Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje soboslikar-ličilac

NN 136/2003 (28.8.2003.), Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje soboslikar-ličilac

Ministarstvo prosvjete i športa i
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo

 

 

2016

Na temelju članka 8. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine, br. 69/03. – pročišćeni tekst), članka 44. stavka 4. i 5. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 49/03. – pročišćeni tekst), članka 3. Sporazuma o suradnji Ministarstva prosvjete i športa i Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo od 21. siječnja 2003. i uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore, ministar prosvjete i športa i ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo donijeli su

 

NASTAVNI  PLAN  I  OKVIRNI  OBRAZOVNI PROGRAM

ZA  ZANIMANJE  SOBOSLIKAR-LIČILAC

 

UVOD

 

Odgojno-obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnoga dijela i strukovnog dijela (program naukovanja).

 

Sadržaji općeobrazovnoga dijela utvrđeni su Odlukom ministra prosvjete i kulture o usvajanju nastavnih planova i programa srednjih škola te minimuma zajedničkih općih sadržaja strukovnih i umjetničkih škola (KLASA: 602­03/91-01-II4, UR. BROJ: 532-08/91-01 od 20. lipnja 1991. i Odlukom ministra prosvjete i športa o izmjenama i dopunama zajedničkog i izbornog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje stručne spreme, KLASA: 602-03/96­0l/1170, UR. BROJ: 532-03/1-96-1 od 25. lipnja 1996.).

 

Sadržaji strukovnog dijela temelje se na odredbama Zakona o srednjem školstvu (NN 19/92, 27/93, 50/95, 59/01 i 114/0l) i Zakona o obrtu (NN 77/93, 90/96 i 64/01). Strukovni sadržaji su teorijski dio (obvezni i izborni) i praktični dio.

 

Sastavnice stručnog dijela odgojno-obrazovnog programa za zanimanja u obrtništvu (programa naukovanja) su:

 

 l. Osnovna obilježja

2. Nastavni plan

3. Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća

4. Potrebna stručna sprema nastavnika

5. Uvjeti izvođenja programa

6. Nastavni program - katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima

7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit

 

1.   OSNOVNA OBILJEŽJA

 

Osnovna obilježja svakoga odgojno-obrazovnoga programa su:

- naziv obrazovnoga programa/zanimanja

- cilj i zadaci programa

- trajanje obrazovanja

- uvjeti za upis.


 

2.      NASTAVNI PLAN

 

Nastavi plan sadrži popis predmeta općeobrazovnoga i strukovnog dijela programa s naznačenim brojem sati u tjednu i godini za svaki razred.

 

3.      OBVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

U tablicama se navode za svaki predmet iz strukovnoga dijela obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća.

 

4.      POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

U tablicama se navodi za svaki predmet iz stručnoga dijela potrebna stručna sprema nastavnika (profesora, stručnog učitelja i suradnika u nastavi).

 

5.      UVJETI IZVOĐENJA PROGRAMA

 

-         podaci za rad u skupinama učenika (u tablicama se navode za svaki stručno-teorijski predmet s praktičnim/laboratorijskim vježbama broj sati vježbi, realizator i najveći broj učenika u skupini)

-         minimalni materijalni uvjeti za izvođenje nastave pojedinih nastavnih predmeta (tablični prikaz prostora, opreme i predmeta kojima je prostor i oprema namijenjena).

 

6.      NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA PO PREDMETIMA

 

-           naziv predmeta i razred

-           tjedni i godišnji fond sati s naznakom obveznog broja sati praktičnih/laboratorijskih vježbi

-           cilj nastavnoga predmeta

-           zadaci nastavnoga predmeta

-           sadržaj nastavnoga predmeta podijeljen na nastavne cjeline i s naznačenim očekivanim rezultatima (znanjima i umijećima) i sadržajima kojima se ta znanja i umijeća stječu

-           metodičke napomene za provedbu nastave

-           osnovne obveze učenika

 

7.      ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI/POMOĆNIČKI ISPIT

 

Navode se po predmetima osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera, znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju. Provjeravaju se sadržaji iz stručno-teoretskog dijela i iz praktičnog dijela te praktične nastave.

 

 


1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

 

Naziv obrazovnog programa:   

 

- soboslikar-ličilac

 

 

Cilj

 

Postići osposobljenost učenika za samostalno i uspješno obavljanje soboslikarsko-ličilačkih radova.

 

 

Zadaci

 

-   usvojiti znanja potrebna za prepoznavanje opasnosti na radnom mjestu

-   usvojiti stav o obaveznoj primjeni i posebne mjere zaštite pri radu

-   steći vještinu izbora i korištenja alata i strojeva i radne sprave potrebne za rad na siguran i bezopasan način

-   usvojiti ekološka znanja potrebna za uspješno obavljanje posla

-       ovladavanje poslovnom komunikacijom etički i uljuđen princip u komunikaciji s naručiteljima

-   usvojiti znanja o vrstama podloga i materijala s pomoću kojih će izvoditi radove

-   ovladati vještinama vezanim uz sanaciju i pripremu podloge

-   steći znanja o osnovnim vezivnim i pomoćnim ličilačkim materijalima

-   treba svladati vještine poslojavanja i završnog obojenja mineralnih, drvenih i metalnih podloga

-   spoznati osnovne estetske principe za obojenje eksterijera i interijera

-   spoznati osnovna kemijska svojstva i karakteristike podloga i materijala

-   stjecanje znanja i vještine u specijalnim dekorativnim obojenjima

-   usvojiti znanja i vještina o specijalnim sigurnosnim premazima

-   naučiti samostalno raditi, raditi u grupi, da budu ustrajni i korektni

-   naučiti načine tapetiranja zidova, podova i stropova

-   spoznati načine i uvjete pri sklapanju ugovora

-   shvatiti nužnost i načine pri uskladištenju alata i materijala

-   naučiti važnost organizacije i shvatiti važnost pravilnog ustrojavanja posla

-   naučiti osnove pri izračunavanju količine potrebnog materijala

-  izračunati površine koje je potrebno obrađivati, te izračunavati konačnu cijenu obavljene usluge

-   naučiti upotrebljavati kompjutor i stručnu literaturu potrebnu za informiranje o novim materijalima i alatima.

 

   
Trajanje obrazovanja:

         

-    3 godine.

 

 

   Uvjeti za upis:

 

U obrazovanje se mogu upisati svi koji su s uspjehom završili osnovnoškolsko obrazovanje te imaju sklopljen ugovor o naukovanju s poslodavcem. U slučaju ograničenog broja kandidata za upis posebno se vrednuje opći uspjeh u 7. i 8. razredu osnovne škole i ocjene iz tehničke i likovne kulture. Učenik mora zadovoljavati potrebne zdravstvene uvjete.

 


2. NASTAVNI PLAN

 

A - OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA (35 tjedana)

 

 

PREDMETI

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

 

BROJ SATI

BROJ SATI

BROJ SATI

 

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tzk

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

UKUPNO A

9

315

9

315

7

224

854

 

B – STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (35 tjedana)

 

 

PREDMETI

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

 

BROJ SATI

BROJ SATI

BROJ SATI

 

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 

Tehnologija zanimanja

2

70

3

105

4

128

303

Crtanje s osnovama obojenja

1

35

1

35

1

32

102

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Računalstvo

2

70

-

-

-

-

70

UKUPNO B

7

245

5

175

6

192

612

 

C- IZBORNI DIO PROGRAMA

 

 

PREDMETI

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

 

BROJ SATI

BROJ SATI

BROJ SATI

 

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 

A / Tzk

1

35

1

35

1

32

102

B / Matematika u  struci

 

 

1

35

1

32

67

C / Osnove restauriranja

 

 

1

35

1

32

67

D / Stilovi i razdoblja (Alternativa)

 

 

 

 

1

32

32

E / Priprema na računalu (Alternativa)

 

 

(1)

 

(1)

 

 

F / Ekologija (Alternativa)

(1)

 

 

 

 

 

 

UKUPNO C

1

35

3

105

4

128

268

 

   Općeobrazovni i stručno-teorijski predmeti ostvaruju se u 1. i 2. razredu u 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu u 32 nastavna tjedna. Izborni predmeti biraju se prema kadrovskim i materijalnim uvjetima škole te interesima učenika, obvezno u prvom razredu jedan, u drugom razredu po dva, a u trećem razredu po tri od predloženih izbornih predmeta.

 


D - PRAKTIČNA NASTAVA  (40 tjedana)

 

PREDMETI

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

 

BROJ SATI

BROJ SATI

BROJ SATI

 

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 

TEHNOLOŠKE VJEŽBE

1

35

3

105

3

96

236

PRAKTIČNA NASTAVA U ŠKOLI (mak.)

 

325

 

165

 

64

790

PRAKTIČNA NASTAVA U  RADNOM PROCESU (min.)

 

540

 

630

 

640

1810

UKUPNO D

 

900

 

900

 

800

2600

 

   Praktična nastava u školi raspoređuje se u 1. i 2. razredu na 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu na 32 nastavna tjedna. U okvirnom programu naveden je maksimalan broj sati praktične nastave u školi i minimalni broj sati praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika).

   Ako škole prema svojim izvedbenim programima ostvaruju manje sati praktične nastave u školi, razliku trebaju nadoknaditi u praktičnoj nastavi u radnom procesu tj. ukupno treba imati 900 sati u prvom, 900 sati u drugom i 800 sati u trećem razredu.

   Praktična nastava u radnom procesu (kod obrtnika) raspoređuje se na 40 tjedana.

Učenici 1. razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika) trebaju obaviti min. 35-70 sati praktične nastave u školi da upoznaju osnove struke i polože ispit iz zaštite na radu.

 

E - UKUPNO NASTAVE:

 

 

BROJ SATI

ukupni broj sati

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

godišnje

godišnje

godišnje

A - OPĆEOBRAZOVNI DIO

315

315

224

854

B- STRUČNO-TEORIJSKI

245

175

192

612

C- IZBORNI DIO

35

105

128

268

D- PRAKTIČNA NASTAVA 

900

900

800

2600

UKUPNO (A+B+C+D)

1495

1495

1344

4334

 

 


3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMJEĆA

 

PREDMET

NAČIN PROVJERE

TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

Usmeno, pismeno

TEHNOLOŠKE VJEŽBE

Praktične vježbe, usmeno, pismeno

CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJA

Praktične vježbe, usmeno

RAČUNALSTVO

Praktične vježbe, usmeno

MATEMATIKA U STRUCI (i izborno)

Usmeno, pismeno

IZBORNA NASTAVA

Praktične vježbe, usmeno, pismeno

PRAKTIČNA NASTAVA

Praktične vježbe, mapa praktične nastave, usmeno

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmet

Nastavnik

Izobrazba

TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

Profesor

 

Akademski slikar, dipl. inženjer arhitekture, dipl. inženjer kemijske tehnologije, inženjer grafičke tehnologije, dipl. inženjer građevinarstva

TEHNOLOŠKE VJEŽBE

Profesor

 

 

 

Akademski slikar,

prof. likovne kulture (zvanje), restaurator,

dipl. inženjer arhitekture,

dipl. inženjer kemijske tehnologije

Stručni učitelj

SSS. soboslikar-ličilac

CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJA

Profesor

 

 

Akademski slikar, prof. likovne kulture, dipl. inženjer arhitekture, restaurator

Suradnik u nastavi

SSS. Škola primijenjene umjetnosti

RAČUNALSTVO

Profesor

Profesor matematike i informatike

Dipl. ing. elektrotehnike

Dipl. informatičar

Dipl. ing. matematike - smjer informatika

Dipl. ing. računalstva

MATEMATIKA U STRUCI

(i izborna nastava)

Profesor

Profesor matematike

 

IZBORNA NASTAVA

(strukovni predmeti)

Profesor

SSS primij. umjet.

