Odluka o postavljenju mr. sc. Marjana Kombola za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistan

NN 142/2003 (10.9.2003.), Odluka o postavljenju mr. sc. Marjana Kombola za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistan

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2068

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-01/51, urbroj: 50304/2-03-02 od 19. kolovoza 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam mr. sc. MARJANA KOMBOLA izvanred­nog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistan, sa sjedištem u Teheranu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-2955/2
Zagreb, 3. rujna 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.