Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe

NN 142/2003 (10.9.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2084

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 58/93.), ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja i ministra pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj: 35/94., 55/94.), u članku 1. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Od uvjeta za vatrogasne pristupe propisanih odredbama ovog Pravilnika može se odstupiti samo iznimno i to u slučajevima građenja i rekonstrukcije:

– građevina unutar zaštićenih kulturnih dobara,

– građevina izvan građevinskog područja (planinarski i lovački domovi i sl.) do kojih nisu izgrađene javne prometne površine.

U slučajevima odstupanja iz stavka 2. podstavka 1. ovog članka obvezna je primjena dodatnih mjera zaštite od požara (npr. ugradnja stabilnog sustava za automatsko gašenje požara tipa sprinkler, dva sigurnosna izlazna puta i slično) i pribavljanja pozitivnog mišljenja nadležne vatrogasne postrojbe o mogućnosti izvršenja učinkovitog gašenja i evakuacije raspoloživom tehnikom (glede geometrije i nosivosti vatrogasnih pristupa i dr.) u konkretnim uvjetima.«

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se novi članak 1a. koji glasi:

 »Članak 1a.

Vatrogasni pristupi ne moraju biti osigurani za građevinu u slučajevima:

1. građenja ili rekonstrukcije građevina kod kojih visina poda najviše etaže predviđene za boravak ljudi, od razine okolnog terena s kojeg će se obavljati evakuacija i gašenje u slučaju požara, nije veća od 4 m;

2. rekonstrukcije građevina kod kojih visina poda najviše etaže predviđene za boravak ljudi, od razine okolnog terena s kojeg će se obavljati evakuacija i gašenje u slučaju požara, nije veća od 8 m i koja ima najmanje dva puta za izlaženje iz svake prostorije, od kojih je jedan izgrađen kao siguran put za izlaženje;

3. rekonstrukcije građevina kod kojih visina poda najviše etaže predviđene za boravak ljudi, od razine okolnog terena s kojeg će se obavljati evakuacija i gašenje u slučaju požara, nije veća od 12 m, uz uvjet da putovi za izlaženje budu izgrađeni na način propisan točkom 2. ovoga stavka, a prostori građevine ugroženi požarom pokriveni stabilnim sustavom za automatsko gašenje požara tipa sprinkler;

Udaljenost bilo koje točke građevine iz stavka 1. ovog članka od vatrogasnog prilaza, s kojeg je moguće obaviti vatrogasnu intervenciju (gašenje i evakuaciju) slobodnom površinom bez vozila, ne smije biti veća od 100 m.«

Članak 3.

U članku 2. stavak 1., podstavak 3. mijenja se i glasi:

»Iznimno, od stavka 2. ovog članka stambene građevine kolektivne izgradnje, kod kojih visina poda najviše etaže predviđene za boravak ljudi od razine okolnog terena s kojeg će se obavljati evakuacija i gašenje u slučaju požara nije veća od 12 m moraju imati osiguran najmanje jedan vatrogasni pristup i to s duže strane objekta ako imaju prostore ugrožene požarom pokrivene sta­bil­nim sustavom za gašenje požara tipa sprinkler, a jednostrano orijentirane jedinice koje nisu orijentirane prema vatrogasnom pristupu moraju imati i najmanje dva sigurnosna izlaza.«

Članak 4.

U članku 3. stavku 1., iza podstavka 3., dodaju se novi podstavci 4. i 5. koji glase:

»– sigurnosni put za izlaženje je dio građevine koji je omeđen građevinskim elementima otpornim na požar 60 minuta, a vratima otpornosti 30 minuta, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno;

– rekonstrukcija postojeće građevine, građenje građevine i zaštićeno kulturno dobro su pojmovi koji imaju značenja utvrđena posebnim propisom;.«

Članak 5.

U članku 10. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ravni vatrogasni prilazi mogu biti izvedeni i kao vozne trake širine od najmanje 1,1 m, a razmak između traka mora iznositi 0,8 m.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-21631/03-1170.

Zagreb, 27. kolovoza 2003.

Ministar
Šime Lučin, v. r.