Akademski slikar

Akademski kipar

Škola za primij. umjet. i dizajn

PRAKTIČNA NASTAVA

Profesor

Stručni učitelj (majstorsko zvanje)

Suradnik u nastavi

Soboslikar-ličilac

Akademski slikar

soboslikar - ličilac

(majstorsko zvanje)

dipl. inženjer kemijske tehnologije

dipl. inženjer građevinarstva

 

5. Izvođenje PROGRAMA 

 

5.1. Minimalni standard

 

-     rad s učenicima u skupinama

-     dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje stručnih učitelja kao suradnika u nastavi

 

 

Nastavni predmet

Nastavnik

Razred

Broj sati

frontalno

Grupno do

Broj učenika

TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

Profesor tehnologije

 

1

2

3

45

80

42

25

25

22

15

15

15

CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJA

 

Profesor struke

suradnik u nastavi

1

2

3

10

10

10

25

25

22

15

15

15

TEHNOLOŠKE VJEŽBE

 

Profesor struke

suradnik u nastavi

stručni učitelj

1

2

3

 

35

105

96

15

10-15

10-15

RAČUNALSTVO

Profesor informatike

1

 

 

20

 

50

 

15

 

MATEMATIKA U STRUCI

Profesor matematike

1

2

3

70

35

32

 

30

30

30

IZBORNA NASTAVA

(za strukovne predmete)

Profesor struke

suradnik u nastavi

1

2

3

35

10

10

 

25

22

30

15

15

PRAKTIČNA NASTAVA

u školi

Profesor struke

suradnik u nastavi

Stručni učitelj

1

2

3

 

325

165

64

15

10

10

 

Ako se razred dijeli na grupe, nastavu izvodi profesor odgovarajuće struke odnosno stručni učitelj, a ako se razred ne dijeli uz profesora ili stručnog učitelja u nastavnom procesu sudjeluje suradnik u nastavi.

 


5. 2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmet

 

Učionica

Praktikum

Didaktički uzorci, gotovi materijali i sirovine, mape uzoraka, projektori, kompjutori.

TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

Praktikum

Radionica

 

Lakirnica s

provjetravanjem

i odvodom

Didaktički uzorci materijala, skladište materijala i alata, pomične table za izvođenje vježbi, skladište gotovih izradaka, stalaže, ormari...

Kompjutori sa skenerima i rezačem za rezanje uzoraka.

TEHNOLOŠKE VJEŽBE

Crtaonica

Praktikum

Posebna učionica opremljena crtaćim stolovima, štafelajima i kompjutorima s projektorom.

CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJA

Praktikum

 

16 umreženih računala i ostali didaktički materijali.

RAČUNALSTVO

 

Učionica

 

Potrebne sheme i modeli i prikazi prostora. Ostali potrebni didaktički materijali.

MATEMATIKA U STRUCI

Praktikum

 

Sheme, skice, trodimenzionalni odljevi Projektor, videooprema.

IZBORNA NASTAVA

Radionica

Zidovi, pregradni zidovi, mobilne ploče, pomične skele, nogari i stalci.

PRAKTIČNA NASTAVA U ŠKOLI

 

 

6. NASTAVNI PROGRAM (KATALOG ZNANJA / VJEŠTINA)

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11. lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.

 

6.1. Nastavni predmet:  Tjelesna i zdravstvena kultura

 

ŠKOLE
strukovne-trogodišnje

BROJ SATI TZK

 

Razred

prvi

Razred

drugi

Razred

treći

PROGRAM

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 OSNOVNI PROGRAM

1

35

1

35

1

32

 IZBORNA NASTAVA

1

35

1

35

1

32

               

Cilj je razvijati biopsihosocijalne potrebe čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.

 

Zadaci:

·        razviti osobine, sposobnosti i motorička znanja te stvarati naviku bavljenja športom radi kvalitetne športske rekreacije,

·      stjecanje znanja o činiteljima koji uvjetuju nastanak bolesti i ozljeda,

·      razvijanje pravilnih stavova prema zdravlju i bolestima te poduzimanje mjera za čuvanje i promicanje zdravlja,

·      usvajanje motoričkih informacija za djelotvorno rješavanje potreba razvoja i rješavanja svakodnevnih motoričkih zadataka,

·      razvijanje radnih sposobnosti,

·      izgrađivanje humanih međuljudskih,

·      njegovanje higijenskih navika

·      teorijsko-praktično osposobljavanje za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog vježbanja kao dijela kulture življenja i to:

-         o utjecaju procesa tjelesnog vježbanja na ljudski organizam u cjelini i pojedine organske sustave,

-         o očuvanja zdravlja, načinu prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica prouzročenih obavljanjem određenog zanimanja,

-         o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja,

-         o načinu treniranja i natjecanja, posebice u športovima kojim su se pojačano bavili,

·        razvijati osjećaj za očuvanje prirode, kroz boravak u prirodi, putem ekoloških aktivnosti, športskih igara i zabave.

 

Posebne zadaće za učenike:

 

Razred :  PRVI                      

 • utjecati na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase
 • utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva
 • usklađivati nesrazmjer rasta srčanog mišića, mase tijela i krvožilnog sustava, što uvjetuje brzo umaranje i zahtijeva duži oporavak učenika
 • djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u neracionalnim načinima kretanja
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti

 

            Razred :  DRUGI                                                                                                      

 • nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase
 • utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti: gibljivosti, ravnoteže, preciznosti, brzine, eksplozivne snage, repetitivne snage i statičke snage
 • djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u naracionalnim načinima kretanja
 • usmjeravati učenike da individualno doziraju volumen opterećenja suzbijajući želju za postizavanjem motoričkih dostignuća koja nisu u sukladnosti s njihovim potencijalnim mogućnostima, uz izuzetak utjecaja na brzinu i koordinaciju
 • pomagati učenicima da svladaju krizu koja se manifestira u konfliktima između pojedinca i društva

 

            Razred :  TREĆI                                                                                                       

 • nastaviti s procesom utjecaja na razvoj morfološkog statusa učenika, posebice na povećanje snage ruku i ramenog pojasa
 • utjecati na daljnje razvijanje aerobnih i anaerobnih sposobnosti
 • utjecati na što učinkovitiji razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenika
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti
 • osposobiti učenike da mogu samostalno organizirati športske aktivnosti koje su u funkciji podizanja zdravlja, radnih sposobnosti i što sadržajnijeg korištenja slobodnog vremena.

 

Posebne zadaće za učenice:

 

Razred :  PRVI                                                                                                          

 • nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenica, a posebice na proporcionalan razmjer između mišićnog i potkožnog masnog tkiva
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža
 • privikavati učenice na odgovarajuće vježbanje i za vrijeme mjesečnog ciklusa, posebice učenice koje imaju smetnje (dismenoreja)
 • utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđne muskulature, što je uvjet za nesmetano razvijanje ostalih organskih sustava

 

Razred :  DRUGI

 • utjecati na daljnji razvoj aerobnih i anaerobnih sposobnosti
 • utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti

 

            Razred : TREĆI                                                                                                        

 • nastaviti s procesom potpomaganja harmoničnog razvoja morfološkog statusa učenica, posebice prevencijom protiv pojave adipoznosti (celulita)
 • stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti, posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža
 • utjecati na daljnji razvoj aerobnih sposobnosti učenica postupnim organskim prilagođavanjem krvožilnog i dišnog sustava (grudno i dijafragmalno disanje)
 • utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica
 • razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti
 • usvajanje određenog fonda motoričkih informacija prijeko potrebnih za očuvanje zdravlja, njegovanje higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave prirodne sredine.

     

SPECIFIČNOSTI U ODNOSU NA IZBOR ZANIMANJA UČENIKA

S NAZNAKOM OSNOVNIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA

 

            Svaki rad, ovisno o vrsti zanimanja, radnom mjestu, vanjskim činiteljima i sl., djeluje na čovjeka tako da znači stanovitu opterećenost za pojedine dijelove organizma i organizam u cjelini.

            U pojmu opterećenje, podrazumijeva se odnos između nekog zahtjeva organizma i adaptacijskog kapaciteta za njegovo ostvarenje.

            Što je adaptacijski kapacitet funkcionalnih organskih sustava veći, to će neki stalan zahtjev stvarati manje opterećenje i suprotno. Opterećenje organizma nije samo rezultat djelovanja rada kao aktivnosti, već je uvjetovano nizom drugih činitelja koji djeluju na organizam izvana, ili su uzroci u njemu samom.

            Zakonomjernošću društvenog razvoja profesionalni rad pojedinaca sve je specijaliziraniji. Zato je moguće izolirati pojedine skupine rada, točnije rečeno radnih mjesta, gdje se glavno opterećenje javlja u većoj mjeri na nekim od funkcionalnih sustava.

            Međutim valja napomenuti da se o organizmu ne može govoriti kao o skupu izdvojenih funkcionalnih sustava pa je, prema tomu i rad u stvarnim uvjetima kompleksan proces koji opterećuje i ima posljedice na čitav organizam, iako su uvijek neki od podsustava opterećeni više, a neki manje. Ovisno o stupnju opterećenosti pojedinih dijelova organizma, rad se može grubo podjeliti na pretežito energetski (fizički) i pretežito informacijski (mentalni). Točnije, podjela prema stupnju opterećenja pojedinih podsustava organizma uvjetovana je stupnjem svrstavanja funkcionalnih organskih sustava u veći rad.

 

I. Fizički rad se može podjeliti na:

            1. Rad s pretežito dinamičkim režimom mišićne aktivnosti, pri čemu, ovisno o aktiviranim masama tkiva i intenzitetu rada, energetska potrošnja može biti:

            a) velika

            b) srednja (umjerena)

            c) mala.

 

            2. Rad s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti, gdje manjka blagotvoran utjecaj dinamičkih kontrakcija mišićnog sustava preko živčanog na druge dijelove organizma. Statički se rad može odvijati tako da:

            a) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu samo protiv djelovanja sile gravitacije na pojedine dijelove tijela ili organizam u cjelini

            b) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu protiv djelovanja sile gravitacije i još nekih drugih različito velikih sila (tereti i sl.).

 

Potrebno je steći i solidna teorijska znanja i to:

            1. O utjecaju procesa vježbanja na ljudski organizam u cjelini i na pojedine organske sustave, osobito sa stajališta promicanja i održavanja zdravlja, načina prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica uzrokovanih obavljanjem određenoga zanimanja.

            2. Elementarna znanja o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja.

            3. Znanja o načinu treniranja i natjecanja, osobito u športovima kojim su se pojačano bavili.

 

II. Mentalni rad možemo podjeliti prema stupnju i vrsti opterećenja pojedinih dijelova živčanog sustava na:

            1. Senzorički rad, gdje su pretežito opterećeni receptori, osjetni putovi i senzorička središta (kontrolna mjesta) pri automatiziranom radu, radna mjesta vezana uz opasnost i sl.

            2. Sa stereotipnim umnim djelatnostima (umni rad na nižoj razini aktivnosti središnjeg živčanog sustava, npr. rad kancelarijskih službenika isl.).

