Rješenje o dopuni Rješenja o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe

NN 145/2003 (16.9.2003.), Rješenje o dopuni Rješenja o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2129

 Na temelju članka 25. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe »Narodne novine« br. 1/97 - pročišćeni tekst) ministar zdravstva donosi

  RJEŠENJE

  O DOPUNI RJEŠENJA O DAVANJU OVLAŠTENJA ZDRAVSTVENIM I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE

  I

U Rješenju ministra zdravstva o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe (»Narodne novine« br. 20/2001, 93/2002, 3/2003 i 107/2003) u točki I. A/za osnovnu djelatnost, iza rednog broja 19., dodaje se redni broj 20.,koji glasi:

»20. »EKO-LAB« d.o.o. Rijeka, Janka Polić Kamova 19«.

  II

Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-011-01/01-01/0039
Urbroj: 534.06-01-02/1-03-1
Zagreb, 3. rujna 2003. 

Ministar
mr. sc.
Andro Vlahušić, dr. med., v. r.