Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu

NN 147/2003 (18.9.2003.), Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu

HRVATSKI SABOR

2143

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

 

ODLUKU

O PROGLAŠENJU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2003. GODINU

Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Repub­like Hrvatske za 2003. godinu, koje je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. rujna 2003.

Klasa: 01-081-03-3115/2
Zagreb, 16. rujna 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

IZMJENE I DOPUNE

DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2003. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2003. godinu (»Narodne novine«, broj 154/02.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Državni proračun Republike Hrvatske za 2003. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

 

A.   RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

                                                                                                                                   

 

PLAN ZA 2003.

POVEĆANJE/

NOVI PLAN ZA

 

 

SMANJENJE

2002.

PRIHODI POSLOVANJA

75.076.967.800

 

75.076.967.800

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

206.992.000

 

206.992.000

RASHODI POSLOVANJA

75.439.296.820

316.534.435

75.755.831.255

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.479.546.302

-316.534.435

2.163.011.867

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK

-2.634.883.322

0

-2.634.883.322

 

 

B.   RAČUNA FINANCIRANJA

                                                                                                                                   

 

PLAN ZA 2003.

POVEĆANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN ZA
2002.

 

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

 

12.392.148.545

 

-339.430.000

 

12.052.718.545

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA

 

9.757.265.223

 

-339.430.000

 

9.417.835.223

NETO FINANCIRANJE

2.634.883.322

0

2.634.883.322

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

                                                                                                                                            

 

Članak 2.

 

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2003. godinu povećavaju se ili smanjuju, kako slijedi:

 

                                                                 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA      

6. PRIHODI

Raz-

Sku-

Pod

Odje-

Naziv prihoda

Plan za 2003.

Povećanje/

Novi plan za

red

pina

skupina

ljak

 

 

smanjenje

2003.

6

 

 

 

PRIHODI

75.076.967.800

0

75.076.967.800

 

61

 

 

Prihodi od poreza

44.563.263.000

0

44.563.263.000

 

 

611

 

Porez i prirez na dohodak

3.252.473.000

0

3.252.473.000

 

 

612

 

Porez na dobit

2.843.178.000

0

2.843.178.000

 

 

613

 

Porezi na imovinu

318.587.000

0

318.587.000

 

 

614

 

Porezi na robu i usluge

33.967.516.000

2.111.799.000

36.079.315.000

 

 

 

6141

Porez na dodanu vrijednost

25.290.417.000

2.034.432.000

27.324.849.000

 

 

 

6142

Porez na promet

704.311.000

-1.510.000

702.801.000

 

 

 

6143

Trošarine

7.972.788.000

78.877.000

8.051.665.000

 

 

 

 

Poseban porez na osobne automobile, ostala

 

 

 

 

 

 

 

motorna vozila, plovila i zrakoplove

681.343.000

59.951.000

741.294.000

 

 

 

 

Poseban porez na naftne derivate

3.536.713.000

8.905.000

3.545.618.000

 

 

 

 

Poseban porez na alkohol

273.840.000

-5.027.000

268.813.000

 

 

 

 

Poseban porez na pivo

754.310.000

3.368.000

757.678.000

 

 

 

 

Poseban porez na bezalkoholna pića

116.174.000

2.573.000

118.747.000

 

 

 

 

Poseban porez na duhanske prerađevine

2.471.194.000

164.000

2.471.358.000

 

 

 

 

Poseban porez na kavu

121.687.000

8.906.000

130.593.000

 

 

 

 

Poseban porez na luksuzne proizvode

17.527.000

37.000

17.564.000

 

 

615

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

4.178.509.000

-2.111.799.000

2.066.710.000

 

 

 

6151

Carine i carinske pristojbe

4.178.509.000

-2.111.799.000

2.066.710.000

 

 

 

 

Carine na uvoz robe i usluga

3.876.220.825

-2.098.850.225

1.777.370.600

 

 

 

 

Carinske pristojbe

302.288.175

-12.948.775

289.339.400

 

 

616

 

Ostali prihodi od poreza

3.000.000

0

3.000.000

 

 

 

 

Ostali neraspoređeni prihodi

3.000.000

0

3.000.000

 

62

 

 

Doprinosi (socijalni)

27.666.985.000

0

27.666.985.000

 