            3. Stvaralački umni rad (znanstvenih radnika i umjetnika i sl.).

           

Sva navedene vrste rada mogu se, prema intenzitetu  s kojim se provodi, podijeliti na lagani, umjereni i teški rad, pri čemu moramo razlikovati rad i intenzitet opterećenja.

Treba dati prikaz opterećenja na organizam i zahtjeva za pojedine sposobnosti, ovisno o načinu rada u radnom procesu koji se odnosi više-manje na sva zanimanja:

 

I. skupina

Rad se provodi jedino djelatnošću našega tijela, bez pomagala (tjelesni rad).

II. skupina

Tjelesni rad s uporabom jednostavnijih alata i instrumenata.

III. skupina

Rad na neautomatskim strojevima.

IV. skupina

Rad na automatskim strojevima.

            Prema navedenoj podjeli moguće je razna zanimanja u pojedinim strukama svrstati u tri skupine. Pojedina zanimanja svrstana su u  samo jednu skupinu, a nekad i u dvije, ovisno o načinu rada u procesu istoga zanimanja.

 

            Za zanimanja I. skupine preporuča se u programu nastave primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i za sve motoričke sposobnosti. Često se u tih zanimanja javlja hipertrofija pojedinih skupina mišića koji su aktivirani pri radu, pa valja primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će omogućiti relaksaciju (plivanje, vježbe labavljenja, opuštanja i istezanja, igre i ples, aerobik i ritmičko-športsku gimnastiku za učenice).

 

            Za zanimanja u II. skupini u programu nastave preporuča se primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i na motoričke sposobnosti. Posebice treba razvijati koordinaciju i brzinu (vježbanje na spravama, judo, ples, športske igre i dr.).

 

            U III. skupini, za zanimanja kod kojih se rad obavlja pretežito stojeći preporuča se izvođenje motoričkih zadaća u sjedećem i ležećem položaju radi rasterećenja donjih ekstremiteta i primjenu vježbi za jačanje mišića - držaća svoda stopala radi sprječavanja pojave ravnih stopala i drugih oštećenja donjih ekstremiteta. Posebice treba odgovarajućim kineziološkim aktivnostima povećati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (plivanje, veslanje, biciklizam i dr.).

 

            U IV. skupini klasificirana su pretežito zanimanja kod kojih se rad obavlja najvećim dijelom sjedeći, s karakterističnim sagnutim položajem gornjeg dijela tijela pri radu. Ta su zanimanja s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti. U program nastave preporučuju se kineziološke aktivnosti koje će preventivno i korektivno utjecati na razvoj kralješnice i koje će poboljšati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (vježbanje na spravama, atletika, judo, športske igre, ples, koturaljkanje, ritmičko-športska gimnastika i aerobik za učenice i dr.).

 

OSNOVNI PROGRAM

 

            Osnovni je program koncipiran na temeljnim motoričkim sklopovima pojedinih kinezioloških aktivnosti. Tako široko zamišljeni programski sadržaji omogućuju izbor onih kinezioloških aktivnosti, koje su u funkciji utjecaja na pozitivne promjene morfoloških značajki, funkcionalnih sposobnosti, kognitivnih i konativnih dimenzija ličnosti te socijalizaciju svakoga učenika.

            Sadržaji osnovnoga programa određuju se prema slobodnom izboru polaznika za pojedine kineziološke aktivnosti. Mjerila za izbor programskih sadržaja određena su:

-         zdravstvenim stanjem, morfološkim značajkama, funkcionalnim sposobnostima vitalnih organa te psihosocijalnim potrebama svakog učenika

-         motivima i zanimanjem polaznika za pojedine sadržaje

-         razinama usvojenosti teorijskih i motoričkih kinezioloških izvješća

-         utilitarnim vrijednostima pojedinih sadržaja u svakodnevnom radu i životu

-         materijalnima, kadrovskima i drugima mogućnostima škole, odnosno sredine u kojoj škola djeluje.

 

            Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja cilja i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti:

 

            1)         - atletika                                                          2)         - košarka

                         - športska gimnastika                                                   - odbojka

                         - ples                                                                           - nogomet

                         - ritmičko-športska gimnastika                          - rukomet.

                         - borilački športovi.

           

            Odabir sadržaja osnovnoga programa svodi se na usavršavanje i razvijanje sposobnosti i osobina, s težištem  na usvajanju motoričkih znanja polaznika.

 


IZBORNI PROGRAM

 

            Izborni program tjelesne i zdravstvene kulture predviđen je za učenike industrijskih i drugih srednjih strukovnih škola koje obrazuju učenike za obrtnička zanimanja u jedinstvenom sustavu. Sadržaj izbornog programa nije određen te se preporuča učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). Odabirom aktivnosti i športova u izbornoj nastavi, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, te usvojiti nove spoznaje.

            Težište aktivnosti treba usmjeriti na športove u kojima dolazi do izražaja samostalno učenje i mogućnost trajnoga samostalnog bavljenja tom aktivnošću kroz duže vremensko razdoblje tijekom radnog vijeka. Izbornim programom treba obogatiti životna iskustva učenika uvođenjem u nove aktivnosti, utjecati na smanjivanje razlika koje se odnose na sposobnosti i osobine učenika i pripremiti učenike za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

 

            Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja određenoga cilja i zadaća, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti. To su:

                                                                                                                                   

1) - veslanje                                                                 - stolni tenis

                - klizanje                                                                  - plivanje

                - skijanje                                                                  - badminton

                - biciklizam                                                               - planinarenje

                - tenis                                                                      - orijentacijsko trčanje i dr.

                                   

            2) - aerobik, rolanje, body building, jedrenje, kuglanje te športovi i druge aktivnosti u tradiciji lokalne sredine, kao i one  koje će se s vremenom pojaviti i biti omiljene.

 

            Odabirom navedenih aktivnosti i športova, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, na druge športove i aktivnosti te usvojiti nove spoznaje, različite od onih iz osnovnoga programa

 

PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA UČENIKE KOJI

SE NALAZE U RAZDOBLJU ZDRAVSTVENOGA OPORAVKA

 

            Poslije svake ozljede ili preležane bolesti organizam znatno osjetljivije reagira na promjene temperature, na vrstu i jakost opterećenja. Zato je prijeko potrebno  da se program tjelesne i zdravstvene kulture izrađuje i primjenjuje po načelima koja vrijede za izradbu i provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture za učenike oštećenoga zdravlja. Prema tomu, za svakoga učenika u razdoblju zdravstvenoga oporavka valja izraditi poseban program, koji ima zadaću što ranijeg i djelotvornijeg zdravstvenog oporavka.

 

METODIČKO-DIDAKTIČKE UPUTE

           

Tjelesna i zdravstvena kultura u sustavu odgoja i obrazovanja ima vrijednost i kao sredstvo odmora s obzirom na mnoge odgojno-obrazovne djelatnosti u kojima prevladavaju statička opterećenja te su pojedini programi tjelesne i zdravstvene kulture koncipirani kao "predasi aktivnog odmora". Sve rašireniji "sedentalni stil života" potiskuje čovjekovu potrebu za kretanjem, pa je stvaranje navike u mlađoj dobi za stalnim tjelesnim vježbanjem jedno od osnovnih načela ovog odgojno-obrazovnog područja.

            Zbog znatnih razlika u zanimanjima, uvjetima rada i raspoloživom vremenu za vježbanje, ostvarenje zadaća tjelesne i zdravstvene kulture različito je za svaku školu, imajući pred očima i dodatno zauzimanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, čime se može znatno utjecati na ostvarenje poželjnih ciljeva. Prema tomu, izraditi unaprijed pouzdane programe za učenike svih škola nije moguće.

            U sredinama s minimalnim uvjetima rada mogu se s postojećim fondom sati ostvariti promjenjivi učinci: znatno umanjeni kada je riječ o razvoju osobina i sposobnosti, o promicanju zdravlja i odgojnim učincima. Nešto veća postignuća mogu se ostvariti u stjecanju nekonvencionalnih motoričkih znanja, ali znatno manji u usvajanju motoričkih znanja iz športova za koje su potrebni posebni prostori i oprema.

            Osim već navedenoga, programi rada moraju biti utemeljeni na stvarnim pretpostavkama u odnosima genotipa i utjecaja egzogenih čimbenika na rast i razvoj. Odnos između genotipa i egzogenih utjecaja u različitim je razdobljima razvoja različit i pokazuje zakonomjerne težnje, koje se moraju uzeti u obzir.

            Te zakonitosti imaju samo usmjerivačko značenje i osnova su za izradbu izvedbenih, ali ne i operativnih programa.

            Iz osnovnoga programa, tijekom školske godine, polaznik izabire aktivnost iz jednoga do dva pojedinačna i iz jednoga do dva skupna športa, s istom vremenskom mogućnošću ponavljanja.

            U izboru športa (aktivnosti) moraju se uvažavati materijalni uvjeti škole i koliko god je to moguće, želje polaznika.

 

            Odnos između pojedinačnoga i skupnoga športa i dopunskoga programa treba biti u omjeru 1:1:1.

            Postojećim fondom sati moguće je ostvariti ciljeve i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture ako se u jednoj godini program izvodi s najviše 15 tema.

            Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.

            Prioritetno treba izabrati aktivnosti kojima se razvija dostatno velika energetska sastavnica, koja će moći djelovati na preobrazbu stanja i osobina svakoga pojedinog učenika. To ujedno znači da treba izabrati one aktivnosti, koje će se moći  potpuno provesti s obzirom na materijalne mogućnosti škole.

                       

Učenicima obrtničkih škola često s povećanim jednostranim tjelesnim opterećenjem treba ponuditi aktivnosti s kojima će brže doći do oporavka organizma od štetnih i statičkih utjecaja rada, kao i do pravilnog rasta i razvoja u ovoj dobi. U izboru aktivnosti dati prednost športskim igrama i drugim sadržajima koje će učenici moći usvojiti prema osobnoj motivaciji s ciljem osposobljavanja za cjeloživotno bavljenje športskim aktivnostima (badminton, stolni tenis, tenis, aerobik, ples, odbojka i drugo).

Škole koje organiziraju nastavu praktične nastave u školskim radionicama, mogu ostvarivati program tjelesne i zdravstvene kulture jednim dijelom i u tjednu praktične nastave.

       Prijelazom na jedinstveni nastavni plan i program u obrtničkim zanimanjima smanjena je nastava tjelesne i zdravstvene kulture na jedan sat tjedno u osnovnom programu te učenicima treba ponuditi program izborne nastave s još jednim satom tjedno.    

Predmet tjelesna i zdravstvena kultura po svojoj strukturi i programskim sadržajima u odnosu na druge predmete je rasterećujući, ali nastavnik je temeljni čimbenik u planiranju, programiranju i realizaciji programa u funkciji rasterećenja učenika te preporučujemo sljedeće:

·        Iz okvirnog nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture koji je svojevrsni "meni" vršiti odabir nastavnih cjelina i tema koje se objektivno mogu ostvariti u školi, poštujući potrebe učenika u svakoj pojedinoj školi  vezane za vrstu zanimanja.

·        U operativnim nastavnim programima cilj i zadaće treba jasno i precizno definirati te odrediti one koje se realno mogu ostvariti s učenicima različitih interesa i mogućnosti.

·        Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.

·        U izvođenju nastavnog procesa primjenjivati složenije metodičke organizacijske oblike rada i odgovarajuće nastavne metode i metode učenja.

