Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje stolar

NN 136/2003 (28.8.2003.), Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje stolar

Ministarstvo prosvjete i športa i
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo

 

2013

 

Na temelju članka 8. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine, br. 69/03. – pročišćeni tekst), članka 44. stavka 4. i 5. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 49/03. – pročišćeni tekst), članka 3. Sporazuma o suradnji Ministarstva prosvjete i športa i Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo od 21. siječnja 2003. i uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore, ministar prosvjete i športa i ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo donijeli su

 

NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM

ZA ZANIMANJE STOLAR

 

UVOD

 

 

Odgojno obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnoga dijela i strukovnoga dijela (program naukovanja).

            Sadržaji općeobrazovnoga dijela utvrđeni su Odlukom ministra prosvjete i kulture o usvajanju nastavnih planova i programa srednjih škola te minimuma zajedničkih općih sadržaja strukovnih i umjetničkih škola (KLASA: 602-03/91-01-114, UR. BROJ: 532-08/91-01 od 20. lipnja  1991. i  Odlukom ministra prosvjete i športa o izmjenama i dopunama zajedničkog i izbornog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje stručne spreme, KLASA:  602-03/96-01/1170, UR. BROJ: 532-03/1-96-1 od 25. lipnja 1996.).

            Sadržaji strukovnog dijela temelje se na odredbama Zakona o srednjem školstvu (NN 19/92, 27/93, 50/95, 59/01 i 114/01) i Zakona o obrtu (NN 77/93, 90/96 i 64/01). Strukovni sadržaji su strukovno-teorijski dio (obvezni i izborni) i praktični dio.

            Sastavnice strukovnog dijela odgojno-obrazovnog programa za zanimanja u obrtništvu (programa naukovanja) su:

 1. Osnovna obilježja
 2. Nastavni plan
 3. Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća
 4. Potrebna stručna sprema nastavnika
 5. Uvjeti izvođenja programa
 6. Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima
 7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit.

 

1. Osnovna obilježja

Osnovna obilježja svakoga odgojno-obrazovnoga programa su:

-          naziv obrazovnoga programa/zanimanja

-          cilj i zadaci programa

-          trajanje obrazovanja

-          uvjeti za upis.

 

2. Nastavni plan

Nastavi plan sadrži popis  predmeta općeobrazovnoga i strukovnoga dijela programa s naznačenim brojem sati u tjednu i godini za svaki razred.

 

3. Obvezni načini provjeravanja znanja i umijeća

Tablično se navode za svaki predmet iz strukovnoga dijela obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća.

 

4. Potrebna stručna sprema nastavnika

            Tablično se navode za svaki predmet iz strukovnoga dijela potrebna stručna sprema nastavnika (profesora, stručnog učitelja i suradnika u nastavi). 

 

5. Uvjeti izvođenja programa

- podaci za rad u skupinama učenika (tablično se navode za svaki strukovno-teorijski predmet s praktičnim/laboratorijskim vježbama broj sati vježbi, realizator i najveći broj učenika u skupini)

- minimalni materijalni uvjeti za izvođenje nastave pojedinih nastavnih predmeta (tablični prikaz prostora , opreme i predmeta kojima je prostor i oprema namijenjena).

 

6. Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima

-          naziv predmeta

-          razred

-          tjedni i godišnji broj sati s naznakom obveznog broja sati praktičnih/laboratorijskih vježbi

-          cilj nastavnoga predmeta

-          zadaci nastavnoga predmeta

-          sadržaj nastavnoga predmeta podijeljen na nastavne cjeline i s naznačenim očekivanim rezultatima (znanjima i umijećima) i sadržajima kojima se ta znanja i umijeća stječu

-          metodičke napomene za provedbu nastave

-          osnovne obveze učenika.

 

7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit

Navode se po predmetima cilj, osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera, znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.

 


1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

 

Cilj:      Odgojno-obrazovni program za zanimanje stolar ima cilj stjecanje znanja, vještina i umijeća iz širokog područja obrade drva u obrtništvu i industriji, koji će omogućiti učeniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja. 

 

Zadaci:

 • Steći vještinu rada na strojevima za obradu drva kao i njihovo osnovno održavanje.
 • Steći osnovna znanja iz područja automatizacije i robotizacije u proizvodnom procesu.
 • Usvojiti znanja o svojstvima, izboru i uporabi drvnih i nedrvnih materijala
 • Razviti sposobnosti izrade bilo kojeg proizvoda iz širokog spektra finalnih drvnih proizvoda.
 • Razviti vještinu sastavljanja, okivanja i ugradnje drvnih proizvoda.
 • Upoznati načina prikazivanja budućeg proizvoda crtežom te steći sposobnost izrade jednostavnih crteža.
 • Upoznati rad računala i mogućnost primjene u stolarstvu.
 • Naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.
 • Upoznati osnovna načela uređenja interijera.
 • Naučiti zakonitosti koje vladaju u ustrojstvu nekog poduzeća ili obrta.
 • Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite ljudi, sredstava i okoliša.

 

 

Trajanje obrazovanja: 3 godine

 

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje

poslova stolara.

 


2. NASTAVNI PLAN

                                                                             

A)    Općeobrazovni dio (35 tjedana)

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

 

B)     Strukovno-teorijski dio (35 tjedana)

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

1

35

-

-

-

-

 35

Tehnologija zanimanja*

1

35

2

70

3

96

201

Poznavanje materijala

2

70

1

35

 

 

105

Crtanje s konstrukcijama

2

70

3

105

3

96

271

Matematika u struci

1

35

1

35

1

32

102

Izborna nastava**

1

35

1

35

3

96

166

Ukupno

8

280

8

280

10

320

880

 

* Dio programa realizira se u školskoj radionici (najmanji obvezni dio sati vježbi prikazan je u praktičnom dijelu naukovanja).

 

** Izborni nastavni predmet u 1. i 2. godini može biti tjelesna i zdravstvena kultura, matematika i predmeti struke.

U trećoj godini izborni predmet od 2 sata tjedno treba biti iz struke, a bira se između:

osnova restauriranja namještaja, tehnologije bačvarstva, tehnologije model-stolarstva,  tehnologije tokarenja i tehnologije zanimanja ovisno o vrsti stolarske radionice u kojoj se obavlja praktična nastava.

Sadržaji izbornog dijela programa u strukovnom području u 1. i 2. razredu mogu biti sadržaji obveznog zajedničkog dijela programa s povećanim brojem sati.

Za izborne sadržaje iz matematike mogu se također koristiti sadržaji iz Okvirnih nastavnih programa općeobrazovnih predmeta u srednjim školama (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje broj 11, Zagreb, 1997.).

            Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet).

 

 

 

C)    Praktični dio (40 tjedana)*

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

C 1 - Nastava u školi

-          Tehnologija zanimanja

-          Praktična nastava-

             najviše sati

 

 

35

 

325

 

 

35

 

235

 

 

32

 

128

 

 

102

 

688

C2 - Praktična nastava u

        stolarskoj radionici –

        najmanje sati

 

 

540

 

 

630

 

 

640

 

 

1810

Ukupno

900

900

800

2600

* preporučuje se

 

Napomena: Praktični dio nastave od 700 sati treba realizirati do kraja nastavne godine,

a ostatak od 200 odnosno 160 sati tijekom školske godine.

Od 2 600 sati 30% je moguće realizirati u školskoj radionici. Godišnji broj sati

                        praktične nastave u školi i stolarskoj radionici utvrđuje se operativnim

                        programom koji zajednički izrađuju škola i obrtnička radionica. Ako škola

nema stolarsku radionicu, praktična nastava se izvodi u licenciranoj stolarskoj

radionici s tim da se učeniku mora osigurati svladavanje cjelokupnog programa.

 

D)    Ukupno nastave

 

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

A) Općeobrazovni dio

315

315

224

854

B) Strukovno-teorijski dio

280

280

320

880

C) Praktični dio

900

900

800

2600

Ukupno (A+B+C)

1495

1495

1344

4334

 

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računalstva

Praktični rad na računalu

Tehnologija zanimanja

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, tehničko- tehnološka dokumentacija, domaći rad

Poznavanje materijala

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad

Crtanje s konstrukcijama

Vježbe, usmeni odgovori, domaći rad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Matematika u struci

Pisana provjera, usmeni odgovori, domaći rad

Izborni predmet

Ovisi o vrsti izabranog predmeta

 

Napomena: Tijekom drugog polugodišta druge godine obvezna je provedba kontrolnog ispita.

 

 

 

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

profesor

visokoškolsko obrazovanje iz tehnike  (računalstvo, elektrotehnika, politehnika), dipl. ing. matematike,

prof. matematike, dipl. ing. računalstva, dipl. informatičar

Tehnologija zanimanja

profesor,

suradnik u nastavi 

visokoškolsko obrazovanje,

dipl. ing. drvne industrije

Poznavanje materijala

profesor 

visokoškolsko obrazovanje,

dipl. ing. drvne industrije

Crtanje s konstrukcijama

profesor 

visokoškolsko obrazovanje,

dipl. ing. drvne industrije,

Izborna nastava struke

profesor

visokoškolsko obrazovanje,

dipl. ing. drvne industrije

Matematika u struci

profesor 

visokoškolsko obrazovanje,

prof. matematike, dipl. ing. matematike, dipl. ing. drvne industrije

Praktična nastava u školi

profesor,

stručni učitelj

visokoškolsko obrazovanje,

dipl. ing. drvne industrije,

srednje obrazovanje

drvodjeljske struke s položenim stručnim ispitom

Praktična nastava u stolarskoj radionici

Majstor- stolar

srednje obrazovanje,

stolar s položenim majstorskim ispitom

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema Pravilniku o stručnoj  spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.).

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Računalstvo

1.

profesor

35

15

Tehnologija zanimanja

1. 2. 3.

profesor i

suradnik u nastavi

70, 105, 96

25

Poznavanje materijala

1. 2.

profesor

70, 35

25

Crtanje s konstrukcijama

1. 2. 3.

profesor

70, 105, 96

25, za rad u računalnoj učionici 15

Matematika u struci

1. 2. 3.

profesor

35, 35, 35

25

Izborni predmet

struke

3.

profesor i

suradnik u nastavi

70

 

 

 

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Računalska učionica

15 računala s odgovarajućim programima za obradu teksta, LCD projektor, pisač, mogućnost pristupa Internetu.

Računalstvo

Školska učionica, stolarska radionica

Klasična učionica i kabinet prof. s potrebnim uzorcima; Stolarska radionica s osnovnim strojevima za obradu drva; Klasična učionica, 15 računala s odgovarajućim programima za crtanje, LCD projektor, pisač.

Tehnologija zanimanja

Školska učionica

Klasična učionica i kabinet prof. s potrebnim uzorcima.

Poznavanje materijala

Učionica- crtaonica,

Računalna učionica

Klasična učionica, 15 računala s odgovarajućim programima za crtanje, LCD projektor, pisač.

Crtanje s konstrukcijama

Školska učionica

Klasična učionica

Matematika u struci

 

 

Izborni predmet

 

Napomena: U sklopu strukovnih predmeta nužno je predvidjeti posjete sajmu namještaja i obrtništva, muzeju za umjetnost i obrt, aktualnim izložbama s tematikom iz struke, a također karakterističnim pogonima drvne industrije (pilanama, proizvođačima ploča, tvornicama namještaja…).

 

 

 

 

 


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11. lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.

 

6.1. Nastavni predmet:  tjelesna i zdravstvena kultura

 

ŠKOLE
strukovne-trogodišnje

BROJ SATI TZK

 

Razred

prvi

Razred

drugi

Razred

treći

PROGRAM

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 OSNOVNI PROGRAM

1

35

1

35

1

32

 IZBORNA NASTAVA

1

35

1

35

1

32

           

Cilj je razvijati biopsihosocijalne potrebe čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.

 

Zadaci:

·        razviti osobine, sposobnosti i motorička znanja te stvarati naviku bavljenja športom radi kvalitetne športske rekreacije,

·      stjecanje znanja o činiteljima koji uvjetuju nastanak bolesti i ozljeda,

·      razvijanje pravilnih stavova prema zdravlju i bolestima te poduzimanje mjera za čuvanje i promicanje zdravlja,

·      usvajanje motoričkih informacija za djelotvorno rješavanje potreba razvoja i rješavanja svakodnevnih motoričkih zadataka,

·      razvijanje radnih sposobnosti,

·      izgrađivanje humanih međuljudskih,

·      njegovanje higijenskih navika

·      teorijsko-praktično osposobljavanje za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog vježbanja kao dijela kulture življenja i to:

-         o utjecaju procesa tjelesnog vježbanja na ljudski organizam u cjelini i pojedine organske sustave,

-         o očuvanja zdravlja, načinu prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica prouzročenih obavljanjem određenog zanimanja,

-         o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja,

-         o načinu treniranja i natjecanja, posebice u športovima kojim su se pojačano bavili,

·        razvijati osjećaj za očuvanje prirode, kroz boravak u prirodi, putem ekoloških aktivnosti, športskih igara i zabave.