 

621

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

12.604.845.000

0

12.604.845.000

 

 

622

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

13.799.983.000

0

13.799.983.000

 

 

623

 

Doprinosi za zapošljavanje

1.262.157.000

0

1.262.157.000

 

64

 

 

Prihodi od imovine

983.059.700

0

983.059.700

 

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

640.980.600

0

640.980.600

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

1.000.000

0

1.000.000

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

243.792.600

0

243.792.600

 

 

 

 

Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim

 

 

 

 

 

 

 

društvima u javnom sektoru

243.792.600

0

243.792.600

 

 

 

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka

 

 

 

 

 

 

 

i ostalih financijskih institucija po posebnim

 

 

 

 

 

 

 

propisima

396.188.000

0

396.188.000

 

 

 

 

Prihod od dobiti Hrvatske narodne banke

355.164.200

0

355.164.200

 

 

 

 

Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom

 

 

 

 

 

 

 

sektoru

41.023.800

0

41.023.800

 

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

342.079.100

0

342.079.100

 

 

 

6421

Naknade za koncesije

316.760.000

0

316.760.000

 

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

25.319.100

0

25.319.100

 

65

 

 

Prihodi od prodaje roba i usluga

823.818.800

0

823.818.800

 

 

651

 

Administrativne (upravne) pristojbe

654.082.700

0

654.082.700

 

 

 

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

654.082.700

0

654.082.700

 

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

169.736.100

0

169.736.100

 

 

 

6521

Prihodi državne uprave

169.736.100

0

169.736.100

 

66

 

 

Ostali prihodi

1.039.841.300

0

1.039.841.300

 

 

661

 

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem

 

 

 

 

 

 

 

poslova na tržištu

 

 

 

 

 

 

 

(vlastiti prihodi)

662.295.000

0

662.295.000

 

 

 

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite

 

 

 

 

 

 

 

djelatnosti

652.295.000

0

652.295.000

 

 

 

6613

Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun

10.000.000

0

10.000.000

 

 

662

 

Kazne

377.546.300

0

377.546.300

                                             

7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
 

Raz-

Sku-

Pod

Odje-

Naziv prihoda

Plan za 2003.

Povećanje/

Novi plan za

 

red

pina

skupina

ljak

 

 

smanjenje

2003.

 

7

 

 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

206.992.000

0

206.992.000

 

71

 

 

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

3.000.000

0

3.000.000

 

 

711

 

Prihodi od prodaje materijalne imovine -

 

 

 

 

 

 

 

prirodnih bogatstava

3.000.000

0

3.000.000

 

 

 

7111

Zemljište

3.000.000

0

3.000.000

 

72

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

203.992.000

0

203.992.000

 

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

200.000.000

0

200.000.000

 

 

 

7211

Stambeni objekti

180.000.000

0

180.000.000

 

 

 

7212

Poslovni objekti

20.000.000

0

20.000.000

 

 

723

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

3.992.000

0

3.992.000

 

3. PRIHODI POSLOVANJA

Raz-

Sku-

Pod

Odje-

Naziv prihoda

Plan za 2003.

    Povećanje/

   Novi plan za

red

pina

skupina

ljak

 

 

    smanjenje

        2003.

 

 

 

 

Rashodi poslovanja      

75.439.296.820

316.534.435

75.755.831.255

 

31

 

 

Rashodi za zaposlene        

14.472.123.275

1.140.230.823

15.612.354.098

 

 

311

 

Plaće               

11.612.715.838

655.209.516

12.267.925.354

 

 

 

3111

Plaće za redovan rad      

11.504.788.912

652.766.699

12.157.555.611

 

 

 

3112

Plaće u naravi             

172.778

1

172.779

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad     

15.765.097

2.424.974

18.190.071

 

 

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada    

91.989.051

17.842

92.006.893

 

 

312

 

Ostali rashodi za zaposlene       

554.562.524

370.874.676

925.437.200

 

 

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene    

554.562.524

370.874.676

925.437.200

 

 

313

 

Doprinosi na plaće          

2.304.844.913

114.146.631

2.418.991.544

 

 

 

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje  

412.937.953

42.308.594

455.246.547

 

 

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje 

1.705.055.084

62.687.203

1.767.742.287

 

 

