjivači laka za nokte. Kupke za nokte. Masaža ruku. Različiti ukrasi za nokte i raznovrsni načini oslikavanja i ukrašavanja noktiju.

 

 

 

 

 


 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Manikiranje

 Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupni broj sati

Razred

     1. razred

       2. razred

      3. razred

1.  Osnove manikiranja

-

4

-

4

2.  Nokti

-

6

-

6

3.  Postupak manikiranja

-

8

-

8

4.  Korekcije oblika i izgleda noktiju

-

8

-

8

5.  Uljepšavanje i njega noktiju

-

9

-

9

     Ukupno

-

35

-

35

 

Literatura: Udžbenik za frizere 1, stručna literatura, katalozi o opremi i proizvodima.

 

Metodičke napomene:

Oblici i način rada: individualni i zajednički rad učenika i nastavnika, rad u paru.

Predavanja, razgovori, praktičan rad učenika, usmena provjera znanja.

 

Nastavna pomagala i uvjeti nastave: grafofolije. stručna literatura. sheme i propagandni materijali.

Nastava u razredu i frizerskom praktikumu; demonstracije i praktičan rad učenika.

 

B2) 6.14. Nastavni predmet (izborni): Ljekovito bilje

 

Razred 2.

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

-

1 (35)

-

1 (35)

         

Cilj programa:

Usvajanje znanja iz osnova botanike, upoznavanje sa svojstvima ljekovitog bilja i primjena ljekovitog bilja u struci.

 

Zadaci programa:

Proširivati znanje iz područja struke i povezivati ga sa srodnim znanstvenim disciplinama. Primjena teorijskih znanja u praksi.

 


Sadržaj:

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI

(znanja i umijeća)

NASTAVNI SADRŽAJI

1. OSNOVE GRAĐE I ŽIVOTNIH PROCESA U BILJAKA

- znati osnovne značajke biljnog svijeta

- osnove citologije

- histologija

- dioba stanica

- organografija (korijen, stabljika, list, cvijet, plod)

- biokemijski procesi

2. SVRSTAVANJE BILJAKA PREMA MORFOLOŠKOM (KRITERIJU) I RAZVOJNOM KRITERIJU

- usvojiti osnove sistematike bilja

- prepoznati ljekovite biljke koje se primj. u struci

- sistematika bilja

- sistematika ljekovitog bilja

3. UPOZNAVANJE LJEKOVITIH SIROVINA BILJNOG PODRIJETLA

- znati ljekovitost biljaka koje se koriste u praksi

- skupljanje

- priprema

- sušenje i čuvanje ljekovitog bilja

4. PRIMJENA LJEKOVITOG BILJA U STRUCI

- usvojiti primjenu ljekovitog bilja u friz. salonima u svrhu liječenja blažih patoloških promjena na kosi i vlasištu, uljepšavanjA i njege kose, kože, noktiju

- ljekovite biljke djelovanje na

   kosu

   kožu (vlasište) nokti i dr. dijelove tijela

Metodičke napomene: Koristiti verbalne, vizualne, prakseološke i dr. nastavne metode

                                       Primijeniti grupni i individualni način rada specijalizirane

                                       učionice

OBVEZE UČENIKA: Korištenje udžbenika, priručnika, slikovnog materijala, specijaliziranih

                                    časopisi pr. PRIRODA

LITERATURA: R. Domac: Botanika

                           O. Springer i B. Pavalek-Kozlina: Fiziologija čovjeka i fiziologija bilja

                           T. Bačić i R. Erben: Sistematika bilja

                           T. Bačić: Praktikum botanike

                           R. Domac: Flora Hrvatske

                           T. Nikolić: Herbarijski priručnik

                            Gelenčir: Ljekovito bilje

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

Ljekovito bilje

 Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupni broj sati

Razred

     1. razred

       2. razred

      3. razred

 

1. Osnove građe i životnih procesa u biljaka

-

10

-

10

2. Svrstavanje biljaka prema morfološkom i razvojnom kriteriju

-

7

-

7

3. Upoznavanje ljekovitih sirovina biljnog podrijetla

-

8

-

8

4. Primjena ljekovitog bilja u struci

-

10

-

10

Ukupno

-

35

-

35

 

B2) 6.15. Nastavni predmet (izborni): Matematika u struci

 

Razred 2. i 3.

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

-

1 (35)

1 (32)

2 (67)

 

Cilj programa:

Nastava matematike u srednjim strukovnim  školama omogućuje da učenici usvoje osnovno matematičko znanje potrebno za  razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu te  ih osposobljava  za primjenu znanja u  praktičnom životu i posebno u struci.