 

Posebne zadaće za učenike:

 

Razred :  PRVI                    

 • utjecati na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase
 • utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva
 • usklađivati nesrazmjer rasta srčanog mišića, mase tijela i krvožilnog sustava, što uvjetuje brzo umaranje i zahtijeva duži oporavak učenika
 • djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u neracionalnim načinima kretanja
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti

 

            Razred :  DRUGI                                                                                                   

 • nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase
 • utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti: gibljivosti, ravnoteže, preciznosti, brzine, eksplozivne snage, repetitivne snage i statičke snage
 • djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u naracionalnim načinima kretanja
 • usmjeravati učenike da individualno doziraju volumen opterećenja suzbijajući želju za postizavanjem motoričkih dostignuća koja nisu u sukladnosti s njihovim potencijalnim mogućnostima, uz izuzetak utjecaja na brzinu i koordinaciju
 • pomagati učenicima da svladaju krizu koja se manifestira u konfliktima između pojedinca i društva

 

            Razred :  TREĆI                                                                                                    

 • nastaviti s procesom utjecaja na razvoj morfološkog statusa učenika, posebice na povećanje snage ruku i ramenog pojasa
 • utjecati na daljnje razvijanje aerobnih i anaerobnih sposobnosti
 • utjecati na što učinkovitiji razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenika
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti
 • osposobiti učenike da mogu samostalno organizirati športske aktivnosti koje su u funkciji podizanja zdravlja, radnih sposobnosti i što sadržajnijeg korištenja slobodnog vremena.

 

Posebne zadaće za učenice:

 

Razred :  PRVI                                                                                                       

 • nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenica, a posebice na proporcionalan razmjer između mišićnog i potkožnog masnog tkiva
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža
 • privikavati učenice na odgovarajuće vježbanje i za vrijeme mjesečnog ciklusa, posebice učenice koje imaju smetnje (dismenoreja)
 • utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđne muskulature, što je uvjet za nesmetano razvijanje ostalih organskih sustava

 

Razred :  DRUGI

 • utjecati na daljnji razvoj aerobnih i anaerobnih sposobnosti
 • utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti

 

            Razred : TREĆI                                                                                                     

 • nastaviti s procesom potpomaganja harmoničnog razvoja morfološkog statusa učenica, posebice prevencijom protiv pojave adipoznosti (celulita)
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti, posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža
 • utjecati na daljnji razvoj aerobnih sposobnosti učenica postupnim organskim prilagođavanjem krvožilnog i dišnog sustava (grudno i dijafragmalno disanje)
 • utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti
 • usvajanje određenog fonda motoričkih informacija prijeko potrebnih za očuvanje zdravlja, njegovanje higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave prirodne sredine.

     

SPECIFIČNOSTI U ODNOSU NA IZBOR ZANIMANJA UČENIKA

S NAZNAKOM OSNOVNIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA

 

            Svaki rad, ovisno o vrsti zanimanja, radnom mjestu, vanjskim činiteljima i sl., djeluje na čovjeka tako da znači stanovitu opterećenost za pojedine dijelove organizma i organizam u cjelini.

            U pojmu opterećenje, podrazumijeva se odnos između nekog zahtjeva organizma i adaptacijskog kapaciteta za njegovo ostvarenje.

            Što je adaptacijski kapacitet funkcionalnih organskih sustava veći, to će neki stalan zahtjev stvarati manje opterećenje i suprotno. Opterećenje organizma nije samo rezultat djelovanja rada kao aktivnosti, već je uvjetovano nizom drugih činitelja koji djeluju na organizam izvana, ili su uzroci u njemu samom.

            Zakonomjernošću društvenog razvoja profesionalni rad pojedinaca sve je specijaliziraniji. Zato je moguće izolirati pojedine skupine rada, točnije rečeno radnih mjesta, gdje se glavno opterećenje javlja u većoj mjeri na nekim od funkcionalnih sustava.

            Međutim valja napomenuti da se o organizmu ne može govoriti kao o skupu izdvojenih funkcionalnih sustava pa je, prema tomu i rad u stvarnim uvjetima kompleksan proces koji opterećuje i ima posljedice na čitav organizam, iako su uvijek neki od podsustava opterećeni više, a neki manje. Ovisno o stupnju opterećenosti pojedinih dijelova organizma, rad se može grubo podjeliti na pretežito energetski (fizički) i pretežito informacijski (mentalni). Točnije, podjela prema stupnju opterećenja pojedinih podsustava organizma uvjetovana je stupnjem svrstavanja funkcionalnih organskih sustava u veći rad.

 

I. Fizički rad se može podjeliti na:

            1. Rad s pretežito dinamičkim režimom mišićne aktivnosti, pri čemu, ovisno o aktiviranim masama tkiva i intenzitetu rada, energetska potrošnja može biti:

            a) velika

            b) srednja (umjerena)

            c) mala.

 

            2. Rad s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti, gdje manjka blagotvoran utjecaj dinamičkih kontrakcija mišićnog sustava preko živčanog na druge dijelove organizma. Statički se rad može odvijati tako da:

            a) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu samo protiv djelovanja sile gravitacije na pojedine dijelove tijela ili organizam u cjelini

            b) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu protiv djelovanja sile gravitacije i još nekih drugih različito velikih sila (tereti i sl.).

 

Potrebno je steći i solidna teorijska znanja i to:

            1. O utjecaju procesa vježbanja na ljudski organizam u cjelini i na pojedine organske sustave, osobito sa stajališta promicanja i održavanja zdravlja, načina prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica uzrokovanih obavljanjem određenoga zanimanja.

            2. Elementarna znanja o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja.

            3. Znanja o načinu treniranja i natjecanja, osobito u športovima kojim su se pojačano bavili.

 

II. Mentalni rad možemo podjeliti prema stupnju i vrsti opterećenja pojedinih dijelova živčanog sustava na:

            1. Senzorički rad, gdje su pretežito opterećeni receptori, osjetni putovi i senzorička središta (kontrolna mjesta) pri automatiziranom radu, radna mjesta vezana uz opasnost i sl.

            2. Sa stereotipnim umnim djelatnostima (umni rad na nižoj razini aktivnosti središnjeg živčanog sustava, npr. rad kancelarijskih službenika isl.).

            3. Stvaralački umni rad (znanstvenih radnika i umjetnika i sl.).

           

Sva navedene vrste rada mogu se, prema intenzitetu  s kojim se provodi, podijeliti na lagani, umjereni i teški rad, pri čemu moramo razlikovati rad i intenzitet opterećenja.

Treba dati prikaz opterećenja na organizam i zahtjeva za pojedine sposobnosti, ovisno o načinu rada u radnom procesu koji se odnosi više-manje na sva zanimanja:

 

I. skupina

Rad se provodi jedino djelatnošću našega tijela, bez pomagala (tjelesni rad).

II. skupina

Tjelesni rad s uporabom jednostavnijih alata i instrumenata.

III. skupina

Rad na neautomatskim strojevima.

IV. skupina

Rad na automatskim strojevima.

            Prema navedenoj podjeli moguće je razna zanimanja u pojedinim strukama svrstati u tri skupine. Pojedina zanimanja svrstana su u  samo jednu skupinu, a nekad i u dvije, ovisno o načinu rada u procesu istoga zanimanja.

 

            Za zanimanja I. skupine preporuča se u programu nastave primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i za sve motoričke sposobnosti. Često se u tih zanimanja javlja hipertrofija pojedinih skupina mišića koji su aktivirani pri radu, pa valja primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će omogućiti relaksaciju (plivanje, vježbe labavljenja, opuštanja i istezanja, igre i ples, aerobik i ritmičko-športsku gimnastiku za učenice).

 

            Za zanimanja u II. skupini u programu nastave preporuča se primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i na motoričke sposobnosti. Posebice treba razvijati koordinaciju i brzinu (vježbanje na spravama, judo, ples, športske igre i dr.).

 

            U III. skupini, za zanimanja kod kojih se rad obavlja pretežito stojeći preporuča se izvođenje motoričkih zadaća u sjedećem i ležećem položaju radi rasterećenja donjih ekstremiteta i primjenu vježbi za jačanje mišića - držaća svoda stopala radi sprječavanja pojave ravnih stopala i drugih oštećenja donjih ekstremiteta. Posebice treba odgovarajućim kineziološkim aktivnostima povećati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (plivanje, veslanje, biciklizam i dr.).

 

            U IV. skupini klasificirana su pretežito zanimanja kod kojih se rad obavlja najvećim dijelom sjedeći, s karakterističnim sagnutim položajem gornjeg dijela tijela pri radu. Ta su zanimanja s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti. U program nastave preporučuju se kineziološke aktivnosti koje će preventivno i korektivno utjecati na razvoj kralješnice i koje će poboljšati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (vježbanje na spravama, atletika, judo, športske igre, ples, koturaljkanje, ritmičko-športska gimnastika i aerobik za učenice i dr.).

 

OSNOVNI PROGRAM

 

            Osnovni je program koncipiran na temeljnim motoričkim sklopovima pojedinih kinezioloških aktivnosti. Tako široko zamišljeni programski sadržaji omogućuju izbor onih kinezioloških aktivnosti, koje su u funkciji utjecaja na pozitivne promjene morfoloških značajki, funkcionalnih sposobnosti, kognitivnih i konativnih dimenzija ličnosti te socijalizaciju svakoga učenika.

            Sadržaji osnovnoga programa određuju se prema slobodnom izboru polaznika za pojedine kineziološke aktivnosti. Mjerila za izbor programskih sadržaja određena su:

-         zdravstvenim stanjem, morfološkim značajkama, funkcionalnim sposobnostima vitalnih organa te psihosocijalnim potrebama svakog učenika

-         motivima i zanimanjem polaznika za pojedine sadržaje

-         razinama usvojenosti teorijskih i motoričkih kinezioloških izvješća

-         utilitarnim vrijednostima pojedinih sadržaja u svakodnevnom radu i životu

-         materijalnima, kadrovskima i drugima mogućnostima škole, odnosno sredine u kojoj škola djeluje.

 

            Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja cilja i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti:

 

            1)         - atletika                                                        2)         - košarka

                         - športska gimnastika                                                  - odbojka

                         - ples                                                                         - nogomet

                         - ritmičko-športska gimnastika                                    - rukomet.

                         - borilački športovi.

           

            Odabir sadržaja osnovnoga programa svodi se na usavršavanje i razvijanje sposobnosti i osobina, s težištem  na usvajanju motoričkih znanja polaznika.

 

IZBORNI PROGRAM

 

            Izborni program tjelesne i zdravstvene kulture predviđen je za učenike industrijskih i drugih srednjih strukovnih škola koje obrazuju učenike za obrtnička zanimanja u jedinstvenom sustavu. Sadržaj izbornog programa nije određen te se preporuča učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). Odabirom aktivnosti i športova u izbornoj nastavi, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, te usvojiti nove spoznaje.

            Težište aktivnosti treba usmjeriti na športove u kojima dolazi do izražaja samostalno učenje i mogućnost trajnoga samostalnog bavljenja tom aktivnošću kroz duže vremensko razdoblje tijekom radnog vijeka. Izbornim programom treba obogatiti životna iskustva učenika uvođenjem u nove aktivnosti, utjecati na smanjivanje razlika koje se odnose na sposobnosti i osobine učenika i pripremiti učenike za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

 

            Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja određenoga cilja i zadaća, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti. To su:

                                                                                                                                

1) - veslanje                                                               - stolni tenis

                - klizanje                                                                 - plivanje

                - skijanje                                                                - badminton

                - biciklizam                                                             - planinarenje

                - tenis                                                                    - orijentacijsko trčanje i dr.

                                  

            2) - aerobik, rolanje, body building, jedrenje, kuglanje te športovi i druge aktivnosti u tradiciji lokalne sredine, kao i one  koje će se s vremenom pojaviti i biti omiljene.

 

            Odabirom navedenih aktivnosti i športova, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, na druge športove i aktivnosti te usvojiti nove spoznaje, različite od onih iz osnovnoga programa

 

PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA UČENIKE KOJI

SE NALAZE U RAZDOBLJU ZDRAVSTVENOGA OPORAVKA

 

            Poslije svake ozljede ili preležane bolesti organizam znatno osjetljivije reagira na promjene temperature, na vrstu i jakost opterećenja. Zato je prijeko potrebno  da se program tjelesne i zdravstvene kulture izrađuje i primjenjuje po načelima koja vrijede za izradbu i provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture za učenike oštećenoga zdravlja. Prema tomu, za svakoga učenika u razdoblju zdravstvenoga oporavka valja izraditi poseban program, koji ima zadaću što ranijeg i djelotvornijeg zdravstvenog oporavka.

 

METODIČKO-DIDAKTIČKE UPUTE

 

Tjelesna i zdravstvena kultura u sustavu odgoja i obrazovanja ima vrijednost i kao sredstvo odmora s obzirom na mnoge odgojno-obrazovne djelatnosti u kojima prevladavaju statička opterećenja te su pojedini programi tjelesne i zdravstvene kulture koncipirani kao "predasi aktivnog odmora". Sve rašireniji "sedentalni stil života" potiskuje čovjekovu potrebu za kretanjem, pa je stvaranje navike u mlađoj dobi za stalnim tjelesnim vježbanjem jedno od osnovnih načela ovog odgojno-obrazovnog područja.

            Zbog znatnih razlika u zanimanjima, uvjetima rada i raspoloživom vremenu za vježbanje, ostvarenje zadaća tjelesne i zdravstvene kulture različito je za svaku školu, imajući pred očima i dodatno zauzimanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, čime se može znatno utjecati na ostvarenje poželjnih ciljeva. Prema tomu, izraditi unaprijed pouzdane programe za učenike svih škola nije moguće.

