Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 147/2003 (18.9.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Hrvatski sabor

2149

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

 

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financira­nju jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 12. rujna 2003.

Broj: 01-081-03-3118/2
Zagreb, 16. rujna 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o fnanciranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01. i 150/02.) članak 31. mijanja se i glasi:

»Porez za potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.«

Članak 2.

U članku 45. stavku 4. točki 3. podstavku 3. podtočki a) postotak: »21,70%« zamjenjuje se postotkom: »24,6%«.

I točki 8. ispred riječi: »redovitu djelatnost javne vatrogasne postrojbe« dodaju se riječi: »decentraliziranu funkciju vatrogastva«.

Članak 3.

U članku 45.a stavku 1. iza riječi: »skrbi« dodaju se zarez i riječ: »vatrogastva«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. ovoga Zakona koji se primjenjuje od 1. rujna 2003.

Klasa: 015-01/03-01/07
Zagreb, 12. rujna 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.