Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za ispitivanje plinomjera

NN 137/2003 (29.8.2003.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za ispitivanje plinomjera

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2021

Na temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE ZA ISPITIVANJE PLINOMJERA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi kojima moraju udovoljavati uređaji za ispitivanje plinomjera.

Pod uređajima za ispitivanje plinomjera, prema ovom Pravil­niku razumijevaju se:

1) uređaji sa zvonom za ispitivanje plinomjera

2) uređaji s kontrolnim (etalonskim) plinomjerom za ispitivanje plinomjera

3) uređaj za ispitivanje plinomjera s kritičnim sapnicama

4) uređaj za ispitivanje plinomjera s temperaturnom kompenzacijom.

Članak 2.

Najveće dopuštene pogreške pokazivanja instrumenta za mjerenje i udešavanje protoka zraka na uređajima iz članka 1. stav­ka 2. točaka 1, 2, i 4 jesu ± 5%.

Članak 3.

Za mjerenje tlaka na uređajima iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika moraju se upotrebljavati mjerila tlaka i to:

1) manometri u obliku U-cijevi

2) kosi cijevni manometri

3) osjetnici tlaka.

Upotrijebljeni manometri moraju biti razreda točnosti 1, odnosno mjerne pogreške u upotrebi ne smiju biti veće od ± 1% od mjernog tlaka.

Članak 4.

Za mjerenje temperature na uređajima iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika moraju se upotrebljavati laboratorijski stakleni termometri kod kojih vrijednost podjeljka ne smije biti veća od 0,1 °C.

Osim termometara iz stavka 1. ovog člana, mogu se upotrebljavati i termometri drugih vrsta ako u pogledu točnosti odgovaraju termometrima iz tog stava.

 Članak 5.

Uređaj sa zvonom za ispitivanje plinomjera sastoji se od:

1) mjernog dijela s pomoćnom opremom

2) ispitne linije sa stolom za postavljanje plinomjera

3) instrumenta za mjerenje i udešavanje protoka zraka.

Shema uređaja sa zvonom prikazana je u prilogu 1.

Članak 6.

Mjerni dio s pomoćnom opremom čine:

1) zvono cilindričnog oblika čija je gornja osnova zatvorena a donja osnova otvorena

2) letva s ljestvicom, pričvršćena na bočnu stranu zvona

3) spremnik poprečnog presjeka u obliku kruga ili kružnog prstena napunjen vodom ili mineralnim uljem male gustoće i otvoren s gornje strane

4) pravocrtne vodilice koje osiguravaju pravilno okomito pomicanje zvona

5) kotačić postavljen na gornjem i donjem dijelu zvona koji klize po pravocrtnim vodilicama

6) protuuteg koji određuje zračni nadtlak pod zvonom

7) čelično uže ili čelični lanac koji vezuje protuuteg i zvono

8) koturi preko kojih je prebačeno čelično uže ili čelični lanac

9) cijev kroz koju zrak iz prostorije ulazi pod zvono ili iz zvona izlazi u ispitnu liniju

10) ventil koji stavljanjem u položaj »otvoreno« omogućuje da se zvono puni zrakom

11) reper učvršćen na gornji dio spremnika

12) termometar za mjerenje temperature zraka pod zvonom

13) termometar za mjerenje temperature vode ili mineralnog ulja u spremniku.

Članak 7.

Ispitnu liniju sa stolom za postavljanje plinomjera čine:

1) ulazni ventili

2) cjevovod

3) stol za postavljanje plinomjera

4) manometar za mjerenje tlaka zraka u ispitnoj liniji

5) manometri za mjerenje pada tlaka u svakome ispitivanom plinomjeru

6) termometar za mjerenje temperature zraka u neposrednoj okolici ispitne linije

7) termometar za mjerenje temperature zraka u ispitnoj liniji

8) izlazni ventil.

Članak 8.

Instrument za mjerenje i udešavanje protoka zraka čine:

1) jedan ili više rotametara s ispisanom ljestvicom

2) jedan ili više ventila za udešavanje protoka zraka

3) prigušni rotametar

4) ventil za izbor željenog protoka zraka koji ima ispisanu ljestvicu

5) ventil za udešavanje izabranog protoka zraka.

Instrument za mjerenje i udešavanje protoka zraka mogu činiti i samo elementi iz toč. 1) i 2) ovog članka ili samo elementi iz toč. 3), 4) i 5) stavka 1. ovog članka.

Članak 9.