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje    

186.851.876

9.150.834

196.002.710

 

32

 

 

Materijalni rashodi         

4.868.909.929

-209.894.678

4.659.015.251

 

 

321

 

Naknade troškova zaposlenima      

669.177.207

45.249.542

714.426.749

 

 

 

3211

Službena putovanja        

115.418.159

6.238.555

121.656.714

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  

499.118.460

49.211.642

548.330.102

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika  

54.640.588

-10.200.655

44.439.933

 

 

322

 

Rashodi za materijal i energiju   

1.495.828.799

-160.134.349

1.335.694.450

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  

323.661.045

-9.302.026

314.359.019

 

 

 

3222

Materijal i sirovine      

245.379.696

-25.414.919

219.964.777

 

 

 

3223

Energija        

352.759.640

1.760.750

354.520.390

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

139.807.957

-20.490.515

119.317.442

 

 

 

3225

Sitni inventar i auto gume    

20.792.870

-1.474.376

19.318.494

 

 

 

3226

Vojna oprema           

413.427.591

-105.213.263

308.214.328

 

 

323

 

Rashodi za usluge        

2.425.981.846

-92.248.343

2.333.733.503

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza  

343.683.960

806.198

344.490.158

 

 

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

471.418.064

-24.629.710

446.788.354

 

 

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja  

73.826.045

22.145.644

95.971.689

 

 

 

3234

Komunalne usluge       

149.362.587

4.758.246

154.120.833

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine     

116.804.536

34.152

116.838.688

 

 

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge  

104.820.539

-12.104.554

92.715.985

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

594.515.236

-86.830.192

507.685.044

 

 

 

3238

Računalne usluge        

257.914.490

-44.296.949

213.617.541

 

 

 

3239

Ostale usluge     

313.636.389

47.868.822

361.505.211

 

 

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  

277.922.077

-2.761.528

275.160.549

 

 

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

 

 

 

 

 

 

 

povjerenstava i slično 

57.787.400

6.150.800

63.938.200

 

 

 

3292

Premije osiguranja        

81.992.248

-24.734.742

57.257.506

 

 

 

3293

Reprezentacija           

26.157.012

928.159

27.085.171

 

 

 

3294

Članarine           

48.016.998

9.483.530

57.500.528

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 

63.968.419

5.410.725

69.379.144

 

34

 

 

Financijski rashodi       

4.331.297.652

-484.844.566

3.846.453.086

 

 

341

 

Kamate za izdane vrijednosne papire 

2.831.684.563

-104.178.471

2.727.506.092

 

 

 

3411

Kamate za izdane trezorske zapise  

250.000.000

-60.000.000

190.000.000

 

 

 

3413

Kamate za izdane obveznice  

2.581.684.563

-44.178.471

2.537.506.092

 

 

342

 

Kamate za primljene zajmove     

1.167.038.004

-401.418.314

765.619.690

 

 

 

3421

Kam. prim zaj. dr. raz. vl. ino. vl. i međ. org. 

366.551.286

-90.133.278

276.418.008

 

 

 

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i

 

 

 

 

 

 

 

ostalih financijskih institucija u javnom sektoru  

63.818.999

10.000.000

73.818.999

 

 

 

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih

 

 

 

 

 

 

 

financijskih institucija izvan javnog sektora  

736.667.719

-321.285.036

415.382.683

 

 

343

 

Ostali financijski rashodi     

332.575.085

20.752.219

353.327.304

 

 

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa  

216.545.466

23.095.610

239.641.076

 

 

 

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula    

588.720

-206.900

381.820

 

 

 

3433

Zatezne kamate        

3.371.212

-137.112

3.234.100

 

 

 

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi  

112.069.687

-1.999.379

110.070.308

 

35

 

 

Subvencije             

4.137.794.481

-177.392.580

3.960.401.901

 

 

351

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 

1.487.175.075

-81.000.000

1.406.175.075

 

 

 

3511

Subvencije bankama i ostalim fin.instituc.u javnom        

10.000.000

-7.000.000

3.000.000

 

 

 

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 

1.477.175.075

-74.000.000

1.403.175.075

 

 

352

 

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim

 

 

 

 

 

 

 

i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 

2.650.619.406

-96.392.580

2.554.226.826

 