·        U nastavnom procesu posebice voditi brigu o primjerenom doziranju, distribuciji i kontroli volumena opterećenja na satu.

·        Voditi brigu o optimalnom korištenju raznovrsnih nastavnih sredstava i pomagala.

·        Ocjenjivanje učenika provoditi prema naputku objavljenom u «Glasniku» Ministarstva prosvjete i športa br. 2/96. uz napomenu da bi se izbjegli nesporazumi pri ocjenjivanju i time psihičko opterećenje učenika, treba uvažavati osobne mogućnosti i sposobnosti učenika i u skladu s tim osobni mogući napredak.

·        Osigurati izvođenje nastave u homogenim skupinama podjelom po spolu, zbog bioloških različitosti spolova i programskih sadržaja.

·        Nastavu izvoditi u planiranom vremenu od 45 minuta, osim gdje su dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće na drugi način organizirati.

·        Poticati stvaranje ugodne radne klime između nastavnika i učenika te između samih učenika.

 

 

B – STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA

 

6. 2. Nastavni predmet: TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

 

Razred 1., 2. i 3.

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

2 (70)

3 (105)

4 (128)

9 (303)

 

Cilj programa:

 

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i radne zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

 

Zadaci programa:

 

                        Usvajanje onih znanja iz kemije i fizike koja su potrebna ličiocu. Upoznavanje s ličilačkim alatom i priborom. Naučiti osnovne karakteristike pojedinih podloga te usvojiti znanja o ličilačkim materijalima i njihovim osnovnim sastojcima. Omogućiti učeniku upoznavanje s osnovama ličilačke tehnike kao i s alatima i priborom. Učenik stječe znanja o podlogama i materijalima. Naučiti ispravne postupke pri izvođenju radova na pojedinim podlogama. Upoznati sastav i svojstva gotovih tvorničkih boja. Usvojiti znanja o metodama rada u saniranju oštećene podloge kao i zaštite podloge u posebnim uvjetima. Upoznavanje učenika s osnovama organizacije radova. Naučiti učenika prepoznati podloge izložene štetnim faktorima te načine njihova uklanjanja. Naučiti načine završnog lakiranja na pojedinim podlogama. Usvojiti znanja o zaštitnim ličenjima podloga u posebnim uvjetima. Upoznati učenika s organizacijom radova, normativima i kalkulacijom.

 

 

 

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupni broj sati

I.

II.

III.

Nastavno područje

Razred

1. razred

2. razred

3. razred

1.      Osnove ličilačkih tehnika

15

 

 

15

2.      Ličilački alat i pribor

20

 

 

20

3.      Podloge

15

 

 

15

4.      Tehnologija izvođenja radova

 

60

60

120

5.      Ličilački materijali

20

45

40

105

6.      Organizacijski i tehnički propisi

 

 

28

28

Ukupno

70

105

128

303

 


Razred: PRVI

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 (70)

 

Sadržaj programa:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Osnove ličilačkih tehnika

 

 

Svladati osnovne pojmove o sastavu tvari

 

Steći osnovna znanja iz kemije potrebna ličiocu

 

 

 

 

Steći osnovna znanja iz fizike potrebna ličiocu

Sastav bojene tvari
A/ Osnove kemije za ličioca
a/ Anorganski i organski spojevi
b/ Kemijske reakcije
c/ Oksidi, lužine, kiseline
d/ Neutralizacija
e/ Soli i sapuni
f/ Spojevi ugljika
B/ Osnove fizike za ličioca
a/ Fizikalne veličine
b/ Otapanje, masa i stanja tvari
c/ Stupnjevi tekućeg stanja

d/ Sile povezanosti tvari: tvrdoća i elasticitet

e/ Snaga priljubljivanja tvari

f/ Vlaga u zraku, difuzija, osmoza

C/ Osnovni pojmovi zaštite

Ličilački alati i pribor

 

Upoznati alate, pribor, strojeve i uređaje karakteristične za ličilačku struku

Poznavanje vrste materijala i vlakana u građi kistova, četki i ličilačkih valjaka

 

Upoznati način rada nisko-tlačne prskalice

 

Spoznati princip rada visokotlačnih prskalica

Uvid u moguće opasnosti pri radu s takvim strojevima

 

Upoznati specifične alate i pribore za dekorativna obojenja.

Uvid u mogućnosti uporabe niza priručnih sredstava pri dekorativnim obojenjima.

Upoznati način prenošenja željenog natpisa ili slike s pomoću šablone

 

Upoznati vrste pomoćnih alata u ličilačkoj struci

 

Poznavanje alata i strojeva za skidanje starih naliča, nečistoće i hrđe te njihova primjena

 

Uvid u vrste i način uporabe pojedinih vrsta brusnih papira s obzirom na vrstu brušenja (suho, vodeno grubo, fino...)

Poznavanje specijalnih priručnih alata za fina dekorativna brušenja

A/ Ličilački alati

Kistovi i četke

Valjci za ličenje

Lopatice

Prskalice

a/ Nisko-tlačne prskalice:

fiksirka, aero-sol prskalica

raspršivač

b/ Visokotlačne prskalice

Dijelovi visokotlačne prskalice:

kompresor, pištolj - spremnik za boju

B/ Alati za dekorativna obojenja:

1/ Alati za tapkanje boje

2/ Valjci za dekoracije

3/Alati za izradu dekorativnih linija

4/ Alati za imitacije

5/ Dodatni pribor

C/ Šablone:

 

D/ Alati za dekorativno i umjetničko slikanje

E/ Pismoslikarski alati

F/ Alati za izradu pozlate

G/ Pomoćni ličilački alati

Lopatice

Plamenjače

Strojevi za pjeskarenje

Brusni papiri

Strojevi za brušenje

Alati za dekorativna brušenja

H/ Radne naprave:

ljestve, skele, nogari i stalci

Podloge

 

Spoznati osnovne karakteristike određene podloge kao nosioca završnog naliča

 

Uočiti razliku između određenih vrsta mineralnih podloga

 

 

Spoznati razliku između pojedinih vrsta drvenih podloga

 

 

Upoznati razliku i karakteristike različitih metalnih podloga

PODLOGE

a) Mineralne podloge

Prirodni kamen i vrste kamena

Umjetne mineralne podloge

Vrste ožbukanih podloga

Vrste betonskih podloga

b) Drvene podloge

Bitne karakteristike

Podloge od mekog, tvrdog i ukočenog drva

c) Metalne podloge

Željezo, čelik, bakar, plemeniti metali, legure

Ostale metalne podloge

Ličilački materijali

Spoznati osnovne ličilačke materijale i njihova svojstva

Upoznati podrijetlo pojedinih vrsta pigmenata

 

Uočiti podjelu pojedinih pigmenata prema kvaliteti i vrsti obojenosti

 

Upoznati materijale koji povezuju pigmente u boju i imaju filmotvornu funkciju

 

Upoznati pomoćne ličilačke materijale

 

Uočiti razliku između osnovnih vezivnih i pomoćnih materijala

Upućivanje u ulogu pomoćnih materijala

 

LIČILAČKI MATERIJALI

Podjela ličilačkih materijala:

Podrijetlo, tehnološke oznake i tehnička svojstva

A/ Pigmenti

Bijeli pigmenti:

Crni pigmenti

Crveni pigmenti

Žuti pigmenti

Zeleni pigmenti

Plavi pigmenti

Smeđi pigmenti

B/ Ličilačka veziva

- vodena veziva

- uljana veziva

- lakovna veziva

- disperna veziva

C/ Pomoćni ličilački materijali

- otapala

- sikativi

- omekšivači

- emulgatori

- konzervansi

- fiksitivi

 


Razred: DRUGI

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 3 (105)

 

Sadržaj programa:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Tehnologija izvođenja radova

 

Uvid u način primjene pojedinih tehnološki postupaka u ličilačkim radovima

Spoznati tehnološke postupke pri uporabi pojedinih materijala

Uočiti važnost pripremnih radova

 

Upoznati bitne karakteristike i postupke pri radu na različitim podlogama i sličnim materijalima

 

Uočiti važnost pravilno izvedenih radnji i njihov redoslijed

Uočiti važnost određenih tehnoloških postupaka

Usvojiti njihov redoslijed

 

Upoznati fizikalne i kemijske postupke u pojedinim fazama rada

 

Spoznati važnost zaštitnih radova u sprečavanju korozije

 

A/ Uvjeti za izvođenje ličilačkih radova

Priprema radnog mjesta i rad u nastanjenim prostorima

B/ Radovi na mineralnim podlogama

Mase za zaglađivanje i njihova  primjena.

Nanošenje i funkcije među slojevima  naliča

Disperzne boje i njihova upotreba na mineralnim podlogama

- starim vapnenim žbukama

- novim vapnenim žbukama

- vapneno-cementnim žbukama

- različitim vrstama umjetnih mineralnih podloga

 

C/ Radovi na drvenim podlogama

Vrste materijala i njihova upotreba s obzirom na vrstu drveta

 

D/ Radovi na metalnim podlogama

1. Skidanje nečistoće i hrđe i postupci

2. Uporaba kemijskih preparata za skidanje hrđe

3. Temeljenje temeljnim premazima i razlog temeljenja

4. Primjena boja i lakova za završne premaze

5. Uporaba i vrsta kitova za zaglađivanje, emajliranje emajl lakom i tehnološki postupci pri radu

6. Zaštita različitih vrsta metala: pocinčanih limova, aluminijskih limova, bakrenih limova

Ličilački materijali

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati materijalni sastav gotovih boja i način njihove proizvodnje

 

Uočiti razlike u vrsti veziva

 

Spoznati razliku u kvaliteti materijala s obzirom na količinu

Spoznati upotrebne razlike s obzirom na vrstu veziva

 

Uočiti specifičnosti materijala s obzirom na sastav

 

 

Gotove boje

Sastav boja

Podjela i proizvodnja

A/ Vodene boje:

vapnene boje, silikatne boje, cementne boje, tutkalne boje, kazeinske boje

B/ Uljane boje

Podjela: posne, polumasne, masne, punomasne

C/ Lakovne boje

Sastav i uporaba:

- lakovi na bazi prirodnih smola

- lakovi na bazi umjetnih smola

- celulozni lakovi i nitro lakovi

- klor

- kaučuk i asfaltni lakovi

D/ Disperzne boje

sastav i uporaba:

- suspenzije

- emulzije

E/ Temeljne boje za:

- drvene podloge

- metalne podloge

 

 

 

Razred: TREĆI

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 4 (128)

 

Sadržaj programa:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Tehnologija izvođenja radova

 

Upoznati tehnologiju sprečavanja štetnih materijala u podlozi da utječu na oštećenje završnog naliča

 

Spoznati važnost izolacijskih radova kao preventive za očuvanje završnog naliča

 

Uočiti važnost i tehnološku opravdanost primjene pojedinih materijala na određenim podlogama

 

Upoznati razlog završnog dekorativnog obojenja

 

Uočiti razloge posebnih zaštitnih ličilačkih radova

 

Upoznati posebne dekorativno -zaštitne elemente kao zamjenu za naliča

 

A/ Neutralizacija:

- cementnih žbuka i betona

- neugašenih čestica vapna u  žbuci

- topivih soli u opeci i žbuci

- salitre

- katranske mrlje

B/ Izolacija:

