Odluka o postavljenju Tatjane Kralj Draganić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici

NN 142/2003 (10.9.2003.), Odluka o postavljenju Tatjane Kralj Draganić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2073

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-01/155, urbroj: 50304/2-03-02 od 19. kolovoza 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam TATJANU KRALJ DRAGANIĆ za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, sa sjedištem u Ateni.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-2962/2
Zagreb, 3. rujna 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.