Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu opasnih tvari

NN 151/2003 (24.9.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu opasnih tvari

HRVATSKI SABOR

2181

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu opasnih tvari, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 10. rujna 2003.

Broj: 01-081-03-3104/2
Zagreb, 15. rujna 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

 O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI

Članak 1.

U Zakonu o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br.: 97/93. i 34/95.) članak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom propisuju uvjeti za prijevoz opasnih tvari u pojedinim vrstama prometa, dužnosti osoba koje sudjeluju pri prijevozu, uvjeti za ambalažu i vozila, uvjeti imenovanja sigurnosnih savjetnika te prava i dužnosti, nadležnost i uvjeti za provođenje osposobljavanja osoba koje sudjeluju pri prijevozu, nadležnost državnih tijela u vezi s tim prijevozom te nadzor nad obavljanjem prijevoza.

(2) Na prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu primjenjuje se:

– Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR), s pripadajućim prilozima (u daljnjem tekstu: ADR).

(3) Na prijevoz opasnih tvari u željezničkom prometu primjenjuje se:

– Pravilnik o međunarodnom željezničkom prijevozu opasnih tvari (RID).

(4) Na prijevoz opasnih tvari u unutarnjoj plovidbi primjenjuje se:

– Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN) s pripadajućim prilozima.

(5) Na prijevoz opasnih tvari u pomorskom prometu primjenjuju se:

– Međunarodni pomorski kodeks opasnog tereta (IMDG Code) s Dodatkom,

– Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenih plinova (IGC Code),

– Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju (IBC Code),

– Kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju (BCH Code).

(6) Na prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu primjenjuje se:

– Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, Aneks 18 (Siguran prijevoz opasnih tvari zrakom).

(7) Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na prijevoz opasnih tvari morem.

(8) Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na prijevoz opasnih tvari u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

(9) Propis o prijevozu opasnih tvari u Oružanim snagama Republike Hrvatske donijet će ministar obrane.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Opasne tvari su one tvari ili predmeti na koje se odnose određene zabrane ili ograničenja pri prijevozu, a dijele se na:

Klasa 1. Eksplozivne tvari i predmeti:

1.1. tvari i predmeti kod kojih postoji opasnost od masovne eksplozije,

1.2. tvari i predmeti kod kojih postoji opasnost od »ispaljivanja« ali ne masovne eksplozije,

1.3. tvari i predmeti kod kojih postoji opasnost od zapaljenja i manja eksplozivna opasnost ili »ispaljivanje« ali ne opasnost od masovne eksplozije,

1.4. tvari i predmeti koji ne predstavljaju značajnu opasnost,

1.5. vrlo neosjetljive tvari kod kojih postoji opasnost od masovne eksplozije,

1.6. ekstremno neosjetljive tvari kod kojih ne postoji opasnost od masovne eksplozije.

Klasa 2. Plinovi:

– stlačeni (potpuno plinoviti pri –500C),

– ukapljeni (djelomično tekući iznad –500C),

– ohlađeno ukapljeni (djelomično tekući pri niskim temperaturama),

– plinovi u otopini (rastopljeni u tekućem otapalu),

– aerosolni sprejevi,

– ostali predmeti koji sadrže plinove pod tlakom,

– plinovi koji nisu pod tlakom ali su predmet posebnih zahtjeva (uzorci plinova).

Klasa 3. Zapaljive tekućine.

Klasa 4.1. Zapaljive krute tvari, samoreagirajuće tvari (krute, tekuće), kruti destabilizirajući eksplozivi,

Klasa 4.2. Spontano zapaljive tvari (krute, tekuće),

Klasa 4.3. Tvari koje u kontaktu s vodom stvaraju zapaljive plinove.

Klasa 5.1. Oksidirajuće tvari,

Klasa 5.2. Organski peroksidi.

Klasa 6.1. Otrovne tvari,

Klasa 6.2. Infektivne tvari.

Klasa 7. Radioaktivne tvari.

Klasa 8. Nagrizajuće tvari.

Klasa 9. Razne opasne tvari i predmeti.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. »AT« je oznaka vozila namijenjenih prijevozu opasnih tvari u kontejnerskim spremnicima, prenosivim spremnicima ili MEGC-ijima čija je zapremnina veća od 3 m3, u fiksnim ili iz­grad­nim spremnicima čija je zapremnina veća od 1 m3 ili u baterijskim vozilima čija je zapremnina veća od 1 m3 a ne spadaju u tip FL vozila,

2. »baterijsko vozilo« je vozilo koje sadrži određene elemente međusobno spojene s glavnom sabirnom cijevi a trajno učvršćene na transportnu jedinicu. Elementi baterijskog vozila su: tlačni cilindri (tlačne boce); tube; snopovi cilindara (okviri); tlačne bačve kao i spremnici namijenjeni prijevozu plinova klase 2 zapremnine veće od 450 litara,

3. »cestovni prijevoz rasutih tereta« je prijevoz nepakiranih krutina ili prah ili predmet u vozilu ili kontejneru. Izraz se ne koristi na zapakiranu robu kao ni na tvari koje se prevoze u spremnicima,

