Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći

NN 146/2003 (17.9.2003.), Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2136

Na temelju članka 78. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Na­rod­ne novine«, br. 121/03) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU RADA
IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, organizacija i način rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći u Republici Hrvat­skoj.

Članak 2.

Izvanbolnička hitna medicinska pomoć organizira se u cilju neprekidnog hitnog medicinskog zbrinjavanja osoba kojima je zbog bolesti, stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život, pojedini organ ili dijelovi tijela, odnosno kod kojih bi u kratkom vremenu moglo doći do životne ugroženosti, a u svrhu maksimalnog skraćenja vremena od nastanka hitnog stanja do početka postupka završnoga liječenja.

Članak 3.

Hitne medicinske mjere i postupci provode se na mjestu događaja, tijekom prijevoza sredstvima hitne medicinske pomoći te u ordinaciji, odnosno drugom odgovarajućem prostoru zdravstvene ustanove.

II. ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Članak 4.

 Izvanbolnička hitna medicinska pomoć organizira se u okviru:

– ustanove za hitnu medicinsku pomoć,

– jedinice hitne medicinske pomoći u domovima zdravlja.

Izvanbolnička hitna medicinska pomoć iznimno se organizira u okviru djelatnosti obiteljskih liječnika u domovima zdravlja.

Članak 5.

Ustanova za hitnu medicinsku pomoć ili jedinica hitne medicinske pomoći u domu zdravlja tijekom 24 sata pruža:

– hitnu medicinsku pomoć i/ili prijevoz naglo oboljelim i ozlijeđenim osobama,

– hitnu medicinsku pomoć rodilji tijekom poroda izvan zdrav­stvene ustanove, odnosno tijekom prijevoza,

– hitnu medicinsku pomoć u prostoru zdravstvene ustanove.

Članak 6.

Liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obvezan je pružiti hitnu medicinsku pomoć svim osobama koje je zatraže te po potrebi osigurati prijevoz bolesnika do bolnice.

Članak 7.

Izvanbolnička hitna medicinska pomoć obavlja se u okviru samostalne ustanove za hitnu medicinsku pomoć ili u okviru jedinice hitne medicinske pomoći u sklopu doma zdravlja, za područ­je cijele županije.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u gradovima Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu izvanbolnička hitna medicinska pomoć organizira se isključivo u okviru samostalne ustanove za hitnu medicinsku pomoć za područje cijele županije.

Članak 8.

Županija na temelju prijedloga Upravnoga vijeća, po prethodno pribavljenom mišljenju Stručnoga vijeća ustanove za hitnu medicinsku pomoć ili doma zdravlja, u okviru raspoloživog go­diš­njeg novčanog iznosa za provođenje izvanbolničke hitne medicinske pomoći utvrđenog za pojedinu županiju, uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva određuje punktove i oblike provo­đenja izvan­bolničke hitne medicinske pomoći te broj, raspored i vrstu timova koji je provode na pojedinom punktu, a koji ne može biti manji od broja timova utvrđenih u osnovnoj mreži izvanbolničke hitne medicinske pomoći.

Na područjima na kojima je zbog tranzita i/ili boravka turista povećan broj korisnika zdravstvene zaštite, županija je u suradnji s jedinicom lokalne samouprave, turističkom zajednicom, Hrvat­skim autocestama, Hrvatskim cestama, Hrvatskim auto-klubom, Hrvat­skim ronilačkim savezom i društvima za osiguranje obvezna organizirati i osigurati povećani broj timova na određenome području u odnosu na broj timova određenih osnovnom mrežom izvanbolničke hitne medicinske pomoći, a sukladno ugovoru koji sklapa s ustanovom za hitnu medicinsku pomoć, odnosno domom zdravlja.

Članak 9.

U organizaciju izvanbolničke hitne medicinske pomoći uključeni su svi ugovoreni timovi ustanova za hitnu medicinsku pomoć, odnosno domova zdravlja te obiteljski liječnici s kojima ustanova za hitnu medicinsku pomoć ili dom zdravlja ugovara pripravnost.

Članak 10.

Izvanbolničku hitnu medicinsku pomoć obvezna je pružiti ona ustanova za hitnu medicinsku pomoć, odnosno jedinica hitne medicinske pomoći doma zdravlja na čijem je području nastupila potreba hitnoga medicinskog zbrinjavanja.

Ako ustanova za hitnu medicinsku pomoć, odnosno jedinica hit­ne medicinske pomoći doma zdravlja iz stavka 1. ovoga članka uslijed prirode nezgode nije u mogućnosti pružiti potrebnu hitnu medicinsku pomoć, ustanova za hitnu medicinsku pomoć, odnosno jedinica hitne medicinske pomoći doma zdravlja obvezna je zatražiti pomoć, odnosno sudjelovanje najbliže ustanove za hitnu medicinsku pomoć ili jedinice hitne medicinske pomoći doma zdravlja.

Članak 11.

Ustanova za hitnu medicinsku pomoć, odnosno jedinica hitne medicinske pomoći doma zdravlja po pruženoj intervenciji, u slučaju potrebe, najkraćim putem prevozi ozlijeđene, odnosno oboljele osobe u najbližu zdravstvenu ustanovu koja je u moguć­nosti nastaviti postupak liječenja.

Članak 12.

Djelatnost izvanbolničke hitne medicinske pomoći obavljaju:

1. Tim hitne medicinske pomoći koji čine:

– liječnik,

– dvije medicinske sestre/medicinski tehničari, od kojih je jedan vozač vozila hitne medicinske pomoći.

Iznimno, umjesto jedne medicinske sestre/medicinskoga teh­ničara član tima hitne medicinske pomoći može biti vozač zaposlen na tim poslovima na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Vozač je obvezan završiti edukaciju sukladno članku 21. ovoga Pravilnika.

2. Tim hitnog prijevoza koji čine:

– dvije medicinske sestre/medicinski tehničari, od kojih je jedan vozač vozila hitne medicinske pomoći.

Iznimno, umjesto jedne medicinske sestre/medicinskoga teh­ničara član tima hitne medicinske pomoći može biti vozač zaposlen na tim poslovima na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Vozač je obvezan završiti edukaciju sukladno članku 21. ovoga Pravilnika.

3. Tim pripravnosti koji čine:

– liječnik,

– medicinska sestra/medicinski tehničar, koji obavlja i poslove vozača.

4. Prijavno-dojavna jedinica koju čine:

– liječnik,

– medicinska sestra/medicinski tehničar.

III. ZADAĆE IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Članak 13.

Liječnik u timu hitne medicinske pomoći obavlja pregled, dijagnostičke postupke, određuje i primjenjuje terapiju prema protokolu i koordinira radom ostalih članova tima. Po potrebi tim hitne medicinske pomoći s mjesta intervencije prevozi bolesnika u zdravstvenu ustanovu.

Protokol iz stavka 1. ovoga članka na prijedlog nadležne komore, uz prethodno pribavljeno mišljenje Stručnog savjeta za hitnu medicinsku pomoć Ministarstva zdravstva donosi ministar zdravstva.

Članak 14.

Zadaća tima hitnoga prijevoza jest prijevoz bolesnika od mjesta događaja do zdravstvene ustanove, između dvije zdravstvene ustanove, samostalno ili u pratnji liječnika koji je tražio hitni prijevoz bolesnika.

Tim hitnoga prijevoza obavlja poslove sukladno protokolu koji na prijedlog nadležne komore, uz prethodno pribavljeno mišljenje Stručnog savjeta za hitnu medicinsku pomoć Ministarstva zdravstva donosi ministar zdravstva.

Članak 15.

Liječnik u timu pripravnosti vrši pregled, dijagnostičke postupke, određuje i primjenjuje terapiju prema protokolu te koordinira radom drugoga člana tima. Po potrebi tim pripravnosti s mjesta intervencije prevozi ili organizira prijevoz bolesnika u zdravstvenu ustanovu.

Protokol iz stavka 1. ovoga članka na prijedlog nadležne komore, uz prethodno pribavljeno mišljenje Stručnog savjeta za hitnu medicinsku pomoć Ministarstva zdravstva donosi ministar zdravstva.

Članak 16.

