Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

NN 142/2003 (10.9.2003.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

2089

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji je objav­ljen u »Narodnim novinama« broj 114 od 19. srp­nja 2003., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

U članku 18. iza slova: »U« trebaju stajati riječi: »podnaslovu iznad članka 62. i u«.

U članku 25., na kraju članka, treba stajati stavak koji glasi: »U novom stavku 8. brojka: »8.« zamje­njuje se brojkom: »7.«.

U članku 67. u novom članku 220.f u stavku 1. umjesto brojke: »3.« treba stajati brojka »4.«, umjesto brojke: »1.« treba stajati brojka: »2.«, a u stavku 2. umjesto riječi: »stavka 3.« trebaju stajati riječi: »stavka 4.«.

U članku 74. u novom članku 228.a u stavku 1. u točki 40. umjesto brojke: »3.« treba stajati brojka: »4.«, a umjesto rednih brojeva: »42., »43.« i »44.« trebaju stajati brojevi: »41.«, »42.« i »43.«.

U članku 74. u novom članku 228.b u stavku 1. u točki 38. umjesto riječi: »treće« treba stajati riječ: »druge«.

U članku 75. stavku 4. umjesto brojke: »10« treba stajati brojka: »210.«.

Klasa: 110-01/03-01/02
Zagreb, 9. rujna 2003.

HRVATSKI SABOR

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.