Zvono, ljestvica i spremnik moraju biti izrađeni od materijala ili legura metala koji su dovoljno otporni na koroziju (nehrđajući čelik, cink, bakar i dr.).

Članak 10.

Obujam zvona mora iznositi: 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000 ili 5000 dm2.

Članak 11.

Najveći protok izražen u m3/h koji se može ostvariti uređajem sa zvonom određen je jednadžbom: Qmax = 25 V – za vizualno očitavanje ili Qmax = 70 V – za automatizirano očitavanje – gdje je V obujam zvona u m3.

Uređajem čije zvono ima obujam od 1000, 1500, 2000 ili 5000 dm3 dopušta se i ostvarivanje dva puta većeg protoka od onoga koji je utvrđen u stavu 1. ovog članka.

Članak 12.

Uređaj sa zvonom mora biti konstruiran tako da se tlak zraka pod zvonom, ovisno o položaju zvona (dubine uranjanja zvona u tekućinu kojom je napunjen spremnik), ne mijenja za više od ± 20 Pa (20 Pa = 0,2 mbar).

Članak 13.

Zvono i ispitna linija moraju biti nepropustljivi pri najvećem radnom tlaku uređaja sa zvonom.

Članak 14.

Vrijednosti podjeljka i brojčanih oznaka na ljestvici zvona ovisno o obujmu zvona, dane su u ovoj tablici:

 

Obujam zvona,

u dm3

Najveća vrijednost za

podjeljak, u dm3

Brojčana oznaka,

u dm3

50

 1

 10

10, 150, 200, 300

 5

 50

400, 500, 600, 800, 1000, 1500

10

100

2000

20

200

5000

50

500

 

 

Podjelne crte moraju biti jasne i jednako iscrtane. Većom duljinom mora se obilježiti:

1) svaka peta crta – ako je vrijednost podjeljka 1, 10 i 20 dm3

2) svaka druga crta – ako je vrijednost podjeljka 5 i 50 dm3.

Razmak između podjelnih crta ne smije biti manji od 1,5 mm i mora biti jednak.

Članak 15.

Ljestvica zvona može označiti obujam zraka pod zvonom s pogreškom koja ne smije biti veća od:

1) ± 0,2% obujma prema ljestvici zvona, za svaki interval ograničen nultom ili posljednjom podjelnom crtom ljestvice zvona i bilo kojom brojkom označenom podjelnom crtom ljestvice zvona

2) ± 0,4% obujma prema ljestvici zvona, za bilo koji interval, ograničen s dvije susjedne, brojkama označene podjelne crte ljestvice zvona (izuzimajući nultu i posljednju podjelnu crtu ljestvice zvona).

Članak 16.

Stol za postavljanje plinomjera mora imati elemente za brzo uključivanje plinomjera u ispitnu liniju.

Članak 17.

Uređaj s kontrolnim (etalonskim) plinomjerom za ispitivanje plinomjera sastoji se od:

1) pogonskog dijela

2) ispitne linije

3) instrumenta za mjerenje i udešavanje protoka zraka.

Shema uređaja s kontrolnim (etalonskim) plinomjerima prikazana je u prilogu 2.

Članak 18.

Ispitnu liniju čine:

1) ulazni ventil

2) kontrolni (etalonski) plinomjer

3) cjevovod

4) manometar za mjerenje tlaka kod ispitivanog i kontrolnog (etalonskog) plinomjera u referentnoj točki

5) termometri za mjerenje temperature zraka u ispitnoj liniji ispred ili iza kontrolnog (etalonskog) plinomjera

6) termometri za mjerenje temperature zraka u ispitnoj liniji ispred ili iza ispitivanog plinomjera

7) izlazni ventil.

Ispitna linija može imati:

1) manometar za mjerenje pada tlaka od ispitivanog do kontrolnog (etalonskog) plinomjera

2) manometar za mjerenje pada tlaka u ispitivanom plinomjeru

3) manometar za mjerenje pada tlaka u kontrolnom (etalonskom) plinomjeru.

Članak 20.

Instrumenti za mjerenje i udešavanje protoka zraka čine:

1) davač impulsa, koji je najčešće ugrađen u kontrolni (etalonski) plinomjer

2) pokazni dio

3) ventil.

Instrument za mjerenje i udešavanje protoka zraka mogu umjesto elementa iz stavka 1. ovog članka činiti elementi pred­viđeni u članku 8. ovog Pravilnika.

Članak 21.