Djelatnici prijavno-dojavne jedinice prema protokolu obav­ljaju prijam poziva, određuju stupanj hitnosti, upućuju tim na intervenciju, obavještavaju bolničku hitnu službu o dolasku hitnoga bolesnika, surađuju s policijom, vatrogasnom službom i drugim odgovarajućim službama i daju savjete pozivatelju za određe­na stanja, odnosno simptome. Odluku o potrebi hitnoga medicinskog zbrinjavanja donosi liječnik. U slučaju kada se prema protokolu ne radi o potrebi hitnog medicinskog zbrinjavanja, liječnik u prijavno-dojavnoj jedinici uputit će bolesnika izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite.

Protokol iz stavka 1. ovoga članka na prijedlog nadležne komore, uz prethodno pribavljeno mišljenje Stručnog savjeta za hitnu medicinsku pomoć Ministarstva zdravstva donosi ministar zdravstva.

IV. DJELATNICI U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI

Članak 17.

Djelatnost izvanbolničke hitne medicinske pomoći obavljaju liječnici, medicinske sestre/medicinski tehničari s odgovarajućom edukacijom kako slijedi:

1. u timu hitne medicine pomoći:

– liječnik s edukacijom iz područja hitne medicinske pomoći i najmanje jednom godinom radnoga iskustva,

– medicinska sestra/medicinski tehničar s edukacijom iz pod­ručja hitne medicinske pomoći i propisanim vozačkim ispi­tom,

2. u timu hitnoga prijevoza:

– medicinska sestra/medicinski tehničar s edukacijom iz područja hitne medicinske pomoći, s najmanje jednom godinom radnoga iskustva u timu hitne medicinske pomoći i propisanim vozačkim ispitom,

3. u timu pripravnosti:

– liječnik s edukacijom iz područja hitne medicinske pomoći i najmanje jednom godinom radnoga iskustva,

– medicinska sestra/medicinski tehničar s edukacijom iz pod­ručja hitne medicinske pomoći i propisanim vozačkim ispi­tom,

4. u prijavno-dojavnoj jedinici:

– liječnik s edukacijom iz područja hitne medicinske pomoći i najmanje tri godine radnoga iskustva u timu hitne medicinske pomoći,

– medicinska sestra/medicinski tehničar s edukacijom iz područja hitne medicinske pomoći i najmanje pet godina radnoga iskustva u timu hitne medicinske pomoći.

Članak 18.

Članovi tima koji obavljaju djelatnost izvanbolničke hitne medicinske pomoći obvezni su nositi radnu odjeću označenu međunarodnim znakom hitne medicinske pomoći.

V. EDUKACIJA

Članak 19.

Osnovna edukacija liječnika za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći provodi se putem tečaja prema planu i programu koji je tiskan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Liječnici su obvezni završiti osnovnu edukaciju prije početka rada u timu hitne medicinske pomoći.

Kontinuirana edukacija liječnika za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći provodi se putem tečajeva trajne izobrazbe prema planu i programu koji je tiskan u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 20.

Osnovna edukacija medicinskih sestara/medicinskih tehniča­ra za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći provodi se putem tečaja prema planu i programu koji je tiskan u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Medicinske sestre/medicinski tehničari obvezni su završiti osnovnu edukaciju prije početka rada u timu hitnoga prijevoza.

Kontinuirana edukacija medicinskih sestara/medicinskih teh­ni­čara za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći provodi se putem tečajeva trajne izobrazbe prema planu i programu koji je tiskan u Prilogu 4. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 21.

Edukacija vozača u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći zaposlenih na tim poslovima na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika provodi se putem tečajeva prema planu i programu koji je tiskan u Prilogu 5. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 22.

Edukacija iz članka 19. stavka 1., članka 20. stavka 1. i članka 21. ovoga Pravilnika provodi se u nastavnim jedinicama ustanova za hitnu medicinsku pomoć u gradovima Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, kao i u ostalim zdravstvenim ustanovama koje obavljaju djelatnost hitne medicinske pomoći koje prostorom i opremom udovoljavaju uvjetima iz Priloga 6. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i koje za to ovlasti ministar zdravstva.

Edukaciju iz stavka 1. ovoga članka provode edukatori koje imenuje ministar zdravstva na prijedlog Stručnog savjeta za hitnu medicinsku pomoć Ministarstva zdravstva.

VI. SREDSTVA PRIJEVOZA I MEDICINSKO-
-TEHNIČKA OPREMA U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI

Članak 23.

Sredstva prijevoza u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj po­mo­ći su sva prijevozna sredstva koja omogućavaju pružanje hitne medicinske pomoći.

Uvjeti u pogledu tehničkih karakteristika cestovnih vozila za prijevoz u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći, sukladno EN 1789, utvrđeni su u Prilogu 7. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Broj vozila zdravstvene ustanove mora najmanje biti jednak broju ugovorenih timova.

Uvjeti u pogledu medicinsko-tehničke opreme cestovnih vozila za prijevoz u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći utvrđeni su u Prilogu 8. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Članak 24.

Popis obveznih lijekova u sredstvima za prijevoz u izvan­bol­ničkoj hitnoj medicinskoj pomoći utvrđen je u Prilogu 9. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

VII. DOKUMENTACIJA

Članak 25.

O radu djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske pomoći vodi se dokumentacija na obrascima tiskanim u Prilogu 10. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio i to:

1. obrazac za prijam poziva hitne medicinske pomoći,

2. obrazac za prijam poziva za hitni prijevoz,

3. obrazac o kretanju timova na terenu,

4. obrazac za primopredaju vozila,

5. obrazac o izvanrednom događaju,

6. obrazac za trijažu kod većih nezgoda,

7. obrazac medicinske dokumentacije o bolesniku,

8. obrazac za praćenje postupka oživljavanja,

9. obrazac provedenih postupaka medicinske sestre/medicinskog tehničara.

Članak 26.

Popunjene propisane obrasce iz članka 25. točke 1., 2., 3., 4., 5. i 8. ovoga Pravilnika zadržava za potrebe svoje evidencije ustanova za hitnu medicinsku pomoć i dom zdravlja.

Popunjeni propisani obrazac iz članka 25. točke 6. ovoga Pravilnika sastavni je dio medicinske dokumentacije bolesnika koji se upućuje u zdravstvenu ustanovu radi postupka završnoga liječenja.

Propisani obrasci iz članka 25. točke 7. i 9. popunjavaju se u dva primjerka, od kojih jedan za potrebe svoje evidencije zadržava ustanova za hitnu medicinsku pomoć i dom zdravlja, a drugi je sastavni dio medicinske dokumentacije bolesnika koji se upućuje u zdravstvenu ustanovu radi postupka završnoga liječe­nja.

VIII. ŽUPANIJSKA PRIJAVNO-DOJAVNA JEDINICA

Članak 27.

Prijavno-dojavna jedinica organizira se na županijskoj razini.

 Članak 28.

U prijavno-dojavnoj jedinici tijekom 24 sata mora raditi najmanje jedan liječnik i jedna medicinska sestra/medicinski tehni­čar.

Članak 29.

Svaka prijavno-dojavna jedinica mora imati najmanje dvije telefonske linije 94 kao i direktne telefonske linije.

Veza između vozila hitne medicinske pomoći i prijavno-do­jav­ne jedinice provodi se putem UKV i GSM veza.

Članak 30.

Svi razgovori u prijavno-dojavnoj jedinici moraju se snimati i pohranjivati na trajnom mediju.

IX. POSEBNE ODREDBE

Članak 31.

Izvanbolnička hitna medicinska pomoć organizira se za potrebe zdravstvene zaštite u posebnim uvjetima (slučajevi izvanrednih okolnosti, katastrofa i epidemija većih razmjera) u koordinaciji s Kriznim stožerom Ministarstva zdravstva.

Članak 32.

Izvanbolnička hitna medicinska pomoć na sportskim i drugim masovnim priredbama provodi se na temelju ugovora između organizatora priredbe i ustanova za hitnu medicinsku pomoć, odnosno doma zdravlja.