            U sredinama s minimalnim uvjetima rada mogu se s postojećim fondom sati ostvariti promjenjivi učinci: znatno umanjeni kada je riječ o razvoju osobina i sposobnosti, o promicanju zdravlja i odgojnim učincima. Nešto veća postignuća mogu se ostvariti u stjecanju nekonvencionalnih motoričkih znanja, ali znatno manji u usvajanju motoričkih znanja iz športova za koje su potrebni posebni prostori i oprema.

            Osim već navedenoga, programi rada moraju biti utemeljeni na stvarnim pretpostavkama u odnosima genotipa i utjecaja egzogenih čimbenika na rast i razvoj. Odnos između genotipa i egzogenih utjecaja u različitim je razdobljima razvoja različit i pokazuje zakonomjerne težnje, koje se moraju uzeti u obzir.

            Te zakonitosti imaju samo usmjerivačko značenje i osnova su za izradbu izvedbenih, ali ne i operativnih programa.

            Iz osnovnoga programa, tijekom školske godine, polaznik izabire aktivnost iz jednoga do dva pojedinačna i iz jednoga do dva skupna športa, s istom vremenskom mogućnošću ponavljanja.

            U izboru športa (aktivnosti) moraju se uvažavati materijalni uvjeti škole i koliko god je to moguće, želje polaznika.

 

            Odnos između pojedinačnoga i skupnoga športa i dopunskoga programa treba biti u omjeru 1:1:1.

            Postojećim fondom sati moguće je ostvariti ciljeve i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture ako se u jednoj godini program izvodi s najviše 15 tema.

            Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.

            Prioritetno treba izabrati aktivnosti kojima se razvija dostatno velika energetska sastavnica, koja će moći djelovati na preobrazbu stanja i osobina svakoga pojedinog učenika. To ujedno znači da treba izabrati one aktivnosti, koje će se moći  potpuno provesti s obzirom na materijalne mogućnosti škole.

                       

Učenicima obrtničkih škola često s povećanim jednostranim tjelesnim opterećenjem treba ponuditi aktivnosti s kojima će brže doći do oporavka organizma od štetnih i statičkih utjecaja rada, kao i do pravilnog rasta i razvoja u ovoj dobi. U izboru aktivnosti dati prednost športskim igrama i drugim sadržajima koje će učenici moći usvojiti prema osobnoj motivaciji s ciljem osposobljavanja za cjeloživotno bavljenje športskim aktivnostima (badminton, stolni tenis, tenis, aerobik, ples, odbojka i drugo).

Škole koje organiziraju nastavu praktične nastave u školskim radionicama, mogu ostvarivati program tjelesne i zdravstvene kulture jednim dijelom i u tjednu praktične nastave.

       Prijelazom na jedinstveni nastavni plan i program u obrtničkim zanimanjima smanjena je nastava tjelesne i zdravstvene kulture na jedan sat tjedno u osnovnom programu te učenicima treba ponuditi program izborne nastave s još jednim satom tjedno.  

Predmet tjelesna i zdravstvena kultura po svojoj strukturi i programskim sadržajima u odnosu na druge predmete je rasterećujući, ali nastavnik je temeljni čimbenik u planiranju, programiranju i realizaciji programa u funkciji rasterećenja učenika te preporučujemo sljedeće:

·        Iz okvirnog nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture koji je svojevrsni "meni" vršiti odabir nastavnih cjelina i tema koje se objektivno mogu ostvariti u školi, poštujući potrebe učenika u svakoj pojedinoj školi  vezane za vrstu zanimanja.

·        U operativnim nastavnim programima cilj i zadaće treba jasno i precizno definirati te odrediti one koje se realno mogu ostvariti s učenicima različitih interesa i mogućnosti.

·        Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.

·        U izvođenju nastavnog procesa primjenjivati složenije metodičke organizacijske oblike rada i odgovarajuće nastavne metode i metode učenja.

·        U nastavnom procesu posebice voditi brigu o primjerenom doziranju, distribuciji i kontroli volumena opterećenja na satu.

·        Voditi brigu o optimalnom korištenju raznovrsnih nastavnih sredstava i pomagala.

·        Ocjenjivanje učenika provoditi prema naputku objavljenom u «Glasniku» Ministarstva prosvjete i športa br. 2/96. uz napomenu da bi se izbjegli nesporazumi pri ocjenjivanju i time psihičko opterećenje učenika, treba uvažavati osobne mogućnosti i sposobnosti učenika i u skladu s tim osobni mogući napredak.

·        Osigurati izvođenje nastave u homogenim skupinama podjelom po spolu, zbog bioloških različitosti spolova i programskih sadržaja.

·        Nastavu izvoditi u planiranom vremenu od 45 minuta, osim gdje su dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće na drugi način organizirati.

·         Poticati stvaranje ugodne radne klime između nastavnika i učenika te između samih učenika.

 

6.2. Nastavni predmet: Osnove računalstva

 

Razred: 1.

Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35

Cilj: Stjecanje teoretskih i praktičnih znanja rada na računalu.

Zadaci:

·        Upoznati učenike s radom računala i njegovim dijelovima.

·        Upoznati učenike s mogućnošću korištenja računala u svrhu izrade stručne dokumentacije.

·        Upoznati učenike s načinom korištenja Interneta radi širenja znanja u drvodjeljskoj struci.

·        Stjecanje vještine rada u osnovnim računalnim programima.

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Pojam informatike

 

 

Građa računala

 

 

 

 

 

 

 

 

Rad s računalom

Software - programska potpora

Word

 

Internet

Znati definirati informatiku i računalstvo.

 

Usvojiti znanja o građi računala i povezati građu s praktičnim radom na računalu.

 

 

 

 

 

 

Znati se koristiti računalom za pisanje teksta.

Koristiti se naprednijim tehnikama u radu s tekstom i znati izrađivati i popunjavati tablice

 

Znati koristiti se Internetom

Osnove informatike, podjela informacija, računalstvo

 

Funkcionalna shema računala, procesor, memorija, U/I uređaji, prikaz brojeva za memoriju, operacijski sustavi, Windows.

Fizičko povezivanje dijelova računala, rad s tipkovnicom i mišem, obrada i ispis teksta.

 

Rad s datotekama, izrada i uređivanje tablica, crtanje i umetanje objekata, program za formulare.

 

Struka na Internetu, svjetsko tržište namještaja, literatura i dizajn, korištenje pretraživača.

Metodičke napomene: Preporučuje se izvođenje nastave isključivo praktičnim radom na računalu.

Obveze učenika: Izrada domaćih i školskih pisanih radova vezanih uz stručne predmete.


6.3. Nastavni predmet: Tehnologija zanimanja

 

Razred: 1., 2., 3.

Tjedni (ukupni) broj sati teorije, vježbi:            1/35 T, 1/35 V;

                                                                       2/70 T, 1/35 V;

3/96 T,  1/32 V.

Cilj:

Naučiti i osposobiti učenike za samostalan rad u cjelokupnom tehnološkom procesu izrade proizvoda od drva, drvnih i nedrvnih materijala, od krojenja do završne obrade i postavljanja u prostor ili ugradnje.

 

Zadaci:

·        Upoznati i naučiti koristiti se alatom te pripremati razne ručne i mehaničke alate i

naprave za rad.

·        Upoznati učenike s tehnikama rada na različitim primjerima.

·        Upoznati učenike s opasnostima pri radu te mjerama zaštite.

·        Naučiti svrhu sušenja i upoznavati tijek sušenja drva.

·        Naučiti točan redoslijed tehnološkog procesa od krojenja materijala do blanjanja, savijanja, izrade vezova i profila, pa do montaže i sastavljanja.

·        Upoznati učenike s problematikom točnosti i čistoćom obrade.

·        Razviti odgovornost za racionalnu uporabu materijala, za čuvanje i održavanje sredstava za rad te težnju za povećanjem proizvodnosti.

 

     Prvi razred: T 1/35, V 1/35

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Radionica

 

 

 

 

 

 

Ručni radni alat

Ručni mehanički alat (prijenosni strojevi).

 

 

Mjerenje i zacrtavanje

 

 

 

Krojenje

 (ručno)

 

 

 

Blanjanje

(ručno)

 

Ručna izrada spojeva

 

 

Prirodno sušenje

 

 

 

 

Umjetno sušenje drva

 

 

 

Strojevi za krojenje

 

 

 

 

Krojenje s pomoću strojeva

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati alat i opremu stolarskih radionica.

Shvatiti organizaciju rada u

stolarskim radionicama.

 

 

 

Naučiti sve o ručnim i ručnim prijenosnim alatima. Upoznati i učenike s primjenom mjera zaštite na radu.

 

Upoznati i naučiti učenike kako mjeriti i zacrtavati masivno drvo, te pločaste i drvne materijale.

 

Posebno učenicima skrenuti pažnju na važnost krojenja s obzirom na iskorištenje materijala, naučiti vrste krojenja.

 

Naučiti svrhu i važnost blanjanja te izbor blanjanja.

 

Naučiti osnovne spojeve te znati primijeniti alate za konkretan spoj.

 

Upoznati se s pojmovima stovarišta, složajeva te naučiti razloge sušenja drva, načine slaganja složajeva te prednosti i mane prirodnog sušenja.

Upoznati učenika s

umjetnim sušenjem.

Naučiti razliku između prirodng i umjetnog sušenja.

Naučiti opremu sušionice.

Upoznati se sa strojevima za krojenje i njihovim alatima.

Znati pripremati alate za rad.

Naučiti glavne dijelove i njihove funkcije.

 

Znati opisati načine krojenja te znati izraditi shemu krojenja s izračunom iskorištenja za masivno drvo i za ploče.

Znati objasniti i pojmove prepiljivanje, raspiljivanje, prikraćivanje, okorak, okrajak.

Upoznati se s numerički vođenim strojevima i principom rada na njima.

 

Prostor radionice – površina, visina, osvijetljenost, grijanje,   vlaga, protupožarna zaštita, radno odijelo, stolarska  klupa, osobni ili zajednički radni alat.

Alati za mjerenje, zacrtavanje, za piljenje, blanjanje, bušenje, glodanje, brušenje.

 

 

Mjerenje piljene građe i pločastih materijala,

zacrtavanje za krojenje.

 

 

Pojam krojenja i principi krojenja, smjerovi krojenja. Izbor pila i način krojenja.

 

Izbor blanja i tehnike rada s blanjama.

 

Zacrtavanje, izbor i primjena alata za izradu spojeva produženja i proširenja.

Stovarište  složajevi, trajanje sušenja, klima.

 

 

 

Sušionice – vrste, oprema sušionice, načini sušenja, usporedba prirodnog i umjetnog sušenja.

Kružne pile – dijelovi, uloga, održavanje, alat; tračne pile, primjena, dijelovi i održavanje alata.

 

Tehnološki proces krojenja.

Određivanje nadmjere.

Izbor i podešavanje strojeva.

Sheme krojenja.

Veličina otpada.

Numerički vođeni strojevi i krojenje na njima.

 

Drugi razred:  T 2/70,  V 1/35

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Blanjalice i tehnologija blanjanja

 

 

 

Glodalice i tehnologija glodanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bušilice i tehnologija bušenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubilice i tehnologija dubljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokarilice i tehnologija tokarenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preše i tehnologija prešanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savijanje drva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Točnost obrade

 

Upoznati i naučiti vrste blanjalica te njihov princip rada.

Naučiti svrhu blanjanja te kako se zaštititi  prilikom rada.

Upoznati se s vrstama glodalica, naučiti glavne dijelove i njihove funkcije, naučiti o zaštiti na glodalicma.

Upoznati radni alat glodalica.

Naučiti kako raditi na glodalici i njihove mogućnosti pri izradi vezova i profila.

Upoznati se s numerički vođenim strojevima i principom rada na njima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati vrste bušilica, njihov radni alat.

Naučiti o zaštiti prilikom rada na bušilicama.

Upoznati se s tehnološkim procesom bušenja i problemima pri bušenju.

Upoznati se s numerički vođenim strojevima i principom rada na njima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati se s pojmom dubljenja i vrstama dubilica.

Upoznati se s načinom rada na dubilicama i načinom zaštite.

Naučiti glavne dijelove.

 

 

 

 

 

 

Upoznati učenike sa strojevima za tokarenje.

Naučiti načine tokarenja i kako se zaštiti prilikom rada.

Naučiti koje vrste drva su najpogodnije za tokarenje.

Upoznati se s tehnološkim procesom i točnošću obrade.

 

 

 

 

 

Upoznati se s vrstama preša.

Naučiti razloge prešanja.

Upoznati se s tehnološkim procesom prešanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati se s tehnološkim procesom savijanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti kako provjeriti i kontrolirati  točnost obrade.

Upoznati uvjete koji utječu na točnost obrade.

 

Vrste blanjalica, glavni dijelovi i njihova uloga, radni alat blanjalica, tehnološki proces blanjanja, održavanje i mjere zaštite.

Pojam glodanja, vrste glodalica (stolna glodalica, nadstolna glodalica, karusel glodalica, kopirne glodalice, tokarske glodalice, čeparice za ovalne i prizmatične čepove);

dijelovi, opis i primjena stroja, mjere zaštite, održavanje, vrste i namjena radnih alata, rad na pojedinim strojevima, izrada vezova i profila, tehnološki proces izrade, naprave i uređaji koji se koriste, šablone, točnost i tolerancije, režimi glodanja.

Numerički vođeni strojevi i rad na njima.