 

 

3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim

 

 

 

 

 

 

 

institucijama izvan javnog sektora 

206.000.000

53.500.000

259.500.000

 

 

 

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog

 

 

 

 

 

 

 

sektora 

664.778.560

-37.800.000

626.978.560

 

 

 

3523

Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim

 

 

 

 

 

 

 

i srednjim poduzetnicima 

1.779.840.846

-112.092.580

1.667.748.266

 

36

 

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 

4.191.020.500

-113.598.120

4.077.422.380

 

 

361

 

Pomoći inozemnim vladama         

45.000.000

0

45.000.000

 

 

 

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama 

45.000.000

0

45.000.000

 

 

363

 

Pomoći unutar opće države     

4.146.020.500

-113.598.120

4.032.422.380

 

 

 

3631

Tekuće pomoći unutar opće države 

3.495.910.300

-76.178.120

3.419.732.180

 

 

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države 

650.110.200

-37.420.000

612.690.200

 

37

 

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju

 

 

 

 

 

 

 

osiguranja i druge naknade 

39.790.894.661

223.417.855

40.014.312.516

 

 

371

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju

 

 

 

 

 

 

 

osiguranja

32.985.062.362

100.778.566

33.085.840.928

 

 

 

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu 

22.361.645.800

126.000.000

22.487.645.800

 

 

 

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

10.623.416.562

-25.221.434

10.598.195.128

 

 

372

 

Ostale naknade građanima i kućanstvima

 

 

 

 

 

 

 

iz proračuna 

6.805.832.299

122.639.289

6.928.471.588

 

 

 

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

6.678.624.586

92.031.416

6.770.656.002

 

 

 

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

127.207.713

30.607.873

157.815.586

 

38

 

 

Ostali rashodi            

3.647.256.322

-61.384.299

3.585.872.023

 

 

381

 

Tekuće donacije         

1.441.353.270

-56.937.502

1.384.415.768

 

 

 

3811

Tekuće donacije u novcu    

1.441.353.270

-56.937.502

1.384.415.768

 

 

382

 

Kapitalne donacije           

886.148.778

-28.101.504

858.047.274

 

 

 

3821

Kapitalne donacije neprftinim organizac. 

583.534.329

-20.691.836

562.842.493

 

 

 

3822

Kapital.donacije građanima i kućanstvima 

302.614.449

-7.409.668

295.204.781

 

 

383

 

Kazne, penali i naknade štete   

434.198.100

-2.774.869

431.423.231

 

 

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 

429.401.100

0

429.401.100

 

 

 

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 

4.797.000

-2.774.869

2.022.131

 

 

385

 

Izvanredni rashodi          

192.920.145

45.951.400

238.871.545

 

 

 

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 

182.468.000

50.000.000

232.468.000

 

 

 

3859

Ostali izvanredni rashodi     

10.452.145

-4.048.600

6.403.545

 

 

386

 

Kapitalne pomoći         

692.636.029

-19.521.824

673.114.205

 

 

 

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

 

 

 

 

 

 

 

institucijama i trgovač. društvima u javnom sektoru 

485.536.029

-38.929.000

446.607.029

 

 

 

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

 

 

 

 

 

 

 

institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog

 

 

 

 

 

 

 

sektora

186.000.000

20.237.176

206.237.176

 

 

 

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima,

 

 

 

 

 

 

 

malim i srednjim poduzetnicima  

21.100.000

-830.000

20.270.000

 

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-

Sku-

Pod

Odje-

Naziv prihoda

Plan za 2003.

Povećanje/

Novi plan za

red

pina

skupina

ljak

 

 

smanjenje

2003.