X. STRUČNI SAVJET ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Članak 33.

Za rješavanje stručnih pitanja iz područja hitne medicinske pomoći ministar zdravstva imenuje Stručni savjet za hitnu medicinsku pomoć Ministarstva zdravstva.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Ustanove za hitnu medicinsku pomoć i domovi zdravlja dužni su uskladiti svoje ustrojstvo i poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 35.

Vozači u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći zaposleni na tim poslovima na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika obvezni su završiti edukaciju iz članka 21. ovoga Pravilnika u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 36.

Ministar zdravstva će u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika imenovati Stručni savjet za hitnu medicinsku pomoć ministarstva zdravstva.

   Članak 37.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći na javnim cestama u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 33/91).

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-04/34                                                                 Urbroj: 534-03-01-02/1-03-01

Zagreb, 8. rujna 2003.

Ministar
mr. sc.
Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

 

 

Prilog 1.

 

PLAN I PROGRAM OSNOVNE EDUKACIJE LIJEČNIKA

ZA RAD U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI

Br.

 

T

P

UK

1.

Uvod

 

 

 

 

Organizacijski modeli službe HMP kod nas i u svijetu

1

 

1

 

Vozila / oprema / djelatnici u HMP

1

 

1

 

Poznavanje korištenja sustava veza na terenu, dispečerskom centru i osnove informatike

2

4

6

 

- prijam i trijaža hitnog poziva te upućivanje tima na intervenciju

 

 

 

 

Mjere zaštite od infektivnih bolesti i upotreba zaštitne opreme

1

 

1

 

Primarni i sekundarni pregled bolesne i ozlijeđene osobe

1

 

1

 

Trijaža

1

 

1

2.

Temeljni postupci održavanja života odraslih prema smjernicama ERC-a (BLS)

1

2

 

Dodatni postupci održavanja života odraslih prema smjernicama ERC-a (ALS)

 

 

 

 

Tehnike otvaranja i održavanja prohodnosti dišnih putova

 

1

1

 

orofaringealni i nazofaringealni tubus (indikacije, određivanje veličine, tehnike postavljanja)

 

 

 

 

sukcioni aparat (korištenje, rastavljanje i čišćenje)

 

 

 

 

Sellickov postupak

 

 

 

 

   Primjena kisika (pomoću katetera i Ohio maske, poznavanje opreme)

 

 

 

 

Umjetno disanje metodom

1

2

3

 

- pomoću maske i samoširećeg balona

 

 

 

 

- endotrahealna intubacije (poznavanje opreme i postupka)

 

 

 

 

- alternativne metode održavanja prohodnosti dišnih puteva (laringealna maska, kombinirani tubus, konikotomija)

 

 

 

 

Upotreba transportnog ventilatora

 

 

Trajni nadzor srčane akcije (monitoring)  sa poznavanjem tehnike snimanja EKG-a

1

1

2

 

- prepoznavanje osnovni poremećaja srčanog ritma

 

 

 

 

Električna defibrilacija srca

1

1

2

 

Lijekovi u oživljavanju

 

3.

Temeljni i dodatni  postupci oživljavanja djece

1

2

3

4.

Načini primjene lijekova

1

 

1

5.

Hitna laboratorijska dijagnostika

 

1

1

6.

Vrste krvarenja i metode zaustavljanja krvarenja

1

 

1

 

uzroci i vrste krvarenja

 

 

 

 

metode zaustavljanja krvarenja

 

 

 

 

unutrašnje krvarenje

 

 

 

7.

Šok –osnovna klinička diferencijalna dijagnoza šoka i liječenje

2

 

2

8.

Vrste ozljeda

 

 

 

 

    Politrauma

    -određivanje terapijskih prioriteta

1

 

1

 

Kraniocerebralne ozljede

1

 

1

 

Ozljede prsnog koša

1

 

1

 

- zbrinjavanje ventilnog pneumotoraksa

 

1

1

 

Ozljede trbuha

1

 

1

 

   Ozljede kralježnice

1

 

1

 

    - imobilizacija

 

1

1

 

Schantzov ovratnik

 

 

 

 

vakuum madrac

 

 

 

 

rasklopna nosila

 

 

 

 

duga daska

 

 

 

 

prsluk za imobilizaciju i izvlačenje ( Extrication Device )

 

 

 

 

Ozljede okrajina, zglobova i velikih krvnih žila

 1

 

1

 

    - imobilizacija:

 

1

1

 

Kramerove udlage

 

 

 

 

specijalne udlage ( vakuum, pneumatske i dr.)

 

 

 

 

imobilizacija zdjelice i natkoljenice prslukom za imobilizaciju i izvlačenje ( Extrication Device )

 

 

 

 

Gnječne i udarne ozljede

1

 

1

 

Postupak s amputiranim dijelom tijela

1

 

1

 

Postupak kod opeklina i smrzotina

Postupak kod kemijske ozljede

1

 

1

 

Zavojni materijal ( najčešći zavoji )

 

1

1

9. 

Tehnike izvlačenja

1

1

2

10.

Skidanje kacige ozlijeđenog

 

1

1

11.

Akcidentalna stanja ili stanja uzrokovana fizičkim činiocima

2

1

3

 

  Poremećaji uzrokovani povišenom temperaturom okoliša

 

 

 

 

  Poremećaji uzrokovani sniženom temperaturom okoliša

 

 

 

 

  - Hiblerov omotač ( poznavanje i korištenje )

 

 

 

 

  Strujni udar i udar groma

 

 

 

 

  Utapanje

 

 

 

 

  Nezgode tijekom ronjenja

 

 

 

 

  Visinska bolest

 

 

 

 

  Vješanje

 

 

 

12.

 

  Akutni radijacijski sindrom

 

 

 

 

Najčešća hitna stanja

- u ginekologiji i porodiljstvu

- u pedijatriji

- u internoj medicini

- u kirurgiji

- u psihijatriji

- u neurologiji

6

 

6

13.

 

Akutna otrovanja i postupci zbrinjavanja

-definicija i klasifikacija otrova

-identifikacija otrova

-sprečavanje apsorpcije otrova

-eliminacija otrova

-najčešća akutna otrovanja

-bojni otrovi

-primjena antidota i antagonista u izvanbolničkim uvjetima

2

 

2

14.

Lijekovi u izvanbolničkim uvjetima

1

 

1

15.

Načini transporta (nosilima, kardijalnom stolicom, platnenim nosilima, prenošenje i manevriranje nepokretnog pacijenta)

 

1

1

16.

Transportni položaji (indikacija i postupak postavljanja)

1

 

1

17.

Nadzor bolesne i ozlijeđene osobe tijekom transporta

 

1

1

18.

Masovne nesreće i kemijske katastrofe

1

 

1

19.

Komunikacijske vještine u hitnim situacijama ( rješavanje konflikta, agresivni pacijent, psihološka potpora pacijentu i obitelji )

 

2

2

20.

Dokumentacija  liječnika

 

 2

2

21.

Prikazi slučajeva - scenariji

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

40

30

70

 

 

 

 

 

 

Teorijski dio

40

 

 

Praktični dio  ( izračun satnice po načelu  maksimalno 10 polaznika po instruktoru )

30

 

 

Ukupno

70

 

 

 

 

 

 

 

 Tijekom i po završetku edukacije polaznik pristupa pismenoj i praktičnoj provjeri znanja.

 

 

 

 

 Pismenu provjeru znanja polaznik mora zadovoljiti s najmanje 80 % uspješnosti.

 

 

 

 

 Praktični dio provjere znanja polaznik polaže pred edukacijskim timom koji ocjenjuje uspješnost.    

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Liječnik je dužan prije početka samostalnog rada u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći završiti dio osnovne

edukacije pod rednim brojem 2.

                                    Preostali dio osnovne edukacije za rad u hitnoj medicinskoj pomoći  liječnik  je dužan završiti najkasnije u roku od

6 mjeseci od početka rada.

 

            T= sati teorijske nastave; P= sati praktične nastave; UK= ukupno sati

 

 

Prilog 2.

 

PLAN I PROGRAM  KONTINUIRANE EDUKACIJE LIJEČNIKA

ZA RAD U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI

Br.

 

T

P

UK

1.

Mjere zaštite od infektivnih bolesti i upotreba zaštitne opreme

1

 

1

2.