 

Pojam bušenja, vrste bušilica (jednovretena, viševretena, horizontalna, vertikalna, kombinirana, oscilirajuća; opis strojeva, dijelovi, uloga, radni alat, zaštita pri radu i održavanje, namjena, tehnološki proces bušenja, bušenje okruglih i ovalnih rupa, izrada vezova, točnost, kinematika alata, oštrenje alata, točnost i tolerancije, režim bušenja.

Numerički vođeni strojevi i rad na njima.

 

Pojam dubljenja, vrste strojeva (ekscentrične i lančane dubilice) dijelovi, opis stroja, priprema za rad te namjena stroja, održavanje stroja i alata, zaštita pri radu, načini i tehnika dubljenja, izrada vezova na dubilicama, upuštanje okova, točnost i tolerancije.

Pojam tokarenja, vrste tokarilica (centrična, čeona, propusna, automatska tokarilica, tokarska glodalica), namjena, opis i dijelovi stroja, zaštita pri radu, održavanje strojeva i alata, tehnološki proces tokarenja, tehnika rada, točnost i tolerancije, režim tokarenja.

 

Pojam i razlog prešanja, namjena, dijelovi, opis i priprema (stroja) preša, održavanje i mjere zaštite pri radu, vrste preša (s obzirom na ostvarivanje pritiska, temperaturu prešanja, način i oblik prešanja, namjeru, preše za furniranje, za okvire, za korpuse, za masivne ploče); tehnika rada, vrste i ostvarivanje pritiska te izračun potrebnog pritiska, tehnološki proces i princip prešanja, režimi prešanja.

 

 

Savijanje, sile naprezanja i njihove posljedice.

Priprema drva za savijanje – omekšavanje, plastifikacija, oblici savijanja, načini savijanja – ručno, strojno, šablona, savijanje u VF polju, sušenje savijenih  elemenata, zaštita pri radu, kondicioniranje savijenih elemenata.

Pojam točnosti obrade i tolerancije.

Mjerila.

Kontrola točnosti.

Greške.

 

 

 

Treći razred:  T 3/96, V 1/32

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnologija oplemenjivanja – furniranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brusilice i tehnologija brušenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnologija površinske obrade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnologija izrade proizvoda od masivnog drva

A) Namještaja

-         masivnog namještaja

-         pločastog namještaja

 

 

 

B) Građevinske

     stolarije

 

.

 

Upoznati se s načinima transporta sitnog i krupnog otpada te transportom elemenata i gotovih proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati se s razlozima oplemenjivanja. Naučiti razlikovati materijale za oplemenjivanje. Naučiti postupke oplemenjivanja različitim materijalima.

Upoznati tehnološki proces i opremu.

Naučiti pogreške kod oplemenjivanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati se s pojmom brušenja. Naučiti vrste brusilica i načine brušenja.

Upoznati se s brušenjem različitih vrsta materijala.

Naučiti odrediti brusni materijal za brušenje, odnosno znati odrediti količinu potrebnih brusila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati učenike s razlozima površinske obrade.

Naučiti tehnološki proces obrade. Znati razlikovati materijale pri površinskoj obradi.

Naučiti o opasnostima pri površinskoj obradi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na primjerima stolca od masiva, komode i kreveta naučiti redoslijed operacija i postupaka te znati izračunati potrebe materijala.

Na primjeru korpusnog elementa namještaja od ploča naučiti redoslijed operacija i postupaka te znati izračunati potrebe materijala.

 

Na primjerima prozora s izolacijskim staklom i vrata od masiva naučiti redoslijed operacija i postupaka te znati izračunati potrebe materijala.

 

Zračni transport otpada, vrste (centralni, lokalni; prednosti i mane) dijelovi sistema za transport, funkcioniranje transporta u struji zraka – održavanje.

Vrste transportera za krupni otpad: valjčani, tračni, pogonjeni, nepogonjeni – namjena, dijelovi, skretnice, održavanje, zaštita.

 

Oplemenjivanje raznim materijalima: oplemenjivanje furnirom,

- priprema podloge: egaliziranje, popravak, vlaga, dimenzije;

- priprema furnira: odabir, poravnavanje, krojenje, sastavljanje, kontrola;

- priprema ljepila: vrste, načini pripreme, nanošenje ljepila, formiranje paketa – sklopa:

- prešanje: ciklus prešanja, režim prešanja, vađenje i odlaganje furniranih elemenata;

- pogreške pri furniranju i njihovo otklanjanje: probijanje ljepila

nezalijepljenost furnira, pukotine na krojevima, pukotine na furniru, raširena sljubnica, preklapanje furnira;

-rad na siguran način, zaštita.

 

Brušenje – razlozi brušenja, neravnine, Strojevi za brušenje, vrste: tračne brusilice, tanjuraste brusilice, valjkaste brusilice (stolarska tračna brusilica, širokotračna s kontaktnom papučom i bez nje – s jednim i više agregata, rudo brusilice, propusna tračna za ravne štapove i savinute, jedno i više cilindrična brusilica; bubanj brusilica, četka, brusilica;

- dijelovi brusilica i njihova uloga

- brusni papir

- zaštita pri radu na brusilicama.

- tehnološki proces brušenja.

Brušenje profila, furniranih površina, masivnog drva – širokih i uskih elemenata, savijenih elemenata.

Količina brusnog sredstva.

Površinska obrada – razlozi:

fizički, estetski, funkcionalni (trajnost, promjena boje, glatkoća, mogućnost održavanja).

Priprema površine: četkanje, otprašivanje, odsmoljavanje, čišćenje mrlja od cementa, vapna, tinte i masnoće, izbjeljivanje, kitanje, močenje.

Nanošenje lakova – načini: u neraspršenom obliku (kistom, lopaticom, valjkom, spužvom, nalijevanjem, uranjanjem, provlačenjem, strojno – valjcima);

u raspršenom obliku (zračno i bezračno špricanje, špricanje u elektrostatskom polju, oblijevanje).

Nanošenje lazura – stvaranje lazurskih premaza: načini (kistom, uranjanjem).

Otvrdnjavanje prevlaka (lakovi, lazura), ubrzavanje otvrdnjivanja (temperatura, strujanje zraka, energija zračenja, režimi sušenja).

Tehnološki proces površinske obrade (priprema površine, nanošenje zaštitnih filmova u više slojeva, međubrušenje – razlozi, obrada sjaja površine: brušenje lakova, poliranje, politiranje).

 

Dužinsko, širinsko i debljinsko i kutno sastavljanje masiva i ploča, izrada konstruktivnih elemenata i sklopova te sastavljanje gotovih proizvoda. Površinska obrada. Izračun materijala.

 

Izrada prozora s izolacijskim staklom od krojenja elemenata do površinske obrade i postavljanja. Izračuna materijala.

Izrada vrata od masiva od krojenja do površinske obrade i postavljanja. Izračun materijala.

 

 

6.4. Nastavni predmet: Poznavanje materijala

 

Razred: 1. i 2.

 

Tjedni (ukupni) broj sati: 2/70 i 1/35

 

Cilj:      Stjecanje teoretskih znanja iz područja drva, drvnih i nedrvnih materijala koja će

osposobiti učenika za odabir optimalnih materijala za izradu različitih proizvoda od drva i razviti u učenika ljubav prema drvu kao plemenitom i ekološki nezamjenjivom materijalu.

 

Zadaci:

 • Usvojiti znanja o svojstvima, izboru drva, drvnih i nedrvnih materijala.
 • Usvojiti znanja o građi, svojstvima i greškama drva.
 • Steći vještinu raspoznavanja drva, njegove estetske vrijednosti i primjenjivosti.
 • Seći vještinu razlikovanja i pravilnog odabira furnira i ploča za izradu različitih proizvoda.
 • Usvojiti znanja o različitim nedrvnim materijalima koji služe u obradi drva.
 • Razviti u učenika svijest o ljepoti i ekološkoj vrijednosti drva.

 


Prvi razred: 2/70

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Dijelovi stabla

 

 

Elementi građe drva

 

 

 

Makroskopska građa drva

 

 

Identifikacija drva

 

 

 

 

Svojstva drva

 

 

 

 

 

Greške drva

 

 

 

 

 

Piljeno drvo

 

 

 

 

Furniri

Usvojiti pojmove sastojine i staništa, razlikovati dijelove stabla.

 

Znati opisati anatomske karakteristike i elemente građe drva

 

 

Razlikovati presjeke drva, razlikovati građu listača i četinjača na presjecima.

 

Razlikovati vrste drva prema teksturi i boji, razlikovati vrste drva za izradu građevne stolarije i namještaja.

 

Znati razlikovati svojstva drva na uzorcima.

 

 

 

 

Znati povezati utjecaj koje greške drva imaju na njegovu upotrebljivost.

 

 

 

Znati opisati načine raspiljivanja trupaca, znati nazive i dimenzije piljene građe i optimalnu primjenu.

 

 

Znati razlikovati furnire sa stajališta proizvodnje, upotrebe, svojstava i primjene

Vrste sastojina i staništa, dijelovi stabla.

 

Stanica, membrana, jažice,

traheide, traheje, vlakanca,

parenhim, histološka građa drva.

Osnovni presjeci i dijelovi drva.

 

 

Makroskopska identifikacija drva listača i četinjača.

Kemijski sastav drva.

 

 

Estetska svojstva, mehanička svojstva, tehnička svojstva, električna i akustična svojstva, masa, hidroskopnost, sadržaj vlage, utezanje i bubrenje

 

Greške oblika stabla i debla, građe drva, od uzroka fizičke prirode, boje i konzistencije, od insekata i štetnika pod vodom.

 

Raspiljivanje trupaca, razvrstavanje piljene građe, vrste piljene građe, primjena piljenje građe.

 

Pojam, vrste, razvrstavanje i primjena furnira.

 

 

Drugi razred: 1/35

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Ploče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedrvni materijali

 

 

 

 

Razlikovati ploče, prema svojstvima, znati odrediti namjenu ploča, ekološki aspekti upotrebe ploča.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti svojstva brusila i njihovu primjenu, razlikovati ljepila, njihova svojstva i primjenu, znati svojstva lazura, njihove prednosti i primjenu, razlikovati lakove ovisno o mjestu upotrebe, poznavati vrste i mogućnosti primjene plastičnih masa.

Pojam, primjena i podjela ploča

Ploče od masivnog drva

Furnirske ploče: vrste, uporaba,

uskladištenje, raspoznavanje

Panel-ploče: vrste, uporaba,  uskladištenje, svojstva.

Iverice: vrste, uporaba, uskladištenje, svojstva.

Vlaknatice: vrsta, uporaba, uskladištenje, svojstva.

MDF, HDF ploče, ostale ploče:

vrste, uporaba, uskladištenje, svojstva.

Brusila: pojam, vrste, oznake, primjena.

Ljepila: pojam, vrste, nazivi i

primjena.

Močila, boje, lužila i izbjeljivači: svojstva i primjena.

Lazure: pojam, vrste i primjena.

Lakovi i razređivači: pojam, vrste, nazivi i primjena

Plastične mase: pojam, vrste,

oznake i primjena.

Ekološki aspekti primjene i recikliranja nedrvnih materijala.

 

Metodičke napomene: U izvođenju nastave preporučuje se korištenje uzoraka drva, drvnih i nedrvnih materijala, posjet botaničkom i zoološkom vrtu, ponavljanje usvojenih znanja izvoditi u tematskim radionicama

Zadaci za učenike: Izrada domaćih pisanih radova iz područja drva, drvnih i nedrvnih materijala te prikupljanje različitih kataloga.

 

 

6.5. Nastavni predmet: Crtanje s konstrukcijama

 

Razred: 1., 2. i 3.

 

Tjedni (ukupni) broj sati: 2/70 , 3/105 i 3/96.

 

Cilj:      Steći sposobnost čitanja i crtanja jednostavnih nacrta namještaja, građevne stolarije i

drugih proizvoda od drva u obliku tehničkog crteža ili uz pomoć računalnih crtaćih programa.

 

Zadaci:

 • Upoznavanje elemenata drvnih konstrukcija, načina spajanja drva i različitih konstrukcijskih oblika.
 • Stjecanje sposobnosti prikazivanja namještaja u prostoru.
 • Stjecanje vještine izrađivanja nacrta namještaja, građevne stolarije i drugih proizvoda od drva priborom za crtanje ili uz pomoć računalnih crtaćih programa.
 • Razvijanje preciznosti i urednosti u izradi i opisivanju nacrta.
 • Razvijanje sposobnosti uređenja interijera, stambenih i javnih prostora uz pomoć računalnih crtaćih programa.
 • Razvijanje vještina i sposobnosti oblikovanja proizvoda od drva poštujući principe ergonomije i tehnologičnosti.
 • Razvijati u učenika sposobnost uočavanja estetskih svojstava namještaja za opremanje stambenih i javnih prostora.
 • Shvatiti značenje timskog rada.

 

Prvi razred: 2/70

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Tehničko crtanje

 

 

 

 

 

 

Nacrtna geometrija

 

 

 

 

 

 

 

 

Označavanje materijala

 

 

 

 

Vezovi drva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikacija proizvoda od drva.

 

Znati izraditi tehnički crtež geometrijskih likova i tijela, znati prikazati u zadanom mjerilu zadane elemente u nacrtu i presjeku.

 

 

 

Znati prikazati u ortogonalnoj,

kosoj projekciji i izometriji geometrijske likove i tijela Znati nacrtati jednostavne elemente namještaja u nacrtu, tlocrtu i bokocrtu.

 

 

 

Naučiti označavanje drvnih i nedrvnih materijala u tehničkim crtežima.