U ispitnu liniju uređaja s kontrolnim (etalonskim) plino­mje­rom može se postaviti i više od jednog plinomjera. U tom slučaju za svaki ispitivani plinomjer mora postojati manometar za mje­renje tlaka zraka u ispitnoj liniji ispred svakog plinomjera ili u referentnoj točki. Temperatura zraka u ispitnoj liniji mjeri se ispred prvog i iza posljednjeg plinomjera.

Članak 22.

Ako se ispituju plinomjeri veličine G 250, i veći uređaj s kontrolnim  (etalonskim) plinomjerima može imati do pet etalonska plinomjera koji se u ispitnu liniju postavljaju pojedinačno ili paralelno.

Članak 23.

Uređaji s kontrolnim (etalonskim) plinomjerom kod kojih ventilator ispuhuje zrak kroz ispitnu liniju moraju imati i spremnik za umirenje protoka i izjednačenje temperature zraka.

Spremnik se ugrađuje neposredno iza ventilatora.

Članak 24.

Ispitna linija uređaja s kontrolnim (etalonskim) plinomjerom mora biti nepropusna pri najviše očekivanim nadtlakovima ili nadtlakovima za vrijeme ispitivanja plinomjera odnosno pri pod­tlaku ili nadtlaku od 1 kPa (1 kPa = 10 mbar) ako su najviše očekivani podtlakovi ili nadtlakovi manji.

Članak 25.

Kao kontrolni (etalonski) plinomjer upotrebljava se:

1) plinomjer s tekućinom – za ispitivanje plinomjera s tekućinom, plinomjera s mjehovima i plinomjera s rotacijskim klipovima

2) plinomjer s rotacijskim klipovima – za ispitivanje plinomjera s rotacijskim klipovima, plinomjera s mjehovima i plinomjera s turbinom

3) plinomjer s turbinom – za ispitivanje plinomjera s rotacijskim klipovima i plinomjera s turbinom.

Članak 26.

Da bi se plinomjer mogao upotrijebiti kao kontrolni (etalonski), on mora udovoljavati ovim uvjetima:

1) krivulja srednjih relativnih pogrešaka plinomjera (izra­ženih u postocima) u funkciji protoka od Qmin do Qmax mora se nalaziti u opsegu u kojem je srednja relativna pogreška manja od ± 1%

2) relativna pogreška plinomjera (izražena u postocima) za pojedina mjerenja pri istom protoku ne smije odstupati za više od ± 0,1% od srednje relativne pogreške plinomjera (izražene u postocima) za taj protok.

Članak 27.

Krivulja srednjih relativnih pogrešaka plinomjera (izraženih u postocima) u funkciji protoka od Qmin do Qmax određuje se pomoću srednjih relativnih pogrešaka plinomjera (izraženih u postocima) dobivenih pri najmanje 12 različitih protoka.

Srednja relativna pogreška plinomjera (izražena u postocima) za niz mjerenja pri određenom protoku dobiva se prema ovoj formuli:

 

 

gdje je:

e – srednja relativna pogreška plinomjera (izražena u postocima)

ei – relativna pogreška plinomjera (izražena u postocima) dobivenih iz i-tog mjerenja

n – broj mjerenja.

Najmanji broj mjerenja za izračunavanje srednje relativne pogreške plinomjera (izražene u postocima) pri određenom protoku jest n = 3.

Članak 28.

Uređaj s kritičnim sapnicama za ispitivanje plinomjera sastoji se od:

1) ispitne linije

2) blokova s kritičnim sapnicama

3) pogonskog dijela.

Shema uređaja prikazana je u prilogu 3.

/p> s=Clanak>Članak 29.

Kao pogonski dio upotrebljava se vakuum pumpa koja mora imati takvu karakteristiku da se postigne dovoljno velik protok zraka i podtlak takav da se postigne kritično strujanje zraka na ušću pojedine sapnice gdje je Machov broj Ma = 1.

Članak 30.

Ispitnu liniju čine:

1) ulazni ventil

2) cjevovodi

3) osjetnici tlaka za mjerenje pada tlaka preko svakog ispitivanog plinomjera

4) osjetnici pada tlaka za mjerenje pada tlaka preko mjerne linije

5) osjetnik temperature na ulazu u ispitnu liniju

6) osjetnik temperature na izlazu iz ispitne linije

7) osjetnik atmosferskog tlaka

8) osjetnik vlage atmosferskog tlaka

9) izlazni ventili.

Članak 31.