Primarni i sekundarni pregled bolesne i ozlijeđene osobe

1

 

1

3.

Trijaža

1

 

1

4.

Temeljni postupci održavanja života odraslih prema smjernicama ERC-a (BLS)

1

2

5.

Dodatni postupci održavanja života odraslih prema smjernicama ERC-a (ALS)

1

3

4

6.

Temeljni i dodatni  postupci oživljavanja djece

1

1

2

7.

Šok –osnovna klinička diferencijalna dijagnoza šoka i liječenje

1

 

1

8.

Ozljede

 

 

 

 

- zbrinjavanje ventilnog pneumotoraksa

 

1

1

 

    - imobilizacija

 

2

2

 

Postupak s amputiranim dijelom tijela

1

 

1

 

Postupak kod opeklina i smrzotina

Postupak kod kemijske ozljede

1

 

1

 9. 

Tehnike izvlačenja

 

1

1

10.

Skidanje kacige ozlijeđenog

 

1

1

11.

Najčešća hitna stanja- novosti

3

 

3

12.

Lijekovi u izvanbolničkim uvjetima

1

 

1

13.

Načini transporta (nosilima, kardijalnom stolicom, platnenim nosilima, prenošenje i manevriranje nepokretnog pacijenta)

 

1

1

14.

Transportni položaji (indikacija i postupak postavljanja)

1

 

1

15.

Nadzor bolesne i ozlijeđene osobe tijekom transporta

 

1

1

16.

Masovne nesreće i kemijske katastrofe

1

 

1

17.

Komunikacijske vještine u hitnim situacija ( rješavanje konflikta, agresivni pacijent, psihološka potpora pacijentu i obitelji )

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

15

30

 

Teorijski dio

   15

 

 

Praktični dio  ( izračun satnice po načelu  maksimalno 10 polaznika po instruktoru )

15

 

 

Ukupno

30

 

 

 

 

 

 

 

Kontinuirana edukacija provodi se jednom u 3 godine, u trajanju od 30 sati, u omjeru 15 sati teorije i 15 sati praktične nastave.

 

Kontinuirana edukacija, u smislu opreme, prostora i edukatora provodi se po istim načelima kao i osnovna edukacija.

 

Nakon položene kontinuirane edukacije, polaznici dobivaju potvrdu o uspješno završenoj edukaciji.

 

 

            T= sati teorijske nastave; P= sati praktične nastave; UK= ukupno sati

 

 

Prilog 3.

 

PLAN I PROGRAM  OSNOVNE EDUKACIJE MEDICINSKIH SESTARA / MEDICINSKIH TEHNIČARA

ZA RAD U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI

Br.

 

T

P

UK

1.

Uvod

 

 

 

 

Organizacijski modeli službe HMP kod nas i u svijetu

1

 

1

 

Vozila / oprema / djelatnici u HMP

1

 

1

 

Poznavanje korištenja sustava veza na terenu, dispečerskom centru i osnove informatike

2

5

7

 

- prijam i trijaža hitnog poziva te upućivanje tima na intervenciju ("dispatching")

 

 

 

 

Mjere zaštite od infektivnih bolesti i upotreba zaštitne opreme

1

 

1

 

Primarni i sekundarni pregled bolesne i ozlijeđene osobe

1

5

 

   ABCDE pristup

 

 

 

 

   mjerenje vitalnih funkcija (puls, disanje, RR, tjelesna temperatura)

 

 

 

 

korištenje pulsnog oksimetra i kapnometra

 

 

 

 

korištenje glukometra

 

 

 

 

Trijaža

1

 

1

2.

Temeljni postupci održavanja života odraslih prema smjernicama ERC-a (BLS)

1

 

Dodatni postupci održavanja života odraslih prema smjernicama ERC-a:

 

 

 

 

Tehnike otvaranja i održavanja prohodnosti dišnih putova

1

3

4

 

orofaringealni i nazofaringealni tubus (indikacije, određivanje veličine, tehnike postavljanja)

 

 

 

 

sukcioni aparat (korištenje, rastavljanje i čišćenje)

 

 

 

 

Sellickov postupak

 

 

 

 

Primjena kisika (pomoću katetera i Ohio maske, poznavanje opreme)

1

1

2

 

Umjetno disanje metodom

1

3

4

 

- pomoću maske i samoširećeg balona

 

 

 

 

- priprema opreme i asistencija prilikom endotrahealne intubacije (poznavanje opreme i postupka)

 

 

 

 

- alternativne metode održavanja prohodnosti dišnih puteva (laringealna maska, kombinirani tubus, konikotomija)

 

 

 

 

Priprema transportnog respiratora i asistencija pri korištenju, po uputi liječnika

 

 

Snimanje EKG-a

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Postavljanje trajnog nadzora srčane akcije (monitoring)

1

2

3

 

- prepoznavanje osnovnih poremećaja srčanog ritma

 

 

 

 

Priprema standardnog defibrilatora i asistencija kod defibrilacije

1

2

3

 

 - korištenje automatskog vanjskog defibrilatora

 

 

 

 

Lijekovi kod oživljavanja

 

3.

Temeljni postupci oživljavanja djece

1

3

4

4.

Načini primjene lijekova (priprema, razrijeđivanje)

1

5

 

   inhalacije

 

 

 

 

   subkutana primjena

 

 

 

 

intramuskularna primjena (dorsoglutealna, ventroglutealna, natkoljenična i nadlaktična regija; Z - tehnika)

 

 

 

 

Intraosalna primjena

 

 

 

 

   uspostava perifernog venskog puta endovenoznom kanilom (određivanja mjesta punkcije, postupak, komplikacije)

 

 

 

 

endovenozna primjena (po uputi i nadzorom liječnika)

 

 

 

 

priprema i primjena infuzija

 

 

 

5.

Uzimanje uzoraka krvi i urina za analizu (venepukcija - vacutainer system, primjena test traka za urin, uvođenje/asistencija urinarnog katetera) )

1

1

2

6.

Vrste krvarenja i metode zaustavljanja krvarenja

1

2

3

 

izravnim pritiskom na ranu

 

 

 

 

digitalnom kompresijom (poznavanje i određivanje mjesta kompresije)

 

 

 

 

kompresivnim zavojem (postupak slaganja kompresivnog zavoja)

 

 

 

 

podvezivanjem ekstremiteta

 

 

 

7.

Šok – patofiziologija, prepoznavanje i principi zbrinjavanja

2

 

2

8.

Vrste ozljeda

1

 

1

 

    Politrauma

1

 

1

 

Ozljede glave (lubanje, mozga, lica, čeljusti, oka, uha)

1

 

1

 

Ozljede prsnog koša

1

 

1

 

- priprema opreme za dekompresiju ventilnog pneumotoraksa (iglom, drenom)

 

 

 

 

Ozljede trbuha

1

 

1

 

   Ozljede kralježnice

1

6

7

 

    - imobilizacija:

 

 

 

 

Schantzov ovratnik

 

 

 

 

vakum madrac

 

 

 

 

rasklopna nosila

 

 

 

 

duga daska

 

 

 

 

prsluk za imobilizaciju i izvlačenje ( Extrication Device )

 

 

 

 

Ozljede okrajina, zglobova i velikih krvnih žila

 2

14 

 

    - imobilizacija:

 

 

 

 

Kramerove udlage

 

 

 

 

specijalne udlage ( vakuum, pneumatske i dr.)

 

 

 

 

imobilizacija zdjelice i natkoljenice prslukom za imobilizaciju i izvlačenje ( Extrication Device )

 

 

 

 

Gnječne i udarne ozljede

1

 

1

 

Postupak s amputiranim dijelom tijela

1

 

1

 

Postupak kod opeklina i smrzotina

1

 

1

 

Zavojni materijal ( najčešći zavoji )

 

1

1

9. 

Tehnike izvlačenja

1

2

3

10.

Skidanje kacige ozlijeđenog

 

1

1

11.

