Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2003. godinu Hrvatskih voda

NN 147/2003 (18.9.2003.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2003. godinu Hrvatskih voda

Hrvatski sabor

2147

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 11. rujna 2003., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2003. GODINU HRVATSKIH VODA

I.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2003. godinu Hrvatskim vodama i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.361.682.250 kuna 

– ukupne rashode u iznosu od 1.397.082.250 kuna 

– deficit u iznosu od                35.400.000 kuna.

II.

Deficit u iznosu od 35.400.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, ino banaka i HBOR-a.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/03-1/09
Zagreb, 11. rujna 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga Sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2003. GODINU HRVATSKIH VODA

– u kunama –

                                                                                                                            

 

Plan

Poveća­nje/

Novi plan

 

za 2003.

sma­nje­nje

za 2003.

1

2

3

4

1. Izvorni prihodi

903.000.000

12.500.000

915.500.000

1.1. Naknada za korištenje voda

260.000.000

0

260.000.000

1.2. Naknada za zaštitu voda

250.000.000

5.000.000

255.000.000

1.3. Naknada za vađenje pijeska, šljunka i     kamena

3.000.000

7.500.000

10.500.000

1.4. Slivna vodna naknada

390.000.000

0

390.000.000

2. Prihod iz proračuna

328.682.250

–49.929.000

278.753.250

2.1. Učešće u povlačenje zajma za obnovu Istočne

 

 

 

Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema

15.000.000

0

15.000.000

2.2 Održavanje vodnih građevina

220.000.000

–38.000.000

182.000.000

2.3. Obnavljanje vodnih građevina za zaštitu od poplava

5.000.000

0

5.000.000

2.4. Projekti vodoopskrbe i zaštite od poplava

88.682.250

–11.929.000

76.753.250

3. Ostali prihodi

130.000.000

37.429.000

167.429.000

UKUPNI PRIHODI

1.361.682.250

0

1.361.682.250

RASHODI

 

 

 

1. Tekuće tehničko i gosp. održavanje vodotokova

 

 

 

i vodnih građevina

637.000.000

0

637.000.000

1.1. Održavanje zaštitnih vodnih građevina na

 

 

 

državnim vodama

220.000.000

0

220.000.000

1.2. Obnavljanje vodnih građevina za zaštitu od poplava na državnim vodama

5.000.000

0

5.000.000

1.3. Uređenje i održavanje lokalnih voda i hidromeli. sustava na slivnim područjima

280.000.000

0

280.000.000

1.4. Studijsko-razvojni i znanstveno-istraživ. poslovi

32.000.000

0

32.000.000

1.5. Prevent. zaštita voda i mora od zagađivanja

25.000.000

0

25.000.000

1.6. Hitne interven. u području vodnog gospod.

12.000.000

0

12.000.000

1.7. Izdaci za obračun i naplatu naknada

55.000.000

0

55.000.000

1.8. Ostali izdaci pri upravljanju vodama

8.000.000

0

8.000.000

2. Financiranje programa radova

567.182.250

0

567.182.250

2.1. Objekti zaštite od štetnog djelovanja voda na

 

 

 

državnim vodama (zaštita od poplava)

31.000.000

0

31.000.000

2.2. Obnova i razvitak vodoopskrbe

246.000.000

0

246.000.000

2.3. Zaštita voda i mora od zagađivanja

158.000.000

0

158.000.000

2.4. Projekt obnove Istočne Slavonije, Baranje

 

 

 

i Zapadnog Srijema

59.400.000

0

59.400.000

2.5. Povlačenje zajma za obnovu Istočne Slavonije,

 

 

 

Baranje i Zapadnog Srijema

15.000.000

0

15.000.000

2.6. Priprema, planiranje i upravljanje projektima

30.000.000

0

30.000.000

2.7. Ulaganja u materijalnu i nemater. imovinu

 

 

 

(imovin. prav. posl., osnov. sredstava i dr.)

27.782.250

0

27.782.250

3. Rashodi poslovanja

116.550.000

0

116.550.000

3.1. Plaće, naknade i doprinosi

85.700.000

0

85.700.000

3.2. Materijalni troškovi

30.850.000

0

30.850.000

4. Ostali rashodi

76.350.000

0

76.350.000

UKUPNI RASHODI

1.397.082.250

0

1.397.082.250

SUFICIT/DEFICIT

–35.400.000

0

–35.400.000

FINANCIRANJE

35.400.000

0

35.400.000

ZADUŽIVANJE

162.400.000

0

162.400.000

1. Svjetska banka za obnovu i razvoj

59.400.000

0

59.400.000

2. Ino banke

87.000.000

0

87.000.000

3. HBOR

16.000.000

0

16.000.000

OTPLATE

127.000.000

0

127.000.000

 

 

 

KONSOLIDIRANE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA ZA 2003. GODINU

– u kunama

                                                                                           

 

 

Plan za 2003.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan
za 2003.