 

 

 

Znati nacrtati najčešće upotrebljavane vezove za spajanje masivnog drva i ploča.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti osnovnu klasifikaciju namještaja prema namjeni.

Osnove tehničkog crtanja, pribor za crtanje, vrste crta i njihova  primjena, tehničko pismo, kotiranje, crtanje u mjerilu, standardi, presjeci i vrste nacrta (Vježba 1).

 

Ortogonalna projekcija točke, likova i tijela.

Prikazivanje geometrijskih tijela u kosoj projekciji i izometriji. Vježba 2.

Vježba 3: Prikazivanje pojednostavljenih elemenata namještaja u izometriji, kosoj i otogonalnoj projekciji.

Označavanje masivnog drva,

označavanje pločastih materijala, označavanje nedrvnih materijala (vježba 4).

 

 

Pojam veza i spoja drva, vrste vezova.

Vezovi proširenja  za masivno drvo, za pločaste materijale (vježba 5.).

Vezovi produženja za masivno drvo, za pločaste materijale (vježba 6.).

Kutni vezovi (masivnog drva i ploča): kutno plošno sastavljanje, kutno bočno sastavljanje (vježbe 7., 8.).

Križni vezovi (vježba 9.).

Priključno sastavljanje

(vježba 10.).

 

Kvalifikacija finalnih drvnih proizvoda. Klasifikacija namještaja prema različitim kriterijima.

 

Drugi razred: 3/105

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Računalni crtaći programi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namještaj za pohranu

 

 

 

 

 

 

Namještaj za

podloge

 

 

 

 

 

 

Namještaj za sjedenje

 

 

 

 

Namještaj za ležanje

 

Znati se koristiti računalnim crtaćim programima, znati na računalu izraditi jednostavne nacrte različitih elemenata namještaja.

 

 

 

 

 

 

 

Znati nacrtati nacrt elementa korpusnog namještaja uz korištenje kataloga ili računalnih programa za odabir okova i izradu nacrta.

 

 

 

 

Znati izraditi nacrt stola i koristiti se računalnim crtaćim programima

 

 

 

 

 

 

Znati izraditi nacrt stolca prema zadanim dimenzijama u mjerilu, koristeći se računalnim crtaćim programom

 

 

Usvojiti osnovna znanja o konstrukciji namještaja za ležanje. Znati izraditi nacrt ležaja koristeći se računalnim crtaćim programom.

Uvod u crtanje objekta, izrada arhitektonskog crteža, crtanje objekata koji leže pod određenim kutom, naredba pan, zoom, crtanje sa zadanim kordinatama, crtanje geometrijskih likova, izrada tlocrta, rad sa skupovima odabranih objekata, opremanje crteža (tekst, označavanje, kotiranje).

Nazivi dijelova i sklopova ormara, osnovne mjere, osnovni konstrukcijski oblici Noge, nožišta i donožja, fiksna i demontažna konstrukcija ormara, vrata i okov, ladice i okov (vježba 1.).

Nazivi dijelova i sklopova stola, osnovne dimenzije i tipovi stolova, nožišta stolova, ploča stola, učvršćivanje ploče i nožišta, fiksna i demontažna konstrukcija stolova (vježba 2.).

 

 

Nazivi dijelova i sklopova stolca, osnovne dimenzije stolca, noge i nožište stolca, sjedalo i naslon stolca

(vježba 3)

 

Nazivi dijelova i sklopova ležaja, vrste ležaja i dimenzije, stranice, noge i donožja, okov, podovi i madraci

(vježba 4)

 

Vježbe:

1. Nacrt ormara s vratima ili ladicama.

2. Nacrt stola.

3. Nacrt stolca s naslonom ili bez naslona.

4. Nacrt kreveta za jednu osobu.

Izrada vježbi dijelom kao tehnički crtež u olovci, dijelom uz korištenje računalnih crtaćih programa.

 

Treći razred: 3/96

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Građevinski nacrti

 

 

 

Građevinska stolarija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drvene stube

 

 

 

 

 

 

 

3D odgovarajući računalni program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namještaj stambenih prostora

 

 

 

 

 

 

 

Namještaj javnih prostora

 

 

 

 

 

Unutarnje opremanje

 

Znati čitati građevinske nacrte, znati simbole i oznake koje se koriste na nacrtima.

 

Znati izraditi nacrt prozora ili vrata koristeći se računalnim crtaćim programima.

 

 

 

 

 

 

 

 

Znati izračunati broj i veličinu stuba za zadani prostor, znati izraditi nacrt stubišta.

 

 

 

 

 

Usvojiti osnovna znanja o kulturi stanovanja.

Znati se koristiti računalnim programom za oblikovanje interijera, stambenog i javnog prostora (tlocrtni i perspektivni prikaz).

 

 

 

 

 

Znati podjelu namještaja prema upotrebi, znati osobitosti konstrukcije i odabira materijala za oblikovanje namještaja stambenih prostora.

 

 

 

 

Znati osobitosti konstrukcija i odabira materijala za oblikovanje namještaja javnih prostora.

 

 

 

 

Znati izraditi nacrte i odabrati materijal za unutarnje opremanje prostorija.

Vrste građevinskih nacrta, mjerila, prikazivanje namještaja.

 

Uzimanje mjere i vrste mjera.

Prozori: vrste, podjela, materijal za izradu, okov, okivanje i brtvljenje, ustakljivanje i ugradba.

Vrata: vrste, podjela, materijal za izradu, okov i okivanje, brtvljenje, ugradba.

Izrada nacrta prozora i vrata (vježba 1. i 2.).

 

Podjele i vrste stubišta, konstrukcijske vrste, proračun broja stuba i  dimenzioniranje stubišta, konstrukcija gazišta, ograda i rukohvata, materijal za izradu stubišta, izrada nacrta stubišta (vježba 3.).

 

Oblikovanje kuća i tlocrta, uređenje prostora, oblikovanje namještaja za sobe, kuhinje, ulazne prostore: raspored namještaja u tlocrte, perspektiva prostora i namještaja.

Oblikovanje namještaja ureda i lokala, raspored namještaja u tlocrte, perspektiva prostora i namještaja.

 

Oblikovanje namještaja za kuhinje, dnevne sobe, spavaće sobe, predsoblja i kupaonice: materijal, dimenzije, položaj u prostoriji.

Oblikovanje namještaja i interijera manjeg dvosobnog stana (vježba 4.).

 

Oblikovanje namještaja za urede i lokale, materijal, dimenzije, položaj u prostoru

Oblikovanje interijera i namještaja javnog prostora po izboru (Vježba 5.).

 

Spušteni stropovi, zidne obloge, pregradne stijene i podovi: materijal, konstrukcija, montaža i ugradnja.

 

 

Vježbe:

1. Nacrt izo-prozora

2. Nacrt vrata (sobnih ili ulaznih)

3. Nacrt stubišta.

4. Oblikovanje namještaja stana

5. Oblikovanje namještaja javnog prostora.

 

Metodičke napomene: Preporučuje se izvođenje nastave u obliku vježbi u crtaonici ili računalskoj učionici uz korištenje uzoraka, kataloga, Interneta i crtaćih računalnih programa (Korpus, Arcon i sl.).

 

Zadaci za učenike: Samostalna izrada nacrta namještaja, građevne stolarije, obloga i drvenih stubišta u obliku tehničkog crteža ili uz pomoć računalnih crtaćih programa.

 

 

 

 

 

6. 6. Nastavni predmet: Matematika u struci

 

Razred: 1., 2., 3

 

Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35, 1/35, 1/32

 

Cilj: Naučiti i osposobiti učenike za osnovne izračune u struci.

 

Zadaci:

Naučiti i osposobiti učenike za:

- računske operacije s prirodnim i decimalnim brojevima, razlomcima, linearnim jednadžbama

- postotni račun

- mjere i mjerenje veličina

- geometrijske likove i tijela

- mjerenje i izračun trupaca i građe

- izračun kinematike obrade

- izračun količine materijala i vremena izrade

- kalkulacije i obračun plaća.

 

1. razred: 1/35

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Računske operacije s prirodnim brojevima

 

Računske operacije s razlomcima i decimalnim brojevima

 

 

 

 

 

 

Mjerenje veličina

 

 

 

 

Koordinatni sustav u ravnini

 

 

 

 

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.

 

Proporcionalne veličine.

 

 

 

 

Postotni račun.

 

Kut, ravni geometrijski likovi.

 

 

 

Geometrijska tijela.

 

 

Naučiti stečeno znanje primijeniti na konkretnim primjerima iz prakse.

 

 

 

Naučiti računati s razlomcima i decimalnim brojevima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti osnovne mjerne jedinice i njihovu primjenu u praksi. Naučiti izmjeriti i izračunati plohe, obujme, mase raznih likova i tijela.

 

Naučiti paru brojeva pridružiti točku ravnine i obrnuto, da učenici mogu očitavati grafikone.

 

 

 

Naučiti rješavati jednostavne jednadžbe.

 

 

 

Naučiti učenike prepoznavati proporcionalne i obrnuto proporcionalne veličine, izračunavati jedne iz preostalih poznatih.

 

Naučiti izračunati postotak.

 

Upoznati geometrijske likove i naučiti izračunavati njihove površine, opsege, te naučiti njihove konstrukcije (Pitagorin poučak).

 

 

Upoznati geometrijska tijela te naučiti izračunavati njihova oplošja i volumen (Pitagorin poučak).

 

Osnovne računske operacije: množenje, dijeljenje, potenciranje, korjenovanje.

 

Pojam razlomka kao dijela cjeline, pojam razlomka kao kvocijenta cijelih brojeva. Zbrajanje, oduzimanje razlomaka, množenje i dijeljenje razlomaka. Razlomci i decimalni brojevi i računanje s njima.

 

Međunarodni SI-sustav mjera, broj pretvornik.  Mjerenje ploha, obujma i mase.

 

Pravokutni koordinatni sustav u ravnini.

 

 

 

 

Rješavanje jednadžbi, jednostavne jednadžbe s razlomcima.

 

 

Proporcionalne veličine, rješavanje zadataka, obrnuto proporcionalne veličine, pravilo trojno.

 

 

Postotni račun.

 

Kut, mjerenje kutova, trokut, krug, kružnica, površina trokuta, kvadrat, trapez, paralelogram, pravilni mnogokuti.

Kvadar, kocka, piramida, valjak, stožac, kugla.

 

 

 

Drugi razred: 1/35

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Mjere, mjerenje i količina trupaca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjere, mjerenje i količina građe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračun deformacija zbog higroskopnosti drva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinematika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Količine osnovnog materijala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Količina pomoćnog materijala

 

 

 

 

Naučiti primjenu standardnih mjera.

Naučiti računati volumen trupaca izračunom i tablicama.

Upoznati pilansko iskorištenje i otpad.

 

 

 

 

 

Usvojiti primjenu standardnog načina mjerenja.

Naučiti računati volumen piljene građe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti izračunavati količinu utezanja i bubrenja za određeno smanjenje ili povećanje postotka vlage u određenim konstrukcijama.

 

 

Znati predvidjeti pogreške na vezovima drva, deformacije spojeva zbog promjena vlage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti izračunati broj okretaja radnog alata kod određenog stroja i brzinu rezanja.

Naučiti izračunati prijenosni odnos za potrebni broj okretaja i za brzinu.

Naučiti izračunavati količinu obrade s obzirom na brzinu pomaka.

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti izračunati potrebnu količinu materijala za određeni element, te njegovu vrijednost (proizvodi obrađeni na crtanju i tehnologiji).

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti izračunavati potrebne pomoćnog materijala i njegovu cijenu koštanja za određeni element u korelaciji s crtanjem i tehnologijom.

 

 

Standardi dimenzija trupaca, načini mjerenja, izračun količine drvne mase – kubatura (stožac, valjak) tablice za kubaturu, pilansko iskorištenje (nadmjera, točnost piljenja, izračuni).

 

Standardi dimenzija građe, načini mjerenja, izračun količine drvne mase – volumen (kvadar – kocka).

Količina nadmjere na utezanje (pilanska nadmjera, izračuni).

 

 

 

 

Postotak vlage, izračun veličine utezanja i bubrenja u pojedinim smjerovima za totalno utezanje, za djelomični gubitak ili primanje vlage (rezane građe, elemenata u preradi), promjene dimenzija i izračun pogrešaka u pojedinim vrstama spojeva, konstrukcija i sklopova pri širinskom, dužinskom, i debljinskom sastavljanju, pri ugaonom sastavljanju.

 

Broj okretaja, brzina rezanja (pri  istosmjernom i protusmjernom rezanju) kod kružnih i tračnih pila, glodalica, blanjalica, brusilica, tokarilica.

Prijenosni odnosi kod remenskih prijenosa.

Brzina pomaka obratka, podešavanje, izračun količina u protoku.

 

Mjerenje masivnog drva, čiste mjere, krojne mjere, nadmjere, iskorištenje, količina otpada.

Mjerenje pločastog materijala, čiste mjere, krojne mjere, nadmjere, iskorištenje količina otpada. Izračun cijene materijala.

Izračun potrebne količine: ljepila, lakova, vijaka, čavala, moždanika, brusnog sredstva, stakla.

Količina rastepa pomoćnog materijala.

 

 

Treći razred: 1/32

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Količine materijala za proizvod

 

 

 

 

 

 

Vrijeme izrade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkulacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obračun plaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opremanje objekata

Naučiti izračunavati količine i vrijednosti materijala za određene tipove proizvoda (građevna stolarija, namještaj, opremanje) prema namjeni i vrsti proizvoda.