Akcidentalna stanja ili stanja uzrokovana fizičkim činiocima

3

1

4

 

  Poremećaji uzrokovani povišenom temperaturom okoliša

 

 

 

 

  Poremećaji uzrokovani sniženom temperaturom okoliša

 

 

 

 

  - Hiblerov omotač ( poznavanje i korištenje )

 

 

 

 

  Strujni udar i udar groma

 

 

 

 

  Utapanje

 

 

 

 

  Nezgode tijekom ronjenja

 

 

 

 

  Visinska bolest

 

 

 

 

  Vješanje

 

 

 

 

  Akutni radijacijski sindrom

 

 

 

12.

Najčešća akutna stanja

2

 

2

13.

Akutna otrovanja i postupci zbrinjavanja (uvođenje orogastrične sonde i postupak ispiranja želuca, uzimanje uzoraka za analize)

 

2

1

3

 

14.

 

Porođaj u izvanbolničkim uvjetima

 

1

 

2

 

3

 

asistencija pri porođaju

 

 

 

 

postupak s novorođenčetom

 

 

 

 

transport rodilje i novorođenčeta

 

 

 

15.

Načini transporta (nosilima, kardijalnom stolicom, platnenim nosilima, prenošenje i manevriranje nepokretnog pacijenta)

1

1

2

16.

Transportni položaji (indikacija i postupak postavljanja)

1

2

3

17.

Nadzor bolesne i ozlijeđene osobe tijekom transporta

1

1

2

18.

Masovne nesreće i kemijske katastrofe

2

 

2

19.

Komunikacijske vještine u hitnim situacija ( rješavanje konflikta, agresivni pacijent, psihološka potpora pacijentu i obitelji )

 

5

5

20.

Dokumentacija  medicinske sestre - tehničara o izvršenoj intervenciji

1

 3

4

21.

Održavanje vozila i opreme

1

 

1

22.

Prikazi slučajeva - scenariji

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

46

74

120

 

 

 

 

 

 

Teorijski dio

46

 

 

Praktični dio  ( izračun satnice po načelu maksimalno 10 polaznika po instruktoru )

74

 

 

Ukupno

120

 

 

 

 

 

 

 

 Tijekom i po završetku edukacije polaznik pristupa pismenoj i praktičnoj provjeri znanja.

 

 

 

 

 Pismenu provjeru znanja polaznik mora zadovoljiti s najmanje 70% uspješnosti.

 

 

 

 

 Praktični dio provjere znanja polaznik polaže pred edukacijskim timom koji ocjenjuje uspješnost. 

 

T= sati teorijske nastave; P= sati praktične nastave; UK= ukupno sati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Prilog 4.

 

PLAN I PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE MEDICINSKIH SESTARA/MEDICINSKIH TEHNIČARA
ZA RAD U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI

 1. Mjere zaštite od infektivnih bolesti i upotreba zaštitne opreme
 1. Temeljni postupci održavanja života odraslih prema smjernicama ERC-a (BLS)
 1. Dodatni postupci održavanja života odraslih prema smjernicama ERC-a
 1. Temeljni postupci oživljavanja djece
 1. Načini primjene lijekova
 1. Vrste krvarenja i metode zaustavljanja krvarenja
 1. Šok – patofiziologija, prepoznavanje i principi zbrinjavanja
 1. Vrste ozljeda
 1. Akcidentalna stanja ili stanja uzrokovana fizičkim činiocima
 1. Najčešća akutna stanja
 1. Akutna otrovanja i postupci zbrinjavanja
 1. Porođaj u izvanbolničkim uvjetima
 1. Načini transporta i transportni položaji
 1. Nadzor bolesne i ozlijeđene osobe tijekom transporta
 1. Masovne nesreće i kemijske katastrofe
 1. Održavanje vozila i opreme
 1. Komunikacijske vještine u hitnim situacija

 

 

Kontinuirana edukacija provodi se jednom u dvije godine, u trajanju od 50 sati, u omjeru 15 sati teorije, 35 sati praktične nastave.

Kontinuirana edukacija, u smislu opreme, prostora i edukatora provodi se po istim načelima kao i osnovna edukacija.

Nakon položene kontinuirane edukacije, polaznici dobivaju potvrdu o uspješno završenoj edukaciji. 

 

 

 

 

Prilog 5.

 

 

PLAN I PROGRAM EDUKACIJE VOZAČA U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI

Br.

 

T

P

UK

1.

Vozila / oprema / djelatnici u HMP

1

 

1

2.

Poznavanje korištenja sustava veza na terenu

1

 

1

3.

Mjere zaštite od infektivnih bolesti i upotreba zaštitne opreme

1

 

1

4.

Temeljni postupci održavanja života odraslih prema smjernicama ERC-a (BLS)

2

5

7

5.

Temeljni postupci oživljavanja djece

1

2

3

6.

Vrste krvarenja i metode zaustavljanja krvarenja

1

2

3

7.

Vrste ozljeda

1

 

1

8.

Vrste imobilizacijskih sredstava i asistencija kod postavljanja

2

10

12

9.

Tehnike izvlačenja

1

2

3

10.

Asistencija kod skidanja kacige ozlijeđenoj osobi

 

1

1

11.

Načini transporta (nosilima, kardijalnom stolicom, platnenim nosilima, prenošenje i manevriranje nepokretnog pacijenta) i transportni položaji

1

3

4

12.

Masovne nesreće i kemijske katastrofe

2

 

2

13.

Komunikacijske vještine

 

5

5

14.

Održavanje vozila

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

15

30

45

 

 

 

 

 

 

Teorijski dio

15

 

 

 

Praktični dio  ( izračun satnice po načelu maksimalno 10 polaznika po instruktoru )

30

 

 

 

Ukupno

45

 

 

 

 

 

 

 

 

  Po završetku edukacije, polaznik pristupa pismenoj i praktičnoj provjeri znanja.

 

 

 

 

  Pismenu provjeru znanja polaznik mora zadovoljiti s najmanje 70% uspješnosti.

 

 

 

 

  Praktičnu provjeru znanja polaznik polaže pred edukacijskim timom koji ocjenjuje uspješnost.  

 

T= sati teorijske nastave; P= sati praktične nastave; UK= ukupno sati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 6.

 

UVJETI U POGLEDU PROSTORA I OPREME ZA  EDUKACIJU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

 

Uvjeti u pogledu prostora:

 

 1. 2,5 m2, odnosno 8m3, po polazniku.
 2. Sanitarni čvor.

 

Uvjeti u pogledu opreme

K o l i č i n a

1.

Lutka za vježbanje umjetnog disanja i vanjske masaže srca za odrasle

1 na 10 polaznika

2.

Lutka za vježbanje umjetnog disanja i vanjske masaže srca za djecu od 1-8 godina starosti

1 na 10 polaznika

3.

Lutka za vježbanje umjetnog disanja i vanjske masaže srca za do 1 godine starosti

1 na 10 polaznika

4.

 

Lutka za vježbanje umjetnog disanja i vanjske masaže srca s pokazivačem djelotvornosti rada za  

odrasle

1 na 20 polaznika

5.

 

Lutka za vježbanje umjetnog disanja i vanjske masaže srca s pokazivačem djelotvornosti rada za 

djecu od 1 – 8 godine života

1 na 20 polaznika

6.

Lutka za vježbanje umjetnog disanja i vanjske masaže srca s pokazivačem djelotvornosti rada za 

djecu do 1 godine života

1 na 20 polaznika

7.

Lutka za vježbu endotrahealne intubacije za odrasle

1

8.

Lutka za vježbu endotrahealne intubacije za djecu do 1 godine starosti

1

9.

Lutka za vježbanje električne defibrilacije za odrasle

1

10.

Lutka za vježbanje dekompresije pneumotoraksa

1

11.

Lutka za vježbanje poroda

1

12.

Umjetna ruka za vježbanje otvaranja IV. Puta

1 na 10 polaznika

13.

PC sa monitorom i pisačem, te softverom za prezentaciju (Office)

1

14.

Grafoskop

1

15.

Dijaprojektor

1

16.

Videorekorder

1

17.

Tlakomjer na pero

1

18.

Stetoskop

1

19.

Glukometar

1

20.

Pulsni oksimetar

1

21.

Kapnometar

1

22.

Orofaringealni tubusi za odrasle

2 kompleta

23.

Nazofaringealni tubus za odrasle

1 komplet

24.

Aparat za sukciju

1

25.

Nazalni kateter za kisik

5 komada

26.