- vodom promočenih površina

- katrana iz dimnjaka i dimovoda

- mrlja od ogrjevnog plina i nikotina

C/ Unutrašnje i vanjsko obojenje ožbukanih podloga

Tehnika u primjeni fasadnih boja, ličenje betona

D/ Završno lakiranje drvenih podloga

E/ Završno lakiranje metalnih podloga

F/ Zaštitna ličenja u posebnim uvjetima:

obloge kotlova i pogonski strojevi

G/ Tapete

povijest tapeta kao ukrasnog elementa, krojenje, primjena i način pripreme podloge za učvršćivanje

 

Ličilački  materijali

 

Upoznati različite vrste materijala i pomoćnih materijala koji se upotrebljavaju u specifičnim uvjetima

Upoznati pomoćne materijale i njihovu tehnološku primjenu

 

A/ Kiseline i lužine za neutralizaciju i čišćenje

B/ Boje otporne na djelovanje lužina

C/ Specijalni lakovi za radove u posebnim uvjetima otporni na toplinu

Ljepila na bazi disperzija

Specijalna dvokomponentna ljepila

Poliester i njegova primjena

Organizacija i tehnički propisi

 

Upućivanje u tehničke propise i upoznavanje uvjeta za zaprimanje i izvođenje ličilačkih radova

A/ Ugovor

Osiguranje, jamstvo, poslovni rizik

B/ Organizacija

Organizacijska priprema radilišta

Analiza dokumentacije

C/ Normativi

Normativi i propisi o uskladištenju materijala

Normativ utroška radnog vremena i materijala

Izmjena ugovorenih cijena i utvrđivanje cijene naknadnih radova

D/ Kalkulacija

Opis radova, cijena, porezi

 

 

Metodičke napomene:

 

                        Metode koje se koriste u izlaganju sadržaja su verbalne, opisivanjem i objašnjavanjem pojmova i procesa kombiniraju se s demonstracijom koja se izvodi u manjim grupama. Demonstracija se izvodi na modelima, a praćena je s vizualnim materijalom (videoprojekcija) i crtežom.

 

Obveze učenika:

 

Učenik bilježi predavanja, izrađuje domaće zadatke i radi vježbe.

 

Literatura:     Oštrek: Tehnologija ličilačke struke

Ivo Fressl: Slikarska tehnologija, Zagreb 1966.

Marković: Ličilački materijali

Tehnički uvjeti za soboslikarsko ličilačke radove, 1970.


6.3. Nastavni predmet: CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJA

 

 

Razred 1., 2. i 3.

 

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1 (35)

1 (35)

1 (32)

3(102)

 

Cilj programa:

 

                        Osposobiti učenika za samostalnu izradu jednostavne likovne cjeline/kompozicije od početne ideje do konačne realizacije.

 

 

Zadaci programa:

 

                        Kratko upoznavanje učenika s poviješću likovnog izražavanja. Naučiti osmisliti i izvesti jednostavne crteže. Upoznati se s bojama, njihovim djelovanjem i mogućnostima njihova miješanja i kombiniranja. Razvijanje točnosti i pedantnosti u radu kao i odnosa prema lijepom. Razvijanje estetskog odnosa prema okolini i razvijanje samostalnosti i preciznosti u radu. Izvježbati postupak uvećanja jednostavnih ukrasnih crteža. Upoznati osnove prikaza u perspektivi i rada s bojom na tradicionalni način i na kompjutoru. Naučiti stvarati kombinacije obojenih cjelina te osjetljivost za njihovo estetsko djelovanje. Upoznati se s mogućnostima koje daje računalo u izradi jednostavnih prijedloga za obojenje.

 

 

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJA

Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupni broj sati

I.

II.

III.

Nastavno područje

Razred

 

1. razred

2. razred

3. razred

1.      Uvod

10

 

 

10

2.      Osnovni likovni elementi

25

 

 

25

3.      Uvećanje crteža

 

10

 

10

4.      Perspektiva

 

7

 

7

5.      Osnove kompozicije

 

8

 

8

6.      Boja

 

10

17

27

7.      Rad na računalu

 

 

15

15

Ukupno

35

35

32

102

 

 

 


Razred: PRVI

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)

 

Sadržaj programa:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

UVOD

 

Upoznati učenika s osnovnim značajkama povijesnih stilskih razdoblja.

 

 

 

 

 

Upoznati osnovne alate i pomagala za likovno izražavanje.

A/ KRATKI POVIJESNI PREGLED LIKOVNOG IZRAŽAVANJA

Jednostavniji slikovni prikazi elemenata i oblika u prostoru.

 

B/ MATERIJALNI UVJETI ZA LIKOVNO IZRAŽAVANJE

Vježbe variranja različitih likovnih oblika s pomoću različitih pomagala

 

OSNOVNI LIKOVNI ELEMENTI

 

 

Naučiti osnove likovne abecede.

 

 

Spoznati mogućnosti oblikovanja spajanjem jednostavnih elemenata u složenije sklopove.

 

 

 

 

 

 

Naučiti osnovne činjenice o prirodi i karakteristikama boja.

 

 

Uočiti vezu svjetlosti i obojenja.

 

 

 

 

Spoznati razliku između vizualnog i mehaničkog miješanja boja.

 

 

A/ OSNOVNI LIKOVNI ELEMENTI: LINIJA, PLOHA, OBLIK, POVRŠINA, BOJA.

Kombiniranje različitih likovnih elemenata. Izrada linijskih crteža, skica i krokija.

Karakterizacija plohe i površine toniranjem.

Karakterizacija površine simulacijom teksture.

B/ PRIRODA BOJA I OBOJENJA

Komponiranje obojenim plohama.

FIZIKALNO ODREĐENJE BOJE

Prikazi dvodimenzionalnih oblika modelacijom boje. Modulacija bojom.

BOJA KAO SREDSTVO ZA OBOJENJE

Prikazi trodimenzionalnih predmeta modulacijom boje.

 

 

Razred: DRUGI

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)

 

Sadržaj programa:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaj

OSNOVE KOMPOZICIJE

 

Uočiti mogućnosti kombiniranja jednostavnijih elemenata u organizirane cjeline.

 

 

OSNOVNA NAČELA KOMPONIRANJA: KONTRAST, RITAM, RAVNOTEŽA, HARMONIJA

Izrada likovne kompozicije po načelima komponiranja. Izvođenje vježbi po načelima uspoređivanja i viziranja različitih veličina i oblika likovnih elemenata.

Izrada natpisa i jednostavnijih logotipa.

UVEĆAVANJE CRTEŽA

 

Spoznati tehničke mogućnosti u prilagođavanju i dimenzioniranje veličina.

 

 

 

UVEĆAVANJE I UMANJIVANJE CRTEŽA S POMOĆU MREŽE.

Izrada konstrukcijskih vježbi jednostavnijih stiliziranih oblika. Izrada ornamentalnih uzoraka i slova.

PERSPEKTIVA

 

Spoznati tehničke i konstruktivne moćnosti u prikazu trodimenzionalnog prostora.

 

 

PERSPEKTIVA: LINEARNA PERSPEKTIVA, ZRAČNA PERSPEKTIVA

Konstruiranje skica za perspektivni prikaz prostora. Kompjutorska izrada trodimenzionalnih simulacija prostora.

 

BOJA

 

Naučiti razlikovati svjetlosne i funkcionalne karakteristike. Naučiti razliku između tona i nijanse boja.

 

PODJELA BOJA: TONSKE VRIJEDNOSTI OSNOVNE I MIJEŠANE BOJE

TOPLE I HLADNE BOJE TERCIJARNE BOJE

Izrada tonskih skica.

Vježbe i prijedlozi za obojenje interijera i eksterijera.

Prikazi obojenja tipiziranih prostora.

Izrada kartica boja po određenom uzorku.


Razred: TREĆI

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (32)

 

Sadržaj programa:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

BOJA

 

Uočiti svjetlosne karakteristike oprečnih i suprotstavljenih boja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznati važnost boje u svakodnevnom životu te njezinu funkcionalnu i upotrebnu vrijednost

A/ KONTRASTI BOJA:

1. TOPLO-HLADNI KONTRAST

Izrada tabličnih prikaza toplo-hladnih boja.

 

2. KOMPLEMENTARNI KONTRAST

Izrada vježbi s naglašenim kontrastnim karakteristikama.

 

3. SIMULTANI KONTRAST

Prikazi prostora u različitim kontrastnim obojenjima.

 

B/ PSIHOLOŠKO I FIZIOLOŠKO DJELOVANJE BOJA

Prikazi realnih prostora u obliku skice.

 

1. TOPLE I HLADNE BOJE

2. ILUZIJA PRI OBOJENJU

Izrada idejnih skica predmeta i prostora s obzirom na njihovu funkciju.

 

RAD NA RAČUNALU

Upoznati učenika s mogućnostima crtanja u računalu

 

Upoznati učenika s mogućnostima izvedbe prijedloga obojenja s pomoću računala

OSNOVE CRTANJA NA RAČUNALU

 

OSNOVE OBOJENJA NA RAČUNALU

 

 


Metodičke napomene:

 

            Najvećim dijelom primjenjuje se praktična metoda uz uvod koji se sastoji od kratkog opisa/objašnjenja uz demonstraciju s pomoću primjera, crteža te projekcija određenog i primjerenog materijala. U vježbama, ponavljanjem i oponašanjem stječe se psiho motorička sposobnost kao i senzibilitet učenika.

 

Obveze učenika:

 

                        Učenik mora imati potreban materijal za izvođenje zadataka. Zadatke mora izvoditi u određenom vremenu te na način koji uključuje pedantnost, preciznost i marljivost.

 

Literatura:

 

            D. Šela:            Crtanje, pismo, boje i djelovanje boja

            M. Pejić:          Uvod u likovne umjetnosti

            E. R. Tanay:     Valovi boja, priručnik za likovnu kulturu           

                                    Priručnik za kompjutorski program Corel /Ilustrator/

 


6. 4.  Nastavni predmet: MATEMATIKA  U STRUCI

 

 

Razred: 1. , 2. , 3.

 

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

 

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

2 (70)

1 (35)

1 (32)

4 (137)

 

 

Cilj programa:

 

Nastava matematike omogućuje da učenici usvoje osnovno matematičko znanje potrebno za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu te ih osposobljava za primjenu znanja iz života i u praktičnoj primjeni u struci.

 

 

Zadaci programa:

 

-                            da učenici stječu znanja potrebna za razumijevanje kvantitativnih odnosa i zakonitosti u raznim pojavama u prirodi, društvu i praktičnom životu

 

-                            da učenici dobiju matematička znanja koja su nužna za uključivanje u rad i praćenje tehnološkog  razvoja struke

 

-                            da učenici razvijaju logično mišljenje, sposobnosti za pravilno rasuđivanje i zaključivanje, te sposobnost preciznog formuliranja pojmova

 

-                            da se u učenika razvija preciznost i konciznost u izražavanju, te urednost, upornost i sistematičnost u radu

 

-                            da  učenici  stječu znanja  potrebna za  planiranje i praćenje poslovnih rezultata

 

-                              da učenici steknu vještinu samostalnog računanja prema danim uputama.

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

MATEMATIKA  U STRUCI

Broj sati po obrazovnim godinama

 

Ukupni broj sati

I.

II.

III.