4

 

 

 

Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) 

2.479.546.302

-316.534.435

2.163.011.867

 

41

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine  

45.993.853

-2.805.000

43.188.853

 

 

411

 

Materijalna imovina - prirodna bogatstva   

11.480.000

-3.280.000

8.200.000

 

 

 

4111

Zemljište          

11.480.000

-3.280.000

8.200.000

 

 

412

 

Nematerijalna imovina          

34.513.853

475.000

34.988.853

 

 

 

4123

Licence              

16.903.853

875.000

17.778.853

 

 

 

4124

Ostala prava            

1.150.000

-280.000

870.000

 

 

 

4126

Ostala nematerijalna imovina    

16.460.000

-120.000

16.340.000

 

42

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotraj. imovine 

2.281.792.749

-280.637.512

2.001.155.237

 

 

421

 

Građevinski objekti         

1.534.001.261

-198.892.886

1.335.108.375

 

 

 

4211

Stambeni objekti       

523.091.000

-33.401.002

489.689.998

 

 

 

4212

Poslovni objekti      

1.007.610.261

-164.571.884

843.038.377

 

 

 

4213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti  

800.000

-720.000

80.000

 

 

 

4214

Ostali građevinski objekti     

2.500.000

-200.000

2.300.000

 

 

422

 

Postrojenja i oprema     

582.166.988

-61.439.170

520.727.818

 

 

 

4221

Uredska oprema i namještaj   

259.546.358

-28.958.749

230.587.609

 

 

 

4222

Komunikacijska oprema       

17.949.804

-2.726.076

15.223.728

 

 

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu 

90.292.000

-13.904.000

76.388.000

 

 

 

4224

Medicinska i laboratorijska oprema 

140.963.591

-13.092.870

127.870.721

 

 

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi  

10.065.000

-2.231.000

7.834.000

 

 

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  

63.350.235

-526.475

62.823.760

 

 

423

 

Prijevozna sredstva           

47.540.200

-2.213.560

45.326.640

 

 

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  

21.540.200

-3.013.560

18.526.640

 

 

 

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječ. prometu  

26.000.000

0

26.000.000

 

 

424

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti  

11.949.000

0

11.949.000

 

 

 

4241

Knjige u knjižnicama       

11.949.000

0

11.949.000

 

 

426

 

Nemat. proizvedena imovina       

106.135.300

-18.091.896

88.043.404

 

 

 

4262

Ulaganje u računalne programe       

98.285.300

-15.841.896

82.443.404

 

 

 

4263

Umjetnička literarna i znanstvena djela    

5.400.000

-1.450.000

3.950.000

 

 

 

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina   

2.450.000

-800.000

1.650.000

 

43

 

 

Rashodi za nab. pl. met. i ost. pohr. vrijed.  

6.820.000

-1.500.000

5.320.000

 

 

431

 

Plemen. met. i ost. pohranjene vrijednosti  

6.820.000

-1.500.000

5.320.000

 

 

 

4312

Pohranjene knjige,umjetnička djela i slične vrijednosti  

6.820.000

-1.500.000

5.320.000

 

45

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov.  

144.939.700

-31.591.923

113.347.777

 

 

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  

128.319.700

-28.291.923

100.027.777

 

 

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  

128.319.700

-28.291.923

100.027.777

 

 

452

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   

15.270.000

-3.300.000

11.970.000

 

 

 

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 

15.270.000

-3.300.000

11.970.000

 

 

453

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   

1.350.000

0

1.350.000

 

 

 

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   

1.350.000

0

1.350.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-

Sku-

Pod

Odje-

Naziv prihoda

    Plan za 2003.

   Povećanje/

Novi plan za

red

pina

skupina

ljak

 

 

   smanjenje

2003.

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

2.634.883.322

0

2.634.883.322

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I

 

 

 

 

 

 

 

ZADUŽIVANJA

12.392.148.545

-339.430.000

12.052.718.545

 

81

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih          zajmova

740.000.000

-100.000.000

640.000.000

 

 

816

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih

 

 

 

 

 

 

 

trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i

 

 

 

 

 

 

 

srednjim poduzetnicima

740.000.000

-100.000.000

640.000.000

 

 

 

 

Od toga: naplata starih potraživanja

440.000.000

-70.000.000

370.000.000

 

82

 

 

Primici od prodaje vrijednosnih papira

7.449.479.826

-286.990.800

7.162.489.026

 

 

821

 

Trezorski zapisi

900.000.000

-900.000.000

0

 

 

 

8211

Trezorski zapisi - tuzemni

900.000.000

-900.000.000

0

 

 

822

 

Obveznice

6.549.479.826

613.009.200

7.162.489.026

 

 

 

8221

Obveznice - tuzemne

2.000.000.000

1.104.851.406

3.104.851.406

 

 

 