«Ohio» maska za primjenu kisika

5 komada

27.

Džepna maska za ventilaciju «usta na masku»

1 na 10 polaznika

28.

Samošireći balon s maskom

2 komada

29.

Laringoskop sa pripadajućim spatulama različitih veličina

1 komad

30.

Endotrahealni tubusi veličina 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9

3 od svake veličine (pot. mat.)

31.

Jednokratne elektrode za monitoring

1 pakiranje (potrošni mat.)

32.

Venske kanile «Braunile»

30 komada (potrošni mat.)

33.

Esmarhova poveska

2 komada

34.

Sistem za infuziju

10 komada (potrošni mat.)

35.

Zavojni materijal (komprese, zavoji … )

 

36.

Schantzov ovratnik (komplet sa 3 veličine)

1 komplet na 10 polaznika

37.

Vakuum madrac

1

38.

Prsluk za imobilizaciju i izvlačenje ozlijeđenog iz automobila (SED ili KED)

1

39.

Rasklopna nosila

1

40.

Duga daska za imobilizaciju sa lateralnim stabilizatorima

1

41.

Kramerove udlage (komplet)

1

42.

Pneumatske udlage (komplet)

1

43.

Vakuum udlage (komplet)

1

44.

Motociklistička kaciga

1

45.

Strulnjače za vježbanje na podu

2

46.

Laringealna maska

2

47.

Kombinirani tubus «Combitube»

2

 

Treba omogućiti dostupnost transportnog respiratora, transportnog defibrilatora, transportnog elektrokardiografa.

 

 

 

 

Prilog 7.

 

 

              UVJETI U POGLEDU TEHNIČKIH
      KARAKTERISTIKA CESTOVNIH VOZILA
         ZA PRIJEVOZ U IZVANBOLNIČKOJ
          HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI

A. Vozilo za hitnu medicinsku pomoć

 

Vrsta vozila:                     Kombi

Vanjske dimenzije:

            - dužina                        4 600 – 5 400 mm

            - širina                          1 800 - 2 200 mm

            - visina                         2 700 - 2 950 mm

Dimenzije bolesničkog prostora:

            - dužina                        2 450 - 3 600 mm

            - širina                          1 700 - 2 100 mm

            - visina                         1 800 - 2 050 mm

Motor:                              2 000 - 2 500/cm3

Radna snaga:                               minimalna radna snaga 0,7 kw po 20 kg težine opremljenog vozila

5. stupanjski mjenjač

Servo upravljač

Ovjesi prilagođeni potrebama sanitetskog prijevoza

Sinkro pogon 4WD

Naplatak:                         14 cola - 16 cola

Gume:                              odgovarajuće gume radijalnog tipa (ljetne i zimske)

Kočnice:                           ABS

Katalizator

Spremnik za gorivo:         80 L (s jednim punjenjem goriva moguće je kod konstantno 90

                                    km/h prijeći minimalno 700 km)

Potrošnja:                        konst. 90 km/h do 9,5 L

Brzina:                              najmanja 125 km/h

Pregradna stijena sa pomičnim prozorom

Autonomno grijanje bolesničkog prostora          (kod vanjske temperature od - 15ºC

                                                                        zagrijavanje do + 18ºC mora uslijediti nakon 10 min)

Klima uređaj

Retrovizor za vozača:      vanjski 2 komada - lijevi i desni

Sjedala naprijed:             1 + 1

Dodatna svjetla za maglu

Jedna dodatna akumulatorska baterija zbog povećanje potrošnje električne energije

Vanjski priključak na električnu mrežu (220 V / 50 Hz) za:

-         električni grijač zraka s termostatom

-         uređaj za punjenje akumulatora vozila

-         mogućnost punjenja baterija medicinske opreme

Bočna vrata bolesničkog prostora smještena s desne strane vozila, klizna (otvaraju se 

uz  bočnu stijenu vozila), mogućnost otvaranja i zatvaranja s vanjske i unutarnje

strane vozila

Stražnja vrata bolesničkog prostora: dvokrilna, vezana na bočne stijenke vozila ili

jednokrilna vezana na krovnu stijenu vozila, mogućnost otvaranja i zatvaranja s vanjske  i unutarnje strane vozila

Ako je pod bolesničkog prostora viši od 40 cm mora biti predviđena stepenica širine 70   

   cm i dubine 15 cm na mjestu pristupa u bolesnički prostor ispod bočnih vrata

Boja:                                bijela, s međunarodnim oznakama HMP           

B. Vozilo za hitni prijevoz

 

Vrsta vozila:                       Kombi

Vanjske dimenzije:

            - dužina                        4 600 - 4 700 mm

            - širina                          1 700 - 2 000 mm

            - visina                         2 300 - 2 800 mm

Dimenzije bolesničkog prostora:

            - dužina                        2 450 - 2 900 mm

            - širina                          1 600 - 1 900 mm

            - visina                         1 400 - 1 900 mm

Motor:                                2 000 - 2 500/cm3

Radna snaga:                     minimalna radna snaga 0,7 kw po 20 kg težine opremljenog vozila

5. stupanjski mjenjač

Servo upravljač

Ovjesi prilagođeni potrebama sanitetskog prijevoza

Sinkro pogon 4 WD

Naplatak:                           14 cola - 16 cola

Gume:                                odgovarajuće gume radijalnog tipa (ljetne i zimske)

Kočnice:                             ABS

Katalizator

Spremnik za gorivo:           80 L (s jednim punjenjem goriva moguće je kod konstantno 90

                                    km/h prijeći minimalno 700 km)

Potrošnja:                          konst. 90 km/h do 9,5 L

Brzina:                                najmanja 125 km/h

Pregradna stijena sa pomičnim prozorom

Autonomno grijanje bolesničkog prostora (kod vanjske temperature od - 15ºC

                                                zagrijavanje do + 18ºC mora uslijediti nakon 10 min)

Klima uređaj

Retrovizor za vozača:         vanjski 2 komada - lijevi i desni

Sjedala naprijed:                1 + 1

Dodatna svjetla za maglu

Bočna vrata bolesničkog prostora smještena s desne strane vozila, klizna (otvaraju se uz

   bočnu stijenu vozila), mogućnost otvaranja i zatvaranja s vanjske i unutarnje strane

   vozila

Stražnja vrata bolesničkog prostora: dvokrilna, vezana na bočne stijenke vozila ili

   jednokrilna vezana na krovnu stijenu vozila, mogućnost otvaranja i zatvaranja s    

   vanjske i unutarnje strane vozila

Ako je pod bolesničkog prostora viši od 40 cm mora biti predviđena stepenica širine 70

   cm i dubine 15 cm na mjestu pristupa u  bolesnički prostor ispod bočnih vrata

Boja:                                   bijela, s međunarodnim oznakama HMP

 

 

 

 

Prilog 8.
 
 

 

 

UVJETI U POGLEDU MEDICINSKO -TEHNIČKE OPREME CESTOVNIH VOZILA ZA PRIJEVOZ
U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI
 
 

 

 

 


1. Medicinska oprema vozila za hitnu medicinsku pomoć

 

1.1. Liječnička torba/kovčeg

 

Materijal vanjske obloge: eloksirani aluminij ili plastična masa otporna na mehanička

oštećenja.

Poželjna veličina:                 širina 42 - 52 cm, visina 30 - 36 cm, dubina 15 - 17 cm.

Težina primjerena čestom prijenosu.

Unutrašnjost:                prostor za smještaj opreme i pribora izveden sa stalnim i/ili promjenljivim pregradama.

 

Minimalni sadržaj:

- oprema za dijagnostiku (tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu, slušalice, neurološki

čekić, svjetiljka za pregled pupile, termometar)

- ampulirani lijekovi (ampularij za pregledan, siguran smještaj i brzo vađenje 40 - 50

   ampula)

-  pribor za primjenu ampuliranih lijekova (štrcaljke za jednokratnu uporabu, igle, 

   poveska, komprese od gaze,  dezinfekcijsko sredstvo i sl.)

- lijekovi za peroralnu uporabu

- pribor za standardnu zaštitu od infekcija (rukavice, maske, naočale)

 

 

1.2. Torba/kovčeg medicinske sestre/medicinskog tehničara

 

Materijal za vanjske obloge:      eloksirani aluminij ili plastična masa otporna na mehanička oštećenja ili najlonsko nepropusno platno visoke otpornosti.