 

Zadaci programa:

-         da učenici dobiju dodatna znanja iz  matematike nužna za sudjelovanje u daljnjem razvoju struke

-         da  zainteresirani učenici  steknu  veću samostalnost u rješavanju  zadataka

-     da učenici potpuno usvoje računanje prema danim uputama, uključujući  i samostalno tumačenje uputa.

 

Razred 2.

Nastavno područje

Očekivani rezultati

 (znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Sukladnost i sličnost

Razlikovati i razumjeti pojam sukladnosti i sličnosti likova

Sukladnost trokuta  i primjene

Sličnost trokuta i primjene

2,. Kružnica i krug. Pravilni poligoni

Znati primijeniti formule  za izračunavanje opsega i površine

Opseg i površina kruga

Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka

Obodni i središnji kut

Talesov poučak

Tetivni i tangencijalni četverokuti

Pravilni mnogokuti

Opseg i površina pravilnih poligona

3. Kvadratne funkcije

 

 

 

Potpuno ovladati pojmom grafa funkcije

Znati nacrtati graf bilo koje kvadratne funkcije i analizirati njezin tijek

Znati odrediti nul-točke kvadratne funkcije i odrediti njihovo postojanje

Graf  kvadratne funkcije f(X)= ax2

Graf kvadratne funkcije

 f(x)=ax2+c

Graf kvadratne  funkcije

f(x)=a(x-x0)2

Graf kvadratne funkcije

f(x)=a(x-x0)2+c

Graf kvadratne funkcije

f(x)=ax2+bx+c

4. Poliedri i rotacijska tijela (dodatak tj. proširenje obavezne nastave iz matematike)

Znati odrediti oplošje i volumen pravilne uspravne prizme i piramide ako je osnovica poligon s više od 4 stranice

Znati odrediti oplošje i volumen krnje piramide i krnjeg stošca

Znati primijeniti formule za sferu

Prizme

Piramide

Krnja piramida

Krnji stožac

Sfera

 

Razred 3.

Nastavno područje

Očekivani rezultati

 (znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Aritmetička i  geometrijska sredina

Znati izračunati aritmetičku i geometrijsku sredinu

Aritmetička sredina

Geometrijska sredina

2. Nizovi

Razumijeti pojam niza

Razlikovati aritmetički od geometrijskog niza i shvatiti podrijetlo imena

Znati odrediti traženi član niza

Intuitivno shvatiti pojam limesa niza i znati izračunati jednostavnije limese

Razumijeti pojam geometrijskog  reda

Znati izračunati sumu konvergentnog geometrijskog reda

Pojam niza

Grafičko predočavanje niza

Aritmetički niz

Geometrijski niz

Limes niza

Teoremi o limesima

Limes monotonih nizova

Geometrijski red

 

3. Složeni kamatni račun

Znati ispravno koristiti formule za složeni kamatni račun

Kamatni faktor

Složene kamate

4. Periodični i godišnji obračun PDV-a

 

Razumijeti obaveze plaćanja PDV-a

Obračun PDV-a na plaćenu robu

Obračun PDV-a iz prodane robe (usluge) 

 

5. Godišnji obračun poreza na dohodak i ispunjavanje porezne prijave

Znati protumačiti upute o ispunjavanju porezne prijave

Znati izračunati vlastite obaveze

Porezne olakšice

Porezna kartica

Porezna prijava

 

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

Red.br.

 

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

 

   I

  II

  III

 Ukupno

1.

2.

3.

4.

Sukladnost i sličnost

Kružnica i krug.Pravilni poligoni                                                                                                                               

Kvadratne funkcije

Poliedri i rotaciona tijela                     

   

7

8

10

10

 

7

8

10

10

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Aritmetička i geometrijska sredina

Nizovi

Složeni kamatni račun

Periodični i  godišnji obračun PDV-a

Godišnji obračun poreza na dohodak i porezna prijava

 

 

4

 

15

5

3

5

4

 

15

5

3

5

 Ukupno :                                           

 

-

 35

 32

      67

 


B2) 6.16. Nastavni predmet (izborni): Vlasuljarstvo

 

Razred 3.

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

-

-

1 (32)

1 (32)

 

Cilj programa:

Stjecanje osnovnih znanja o izradi i održavanju vlasuljarskih proizvoda, primjeni vlasnih umetaka kod oblikovanja složenijih frizura te o primjeni stečenog znanja i vještina u praksi i svom zvanju.

 

Zadaci programa:

Upoznavanje s vlasuljarskom opremom i materijalima za izradu raznih vlasnih nadomjestaka i umetaka, uvezivanjem kose ili vlakana te šišanjem, friziranjem i kemijskom obradom vlasuljarskih proizvoda od prave kose i umjetnih vlakana. Upoznavanje primjene vlasnih umetaka pri izradi svečanih, revijskih i povijesnih frizura.