 

 

 

Naučiti izračunavati potrebno vrijeme izrade proizvoda (građevna stolarija, namještaj, opremanje) u zanatskoj proizvodnji i industriji.

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti izradu kalkulacije sa svim elementima koji sačinjavaju cijenu koštanja.

Naučiti izračunati vrijednost proizvodnje, pojedinačne i serijske.

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti izračunavati plaću radnika po danu, satu i mjesecu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti izračunati potrebnu količinu materijala te vremena izrade, cijenu koštanja za pojedini proizvod opremanja.

Izračun potrebne količine osnovnog i pomoćnog materijala za proizvod, vrijednosti i cijene koštanja, vrijednosti rastepa, škarta.

 

Izračun potrebnog vremena za izradu elemenata, proizvoda, serije na osnovi tehnološkog procesa po fazama i operacijama (pripremno-završna vremena, osnovno vrijeme, dodatno vrijeme).

 

Vrijednost i cijena koštanja (sata, minute) za pojedinačnu i serijsku proizvodnju.

 

Cijena materijala, dodaci na otpad, rastep i škart, ukupni trošak materijala, trošak izrade, trošak upravljanja, rizik, dobit,  porezi, režijski troškovi.

 

Osnovna plaća, koeficijenti, stručna sprema, uvjeti rada, radni staž, porezi, olakšice, bruto plaća, neto plaća.

Povećanje i smanjenje plaće za određeni iznos i postotak.

 

Izračun količine materijala, vremena izrade, cijene koštanja za poslove opremanja (podovi, pregradne stijene),  obloge zidova, spušteni stropovi, ograde, stubišta,  ugrađeni namještaj, konstrukcije nadstrešnica i zimskih vrtova.

 

Napomena: Za izračun količine materijala i izradu pojedinih shema krojenja, kao i izradu kalkulacija i obračun plaća primijeniti stečena znanja iz računalstva te ih obogatiti ovim sadržajima.

Drugu i treću godinu raditi u korelaciji s ostalim strukovnim sadržajima (tehnologija zanimanja, tehnologija materijala i crtanje s konstrukcijama).

 

 

6.7. Nastavni predmet- Izborna nastava: Osnove restauriranja namještaja

 

Razred: 3.

Tjedni (ukupni) broj sati: 2/64

Cilj:      Stjecanje stručno-teoretskih znanja i vještina iz područja restauriranja drva u svrhu izvođenja rekonstrukcije i restauracije proizvoda iz drva.

 

Zadaci:

 • Povezivanje usvojenih stručno-teoretskih znanja s navikama i vještinama.
 • Znati pripremiti materijal, alate i strojeve za izvršenje tehnološkog procesa restauracije proizvoda iz drva.
 • Znati samostalno izraditi tehničku dokumentaciju zatečenog i restauriranog stanja proizvoda.
 • Stjecanje znanja o karakteristikama, podešavanju, održavanju i mjerama zaštite na radu s alatima i strojevima za obradu drva.
 • Stvaranje pravilnog odnosa prema radu.

 

Sadržaj:

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Restauratorski alat i pribor

 

 

 

 

Restauratorski materijal

 

 

 

 

 

 

 

Tehnologija restauriranja namještaja

 

 

 

 

Poznavati alate za finu stolarsku obradu i pribor za restauriranje namještaja

 

 

 

Poznavati materijale za površinsku obradu i materijale za rekonstrukciju drva i furnira kod namještaja

 

 

 

 

 

 

Znati rukovati alatima i materijalima pri restauriranju namještaja i njegovoj površinskoj obradi.

 

Organizacija restauratorske radionice, alati i njihova upotreba, pribor za restauriranje i njegova upotreba.

 

Vrste materijala za skidanje premaza i preslika, kitanje i finu obradu površine, vrste drva i njihova upotreba u restauriranju namještaja, furniri, vrste i rekonstrukcija furnira, vrste močila, boja, pigmenata, lakova i zaštitnih premaza te njihova upotreba.

Dokumentiranje i fotografiranje, stolarska konsolidacija, skidanje premaza i preslika, rekonstrukcija nedostajućih dijelova drva i furnira, uvod u intarziju i rezbariju, kitanje, bojenje, retuširanje i politiranje drva.

 

Metodičke napomene: Nastavu izvoditi kombiniranjem rada u učionici i u restauratorskoj radionici

Obveze učenika: Izrada domaćih pisanih radova vezanih uz temu rastauracije drva.

 

 

6.8. Nastavni predmet: Izborni predmet -Tehnologija bačvarstva

 

Razred: 3.

Tjedni (ukupni) fond sati: 2/64

Cilj:      Stjecanje stručno-teoretskih znanja iz područja bačvarstva u svrhu proizvodnje bačvarskih proizvoda.

 

Zadaci:

 • Povezivanje usvojenih stručno-teoretskih znanja s navikama i vještinama
 • Znati pripremiti materijal, alate i strojeve za izvršenje tehnološkog procesa proizvodnje bačvarskih proizvoda
 • Znati samostalno izraditi tehničku dokumentaciju za različite bačvarske proizvode
 • Stjecanje znanja o karakteristikama, podešavanju, održavanju i mjerama zaštite na radu s alatima i strojevima za obradu drva i metala u bačvarstu
 • Stvaranje pravilnog odnosa prema radu

 

Sadržaj:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Bačve

 

 

 

 

 

 

 

Tehnologija proizvodnje bačve

 

 

 

 

 

Kace

 

 

 

 

 

Stalci i postolja

 

 

 

Površinska obrada

 

 

 Znati razlikovati bačve prema namjeni, znati odrediti vrstu materijala ovisno o vrsti bačve.

 

 

 

 

 

Znati se koristiti alatima i strojevima pri izradi bačve.

 

 

 

 

 

Poznavati različite vrste kaca, znati izraditi nacrt kace i kacu uz korištenje alata i strojeva.

 

 

 

Znati funkciju i vrste stalaka i postolja i sudjelovati u njihovoj proizvodnji.

 

 

Znati odabrati vrstu i materijale za površinsku obradu, znati parafinirati bačvu.

 

 

Bačve za vino, bačve za žestoka pića, konstrukcija i elementi bačve, konstrukcija dužica, konstrukcija dna, proračun i konstrukcija obruča bačve, izrada nacrta bačve – vježba.

 

Ručni alati i strojevi u bačvarskoj proizvodnji, alati i naprave za obradu metala, sredstva za brtvljenje i proces brtvljenja, izrada bačve – vježba.

 

Vrste kaca, konstrukcija i elementi kace, odabir materijala, tehnološki proces proizvodnje kace, izrada kace – vježba.

Stalci i postolja, vrste, odabir materijala, konstrukcija, tehnološki proces proizvodnje.

 

Parafin i parafiniranje, površinska obrada bačve, materijali i postupci.

Površinska obrada kace, materijali i postupci.

 

Metodičke napomene: Nastavu izvoditi kombiniranjem rada u učionici i u bačvarskoj radionici.

 

Obveze učenika: Izrada domaćih pisanih radova i tehničke dokumentacije za bačvarske proizvode

 

 

 

6.9. Nastavni predmet: Izborna nastava - Tehnologija model-stolarstva

 

Razred: 3.

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 2/64

 

Cilj:      Stjecanje stručno-teoretskih znanja iz područja model-stolarstva u svrhu

 proizvodnje različitih modela i kalupa.

 

Zadaci:

 • Povezivanje usvojenih stručno-teoretskih znanja s navikama i vještinama.
 • Znati pripremiti materijal, alate i strojeve za izvršenje tehnološkog procesa proizvodnje različitih modela i kalupa.
 • Znati samostalno izraditi tehničku dokumentaciju za različite proizvode u model-stolarstvu.
 • Stjecanje znanja o karakteristikama, podešavanju, održavanju i mjerama zaštite na radu s alatima i strojevima za obradu drva.
 • Stvaranje pravilnog odnosa prema radu.

 

 

Sadržaj:

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Mjere i mjerenja

 

 

 

Modeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalupi

 

 

Jezgre

 

 

Šabloniranje

Znati svrhu i primjenu modela i usvojiti načine mjerenja.

 

 

Znati izraditi nacrt za izradu jednostavnijih modela, sudjelovati u proizvodnji modela.

 

 

 

 

 

 

 

Usvojiti pojmove o vrstama i izradi kalupa.

 

Usvojiti pojmove o vrstama i izradi jezgre.

 

Upoznati se s pojmom i vrstama šabloniranja.

Mjere i mjerenja u izradi modela, vrste modela, elementi modela.

 

Konstrukcija modela, odabir materijala, modeli za zupčanike, modeli za pumpe, modeli za turbine, konstrukcija, čitanje nacrta, proces izrade, materijal za izradu, modeli za kalupljenje, konstrukcija i izrada jednostavnijeg modela – vježba.

Vrste i primjena kalupa, konstrukcija, materijal i proces izrade.

Vrste i primjena jezgri, konstrukcija, materijali i procesi izrade.

Šabloniranje u pijesku,

šabloniranje u ilovači.

Metodičke napomene: Nastavu izvoditi kombiniranjem rada u učionici i u model-stolarskoj radionici

Obveze učenika: Izrada domaćih pisanih i crtanih radova vezanih uz proizvodnju modela

 

 

6.10. Nastavni predmet: Izborni predmet - Tehnologija tokarenja

 

Razred: 3.

Tjedni (ukupni) fond sati: 2/64

Cilj:      Stjecanje stručno-teoretskih znanja iz područja tokarenja drva u svrhu proizvodnje različitih tokarskih proizvoda.

 

Zadaci:

 • Povezivanje usvojenih stručno-teoretskih znanja s navikama i vještinama.
 • Znati pripremiti materijal, alate i strojeve za izvršenje tehnološkog procesa u tokarstvu.
 • Znati samostalno izraditi tehničku dokumentaciju za različite tokarske proizvode i suvenire.
 • Stjecanje znanja o karakteristikama, podešavanju, održavanju i mjerama zaštite na radu s alatima i strojevima za obradu i tokarenje drva.
 • Stvaranje pravilnog odnosa prema radu.

 

Sadržaj:

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Tokareni stolac

 

 

 

 

 

 

 

Tokarenje savijenih elemenata

Kugla

 

 

 

 

 

Suveniri

 

 

 

 

Naprave i šablone

 

 

 

 

Znati izraditi nacrt i tehničku dokumentaciju tokarenog stolca, izraditi tokareni stolac.

 

 

 

 

 

Usvojiti znanja o postupcima savijanja i sudjelovati u izradi savijenih elemenata.

Usvojiti znanja o konstrukciji i izradi kugle.

 

 

 

 

Usvojiti znanja o vrstama i tradiciji izrade drvenih suvenira, tradicijski suveniri

 

 

Znati konstruirati i sudjelovati u izradi naprava i šablona

 

Konstrukcija tokarenog stolca, odabir materijala, tokarski alati i strojevi, izrada okruglih nogu, tokarenje stožastih elemenata, površinska obrada, materijal i postupci, izrada nacrta i izrada tokarenog stolca - vježba

Tokarenje savijenih elemenata, materijal, tokarski alati i strojevi

Konstrukcija kugle, odabir materijala, proces izrade, tokarski alati i strojevi, proces izrade navoja, primjena kugle, sudjelovanje u izradi kugle - vježba

Vrste suvenira, materijal za izradu, konstrukcija, proces tokarenja, površinska obrada i upotreba boje kod tradicijskih suvenira

Tipovi naprava i šablona, konstrukcija naprava i šablona za izradu zakrivljenih elemenata, rad sa šablonama i napravama - vježba

 

Metodičke napomene: Nastavu izvoditi kombiniranjem rada u učionici i u tokarskoj radionici.

Obveze učenika: Izrada domaćih pisanih i crtanih radova vezanih uz tokarske proizvode.

 

 

6.11. Nastavni predmet: Izborna nastava: Tehnologija zanimanja

 

Razred: 3.

Tjedni (ukupni) broj sati: 2/64

 

Cilj:      Naučiti i teoretskim znanjima pripremiti učenike stolare za samostalan rad u radionici

na poslovima građevinske stolarije i unutarnje opreme.

Zadaci:

 • Upoznati učenike s materijalima (okovi, vrste drva, brtvila, ljepilo) koji se koriste.
 • Naučiti i upoznati strojeve i alate koje će koristiti.
 • Upoznati se s postupcima rada pri izradi građevinske stolarije, ali i svih ostalih poslova pri unutarnjem opremanju.
 • Upoznati učenike s načinima zaštite i površinske obrade.

 

Sadržaj:

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Tehnologija građevne stolarije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnologija izrade masivnog namještaja

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnologija izrade pločastog namještaja

A) Od oplemenjenih pločastih materijala

 

 

 

 

B) Od neoplemenjenih pločastih materijala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drvena stubišta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unutarnje opremanje

Upoznati učenike s procesima izrade prozora, vrata i naučiti operacije koje se izvode i kojim redoslijedom.

Upoznati sve materijale koji se koriste. Upoznati se sa zaštitnim sredstvima i tehnikama ugradnje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati učenike s tehnikama rada, načinima lijepljenja i prešanja. Upoznati se sa strojevima i alatima koji se koriste.

Teoretski učenike osposobiti za rad u radionici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati učenike s tehnološkom dokumentacijom, naučiti ih razradu tehnološkog procesa za pojedine vrste proizvoda.