Težina i veličina primjerene čestom prijenosu i smještaju u malom prostoru.

 

Minimalni sadržaj:

- sanitetski materijal (zavoji, gaze, ljepljive vrpce, mrežice, zavoj za opekline i sl.)

- komplet zavoja za hlađenje opeklina (npr. Burn Kit)

- poveske za hemostazu kod traumatske amputacije ekstremiteta i plastične vrećice

raznih veličina za smještaj traumatskih amputiranih  dijelova tijela

- pribor za standardnu zaštitu od infekcija (rukavice, maske, naočale)

- ostalo (škare, pincete, baterijska svjetiljka, folija za zaštitu od pothlađivanja i  pregrijavanja, folija za prekrivanje i sl.)

- tlakomjer,slušalice,termometar

 

1.3. Torba/kovčeg za reanimaciju

 

Prostor za smještaj opreme i pribora izveden sa stalnim i/ili promjenljivim pregradama.

Materijal vanjske obloge:          eloksirani aluminij ili plastična masa otporna na mehanička oštećenja.

Težina i veličina primjerene čestom prijenosu i smještaju u mali prostor.

 

 

Sadržaj:

- samošireći balon s rezervoarom i odgovarajućom valvulom te prozirnim maskama

(u  veličinama za djecu i odrasle)

- prijenosi sistem za isporuku kisika s odgovarajućim priborom primjerenim djeci i

odraslima: manometar, mjerač protoka, nosni kateter, maske s rezervoarom tzv. Ohio maske,

mogućnost pogona crpke za sukciju

-  inhalator (nebulizator)

-  orofaringealni tubusi u veličinama od 000 - 5

-  nazofaringealni tubusi u veličinama za djecu i odrasle

-  oprema i pribor za endotrahealnu intubaciju (za djecu i odrasle): endotrahealni tubusi veličine

 od 3 – 9, vodilica za tubus u 2 veličine, laringoskop sa spatulama odgovarajuće veličine i oblika, ezofagealni detektor (npr. «check tube»), tzv. gumeni klin, štrcaljka za jednokratnu upotrebu a 10 mL, platnena traka ili držač tubusa, rezervne baterije za laringoskop

- crpka za sukciju s priborom (mogućnost pogona rukom ili nogom,  putem prijenosnog

sistema za isporuku kisika ili električnim),mekani kateteri za sukciju u različitim veličinama za djecu i odrasle, posebno za sukciju novorođenčeta

- Magillova hvataljka

- pean

- infuzijske otopine

- pribor za infuziju

- sistem za doziranje infuzije (za djecu i odrasle)

- pribor za uspostavu venskoga puta: venile 12G – 18G za odrasle, venile 18 G – 25G za djecu, baby

   sistem

- komplet za uzimanje uzorka krvi        

- komplet pribora za porod

- komplet pribora za konikotomiju

- pribor za ispiranje želuca

 

Dodatna moguća oprema

-         laringealne maske u veličinama za djecu i odrasle i /ili kombinirani tubus

-         pribor za torakalnu drenažu 

-         intraosalna igla

 

1.4.  Prijenosni EKG monitor / defibrilator / transkutani elektrostimulator s

mogućnošću snimanja 12- kanalnoga EKG-a

 

-         standardne, samoljepljive elektrode za defibrilaciju i elektrostimulaciju za djecu i odrasle

-         napajanje: ugrađena akumulatorska baterija / baterije, akumulator vozila (12 V), električna mreža (220 V; 50 Hz)

-         rezervne baterije

-         mogućnost rada pod utjecajem: promjenjive temperature i vlažnosti, promjenjivog atmosferskog tlaka, vibracija, emisije elektromagnetskih valova

-         otpornost na mehanička oštećenja.

Težina i veličina  primjerene čestom prijenosu i smještaju u mali prostor.

 

1.5. Crpka za sukciju većeg kapaciteta

 

- napajanje: akumulatorska baterija / baterije, akumulator vozila (12 V), električna mreža (220 V; 50 Hz)

 

1.6. Prijenosni pulsni oksimetar (sa senzorom i za djecu)

1.7. Glukometar

1.8. Aparat za kontinuiranu primjenu infuzijskih otopina i lijekova (infuzomat)

1.9. Grijač infuzija

1.10. Prsluk za imobilizaciju i izvlačenje  

1.11. Daske za imobilizaciju i izvlačenje s bočnim fiksatorima glave i remenjem za

pričvršćivanje (za odrasle i djecu)

1.12. Rasklopna nosila (tzv. nosila za politraumu )

-         pripadajući pribor,

-         mogućnost uporabe u vodi,

-         nosila se rasklapaju po uzdužnoj osovini, promjenjiva dužina.

1.13. Vakuum madrac sa ručnom crpkom

-         najmanje dužine 180 cm

1.14. Set okovratnika za imobilizaciju vratne kralježnice

-         po 3 različite veličine za djecu i odrasle

1.15. Udlage za imobilizaciju

-         veličinom primjerene djeci i odraslima

1.16. Platnena nosila

 

Moguća dodatna oprema:

-         prijenosni respirator (mogućnost korištenja u odraslih i djece)

-         prijenosni kapnometar

 

 

2. Tehnička oprema vozila za hitnu medicinsku pomoć

 

-         elektronska sirena smještena na prednjem dijelu krova vozila

-         tri plava rotacijska svjetla (dva smještena na prednjem dijelu krova i jedno na zadnjem

dijelu krova)

-         krovni ventilator smjer okretanja lijevo - desno

-         sustav radio veze

-         priprema električne instalacije za priključak mobilnih telefona

-         unutarnje obloge bolesničkog prostora za bočne stijene, krov i vrata

-         podna obloga od neklizajućeg materijala, otporna na sredstva za pranje i

dezinfekciju i na mehanička oštećenja,negoriva

-         ostale obloge od plastičnog materijala, otporne na sredstva za pranje i

dezinfekciju i na mehanička oštećenja,negoriva       

-         termički izolirane bočne i krovne obloge

-         flourencentna rasvjeta za dodatno osvjetljenje bolesničkog prostora

-         pomični reflektor koji osvjetljava odabranu radnu površinu u bolesničkom prostoru

-         utičnica napajanja 12 V (DC)

-         utičnica napajanja 220 V

-         krovni nosači boca za infuziju (2 kom)

-         centralni razvod kisika (podrazumijeva mogućnost inhalacije, sukcije i napajanja  

medicinske opreme koja koristi kisik)

-         podnožje boca za kisik u vozačkom prostoru (2 kom)

-         boca za kisik zapremnine 10 L (2 kom) u prostoru vozača

-         prostor izveden za smještaj odgovarajuće medicinske opreme

-         kardiološka stolica sa sigurnosnim pojasom, sklopiva, smještena na desnoj strani

pregradne stijene

-         sjedalo učvršćeno na pregradnoj stijeni, postavljeno u produženju uzdužne osi glavnih

nosila

-    preklopna sjedala smještena na desnoj strani bolesničkog prostora (1-2 kom)

-  dodatna složiva nosila

-   glavna nosila samoutovarnog tipa na preklopnim nogama s kotačima, podloga ispod madraca

izrađena od aluminijske ploče za potrebe oživljavanja, mogućnost fiksiranja bolesnika,

hvataljke na nosilima teleskopske ili preklopne, postolje nosila izvedeno tako da pomicanjem u raznim   smjerovima omogućuje nesmetan pristup i promjenu položaja  bolesnika

-   hvataljke za držanje iznad sjedala

-   sigurnosni automatski pojasevi za sva sjedala

-   prekidači za uključivanje dodatnoga unutarnjeg svijetla

 

Ostala oprema:

-   pokrivači i plahte

-   prijenosna svijetiljka veće svijetlosne snage (mogućnost punjenja baterija)

-   oprema za oslobađanje osoba iz vozila (jednostavna mehanička oprema)

-   uređaj za gašenje požara S-6 (prah 6 kg)

-   zemljovid (prometni pravci s oznakama naselja i udaljenosti)

-   školska kreda ili slično za obilježavanje položaja sudionika u prometnoj nezgodi

-   posuda za dispoziciju kontaminiranog materijala

-   dozator sa sredstvom za dezinfekciju ruku

-   obrasci za vođenje medicinske i ostale dokumentacije

 

 

3. Medicinska oprema vozila za hitni prijevoz

 

3.1. Torba/kovčeg medicinskog tehničara

               

Materijal vanjske obloge:          eloksirani aluminij ili plastična masa otporna na mehanička oštećenja ili najlonsko nepropusno platno visoke otpornosti.