Povezivanje vlasuljarstva s tehnologijom frizerstva i praktičnom nastavom.

 

Sadržaj programa:

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

     

Nastavni sadržaji

1. Osnove vlasuljarstva

Poznavati vrste vlas. pribora, alata, pomagala i naprava te znati njihovu primjenu. Dobro upoznati materijale i vl. sirovine za izradu vlas. proizvoda.

Vlasuljarski pribor, pomagala i alat. Vlasuljarske naprave. Materijali za izradu osnova vlas. proizvoda. Vlaknaste sirovine za izradu vlas. proizvoda.

2. Uvezivanje kose ili vlakana

Znati način pripreme i obrade sirove kose za uvezivanje. Svladati tehniku prepletanja kose i znati vrste prepleta.  Naučiti uzlati kosu na osnovu i upoznati  spec. tehniku preciznog uzlanja.

Priprema sirove kose za uvezivanje. Obrada sirove kose. Prepletanje kose ili vlakana preko konca (tresiranje). Uzlanje kose ili vlakana (knipfanje). Specijalne tehnike preciznog uzlanja (tamburiranje).

3. Izrada vlasuljarskih proizvoda 

 Upoznati izradu ortopedskih nadomjestaka. Znati razlikovati prirodna i umjetna vl. Naučiti izradu jednostavnih umetaka od prepleta. Poznavati najvažnije uzlane umetke.

Izrada vlasnih ortopedskih nadomjestaka. Razlika između prirodnih i umjetnih vlakana. Izrada vlasnih umetaka od prepleta. Najvažniji uzlani vlasni umeci.

4. Šišanje i friziranje vlasuljarskih proizvoda

Usvojiti pravila u šišanju i friziranju vlas. proizvoda od prave kose i sint. vlakana. Znati oblikovati razne vlasne umetke. Znati pravilno završno oblikovati frizuru na vlas. proizvodu.

Šišanje vlasulja i poluvlasulja od prave kose i sintetičkih vlakana. Oblikovanje frizure na vlasuljama i poluvlasuljama od prave kose i sintetičkih vlakana. Oblikovanje raznih vrsta umetaka.

5. Kemijski procesi na vlasuljarskim proizvodima

Znati razliku pri bojenju i izbjeljivanju vlas. proizvoda od prave kose i umjetnih vlakana. Naučiti razlikovati trajno kovrčanje vlasuljarskih proizvoda od prave kose i umjetnih vlakana (preparaciju sintetičkih vlakana).

Bojenje i izbjeljivanje vlas. proizvoda od prave kose. Korekcija boje na vlas. proizvodima od sintetičkih vlakana. Preparacija sintetičkih vlakana. HTO na vlas. proizvodima od prave kose.

6. Primjena vlasnih umetaka u izradi frizura

Upoznati razvoj tehnika i pomagala u oblikovanju frizura s umecima. Znati razne vlasne umetke i njihovu primjenu kod oblikovanja složenijih frizura.

Razvoj tehnika i pomagala u oblikovanju frizura s umecima. Izrada povijesnih frizura s vlasnim umetcima. Izrada modernih frizura s vlasnim umetcima.

 

 

 

Literatura: Udžbenik za frizere 4, stručna literatura, katalozi o vlasuljarskoj opremi i proizvodima.

 

Metodičke napomene:

Oblici i način rada: individualni i zajednički rad učenika i nastavnika, rad u paru.

Predavanja, razgovori,  praktičan rad učenika, usmena provjera znanja.

 

Nastavna pomagala i uvjeti nastave: grafofolije, stručna literatura, sheme i propagandni materijali.

Nastava u razredu i frizersko-vlasuljarskom praktikumu; demonstracije i praktičan rad učenika.

 

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

Vlasuljarstvo

Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupni broj sati

Razred

1. razred

2. razred

3. razred

1.  Osnove vlasuljarstva

-

-

4

4

2.  Uvezivanje kose ili vlakana

-

-

6

6

3.  Izrada vlasuljarskih proizvoda

-

-

6

6

4.  Šišanje i friziranje vlas. Proizvoda

-

-

4

4

5.  Kemijski procesi na vlas.  proizv.

-

-

4

4

6.  Primjena vlas. umetaka u izradi friz.

-

-

8

8

     Ukupno

-

-

32

32

 

 

B2) 6.17. Nastavni predmet (izborni): Dekorativna kozmetika

 

Razred 3.

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

-

-

1 (32)

1 (32)

 

 

Cilj programa:

Posebno motiviranim učenicima omogućiti da nauče pružiti cjelovitu uslugu njege i uljepšavanja kose i lica. Stečena znanja i vještine primijeniti  u praksi.