Blok s kritičnim sapnicama čine:

1) kritične sapnice spojene paralelno

2) izlazni ventili za pojedine sapnice

3) osjetnik tlaka na ulazu u kritičnu sapnicu

4) osjetnik temperature na ulazu u kritičnu sapnicu.

Članak 32.

Ispitna linija i blokovi s kritičnim sapnicama moraju biti nepropusni.

Članak 33.

Svaka kritična sapnica mora udovoljavati uvjetu da protoci određeni nakon ispitivanja sapnica ne smiju odstupati više od
± 0,5 % od srednje vrijednosti protoka za tu sapnicu.

Članak 34.

Srednja vrijednost protoka sapnice određuje se za niz mjerenja prema izrazu:

 

 

gdje je:

Q, m3/h srednja vrijednost protoka sapnice,

Qi, m3/h – vrijednost protoka kroz sapnicu svedena na stanje 20 °C, 1000 mbar, j = 0 % (suhi zrak) dobivena iz i-tog mjerenja

n – broj mjerenja

Najmanji broj mjerenja za određivanje srednje vrijednosti protoka je n = 3.

Članak 35.

Uređaj za ispitivanje plinomjera s temperaturnom kompenzacijom čine:

1) pogonski dio

2) ispitna linija s kontrolnim (etalonskim) plinomjerom

3) komora za podešavanje temperature ispitivanja plinomjera.

Shema uređaja prikazana je u prilogu 4.

Članak 36.

Kao pogonski dio upotrebljava se ventilator ili vakuum pumpa.

Članak 37.

Ispitnu liniju čine:

1. ulazni ventil (iza njega može biti ugrađen regulator tlaka zraka)

2. cjevovodi

3. osjetnici tlaka kod ispitivanih i kontrolnog (etalonskog) plinomjera

4. izmjenjivač topline (u komori i izvan nje)

5. termometar za mjerenje temperature zraka na ulazu u prvi i na izlazu iz zadnjeg ispitivanog plinomjera te kod kontrolnog (etalonskog) plinomjera

6. mjerilo protoka (etalonski plinomjer ili blok s kritičnim sapnicama).

Kontrolni (etalonski) plinomjer mora zadovoljiti odredbe iz članiz članaka 17 o:p>

Ukoliko je u liniju za ispitivanje plinomjera s temperaturnom korekcijom ugrađen blok s kritičnim sapnicama on mora zadovoljiti odredbe iz članaka 28 do 35.

Članak 38.

Komora za podešavanje temperature ispitivanja plinomjera mora ispuniti ove uvjete:

– komora mora biti tako izvedena da razlika između najveće i najmanje temperature tijekom mjerenja ne bude veća od ± 2 °C

– područje podešavanja temperature se mora kretati od – 20 °C do + 50 °C

Članak 39.

Na posebnoj pločici uređaja za ispitivanje plinomjera moraju se na trajan način, na hrvatskom jeziku ispisati ovi podaci:

1) tvrtka odnosno ime ili znak proizvođača

2) službena oznaka tipa mjerila

3) serijski broj i godina proizvodnje uređaja

4) najveći protok (Qmax -------- m3/h)

5) najmanji protok (Qmin -------- m3/h ili dm3/h)

Za uređaj sa zvonom na pločici iz stavka 1. ovog članka moraju biti ispisani ovi podaci:

1) najveći radni tlak (Pmax -------- Pa ili kPa ili bar ili mbar)

2) vrijednost obujma zvona (V -------- dm3).

Pločica mora biti izrađena tako da se na nju može utisnuti žig bez čijeg se uništenja pločica ne može skinuti.

Članak 40.

Slika 1 iz članka 5., slika 2 iz članka 17., slika 3 iz članka 28., i slika 4 iz članka 35. ovog Pravilnika otisnuti su uz ovaj Pravilnik i njegovim su sastavnim dijelom.

Članak 41.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-07/10
Urbroj: 558-03/3-01-1
Zagreb, 13. kolovoza 2003.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i
mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

 

 

PRILOG 1

 

Shema uređaja sa zvonom za ispitivanje plinomjera

 

 

 

 

PRILOG 2

 

Shema uređaja s kontrolnim (etalonskim) plinomjerima

 

 

 

 

PRILOG 3

 

Shema uređaja s kritičnim sapnicama za ispitivanje plinomjera

 

 

 

PRILOG 4

 

Shema uređaja za ispitivanje plinomjera s temperaturnom kompenzacijom