Težina i veličina primjerene čestom prijenosu i smještaju u malom prostoru.                               

Minimalni sadržaj:

- sanitetski materijal (zavoji, gaze, ljepljive vrpce, mrežice, zavoj za opekline i sl.)

- komplet zavoja za hlađenje opeklina (npr. Burn Kit)

- poveske za hemostazu kod traumatske amputacije ekstremiteta i plastične vrećice

raznih veličina za smještaj traumatskih amputiranih  dijelova tijela

- pribor za standardnu zaštitu od infekcija (rukavice, maske, naočale)

- ostalo (škare, pincete, baterijska svjetiljka, folija za zaštitu od pothlađivanja i

          pregrijavanja, folija za prekrivanje i sl.)

- tlakomjer,slušalice,termometar

 

3.2. Torba/kovčeg za reanimaciju                                         

 

Prostor za smještaj opreme i pribora izveden sa stalnim i/ili promjenljivim pregradama.

Materijal vanjske obloge:          eloksirani aluminij ili plastična masa otporna na mehanička oštećenja.

Težina i veličina primjerene čestom prijenosu i smještaju u mali prostor.

 

Sadržaj:

- samošireći balon s rezervoarom i odgovarajućom valvulom te prozirnim maskama (u  

   veličinama za djecu i odrasle)

- prijenosi sistem za isporuku kisika s odgovarajućim priborom primjerenim djeci i

odraslima: manometar, mjerač protoka, nosni kateteri maske s rezervoarom tzv. Ohio maske,

mogućnost pogona crpke za sukciju

- inhalator (nebulizator)

-orofaringealni tubusi u veličinama od 000 - 5

-nazofaringealni tubusi u veličinama za djecu i odrasle

-crpka za sukciju s priborom (mogućnost pogona rukom ili nogom,  putem

prijenosnog sistema za isporuku kisika ili električnim), mekani kateteri za sukciju u različitim veličinama za djecu i odrasle, posebno za sukciju novorođenčeta

- Magillova hvataljka

- pean

- komplet pribora za porod

- tlakomjer, slušalice, baterijska svjetiljka, termometar

 

Dodatna moguća oprema:

- infuzijske tekućine

- pribor za infuziju

- pribor za uspostavu venskoga puta: venile 12G – 18G za odrasle, venile 18 G – 25G za djecu,

baby sistem

 

3.3. Prsluk za imobilizaciju i izvlačenje  

3.4. Daske za imobilizaciju i izvlačenje s bočnim fiksatorima glave i remenjem za

       pričvršćivanje (za odrasle i djecu)

3.5. Rasklopna nosila (tzv. nosila za politraumu), s pripadajućim priborom i mogućnošću

uporabe u vodi. Nosila se rasklapaju po uzdužnoj osovini, promjenjiva dužina.

3.6. Vakum madrac sa ručnom crpkom

- najmanje dužine 180 cm

3.7. Set okovratnika za imobilizaciju vratne kralježnice

- po 3 različite veličine za djecu i odrasle

3.8. Udlage za imobilizaciju

            - veličinom primjerene djeci i odraslima

3.9. Platnena nosila

 

Dodatna moguća oprema:

-         prijenosni pulsni oksimetar (sa senzorom za djecu i odrasle)

-         glukometar

-         automatski vanjski defibrilator

 

4. Tehnička oprema vozila za hitni prijevoz

 

- elektronska sirena smještena na prednjem dijelu krova vozila

- tri plava rotacijska svjetla (dva smještena na prednjem dijelu krova i jedno na zadnjem dijelu

krova)

- krovni ventilator smjer okretanja lijevo - desno

- sustav radio veze

- priprema električne instalacije za priključak mobitela

- unutarnje obloge bolesničkog prostora za bočne stijene, krov i vrata

- podna obloga od neklizajućeg materijala, otporna na sredstva za pranje i dezinfekciju i na

mehanička oštećenja

- ostale obloge od plastičnog materijala, otporne na sredstva za pranje i dezinfekciju i na

mehanička oštećenja  

- termički izolirane bočne i krovne obloge

- flourencentna rasvjeta za dodatno osvjetljenje bolesničkog prostora

- utičnica napajanja 12 V (DC)

- krovni nosači boca za infuziju (2 kom)

- podnožje boce za kisik

- boca za kisik zapremnine 10 L u prostoru vozača

- prostor izveden za smještaj odgovarajuće med. opreme

- kardiološka stolica sa sigurnosnim pojasom, sklopiva, smještena na desnoj strani

pregradne stijene

- sjedalo učvršćeno na pregradnoj stijeni, postavljeno u produženju uzdužne osi glavnih nosila

- preklopna sjedala smještena na desnoj strani bolesničkog prostora (2 kom)

- dodatna složiva nosila na desnoj strani bolesničkog prostora

- glavna nosila samoutovarnog tipa na preklopnim nogama s kotačima, podloga ispod madraca

izrađena od aluminijske ploče za potrebe oživljavanja, mogućnost fiksiranja bolesnika,

hvataljke na nosilima teleskopske ili preklopne, postolje nosila izvedeno tako da pomicanjem u raznim   smjerovima omogućuje nesmetan pristup i promjenu položaja  bolesnika

- hvataljke za držanje iznad sjedala

- sigurnosni automatski pojasevi za sva sjedala

 

Ostala oprema:

- pokrivači i plahte

- prijenosna svijetiljka veće svijetlosne snage (mogućnost punjenja  baterija)

- oprema za oslobađanje osoba iz vozila (jednostavna mehanička oprema)

- uređaj za gašenje požara S-6 (prah 6 kg)

- zemljovid (prometni pravci s oznakama naselja i udaljenosti)

- školska kreda ili slično za obilježavanje položaja sudionika u prometnoj nezgodi

- posuda za dispoziciju kontaminiranog materijala

- dozator sa sredstvom za dezinfekciju ruku

- obrasci za vođenje medicinske i ostale dokumentacije

 

 

 

Prilog 9. 

 

POPIS OBVEZNIH LIJEKOVA U SREDSTVIMA ZA PRIJEVOZ
U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI

 

Lijekovi za parenteralnu primjenu:

Adrenalin

Aminofilin

Amiodaron

Atropin

Biperiden

Deksametazon

Diazepam

Diklofenak

Furosemid

Glukoza  50 %

Haloperidol

Hioscin butilbromid

Ketoprofen

Kloropiramin

Lidokain

Metildigoksin

Metamizol

Metilprednizolon

Metoklopramid (Reglan)

Morfin - klorid

Na-hidrogenkarbonat (8,4% + 4,2%)

Nalokson

Oksitocin

Petidin

Promazin

Propafenon
 Ranitidin

Tietilperazin

Tramadol

Urapidil

Verapamil

Fiziološka i destilirana voda u ampulama za razrjeđivanje

 

Dodatne mogućnosti:

Dopamin / Dobutamin

Ketamin

Adenozin

Midazolam

Esmeron

Flumazenil

Glukagon

Niskomolekularni heparin

Streptokinaza

 

 

Ostali lijekovi:

Acetilsalicilna kiselina tbl.

Medicinski ugljen

Isosorbid dinitrat tbl.

Gliceriltrinitrat  sprej

Salbutamol sprej

 

Dodatne mogućnosti:

Paracetamol sup. za djecu

Diklofenak sup. za djecu

Diazepam mikroklizme

Midazolam sprej

 

Infuzijske otopine (ambalažom prilagođene transportu /plastične vrećice):

Natrijev klorid ( 0,9 % a 500 ml; 10 % a 20 ml) )

Glukoza (5 % i 10 % a 500 ml )

Plazmaekspanderi