 

Zadaća programa:

Upoznavanje sredstava i metoda rada pri šminkanju, usklađivanje šminke s oblikom lica, tenom i kosom te dnevni i večernji make-up.

 


Sadržaj:

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

 1. Pripreme za šminkanje, odabir sredstava i metoda rada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Usklađivanje šminke s oblikom lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Usklađivanje šminke s kožom i kosom i  modelom u cjelini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cjelovito šminkanje zadanog modela i modela po izboru

 

Spoznati važnost skladnog estetskog izgleda osobe u cjelini

Znati odabrati i primijeniti odgovarajuću opremu i pribor za šminkanje

Znati utvrditi tip kože (normalna, suha, masna, mješovita)

Znati pravila primjene šminke: usklađenost boja, odabir boja, namjena šminke, priprema lica za šminku čišćenjem lica i odstranjivanjem šminke  uz primjenu mjera zaštite na radu

 

 

 

Znati utvrditi oblik lica promatranjem s prednje strane i s profila

Znati našminkati ovalno, okruglo, izduženo, trokutasto, četvrtasto, srcoliko lice prema važećim stručnim i estetskim kriterijima.

Znati našminkati detalje lica (oči, usne, nos)

Znati obojiti obrve i trepavice i korigirati im oblik

 

 

 

Spoznati važnost isticanja ˝lijepo˝ u kombinacijama detalja

Znati našminkati lice s kombinacijama kože i kose:

Hladna koža (boja) – svijetla kosa

Topla koža – svijetla kosa

Hladna koža – tamna kosa

Topla koža – tamna kosa

Hladna koža – crvena kosa

Topla koža – crvena kosa

Maslinasta koža – tamna kosa

Blijeda tamna koža – crna kosa

Zagasito tamna koža – crna kosa

 

 

 

Znati našminkati modela za različite namjene: za dan, za večer.

Znati šminkom istaknuti različite izraze: mladenački, klasičan, svečani i dr.

Znati našminkati zadanog modela po izboru uvažavajući sve strukovne zahtjeve

Šminka kao sredstvo isticanja osobnosti i komunikacije.

Dekorativna kozmetika kroz povijest, kodeksi ljepote i njihove promjene.

Oprema i pribor za šminkanje, pravila primjene šminke, utvrđivanje tipova kože, odabir preparata, mjere zaštite na radu,

 masaža lica vrata i dekoltea

Utvrđivanje oblika lica, šminkanje ovalnog, okruglog, izduženog, trokutastog, četvrtastog, srcolikog lica.

Šminkanje očiju i usana. Korekcija i bojenje obrva i  trepavica, korekcija detalja lica šminkom

 

 

 

 

Šminkanje lica s različitim kombinacijama kože i kose:

- Hladna ili topla boja  kože i svijetle kose

- Hladna ili topla boja kože i tamna kosa

- Hladna ili topla boja kože i crvena kosa

- Maslinasta koža i tamna kosa

- Blijeda tamna koža i crvena kosa

- Zagasito tamna koža i crna kosa

 

šminka za radni dan, šminka prema godišnjim dobima, šminka za naglašavanje klasičnog izgleda, večernja šminka, svečana šminka, mladenačka šminka,

šminka za scenski nastup, šminka zadanog modela i modela po izboru

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

Redni

broj

Dekorativna kozmetika

Broj sati po godinama

1.

2.

3.

ukupno

1.

Pripreme za šminkanje, odabir sredstava i metoda rada

-

-

4

4

2.

Usklađivanje šminke s oblikom lica

-

-

8

8

3.

Usklađivanje šminke s kožom, kosom i modelom u cjelini

-

-

8

8

4.

Cjelovito šminkanje zadanog modela i modela po izboru

-

-

12

12

 

Ukupno

-

-

32

32

 

Metodičke napomene: Razredni odjel podijeliti u skupine (12-16 učenika). Primijeniti grupni rad u parovima i pojedinačni oblik rada, te verbalne, vizualne i prakseološke nastavne metode.

 

Obveze učenika: Učenici trebaju imati radnu odjeću u skladu s higijensko-sanitarnim propisima, modela i osnovni pribor.

 

Literatura: Jasenka Raos: Udžbenik za frizere 3, Varaždin, JR

                    Sally Norton i suradnici: Sve o ljepoti, Leo Commerce, Rijeka

 

 

B2) 6.18. Nastavni predmet (izborni): Tradicijske frizure

 

Razred 3.

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

-

-

1 (32)

1 (32)

 

Cilj programa:

Stjecanje znanja i vještina u oblikovanju tradicijskih frizura.

&n