% od BDP
(2/BDP ´03)

% od BDP
(4/BDP ´03)

 

1

2

3

4

5

6

I. UKUPNI PRIHODI I POTPORE

81.713.686.250

–360.071.000

81.353.615.250

43,17

42,84

 

Državni proračun

75.283.959.800

0

75.283.959.800

39,77

39,64

 

Izvanproračunski fondovi

6.429.726.450

–360.071.000

6.069.655.450

3,40

3,20

1.

Hrvatski zavod za mirovinsko

 

 

 

 

 

 

osiguranje

70.000.200

0

70.000.200

0,04

0,04

2.

Hrvatski zavod za zdravstveno

 

 

 

 

 

 

osiguranje

1.274.807.000

–410.000.000

864.807.000

0,67

0,46

3.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

20.000.000

0

20.000.000

0,01

0,01

4.

Hrvatske vode

1.033.000.250

49.929.000

1.082.929.250

0,55

0,57

5.

Hrvatske autoceste

1.788.269.000

0

1.788.269.000

0,94

0,94

6.

Hrvatske ceste

1.356.000.000

0

1.356.000.000

0,72

0,71

7.

Državna agencija za osiguranje štednih

 

 

 

 

 

 

uloga i sanaciju banaka

825.500.000

0

825.500.000

0,44

0,43

8.

Hrvatski fond za privatizaciju

62.150.000

0

62.150.00

0,03

0,03

II. UKUPNI RASHODI

88.263.032.978

49.929.000

88.312.961.978

46,63

46,50

 

Državni proračun

75.838.198.122

49.929.000

75.888.127.122

40,06

39,96

 

Izvanproračunski fondovi

12.424.834.856

0

12.424.834.856

6,56

6,54

1.

Hrvatski zavod za mirovinsko

 

 

 

 

 

 

osiguranje

2.222.154.200

0

2.222.154.200

1,17

1,17

2.

Hrvatski zavod za zdravstveno

 

 

 

 

 

 

osiguranje

1.152.616.00

0

1.152.616.000

0,61

0,61

3.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

149.450.000

0

149.450.000

0,08

0,08

4.

Hrvatske vode

1.397.082.250

0

1.397.082.250

0,74

0,74

5.

Hrvatske autoceste

5.408.606.000

0

5.408.606.000

2,86

2,85

6.

Hrvatske ceste

1.508.000.000

0

1.508.000.000

0,80

0,79

7.

Državna agencija za osiguranje štednih

 

 

 

 

 

 

uloga i sanaciju banaka

526.606.000

0

526.606.000

0,28

0,28

8.

Hrvatski fond za privatizaciju

60.320.406

0

60.320.406

0,03

0,03

III. UKUPNI MANJAK/VIŠAK

–6.549.346.728

–360.071.000

–6.959.346.728

–3,46

–3,66

 

Državni proračun

–554.238.322

 

–604.167.322

–0,29

–0,32

 

Izvanproračunski fondovi

–5.995.108.406

–360.071.000

–6.355.179.406

–3,17

–3,35

1.

Hrvatski zavod za mirovinsko

 

 

 

 

 

 

osiguranje

–2.152.154.000

0

–2.152.154.000

–1,14

–1,13

2.

Hrvatski zavod za zdravstveno

 

 

 

 

 

 

osiguranje

122.191.000

–410.000.000

–287.809.000

0,06

–0,15

3.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

–129.450.000

0

–129.450.000

–0,07

–0,07

4.

Hrvatske vode

–364.082.000

49.929.000

–314.153.000

–0,19

–0,17

5.

Hrvatske autoceste

–3.620.337.000

0

–3.620.337.000

–1,91

–1,91

6.

Hrvatske ceste

–152.000.000

0

–152.000.000

–0,08

–0,08

7.

Državna agencija za osiguranje štednih

 

 

 

 

 

 

uloga i sanaciju banaka

298.894.000

0

298.894.000

0,16

0,16

8.

Hrvatski fond za privatizaciju

1.829.594

0

1.829.594

0,00

0,00

 

Postotak od BDP

–3.46

 

–3,66