8222

Obveznice - inozemne

4.549.479.826

-491.842.206

4.057.637.620

 

83

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

2.500.000.000

750.000.000

3.250.000.000

 

 

832

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

 

 

 

 

 

 

 

trgovačkih društava u javnom sektoru

2.500.000.000

750.000.000

3.250.000.000

 

 

 

8321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava

 

 

 

 

 

 

 

u javnom sektoru

2.500.000.000

750.000.000

3.250.000.000

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

1.702.668.719

-702.439.200

1.000.229.519

 

 

841

 

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti,

 

 

 

 

 

 

 

inozemnih vlada i međunarodnih financijskih

 

 

 

 

 

 

 

organizacija

1.702.668.719

-982.439.200

720.229.519

 

 

 

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija

1.702.668.719

-982.439.200

720.229.519

 

 

 

 

Zajmovi Svjetske banke

 

 

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove i zaštite obalnih šuma

44.194.418

-24.000.000

20.194.418

 

 

 

 

Zajam za Projekt razvoja službi za potporu

 

 

 

 

 

 

 

obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

1.200.000

0

1.200.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt tehničke pomoći u svezi s

 

 

 

 

 

 

 

institucionalnim i zakonodavnim promjenama

 

 

 

 

 

 

 

privatnog sektora (Tehnička pomoć II)

17.845.000

0

17.845.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt osuvremenjavanja i

 

 

 

 

 

 

 

restrukturiranja željeznica

85.000.000

0

85.000.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove dijela područja

 

 

 

 

 

 

 

(Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema) u sastavu Osiječko-baranjske i

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemske županije

62.400.000

5.927.385

68.327.385

 

 

 

 

Zajam za Projekt ulaganja u mirovinski sektor

79.505.700

0

79.505.700

 

 

 

 

Zajam za Projekt strukturne prilagodbe

830.000.000

-830.000.000

0

 

 

 

 

Zajam za Projekt zdravstvenog sustava

42.312.022

-17.063.941

25.248.081

 

 

 

 

Zajam za Projekt tehničke pomoći pri provedbi stečajnog postupka

12.300.000

-3.800.000

8.500.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga

 

 

 

 

 

 

 

i katastra

13.243.812

-2.905.000

10.338.812

 

 

 

 

Zajam za Projekt olakšavanja trgovine i

 

 

 

 

 

 

 

transporta u jugoistočnoj Europi

107.146.000

-34.228.200

72.917.800

 

 

 

 

Ukupno Svjetska banka

1.295.146.952

-906.069.756

389.077.196

 

 

 

 

Zajmovi Europske banke za obnovu i razvoj

 

 

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove željezničkih lokomotiva

35.000.000

0

35.000.000

 

 

 

 

Ukupno Europska banka za obnovu i razvoj

35.000.000

0

35.000.000

 

 

 

 

Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe

 

 

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove zdravst. infrastrukture (II)

48.805.035

-8.857.694

39.947.341

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove škola (II)

22.148.980

-13.948.980

8.200.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku

2.842.752

0

2.842.752

 

 

 

 

Zajam za Projekt povratka prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj

10.670.000

0

10.670.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt povratka prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj (II)

169.750.000

-25.000.000

144.750.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove škola (III)

37.830.000

-11.000.000

26.830.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove otoka ili područja od

 

 

 

 

 

 

 

posebne državne skrbi

13.580.000

-10.000.000

3.580.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove i modernizacije ŠNZ

 

 

 

 

 

 

 

»Andrija Štampar«, Zagreb, i MCZZM, Dubrovnik

16.895.000

-7.562.770

9.332.230

 

 

 

 

Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe

322.521.767

-76.369.444

246.152.323

 

 

 

 

Zajmovi Europske investicijske banke

 

 

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove infrastrukture i

 

 

 

 

 

 

 

modernizacije sustava signalizacije i telekomunikac. na dijelovima Vc.

 

 

 

 

 

 

 

Pan-europskog koridora

50.000.000

0

50.000.000

 

 

 

 

Ukupno Europska investicijska banka

50.000.000

0

50.000.000

 

 

842

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

280.000.000

280.000.000

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I 

 

 

 

 

 

 

 

OTPLATE ZAJMOVA

9.757.265.223

-339.430.000

9.417.835.223

 

51

 

 

Izdaci za dane zajmove

1.502.287.418

35.390.000

1.537.677.418

 

 

511

 

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim

 

 

 

 

 

 

 

organizac.