Nastavno područje

Razred

 

1. razred

2. razred

3. razred

1.  Prirodni brojevi

6

 

 

6

2.  Cijeli brojevi

5

 

 

5

3.  Racionalni brojevi

8

 

 

8

4.  Linearne jedn. i nejednadžbe        

8

 

 

8

5.  Planimetrija

15

 

 

15

6.  Potencije i polinomi

15

 

 

15

7.  Realni brojevi

7

 

 

7

8.  Graf linearne funkcije

6

 

 

6

9.  Kompleksni brojevi

 

7

 

7

10  Kvadratna jednadžba

 

7

 

7

11. Mjerne jedinice

 

6

 

6

12. Poliedri i rotacijska tijela

 

15

 

15

13. Proporcionalnost i primjene

 

 

9

9

14. Postotni, promilni i kamatni račun

 

 

8

8

15. Izračunavanje plaće

 

 

9

9

16. Kalkulacija cijene

 

 

6

6

Ukupno

70

105

128

303

 

 


 

 

Razred: PRVI

 

Sadržaj programa:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Prirodni  brojevi 

Usvojiti pojam skupa N,

kriterije i svojstva djeljivosti, određivanje najvećeg zajedničkog  djelitelja i najmanjeg  zajedničkog višekratnika.

Skup N, svojstva

Računske operacije i svojstva

Pojam djeljivosti

Najveći zajednički djelitelj

Najmanji zajednički višekratnik

2. Cijeli brojevi

Usvojiti pojam skupa Z, računanje s predznacima,

računanje sa zagradama.

Skup Z, svojstva

Računske operacije i svojstva

Računanje sa zagradama

3. Racionalni brojevi

Usvojiti pojam skupa Q,

računanje s razlomcima.

Znati decimalni zapis racionalnog broja, računati s decimalnim brojevima uz uporabu kalkulatora.

Skup Q, svojstva

Računske operacije i svojstva

Decimalni zapis rac. broja

Računanje s decimalnim brojevima

Smještanje rac. brojeva na pravac

 

4. Linearne jednadžbe i nejednadžbe

Naučiti rješavati linearne jednadžbe i nejednadžbe.

Znati iz formule izračunati jednu nepoznatu veličinu ako su zadane ostale.

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom

Linearne nejednadžbe s jednom nepoznanicom

Problem s jednom nepoznanicom

Linearni sustavi s dvije nepoznanice

 

 

5. Planimetrija

Razlikovati geometrijske likove i znati izračunati opseg i površinu lika koristeći formule za opseg i površinu trokuta, kruga,

kvadrata i pravokutnika. 

Ovladati mjernim jedinicama za duljinu i površinu.

Trokut, vrste trokuta

Površina i opseg trokuta

Krug i kružnica

Četverokut

Opseg i površina četverokuta

6. Potencije i polinomi

Usvojiti pojmove: potencija, baza, eksponent

Naučiti računske operacije  s potencijama

Usvojiti pojam polinoma

Naučiti računske operacije s polinomima

Naučiti kvadrirati zbroj i razliku

Znati primijeniti formulu za  razliku kvadrata

Usvojiti pojam algebarskog razlomka

Znati riješiti jednostavnije primjere računanja s algebarskim razlomcima

 

Pojam potencije s cijelim eksponentom

Operacije s potencijama

Pojam polinoma

Računske operacije s polinomima

Kvadrat binoma

Razlika kvadrata

Rastavljanje na faktore

Algebarski razlomci

 

7. Realni brojevi

Shvatiti pojam irac. broja

i ukupnost realnih brojeva

Usvojiti smještaj realnih brojeva na pravac

Svladati računske operacije s drugim korijenom

Znati zaokružiti dec. broj na željeni broj decimala

Snalaziti se u koord. sustavu na pravcu i u ravnini  

Usvojiti formule za udaljenost točaka u ravnini

i za polovište dužine

 

Drugi korijen

Pojam iracionalnih brojeva

Skup R

Koordinatni sustav na pravcu

Računske operacije  s drugim korijenom

Racionalizacija nazivnika

Koordinatni sustav u ravnini

Udaljenost točaka u ravnini

Polovište dužine

 

8. Graf linearne funkcije

Znati nacrtati graf linearne funkcije

Razlikovati rastuće i padajuće linearne funkcije Problem s jednom nepoznanicom moći grafički predočiti

Graf linearne funkcije

Rastuće i padajuće linearne funkcije

Nul točke

Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi

 

 

 

 

 

 

 


Razred: DRUGI

 

Sadržaj programa:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1.  Skup kompleksnih brojeva

Shvatiti potrebu proširivanja skupa R

Razlikovati drugi korijen pozitivnog i  negativnog broja

Znati osnovne računske operacije s kompleksnim brojevima

Razumjeti pojam apsolutne vrijednosti kompleksnog broja 

Kvadr. jednadžba x = -1

Skup C, svojstva

Računske operacije

Apsolutna vrijednost kompleksnog broja

 

 

 

 

 

 

2. Kvadratna jednadžba

 

Znati riješiti jednostavne kvadratne jednadžbe

Razlikovati prirodu rješenja kvadratne jednadžbe ovisno o diskriminanti

Nepotpuna kvadratna jednadžba

Rješenja kvadratne jednadžbe ax +bx+c=o

Diskriminanta kvadratne jednadžbe

3. Mjerne jedinice

Znati računati s pomoću kalkulatora  i razumjeti eksponencijalan zapis broja

Uspješno koristiti  odgovarajuće mjerne jedinice i s pomoću tabela

pretvarati, razumjeti i koristiti mjerne jedinice  koje nisu često u upotrebi

Potencije baze 10

Eksponencijalni zapis realnog broja

Preračunavanje mjera (prefiksi i značenja)

Metrički sustav mjera

(mjere za duljinu, površinu, volumen i masu)

Osnovne jedinice angloameričkog sustava mjera i tabelice za pretvorbu

Mjere za vrijeme

4. Poliedri i rotacijska tijela

Razlikovati geometrijska tijela

Razumjeti pojam oplošja i volumena

Znati izračunati oplošje i volumen tijela prema formulama

Znati koristiti pojmove oplošja i volumena u  praktičnim problemima

iz struke (računanje potrebnog materijala, itd.)

Kocka

Kvadar

Prizme

Piramide

Valjak

Stožac

Kugla

 

Razred: TREĆI

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Proporcionalnost i primjene

Znati izračunati nepoznati član  razmjera

(usporedba s razlomcima!)

S pomoću pravila trojnog

znati riješiti praktične probleme (npr. tečajna lista , potreban broj sati ili radnika za određeni posao itd.)

S pomoću aritmetičke sredine znati izračunati  prosječne vrijednosti (npr. očekivani promet na temelju proteklog razdoblja, prosječnu potrošnju  na temelju podataka iz prijašnjih razdoblja itd.)

Račun diobe uz jednostavan postupak omogućava  podjelu određenih sredstava ili vremena prema unaprijed određenim kriterijima na potreban broj dijelova

S pomoću računa smjese znati odrediti omjere miješanja da bismo dobili

željeno svojstvo smjese

Omjeri i razmjeri

Upravo i obrnuto razmjerne veličine

Grafički prikaz upravo i obrnuto razmjernih veličina

Aritmetička sredina

Pravilo trojno - jednostavno i složeno

Račun diobe - jednostavan i složeni

Račun smjese - jednostavan i složeni

                                                                                                                                                            

 

2. Postotni, promilni i kamatni račun

Razumjeti pojam postotka

Znati izračunati postotak s pomoću kalkulatora bez obzira na osnovnu vrijednost

Prepoznati i razlikovati  postotni račun više i

niže 100

Znati izračunati mjesečnu obvezu PDV-a

Znati  ispravno koristiti formule za promilni i kamatni račun

Pojam postotka

Osnovni postotni račun

Postotni račun više 100

Postotni račun niže 100

Primjena na obračun

PDV-a

Promilni račun

Jednostavni kamatni račun

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

3. Izračunavanje plaće

Znati razliku između bruto i neto plaće

S pomoću tablica znati izračunavati neoporezivi dio plaće

S pomoću formulara i formula znati napraviti isplatnu listu

Osnovni pojmovi vezani uz plaću (bruto i neto plaća, doprinosi, porez, prirez)

Doprinosi iz plaće i na plaću

Neoporezivi dio plaće

Porezna osnovica

Porezne stope

Tablica prireza po gradovima

Neto plaća

4. Kalkulacija cijene

Treba znati izračunati svaki element kalkulacije

Znati napraviti promjene cijena, popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacije

Osnovni pojmovi vezani uz cijenu (nabavna cijena, rabat, marža, porez – PDV,

prodajna cijena)

Porez, povrat poreza

Izrada kalkulacije

 


Literatura: 

 

Za prvi razred:

 

                        Boško Jagodić, Milivoj Miliša, Udžbenik za prvi razred

                                   industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb

                        Sanja Varošanec, Udžbenik i zbirka zadataka za prvi razred

                                    trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb

                       

Za drugi razred:

 

                        Ivan Mrkonjić, Josip Ujević, Udžbenik i zbirka zadataka za drugi 

                                  razred industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb

                                  (poglavlja 1, 2, 7 i  8.1)

                       

Za treći razred:

 

                        Najveći dio gradiva moguće je koristiti se vježbenicom:

Vesna Erceg: Metode gospodarskog računa,vježbenica za

srednje škole, Element, Zagreb

 

        Ne postoji adekvatan udžbenik za drugi i treći razred ovog  programa. Moguće je koristiti dijelove i nekih drugih udžbenika matematike, te članke i tabice računovodstvenih časopisa npr. RRIF ili RIF.

      

 

Obveze učenika: 

 

               U drugom i trećem razredu u sklopu predmeta matematika u struci učenici bi    trebali samostalno izraditi seminarske radove. Npr. u drugom razredu  napraviti troškovnik uređenja poslovnog prostora ako su dane dimenzije prostora i potreban materijal po mjernim  jedinicama, te cijena rada po jedinici vremena, tumačenje rezultata poslovanja prikazanih grafički itd.

 

               U trećem razredu teme seminara mogu biti: isplatna lista za 3 radnika s različitim bruto plaćama, različitim mjestima stanovanja i različitim poreznim olakšicama, obračun PDV-a za određeno razdoblje uzimajući u obzir  naplaćeno i plaćeno, izrada kalkulacije na temelju nabavnih cijena i zadane marže i rabata ili izrada kalkulacije na temelju zadane prodajne cijene i zadane nabavne cijene itd.


6.5. Nastavni predmet: RAČUNALSTVO

 

Razred 1.

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

 

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

2 (70)

-

-

2(70)

 

 

Cilj programa:

 

Učenika naučiti osnovne pojmove informacijske tehnologije te ga osposobiti za: samostalno pisanje i obradu teksta, crtanje na računalu i korištenje Interneta.

 

 

Zadaci programa:

 

Usvojiti podatke o elektroničkim računalima, njihovoj povijesti, građi i primjeni u struci. Naučiti učenike da se samostalno služe računalom u izradi dokumenata, tablica, crtanja na računalu i korištenju Interneta. Znanje stečeno u ovom predmetu učenici će primjenjivati pri izradi praktičnih zadataka u sklopu drugih predmeta, posebno u predmetima struke.

 

 

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

RAČUNALSTVO

Broj sati po obrazovnim godinama

 

Ukupni broj sati

I.

II.

III.

Nastavno područje

Razred

 

1. razred

2. razred

3. razred

Povijesni razvoj računala i upotreba računala

4

 

 

4

Građa računala

8

 

 

8

Operacijski sustav Windows

8

 

 

8

Program za obradu teksta – Word

20

 

 

20

Program za crtanje - Coreldraw

20

 

 

20

Internet

10

 

 

10

Ukupno

70

 

 

70

 

 

 


Razred: PRVI

 

Sadržaj programa:

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

POVIJESNI RAZVOJ RAČUNALA I UPOTREBA RAČUNALA

Znati nabrojiti generacije računala i njihove karakteristike. Znati područja u kojima se sve računala primjenjuju.