 

Upoznati učenike s tehnološkom dokumentacijom, naučiti ih razradu tehnološkog procesa za pojedine vrste proizvoda od masivnog drva.

 

Upoznati učenike s tehnološkom dokumentacijom, naučiti ih razradu tehnološkog procesa za pojedine vrste proizvoda od oplemenjenih pločastih materijala.

 

 

 

 

 

Upoznati učenike s tehnološkom dokumentacijom, naučiti ih razradu tehnološkog procesa za pojedine vrste proizvoda ovisno o načinu oplemenjivanja površina materijala.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti učenike vrste stubišta i materijale koji se koriste.

 

 

 

 

 

Pokazati učenicima tehnike postavljanja i površinske obrade drvenih stuba.        

 

 

 

 

Upoznati učenike s raznim poslovima koje se koriste pri unutarnjim opremanjima: od oblaganja zidova, spuštenih stropova, podova pa do pregradnih stijena i građevnog namještaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Materijali koji se koriste (drvo, staklo, brtvila, ljepilo, okovi, materijali za zaštitu, ambalaža).

Tehnološki proces proizvodnje: krojenje, duljinsko, debljinsko i širinsko spajanje, izrada profila na glodalici i blanjalici, izrada ugaonih vezova, nanošenje ljepila, slijepljivanje, prešanje i učvršćivanje spojeva, priprema površine za površinsku obradu, brušenje, površinska dorada zaštitnim sredstvima (impregnacija, temeljna boja, lak, lazura).

Ugradnja građevinske stolarije – načini ugradnje: mokra, suha, usidrenje.

 

Načini nanošenja ljepila, način sastavljanja, prešanja, učvršćivanja spojeva-vezova pri proizvodnji:

-namještaja (lijepljenje rubnih letvi, lijepljenje korpusa, lijepljenje stolova, stolica i raznih okvira, lijepljenje širokih masivnih ploha, naprave za sastavljanje, za natiskivanje čepova, kontrola točnosti sastava i čvrstoće),

-građevna stolarija (lijepljenje okvira, nanos ljepila, učvršćenje vezova, prešanje, okivanje, točnost okivanja elemenata unutarnjeg opremanja (pregradnih stijena, spuštenih stropova)

-tehnološki proces, tehnološka dokumentacija i vrijeme izrade.

 

Tehnološki proces izrade i korpusa od masivnog drva, fronte (sa i bez uklada), stolaca, stolova.

 

Potrebna dokumentacija u tehnološkom procesu, vremena izrade (korelacija sa crtanjem, stručnim računom, praktičnom nastavom i tehnologijom materijala.

Tehnološki proces izrade tehnološke dokumentacije, vremena izrade za pojedine vrste korpusnog namještaja (kuhinje, sobe, uredi, radni stolovi )

(Korelacija s crtanjem, stručnim računom, praktičnom nastavnom i tehnologijom materijala).

 

Tehnološki proces izrade od neoplemenjene: iverice, vlaknatice, stolarske ploče, furnirske ploče, MDF ploče, te oplemenjivanje furnirima, folijama i lakovima.

Tehnološka dokumentacija, vrijeme izrade za pojedine vrste proizvoda.

(Korelacija s crtanjem, stručnim računom, praktičnom nastavnom i tehnologijom materijala).

 

Izrada i priprema elemenata za pojedine vrste drvenih stubišta (oblaganje betonskih, izrada cijelih drvenih stubišta).

Izrada gazišta, čela stuba, tetiva, podesta, ograda rukohvata.

Montaža stuba zatvorenih na objektu i montaža na betonsku podlogu zatvorenih stuba, montaža kružnih stuba.

Površinska obrada drvenih stubišta.

 

Tehnologija obrade drva i drvnih materijala te montaža gotovih elemenata i proizvoda:

- oblaganje zidova

- spuštenih stropova

- ugrađeni namještaj

- podovi

- pregradne stijene.

 


6.12. Nastavni predmet: Praktična nastava

 

Razred: 1., 2., 3.

 

Ukupni broj sati: 900, 900, 800

 

Cilj:

Cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da nakon završetka naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće na razini pomoćničkog zvanja.

Zadaci:

- da učenici usvoje znanja, vještine i navike iz područja izrade namještaja i građevne  stolarije

- da se osposobe za brzo prihvaćanje novih rješenja

- da upoznaju alate i strojeve za rad u stolarskoj radionici

- da se osposobe za izbor najprimjerenijeg materijala za izradu određenog stolarskog proizvoda

- da se osposobe za podešavanje sredstava za rad, pravilan rad, te da se upoznaju sa zaštitnim

   sredstvima te zaštitom okoliša

- da se kod učenika razvije osjećaj odgovornosti i samostalnosti za izvršavanje radnih zadataka.

 

Sadržaj:

Posebni ciljevi

Nastavna cjelina

Sadržaj programa

Znanja  i vještine koje se moraju svladati

 

1   2   3   4    5   6**

Zaštita na radu*

1. Primijeniti zakonske i podzakonske propise o zaštiti na radu u pogonima za preradu drva i nedrvnih materijala.

2. Objasniti propise koji se odnose na nositelje osiguranja za slučaj nezgode.

3. Opisati ljudski faktor koji može izazvati nezgode kao i uzroke nesreće tipične za ovo zanimanje.

4. Odrediti i primijeniti zaštitne uređaje na strojevima.

5. Navesti opasnosti od električne struje.

6. Navesti ostale izvore opasnosti (buka, prašina, osvijetljenost proizvodnog pogona).

7. Navesti osnovna pravila sprečavanja požara.

8. Pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode.

9. Pravilno postupiti s otpadom.

 

 

+   +   +   +   +   +

 

+

 

 

+   +   +   +   +   +

 

+    +   +   +   +   +

+

+

 

+

+   +   +   +   +   +

+   +   +   +   +   +

Organizacija stolarske radionice

1.Upoznati prostor i razmještaj opreme i strojeva u radionici.

2.Razlikovati i znati koristiti raznu opremu i alate.

3.Naučiti i uvidjeti pozicije i razmještaj strojeva u radionici.

+

 

 

+   +   +   +   +   +

+

 

Održavanje i

oštrenje ručnih alata

1.Pripremiti za rad i raditi sa svim najvažnijim ručnim alatima.

2.Naučiti naoštriti noževe blanji.

3.Naučiti naoštriti ručne pile.

4.Oštriti dlijeta.

+   +

 

+

+

+

 

Odabiranje  drva i drvnih materijala

 

 

 

 

 

 

 

Obrada drva i drvnih materijala ručnim alatima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izrada spojeva od drva i drvnih materijala

 

1. Razlikovati  vrste drva prema teksturi i boji.

2. Utvrditi pogreške.

3. Slagati piljeno drvo.

4. Sušiti drvo – voditi sušenje.

5. Mjeriti vlažnost drva, uzeti u obzir utezanje i bubrenje pri odabiranju.

6. Razlikovati drvne materijale (panel-ploče, furnirske ploče, iverice, vlaknatice) i razlikovati ih prema svojstvima i primjeni.

1. Primjena najvažnijih alata za mjerenje i zacrtavanje drva i drvnih materijala (prizmatično mjerilo, drveni metar, čelični metar, platnena vrpca, pomično mjerilo, kutomjer, pravokutnik, kosokutnik, pomični kutnik, crtalo, šestar, šilo, olovka za zacrtavanje).

2. Odrediti nadmjeru.

3. Mjeriti i zacrtavati.

4. Razlikovati ručne pile prema finoći nazubljenja i prema tome primjenjuju li se za krojenje po ravnim ili krivuljastim zacrtima (pila paralica, pila zarubnica, pila zavojnica,

pila kutnica, velika pila listarica, obična pila listarica, fina pila listarica, pila šiljatica, pila utornica, pila furnirka).

5. Izvoditi jednostavno piljenje prema zacrtu.

6. Primijeniti ručne blanje prema namjeni i obliku oštrice noža (strug, ravnjač, gladić, svlak, zupčasta blanja, vjenčenjak, temeljnjak, utornjak, lučna blanja, profilna blanja).

7. Izvoditi blanjanje raznim blanjama prema zadanim mjerama.

8. Raditi dlijetima za izradbu rupa, utora, žljebova.

9. Izvoditi operaciju struganja drva postrugom, rašpom i strugačem.

10. Izvoditi operaciju bušenja upotrebom šablona za bušenje i raznih vrsta bušilica (običnog vratila, drill-vratila, prsne bušilice, žličastog svrdla, usrednog svrdla, Douglas svrdla, Cooks svrdla, Irwing svrdla, Forstner svrdla, pužnog svrdla, proširivača i probijača).

1. Prikazati elemente spoja u aksonometriji i ortogonalnoj projekciji materijala.

2. Odabrati drvo i alat ovisno o zadatku za izradu vezova.

3. Prenijeti zadane mjere elemenata spoja zacrtavanjem na obradak.  

-spoj na otvorene kose zupce

  

1   2   3   4   5   6

+

+

+

+   +   +   +   +   +

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izrada spojeva od drva i drugih drvnih materijala

 

4.Izraditi spojeve od masivnog drva i to:

- spoj na sljub

- spoj na lastin rep, spoj na utor i pero

- spoj na vlastite utore i slobodno pero

- spoj na tupi sljub i moždanike

- spoj na tupi sljub i plosnate čepove

- spoj na poluutor

- spoj na kosinu

- spoj na preklop, spoj na čep i raskol

- spoj na preklop i zupce

- spoj na poluzatvorene kose zupce

- spoj na zatvorene kose zupce.

 

1. Izraditi jednostavne spojeve s čavlima i vijcima.

2. Izraditi jednostavnu konstrukciju od masivnog drva s pomoću opisanih spojeva.

3. Izraditi klinaste zupce za produženje drva.

4. Izraditi razne kutne spojeve u zatvorenom korpusu od panel-ploče i iverice.

5. Izraditi ovalne i pravokutne čepove na elementima stolova i stolaca.

6. Izraditi dvostruki čep i raskol na elementima prozora i vrata.

1   2   3   4   5   6

 +  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     +   +

          +

         

          +

          +

 

          +

 

          +

Oštrenje, podešavanje  i održavanje alata

1. Oštriti i razvraćati listove ručnih pila.

2. Oštriti nož ručne blanje, ravnati stopalo blanje, krpati trup blanje, popravljati jezičak blanje.

3. Oštriti dlijeta.

4. Objasniti postupak strojnog oštrenja, razvraćanja zubaca te lemljenja listova tračnih pila.

5. Objasniti strojno oštrenje noževa blanjalice.

6. Objasniti strojno oštrenje alata za brušenje i glodanje.

          +

          +

 

        

          +

          +

 

 

          +

          +

Podešavanje, korištenje i održavanje  strojeva i uređaja

1. Upotrebljavati i održavati ručne električne strojeve:

- ručnu vibracijsku brusilicu strojeva

- ručnu kružnu pilu uređaja

- ručnu blanjalicu

- ručnu bušilicu

2. Podešavati, koristiti i održavati stolnu, klatnu, poteznu te višelisnu kružnu pilu.

3. Podešavati, koristiti i održavati stolnu tračnu pilu.

4. Podešavati, koristiti i održavati jednostrane, dvostrane, trostrane i četverostrane blanjalice.

5. Podešavati, koristiti i održavati stolnu, nadstolnu i kopirnu glodalicu.

6. Podešavati, koristiti i održavati stolne i nadstolne jednovretenaste i viševretenaste bušilice.

7. Podešavati, koristiti i održavati dubilice.

8. Podešavati, koristiti i održavati tračne i cilindrične brusilice, te brusilice za rubove.

9. Podešavati, koristiti i održavati centričnu, čelnu i automatsku tokarilicu.

10. Podešavati, koristiti i održavati prešu za furniranje, prešu za okvire, prešu za korpuse.

11. Podešavati, koristiti i održavati uređaje za odvod usitnjenog i krupnog otpada.

         +    +

 

 

 

 

 

          +   +

 

          +   +

 

          +   +

 

          +   +

 

          +   +

 

 

          +

 

          +

 

          +

 

          +   +

 

          +

 

Primjena ljepila

1. Uporaba raznih vrsta ljepila.

3. Lijepiti jednostavne spojeve. Priređivati sintetska ljepila.

4. Primjenjivati različite načine nanošenja ljepila na površine koje će se lijepiti.

5. Lijepiti plemenite furnire i folije na razne načine.

6. Lijepiti furnir na rubove.

7. Lijepiti rubne letvice.

          +   +

          +   +

 

          +  

 

          +   +   +   +

          +   +   +   +

          +   +   +   +

Izrada skica i čitanje tehničkih crteža; izrada krojnih lista prema tehničkom crtežu

1. Rukovati priborom za crtanje.

2. Izrađivati skice i tehničke crteže u aksonometriji i ortogonalnoj projekciji pridržavajući se normi i simbola.

3. Čitati skice i tehničke crteže.