0

5.920.000

5.920.000

 

 

 

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

0

5.920.000

5.920.000

 

 

512

 

Izdaci za dane zajmove neprofit. organizacijama, građanima i kućanstvima

375.287.418

-35.530.000

339.757.418

 

 

 

5121

Dani zajmovi neprofit. organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

375.287.418

-35.530.000

339.757.418

 

 

513

 

Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim

 

 

 

 

 

 

 

financijskim institucijama u javnom sektoru

7.000.000

-5.000.000

2.000.000

 

 

 

5131

Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim

 

 

 

 

 

 

 

institucijama u javnom sektoru

7.000.000

-5.000.000

2.000.000

 

 

514

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

720.000.000

70.000.000

790.000.000

 

 

 

5141

Dani zajmovi trgovač. društ. u javnom sektoru

720.000.000

70.000.000

790.000.000

 

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima,

 

 

 

 

 

 

 

obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu

 

 

 

 

 

 

 

izvan javnog sektora

400.000.000

0

400.000.000

 

 

 

5161

Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništ.

 

 

 

 

 

 

 

izvan javnog sektora

400.000.000

0

400.000.000

 

53

 

 

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

581.000.000

-4.980.000

576.020.000

 

 

531

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ost. financ.

 

 

 

 

 

 

 

institucija u javnom sektoru

410.000.000

0

410.000.000

 

 

 

5311

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ost. financ.

 

 

 

 

 

 

 

institucija u javnom sektoru

410.000.000

0

410.000.000

 

 

532

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

150.000.000

20.000

150.020.000

 

 

 

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih

 

 

 

 

 

 

 

društava u javnom sektoru

150.000.000

20.000

150.020.000

 

 

533

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih

 

 

 

 

 

 

 

financijskih institucija izvan javnog sektora

21.000.000

-5.000.000

16.000.000

 

 

 

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i

 

 

 

 

 

 

 

ostalih financijskih institucija

21.000.000

-5.000.000

16.000.000

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

5.370.174.055

-339.840.000

5.030.334.055

 

 

541

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih

 

 

 

 

 

 

 

razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih

 

 

 

 

 

 

 

financijskih organizacija

1.008.384.694

-40.000.000

968.384.694

 

 

 

5412

Otplata glavnice primljenih zajmova od

 

 

 

 

 

 

 

inozemnih vlada

351.199.894

-40.000.000

311.199.894

 

 

 

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od

 

 

 

 

 

 

 

međunarodnih organizacija

657.184.800

0

657.184.800

 

 

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u

 

 

 

 

 

 

 

javnom sektoru

243.635.235

-71.000.000

172.635.235

 

 

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od

 

 

 

 

 

 

 

tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

243.635.235

-71.000.000

172.635.235

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija

 

 

 

 

 

 

 

izvan javnog sektora

4.094.310.508

-228.840.000

3.865.470.508

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih

 

 

 

 

 

 

 

institucija izvan javnog sektora

2.151.094.913

1.160.000

2.152.254.913

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih

 

 

 

 

 

 

 

banaka i ostalih financijskih institucija

1.943.215.595

-230.000.000

1.713.215.595

 

 

545

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

 

 

 

 

 

 

 

društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva – izvan javnog sektora

23.843.618

0

23.843.618

 

 

 

5452

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika,

 

 

 

 

 

 

 

malog i srednjeg poduzetništva

23.843.618

0

23.843.618

 

55

 

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

2.303.803.750

-30.000.000

2.273.803.750

 

 

552

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

2.303.803.750

-30.000.000

2.273.803.750

 

 

 

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

 

 

 

 

 

 

 

u zemlji

2.303.803.750

-30.000.000

2.273.803.750

 

 

II. POSEBNI DIO

 

 

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna, u ukupnoj svoti od 77.918.843.122 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 9.417.835.223 kune a raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna kako slijedi:

 

I. dio

II. dio

III. dio

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2003. GODINU PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA

 

 

 

I. dio

II. dio

III. dio

 

IV. dio