 

1.       generacije računala

2.       područja primjene računala

GRAĐA RAČUNALA

Usvojiti pojmove hardware i software. Znati nabrojiti osnovne dijelove računala, njihovu funkciju i vrste.

 

1.       hardware i software

2.       osnovni dijelovi računala

OPERACIJSKI SUSTAV WINDOWS

Znati ulogu operacijskog sustava na računalu. Znati otvoriti željeni program i osnovne operacije s prozorom. Znati spremiti, otvoriti i preimenovati datoteku te naći neku datoteku na disku.

 

1.       radno područje Windows

2.       prozor

3.       Windows Explorer

PROGRAM ZA OBRADU TEKSTA WORD

Znati upisati zadani tekst, odabrati željenu veličinu i izgled slova, spremiti i otvoriti željeni tekst te ga ispisati na papir. Na postojećem tekstu znati ispraviti pogreške i promijeniti dijelove teksta. Znati unijeti neki objekt u tekst. Znati formirati tablicu i u nju upisati podatke.

 

1.       prozor u Wordu

2.       traka s izbornicima

3.       standardna traka s alatima

4.       traka s alatima za oblikovanje

PROGRAM ZA CRTANJE
CORELDRAW

Usvojiti osnovne pojmove crtaćeg programa. Znati koristiti osnovne alate za crtanje i ispune objekata bojom. Svladati rukovanje s objektima. Naučiti osnovne naredbe i efekte za rad s tekstom.

 

1.       radno područje CorelDrawa

2.       traka s alatima

3.       traka s izbornicima

INTERNET

Znati naći željeni sadržaj na Internetu s pomoću pretraživača. Znati poslati i pročitati elektroničku poštu.

 

1.       osnove rada s www.

2.       osnove rada s

        e - mailom

 

 

Metodičke napomene:

 

Predviđeni sadržaje treba izvoditi do 30 %  sati u teoretskom obliku (osnovne upute za rad na računalima i o primjeni programa korištenih u realizaciji nastave), a ostatak u obliku vježbi s pola odjela u specijaliziranoj informatičkoj učionici koja je opremljena umreženim računalima  na kojima je instaliran potreban softver i omogućen pristup Internetu.

Navedene sadržaje valja razraditi tako da se tijekom izvođenja programa stavi naglasak na konkretne primjere iz prakse vezane uz pojedino zanimanje (npr. pisanje dopisa, predračuna, izračunavanje PDV-a na cijenu usluge i sl.).

 

Obveze učenika:

 

Od  učenika treba zahtijevati temeljitu pripravu prigodom rješavanja zadaće, da bi se vrijeme raspoloživo za neposredan rad na računalu koristilo efikasno i ekonomično. Pisanje teksta programa moguće je tek nakon potpunog razumijevanja postupka rješavanja postavljene zadaće. Redovito pohađanje nastave. Savjesno korištenje računalne opreme tijekom viježbi.

 

LITERATURA:

 

            Nenad Miljaš: P. C. škola – CorelDraw, izdavač: Pro Mil

            Rajić Krešimir: Računalstvo 1

            Vodič kroz Internet (10 minuta do uspjeha), izdavač: Miš

 


C - IZBORNI DIO PROGRAMA

 

6. 6.  Nastavni predmet: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

(izborna nastava)

 

 

Razred 1., 2. i 3.

 

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

 

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1 (35)

1 (35)

1 (32)

3 (102)

 

 

 

CILJ:

 

            Razvijanje zdravstvene kulture učenika radi čuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline; podmirenje biopsihosocijalnih potreba za kretanjem kao izrazom zadovoljavanje čovjekovih potreba kojima se povećavaju stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.

 

 

ZADACI:

 

Nastaviti s utjecajem vježbanja na razvoj morgološkog statusa učenica, a posebno na proporcionalan razvoj mišićnog i potkožnog masnog tkiva, utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđnih mišića, razvijati aerobne sposobnosti učenica (grudi i dijafragmalno disanje), privikavati učenice na adekvatno vježbanje i za vrijeme mjesečnih ciklusa, upoznati učenike sa zakonitostima rasta i razvoja, utjecati na razvoj mišićnih skupina relevantnih za biološku funkciju žene, utjecati na sadržajnije korištenje slobodnog vremena učenika, prihvatiti vježbanje kao prevenciju protiv pojave adipoznosti (celulita)…

 


Razred: PRVI

 

Sadržaj programa:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Upozoriti učenike na pravila ponašanja u dvorani za TZK, na pravilnu terminologiju koju trebaju koristiti na nastavi TZK, podsjetiti ih na čuvanje školske imovine, njegovanje higijenskih navika.

Vježbama za zagrijavanje i aerobikom podići opće i radne sposobnosti organizma, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva, smanjiti potkožno masno, a povećati mišićno tkivo, utjecati na jačanje, istezanje i labavljenje mišića, na fleksibilnost i povećanje pokretljivosti zglobova, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na razvoj koordinacije, pokretljivosti, snage; pozitivan utjecaj vježbanja na cjelokupnu ličnost.

U igrama: pobuđivanje natjecateljskog duha, poštovanje pravila igre, sportsko priznanje poraza i radovanje pobjedi.

- Uvodni sat, terminologija u TZK

- Opće pripremne vježbe

- Aerobika

- Igre

 

Provjeriti usvojena motorička znanja i informacije, pobuditi zadovoljstvo i veselje, zatomiti negativne emocije (svadljivost, pesimizam), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa.

- Inicijalno i finalno provjeravanje

- Zaključivanje ocjena

Atletika

Trčanjem podići opće i radne sposobnosti organizma, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog tkiva: smanjiti potkožno, masno tkivo i povećati mišićno, razvoj aerobnog kapaciteta, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost.

- Ciklično kretanje različitim tempom do 8 min.

- Tehnika visokog starta

 

 

Skokovi

Usvajanje pravilne tehnike izvođenja skoka, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja atletike, utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa, na snagu leđnih mišića, razvoj eksplozivne snage, koordinacije pokreta, razvoj spretnosti i pokretljivosti, ravnoteže tijela.

- Skok uvis prekoračnom tehnikom (škare)

Bacanja

Usvajanje pravilne tehnike izvođenja bacanja, stjecanje znanja iz atletike, razvoj koordinacije i skladnosti pokreta.

- Bacanje (kugle) O´Brienovom leđnom tehnikom

 

Preskoci

Usvojiti pravilnu tehniku izvođenja elementa, steći znanja, vještine i sposobnosti, jačati skeletnu muskulaturu, razvijati eksplozivnu snagu (odraz s daske), koordinaciju rada ruku i nogu, veznu spretnost; pobuđivanje hrabrosti i razbijanje straha.

- Naskok zgrčno na šved. sanduk, saskok uvinućem

Upori, visovi, ravnotežni položaji

Razviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje pokreta, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz sportske i ritmičke gimnastike, razviti koordinaciju, fleksibilnost, spretnost i preciznost (vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi), repetitivnu i statičnu snagu (zgibovi i izdržaji), razvoj pokretljivosti tijela, održavanje ravnoteže (stojevi, premeti); razvoj discipline, upornosti i ustrajnosti učenika, pobuđivanje zadovoljstva i hrabrosti, kolektivnosti, suradnje, prijateljstva, međusobno pomaganje (asistiranje), izgrađivanje međuljudskih odnosa.

- Kolut naprijed do upora klečećeg zanožno

- Kolut nazad do upora sjedećeg raznožno

- Stav na rukama

- Stav na rukama i kolut naprijed

- Kolut nazad do stava na rukama

- Premet strance

- Tri povezana premeta strance

- Vježba na parteru

- Vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi i na švedskim ljestvama

- Zgibovi na zidnoj preči

Poskoci i skokovi

Razviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje elemenata gimnastike, razvoj gracioznosti, koordinacije pokreta, osjećaja za ritam.

- Dječji poskoci prema naprijed i nazad

- Škarice naprijed - nazad

- Mačji skok

Plesne strukture

Razviti osjećaj za ritam, suptilnost, koordinaciju pokreta, pobuđivanje veselja, prijateljstva, suradnje, međusobno usklađivanje i pomaganje (ples u parovima ili kolu), zatomljivanje negativnih emocija (svadljivosti, depresije, pesimizma), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost i na podizanje opće kulture učenika, stvaranje ugodne atmosfere na satu (uz glazbu).

- Polka

- Kolo Staro sito i korito

- Kolo Kruške, jabuke, šljive

- Dvokorak

Borilačke strukture

Usvojiti znanja, vještine i sposobnosti branjenja od napadača, usvajanje pravilne tehnike obaranja i njezinu praktičnu primjenu, razvoj motivacije za borilačke sportove, pobuđivanje zadovoljstva i veselja, hrabrosti.

- Samoobrana od čupanja za kosu

- Samoobrana od gušenja objema rukama

 

Za mušku populaciju predviđeni su i sljedeći sadržaji u prvom, drugom i trećem razredu.

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Stimulirati rast i razvoj, jačanje (s pomoću bućica) mišića ruku i ramenog pojasa, trbušne i leđne muskulature, te mišića nogu; razvoj preciznosti (stolni tenis, dodavanje lopte...), spretnosti, pokretljivosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, podizanje radne sposobnosti organizma

Izdržaji i zgibovi na zidnoj preči

Vježbe za razvoj snage s bućicama od 1 i 2 kg.

Stolni tenis

Dodavanje lopte glavom u sjedećem položaju

(u parovima)

Nogomet

Košarka ili drugi sportovi

prema mogućnostima škole

 


Razred: DRUGI

 

Sadržaj programa:

 

 

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Podsjetiti učenike na pravila ponašanja u dvorani za TZK, na pravilnu terminologiju koju trebaju koristiti na nastavi TZK, podsjetiti ih na čuvanje školske imovine, njegovanje higijenskih navika.

Opće pripremnim vježbama i aerobikom podići opće i radne sposobnosti organizma, za ostale dijelove sata, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva, smanjiti potkožno masno, a povećati mišićno tkivo, utjecati na jačanje, istezanje i labavljenje mišića, na povećanje pokretljivosti i fleksibilnosti zglobova, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na razvoj koordinacije, pokretljivosti, snage; pozitivan utjecaj vježbanja na cjelokupnu ličnost.

Na poligonu: razvoj brzine, spretnosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, poštovanje pravila, sportsko priznanje poraza i radovanje pobjedi.

Uvodni sat, terminologija u TZK

- Opće pripremne vježbe

- Aerobika

- Poligon

 

Provjeriti usvojena motorička znanja i informacije, pobuditi zadovoljstvo i veselje, zatomiti negativne emocije (svadljivost, pesimizam), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa

- Inicijalno i finalno provjeravanje

- Zaključivanje ocjena

Atletika

Podići opću i radnu sposobnost organizma, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva: smanjiti potkožno  masno, a povećati mišićno tkivo, razvoj aerobnog kapaciteta, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost, razvoj statične i eksplozivne snage pri niskom startu.

- Ciklično kretanje različitim tempom do 10 min.

- Tehnika niskog starta

 

Skokovi

Usvajanje pravilne tehnike izvođenja skokova, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja atletike, utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa.