4. Napraviti popis dijelova konstrukcije.

5. Odrediti mjere pojedinih dijelova konstrukcije.

6. Navesti svrhu upotrebe konstrukcije.

          +   +   +   +

          +   +   +   +

 

 

          +   +   +   +

          +   +   +   +

          +   +   +   +

 

          +  

Izračunavanje materijala i troškova

1. Izračunati potreban materijal.

2. Izračunati potrebno vrijeme troškova za izradbu pojedinih dijelova konstrukcije.

3. Izračunati troškove proizvodnje jednog proizvoda ili proizvodne serije.

               +

               +

 

               +   +   +

Rad s ostalim nedrvnim materijalima

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaža okova i  ostalih dijelova konstrukcije

 

 

 

 

 

 

 

Izrada dijelova konstrukcija i sastavljanje dijelova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površinska obrada

 

 

 

 

 

 

 

1. Primjena sintetskih materijala u proizvodnji namještaja, građevne stolarije i pri uređenju interijera.

2. Pravilno skladištiti plastične profile, ljepila, lakove, okove, sredstva za brtvljenje.

3. Jednostavne elemente konstrukcije od termoplastičnih materijala ručno rezati, zavarivati i obrađivati varove.

4. Rezati prozorsko staklo.

5. Umetnuti prozorsko staklo i zabrtviti ga.

1. Odabrati i upotrijebiti  metalne profile za izradbu prozora, vrata i namještaja.

2. Primjena  zaštite od korozije i postupak oplemenjivanja površine.

3. Koristiti sredstva za spajanje: čavle, vijke, lamele.

4. Odabrati i montirati okove za prozore i vrata.

5. Odabrati i montirati okove za namještaj, za zatvaranje, okretanje, spajanje i ukrašavanje.

1. Prema zadanom tehničkom crtežu izraditi dijelove stolca bez naslona, koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi.

2. Prema vlastitom tehničkom crtežu izraditi dijelove manjeg elementa korpusnog namještaja koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi.

3. Prema vlastitom tehničkom crtežu izraditi dijelove stolice s naslonom koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi.

4. Prema vlastitom tehničkom crtežu izraditi dijelove stolice s naslonom koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi.

5. Izraditi dijelove stola sa šahovskom pločom i tokarenim nogama prema vlastitom tehničkom crtežu, koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi.

6. Izraditi dijelove prozora i vrata prema zadanim i vlastitim tehničkim crtežima, koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi.

7. Izraditi dijelove stubišta prema zadanom tehničkim crtežima, koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi.

               +

 

               +

 

               +

 

               +   +   +

               +   +   +

 

               +

 

               +

 

               +

               +   +

               +   +   +

 

 

               +   +

 

 

 

 

               +   +

 

 

 

           +   +   +   +

 

 

 

           +   +   +   +

 

 

 

           +   +   +   +

 

 

 

               +   +   +

 

 

 

               +   +   +

 

 

 

                     +   +

 

 

 

 

 

 

 

                     +   +

 

 

                          +

 

 

                     +   +

 

                     +   +

 

                     +   +

 

 

                     +   +

 

 

 

 

Izrada dijelova konstrukcija i sastavljanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površinska obrada

 

 

 

 

 

 

 

Ugradba montažnih dijelova konstrukcije

 

1. Izrada građevinske stolarije

   - izrada prozora

   - izrada vrata.

2. Izrada namještaja

   - izrada namještaja za sjedenje

   - izrada namještaja za pohranu

   - izrada kuhinjskih elemenata

   - izrada stolova.

3. Furniranje

   - furniranje ploha

   - furniranje rubova.

4. Ostalo

  - izrada stubišta.

 

1. Razlikovati važne skupine kemijskih zaštitnih sredstava.

2. Obavljati preventivne mjere konstruktivne i kemijske zaštite drva.

3. Pripremiti površinu konstrukcije za površinsku obradu: bušenjem, izbjeljivanjem, uklanjanjem probijenog ljepila, odsmoljavanjem, četkanjem, kitanjem i močenjem.

4. Nanositi lakove: ručno, valjčanjem, špricanjem te polirati površine konstrukcija.

Ugradba građevinske stolarije.

Ugradba ormara.

Ugradba stuba.

Ugradba pregradnih stijena.

Ugradba spuštenih stropova.

Ugradba podova.

Ugradba obloga zidova.

 1   2   3   4   5   6

                     +   +

 

 

                     +   +

 

 

 

 

            +   +  +   +

 

 

                     +   +

 

 

 

                     +   +

 

                     +   +

                     +   +

 

 

 

 

                    +    +

                

                     +   +

                     +   +

                     +   +

                     +   +

                     +   +

                     +   +

                     +   +

* Osposobljavanje učenika za zaštitu na radu od 35 sati obaviti u školi na početku prvog razreda.

** Raspored cjelina i tema prema broju polugodišta.

 

 

 

7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI ISPIT)

 

Ispitni cilj:      Cilj završnog ispita je provjera znanja, sposobnosti i vještina koje su potrebne za

stjecanje zanimanja stolar.

 

Način provjere znanja i umijeća:

Završni ispit:

1.   Praktični dio (izrada stolarskog uratka).

2.      Strukovno- teorijski ispit znanja (pisani ili usmeni oblik).

3.      Ispit znanja iz hrvatskog jezika.

 

Pomoćnički ispit (poseban ispit ili dio završnog ispita):

1.      Praktični dio (izrada stolarskog proizvoda).

2.      Stručno-teorijski ispit znanja (pisani ili usmeni oblik).

 

 

Praktični dio ispita u skladu je s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja. Praktična zadaća se sastoji od izrade uratka i radne probe, a obuhvaća područja:

 1. Izrada nacrta proizvoda.
 2. Zaštita na radu i ekološki zahtjevi.
 3. Svojstva i primjena drvnih materijala.
 4. Primjena nedrvnih materijala.
 5. Ručni alati za obradu drva i njihova uporaba.
 6. Mehanizirani ručni alati i njihova uporaba.
 7. Strojno krojenje masiva.
 8. Strojno krojenje ploča.
 9. Izrada vezova (strojno i ručno )
 10. Izrada profila.
 11. Sastavljanje elemenata i sklopova.
 12. Površinska obrada.

 

 

Temeljem navedenih područja naučniku se zadaje izrada jednog uratka i izvođenje jedne radne probe iz dolje navedene tablice. Prije nego se pristupi izradi uratka, Ispitni odbor treba odobriti tehnološku dokumentaciju za izradu.. Ona  treba sadržavati crtež uratka u ortogonalnoj projekciji u mjerilu, sastavnicu s čistim i krojnim mjerama te utroškom materijala, karakteristične detalje i potrebne radne operacije.

 

Stolarski uradak

 

Vrsta uratka

Opis uratka

Ormar

Ormar može biti: garderobni, ormar dnevne sobe ili ormar predsoblja. Treba biti izrađen od najmanje dvije vrste drvnih materijala  s tim da jedan mora biti masivno drvo. Treba imati police, vješalice i najmanje jednu ladicu.

Blagavaonički stol

Stol treba biti za, najmanje, četiri osobe i od masivnog drva ili kombinacije ploče i masiva.

Pisaći stol

Pisaći stol treba biti izrađen od kombinacije bar dvije vrste osnovnog materijala. Treba imati ladicu.

Stolić dnevne sobe

Uradak treba biti izrađen od masivnog drva i imati policu.

Blagovaonička stolica

Stolac treba biti izrađena od masivnog drva ili kombinacije s furnirskom pločom i drugim materijalima.

Prozor

Prozor treba biti jednokrilni ili dvokrilni s izolacijskim staklom ili krilo na krilo. Materijal: masivno drvo

Ulazna vrata

Ulazna vrata trebaju biti od masivnog drva ili kombinacije s drugim drvnim ili nedrvnim materijalima s nadsvjetlom ili bez njega.

Stubišta

Stubišta se mogu izrađivati kao samostalan proizvod i to ravna, polukružna ili spiralna ili se mogu oblagati podloge.

 

 

Radna proba se odabire prema izabranom uratku a može biti:

 

Vrsta radne probe

Opis radne probe

Sastavljanje masivnog drva po širini

Radna proba sadrži: krojenje, blanjanje, izradu veza, nanošenje ljepila ili veznog elementa, sastavljanje i prešanje te završnu obradu.

Sastavljanje drvnih elemenata pod kutom

Radna proba sadrži: krojenje, blanjanje, izradu veza, nanošenje ljepila ili veznog elementa, sastavljanje i prešanje te završnu obradu.

Oplemenjivanje rubova kod ploča

Ovisno s čim se oplemenjuje rub ploče (letvica, furnir i drugi materijali) ocjenjuje se postupak rada od krojenja ploče i pripreme, nanošenja ljepila ili materijala za oplemenjivanje do prešanja i završne obrade.

Površinska obrada

Ovisno o vrsti površinske obrade ocjenjuje se priprema podloge, priprema materijala za površinsku obradu, postupak nanošenja, međubrušenje i završna obrada.

 

 

Pri izradi praktične zadaće učenik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.

 

Strukovno teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja neophodna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.

 

Teme i cjeline iz predmeta: 

Tehnologija zanimanja

 

 1. Osnovne vrste i karakteristike masivnog drva.
 2. Postotak vode u drvu i načini sušenja.
 3. Vrste i primjena drvnih materijala.
 4. Vrste i primjena nedrvnih materijala.
 5. Ručni i mehanizirani alati za obradu drva i njihova primjena.
 6. Tehnologija krojenja masiva i ploča.
 7. Tehnologija blanjanja i glodanja.
 8. Tehnologija izrade korpusnog namještaja.
 9. Tehnologija izrade namještaja za sjedenje.
 10. Tehnologija izrade namještaja za podloge.
 11. Tehnologija sastavljanja.
 12. Tehnologija brušenja.
 13. Tehnologija površinske obrade različitim materijalima.
 14. Osnovne karakteristike strojeva za grubu strojnu obradu.
 15. Osnovne karakteristike strojeva za finu strojnu obradu.
 16. Preše.

 

Crtanje s konstrukcijama:

 1. Osnove tehničkog crtanja.
 2. Označavanje drvnih materijala.
 3. Označavanje nedrvnih materijala.
 4. Vezovi širinskog sastavljanja.
 5. Vezovi dužinskog sastavljanja.
 6. Vezovi debljinskog sastavljanja.
 7. Vezovi ugaonih sastava.
 8. Oplemenjivanje rubova.
 9. Crtanje korpusnog  namještaja u ortogonalnoj projekciji i u mjerilu.
 10. Crtanje stolova u ortogonalnoj projekciji i u mjerilu.
 11. Crtanje stolica u ortogonalnoj projekciji i u mjerilu.
 12. Crtanje dijelova građevinske stolarije.

 

Matematika u struci:

 1. Matematičke i računske operacije.
 2. Postotni račun.
 3. Izračunavanje potrebnog materijala.
 4. Izračunavanje troškova rada.

 

 

STANDARDIZIRANI OCJENJIVAČKI LIST

 

I.                    PRAKTIČNI DIO ISPITA

 

Radnje obavljene u okviru praktične zadaće

Broj bodova

Izrada dokumentacije za uradak

0 – 10

Korištenje zaštitnih sredstava i naprava

0 – 10

Spretnost rukovanja alatima i strojevima.

0 - 10

Podešavanje strojeva i alata.

0- 10

Koncentracija i izdržljivost

0 - 10

Kakvoća izrađene radne probe

0 - 10

Točnost dimenzija i obrade prema planu

0 - 20

Kakvoća izrađenog uratka

0 - 20

UKUPNO BODOVA:

0-100

 

 

BODOVNA LISTA

 

% bodova

ocjena

92 - 100%  bodova

Odličan ( 5 )

81 -    91%  bodova

Vrlo dobar ( 4 )

67 -    80%  bodova

Dobar ( 3 )

50 -    66%  bodova

Dovoljan ( 2 )

0 -    49%  bodova

Nedovoljan  ( 1 )

 

 

 

II.  STRUKOVNO – TEORETSKI DIO

 

          Strukovno teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje donosi ispitna komisija, na osnovu kataloga ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite.

          

Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:     

 

BODOVNA LISTA

 

% bodova

ocjena

90 - 100%  bodova

Odličan ( 5 )

                  80 -    89%  bodova

Vrlo dobar ( 4 )

                  70 -    79%  bodova 

Dobar ( 3 )

                  60 -    69%  bodova

Dovoljan ( 2 )

            Manje od 30%  bodova                     

Nedovoljan  ( 1 )

 

 

Učenik koji postigne 30 do 59% bodova upućuje se na usmeni ispit.

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih učenik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.

 

8. Prijelazne i završne odredbe

 

 

Program obrazovanja za zanimanje stolar  koji se ostvaruje na osnovi ovog nastavnog plana i programa uvodi se u obrazovni sustav od 2003./04. školske godine te će postupno zamijeniti dosadašnje obrtničke programe (u klasičnom i dvojnom modelu obrazovanja) za zanimanja stolar, drvogalanterist, stolar-modelar, drvotokar, bačvar i kolar.

Učenici koji su se upisali u prvi razred srednje škole za 2003./04. školsku godinu u program za zanimanje stolar obrazuju se u skladu s ovim nastavnim planom i programom.

Učenici koji su se upisali u program za zanimanja stolar, drvogalanterist, stolar-modelar, drvotokar, bačvar ili kolar  ranijih godina, nastavljaju školovanje po programu koji su upisali.

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u «Narodnim novinama», a primjenjuje se od 1. rujna 2003. godine.

 

 

Klasa: 602-03/03-01/740                                          Klasa: 133-02703-02/13

Ur. broj: 532/1-03-01                                               Ur. broj: 515-03/03-1

Zagreb, 31. srpnja 2003.                                          Zagreb, 31. srpnja 2003.

 

 

 

            Ministar prosvjete i športa                                            Ministar za obrt, malo i srednje

                     poduzetništvo               

            dr. sc. Vladimir Strugar, v.r.                                              Željko Pecek, v.r.