- Skok udalj s mjesta

- Skok uvis opkoračnom tehnikom (stradle)

Preskoci

Usvajanje pravilne tehnike izvođenja elementa, stjecanje znanja, vještine i sposobnosti, jačanje muskulature, razvoj eksplozivne snage i koordinacije pokreta, održavanje ravnoteže, u fazi leta preko sanduka, razvoj spretnosti; pobuđivanje hrabrosti i razbijanje straha.

- Odbočka

Upori, visovi, ravnotežni položaji

Razvijanje smisla za lijepo, skladno i pravilno izvođenje pokreta, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz sportske i ritmičke gimnastike, razviti koordinaciju, fleksibilnost, spretnost i preciznost (vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi), regetitivne i statične snage (zgibovi i izdržaji), razvoj pokretljivosti tijela, održavanje ravnoteže (stojevi, premeti); razvoj discipline, upornosti i ustrajnosti učenika, pobuđivanje zadovoljstva i hrabrosti, kolektivnosti, suradnje, prijateljstva, međusobno pomaganje (asistiranje), izgrađivanje međuljudskih odnosa.

- Kolut naprijed bez oslonca

- Dva povezana koluta nazad

- Stav na glavi

- Stav na rukama i kolut naprijed

- Kolut nazad do stava na rukama

- Vježbe na gredi

- Tri povezana premeta strance

- Vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi i  na švedskim ljestvama

- Zgibovi na zidnoj preči

Poskoci i skokovi

Razviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje elemenata gimnastike, razvoj gracioznosti, koordinacije pokreta, osjećaja za ritam

- Daleko – visoki skok

- Poskok s prednoženjem i zanoženjem

 

Plesne strukture

Razviti osjećaj za ritam, suptilnost, koordinaciju pokreta, pobuđivanje veselja, prijateljstva, suradnje, međusobno usklađivanje i pomaganje (ples u parovima ili kolu), zatomljivanje negativnih emocija (svadljivosti, depresija, pesimizma), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost i na podizanje opće kulture učenika, stvaranje ugodne atmosfere na satu (uz glazbu).

- Kolo Kalendare

 -  Bečki valcer u  parovima (valcer korak)

 

Borilačke strukture

Usvojiti vještine i sposobnosti zvanja, usvojiti znanje iz područja gušenja odnosno njezinu praktičnu primjenu u iznenadnoj situaciji u životu, razvoj motivacije za borilačke sportove, pobuđivanje zadovoljstva i veselja, hrabrosti.

- Elementarni oblici, hrvanje ukoštac

- Gušenje: sjedeći na trupu

 

 

Za mušku populaciju predviđeni su i sljedeći sadržaji u prvom, drugom i trećem razredu.

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Stimulirati rast i razvoj, jačanje (s pomoću bućica) mišića ruku i ramenog pojasa, trbušne i leđne muskulature, te mišića nogu; razvoj preciznosti (stolni tenis, dodavanje lopte...), spretnosti, pokretljivosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, podizanje radne sposobnosti organizma.

Izdržaji i zgibovi na zidnoj preči

Vježbe za razvoj snage s bućicama od 1 i 2 kg.

Stolni tenis

Dodavanje lopte glavom u sjedećem položaju (u parovima)

Nogomet

Košarka ili drugi sportovi

prema mogućnostima škole

 

 

 

 


Razred: TREĆI

 

Sadržaj programa:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Podsjetiti učenike na pravila ponašanja u dvorani za TZK, na pravilnu terminologiju koju trebaju koristiti na nastavi TZK, podsjetiti ih na čuvanje školske imovine, njegovanje higijenskih navika.

Opće pripremnim vježbama i  aerobikom podići opće i radne sposobnosti organizma, za ostale dijelove sata, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva, smanjiti potkožno masno, a povećati mišićno tkivo, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava; utjecati na jačanje, istezanje i labavljenje mišića, na povećanje pokretljivosti i fleksibilnosti zglobova, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na razvoj koordinacije, pokretljivosti, snage te pozitivan utjecaj vježbanja na cjelokupnu ličnost.

U igrama i na poligonu: razvoj brzine, spretnosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, poštovanje pravila igre, sportsko priznanje poraza i radovanje pobjedi.

- Uvodni sat, terminologija u TZK

- Opće pripremne vježbe

- Aerobika

- Igre

- Poligon

 

Provjeriti usvojena motorička znanja i informacije, pobuditi zadovoljstvo i radost, zatomiti negativne emocije (svadljivost, pesimizam), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa.

- Inicijalno i finalno provjeravanje

- Zaključivanje ocjena

 

Atletika

Trčanjem podići opću i radnu sposobnost, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva: smanjiti potkožno, masno tkivo, a povećati mišićno tkivo, razvoj aerobnog kapaciteta, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost, u štafeti: razviti spretnost i preciznost, usklađenost para, koordinaciju pokreta ruku i nogu.

- Ciklično kretanje različitim tempom do 12 min.

- Tehnika primopredaje štafetne palice

 

Skokovi

Usvajanje pravilne tehnike izvođenja skoka, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja atletike, utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa, na snagu leđnih mišića, razvoj eksplozivne snage (posebno snage nogu!), razvoj  koordinacije pokreta, razvoj spretnosti i pokretljivosti, ravnoteže tijela.

- Skok udalj sa zaletom

- Skok uvis fosberyflop tehnikom

Preskoci

Usvajanje  pravilne tehnike izvođenja elementa, stjecanje znanja, vještine i sposobnosti, jačanje skeletne muskulature, razvoj eksplozivne snage i koordinacije pokreta, održavanje ravnoteže u fazi lijeta, razvoj spretnosti, pobuđivanje hrabrosti i razbijanje straha.

- Zgrčka

Upori, visovi, ravnotežni položaji

Razviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje pokreta, stjecanja znanja, vještina i sposobnosti iz sportske i ritmičke gimnastike, razviti koordinaciju, fleksibilnost, spretnost i preciznost (vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi), razviti repetitivnu i statičnu snagu (zgibovi i izdržaji), razvoj pokretljivosti tijela, održavanje ravnoteže (stojevi,

premeti, kolutovi); razvoj discipline, upornosti i ustrajnosti učenika, pobuđivanje zadovoljstva i hrabrosti, kolektivnosti, suradnje, prijateljstva, međusobno pomaganje (asistiranje), izgrađivanje međuljudskih odnosa.

- Kolut naprijed bez oslonca rukama i kolut nazad

- Stav na rukama i kolut naprijed, kolut nazad do stava na rukama

- Premet strance nečujno i udesno

  Premet naprijed

- Most zaklonom

- Vježba na parteru i gredi

- Vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi i  na švedskim ljestvama

- Zgibovi na zidnoj preči

Poskoci i skokovi

Razviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje elemenata gimnastike, razvoj gracioznosti, koordinacije pokreta, osjećaja za ritam.

- Jelenji skok

- Kadet

Plesne strukture

Razviti osjećaj za ritam, suptilnost, koordinaciju pokreta, pobuđivanje veselja, prijateljstva, suradnje, međusobno usklađivanje i pomaganje, zatomljivanje negativnih emocija

(svadljivosti, depresije, pesimizma), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost i na podizanje opće kulture učenika, stvaranje ugodne atmosfere na satu (uz glazbu).

- Bečki valcer u parovima

 

 

 

Za mušku populaciju predviđeni su i sljedeći sadržaji u prvom, drugom i trećem razredu.

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Stimulirati rast i razvoj, jačanje (s pomoću bućica) mišića ruku i ramenog pojasa, trbušne i leđne muskulature, te mišića nogu; razvoj preciznosti (stolni tenis, dodavanje lopte...), spretnosti, pokretljivosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, podizanje radne sposobnosti organizma.

Izdržaji i zgibovi na zidnoj preči

Vježbe za razvoj snage s bućicama

od 1 i 2 kg.

Stolni tenis

dodavanje lopte glavom u sjedećem položaju (u parovima)

Nogomet

Košarka ili drugi sportovi

prema mogućnostima škole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODIČKE NAPOMENE:

 

Nastavne metode:         metoda usmenog izlaganja

                                    metoda demonstracije

                                    metoda postavljanja i rješavanja

                                    metodičkih zadataka

 

Metoda učenja i vježbanja

 

(Oblici rada: križni, frontalni, grupni, paralelno-odjeljenski, izmjenično-odjeljenski i rad u parovima).

 

 

OBVEZE UČENIKA:

 

Poštovati i pridržavati se pravila ponašanja u dvorani TZK, čuvati školsku imovinu, primjenjivati higijenske navike, redovito vježbati i njegovati korektne odnose prema nastavnicima i dr. učenicima.

 

 

LITERATURA: 

S. Ben i N. Špehar: Fit form

                                     J. Pulja: Yoga

                                     Šnajder, Milanović: Atletika

                                     Ivančević: Ritmičko sportska gimnastika

                                     Findak: Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi

                                     Videokaseta: Aerobik Cindy Crawford (br. 1 i br. 2)

 

 

 

6. 7. Nastavni predmet: MATEMATIKA U STRUCI

        (izborna nastava)

 

Razred 2. i  3.

 

 

Tjedni (ukupni) fond sati:

 

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

-

1 (35)

1 (32)

2 (67)

 

 

Cilj programa:

 

            Osposobiti učenike za primjenu matematičkih znanja u životu i radu.

 

 

Zadaci programa:

 

            Razviti sposobnost matematičkog mišljenja, izražavanja, smisla za rad, preciznost, preglednost i točnost u radu te radnu upornost.

 

 

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

MATEMATIKA U STRUCI

(izborna nastava)

Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupni broj sati

I.

II.

III.

Nastavno područje

Razred

 

1. razred

2. razred

3. razred

1.  Geometrijske konstrukcije

-

20

-

20

2.  Projiciranje

-

15

20

35

3.  Mreže tijela

-

-

12

12

Ukupno

-

35

32

67

 


Razred: DRUGI

 

Sadržaj programa:

 

Nastavno područje

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Geometrijske konstrukcije

Naučiti osnovne geometrijske konstrukcije i njihovu primjenu u struci

Simetrala dužine i simetrala kuta

Konstrukcije nekih kutova

Konstrukcije trokuta, kvadrata, pravokutnika, upisane i opisane kružnice

Konstrukcije pravilnih mnogokuta

 

2. Projiciranje

Razviti sposobnost prostornog predočavanja i primjenu projekcija u struci

Projiciranje točke i pravca na jednu ravninu

Projiciranje točke i pravca na dvije ravnine

Projiciranje dužine i prava veličina dužine

 

 

Razred: TREĆI

 

Sadržaj programa:

 

Nastavno područje

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Projiciranje

Naučiti projekciju geometrijskih likova i tijela na tri ravnine

Projiciranje geometrijskih likova na dvije ravnine

Projiciranje geometrijskih tijela na dvije ravnine

Projiciranje na tri ili više ravnina

2. Mreže tijela

Naučiti razvijati geometrijska tijela odnosno nacrtati njihovu mrežu

Mreže pravilnih geometrijskih tijela

Mreže složenijih tijela

 

Metodičke napomene:

 

            Da bi se neki problem geometrije prostora mogao riješiti, potrebno je prostor preslikati na ravninu u kojoj se tada problem rješava konstruktivno geometrijskim metodama. Natavnici trebaju posvetiti posebnu pozornost ostvarivanju načela zrelosti te načela povezivanja nastave s životom i radom učenika.

 

Obveze učenika:

 

Redovito pohađanje nastave, pisanje školskih i domaćih uradaka, nošenje pribora neophodnog za rad.


6. 8. Nastavni predmet: OSNOVE RESTAURIRANJA

(izborna nastava)

 

Razred 2. i 3.