4. »izgradni spremnik« je spremnik, spremnik – kontejner ili element baterijskog vozila kapaciteta većeg od 450 litara u kojem se ne smiju prevoziti lomljive tvari,

5. »EX/II« je oznaka vozila namijenjenih prijevozu eksplo­ziv­nih tvari i predmeta klase 1,

6. »EX/III« je oznaka vozila namijenjenih prijevozu eksplozivnih tvari i predmeta klase 1, na koja se postavljaju stroži zahtjevi nego na EX/II tip vozila,

7. »fiksni spremnik« je spremnik zapremnine veće od 1000 litara i koji je trajno pričvršćen na vozilo s kojim tvori vozilo cisternu,

8. »FL« je oznaka vozila namijenjenih prijevozu tekućina čije plamište ne prelazi 61°C (s izuzećem dizel goriva koje odgovara normi EN 590: 1993, plinskog ulja i lakog lož-ulja identifikacijskog broja 1202 s plamištem kako ga određuje norma EN 590: 1993) ili zapaljivih plinova u: kontejnerskim spremnicima, prenosivim spremnicima ili MEGC-ijima zapremnine veće od 3 m3, učvršćenim ili izgradnim spremnicima zapremnine veće od 1 m3 ili baterijskim vozilima zapremnine veće od 1 m3, a namijenjenih prijevozu zapaljivih plinova,

9. »izgradni spremnici« su spremnici zapremnine veće od 450 litara a koje se ne može svrstati u fiksne spremnike, prenosive spremnike, kontejnerske spremnike kao ni u elemente baterijskog vozila i koji nisu trajno pričvršćeni za vozilo,

10. »kompletno vozilo« je vozilo pripravno za prijevoz opasnih tvari,

11. »kontejner« je transportna naprava:

– trajnih značajki i dostatno snažne građe da se može višekratno koristiti,

– posebno konstruirana za lak prijevoz robe na jedan ili više transportnih načina a bez oštećivanja tereta,

– opremljen napravama za lagano naslagivanje i rukovanje, posebno prikladan i višenačinskom transportu,

– tako konstruiran da se lako puni ili prazni,

12. »kontejner s ceradom« je otvoreni kontejner s ceradom za zaštitu tereta,

13. »kontejnerski spremnik« je transportna naprava koja odgovara definiciji kontejnera i odnosi se na ljusku s opremom uključujući i opremu za manipulaciju, a koja je namijenjena prijevozu (prijenosu) plinova, tekućina, praškastih ili granuliranih tvari i čija zapremnina je iznad 450 litara,

14. »listice opasnosti« su pločice ili naljepnice u obliku romba a služe za označavanje pojedinih klasa opasnih tvari,

15. »male količine opasnih tvari« su opasne tvari za koje pos­toji ublaženi oblik prijevoza, a definirane su odredbama ADR-a, RID-a i ADN-a,

16. »mali kontejner« je kontejner zapremnine manje od 1 m3 i ne veći od 3 m3,

17. »MEGC« je skupina elemenata međusobno spojenih glav­nom sabirnom cijevi i učvršćenih okvirom. Elementi MEGC-ija su: tlačni cilindri (tlačne boce); tube; snopovi cilindara (okviri); tlačne bačve kao i spremnici namijenjeni prijevozu plinova klase 2 zapremnine veće od 450 litara,

18. »ograničene količine opasnih tvari« su količine tvari upakirane i obilježene na način propisan odredbama ADR-a, pri prijevozu kojih postoje značajna izuzeća,

19. »OX« je oznaka vozila namijenjenih prijevozu vodikovog peroksida stabiliziranog ili vodikovog peroksida stabiliziranog i u vodi otopljenog s više od 60% vodikovog peroksida (klase 5.1, UN br. 2015) i to u kontejnerskim spremnicima ili prenosivim spremnicima zapremnina većih od 3 m3, kao i u fiksnim ili izgradnim spremnicima zapremnine veće od 1 m3,

20. »osnovno vozilo« označuje šasiju s kabinom (teretno motorno vozilo bez nadogradnje), tegljač za poluprikolicu, šasiju (podvozje bez nadogradnje) priključnog vozila ili priključno vozilo sa samonosivom konstrukcijom,

21. »otvoreni kontejner« je kontejner otvorenog krova ili kontejnerska platforma (paleta),

22. »plin« je tvar koja:

– pri 500C ima tlak para veći od 300 kPa (3 bara), ili

– je potpuno plinovita pri 200C pri normalnom tlaku od 101,3 kPa,

23. »pokriveno vozilo« je otvoreno vozilo s prekrivalom koje zaštićuje teret koji se prevozi,

24. »prenosivi spremnik« je multimodalni spremnik zapremnine veće od 450 litara a namijenjen prijevozu tvari koje spadaju u klase od 3 do 9. Prenosivi spremnik se mora puniti i prazniti bez skidanja konstrukcijske opreme i može se podizati i spuštati na vozilo pomoću prikladnih mehaničih naprava te mora biti opremljen s prikladnim postoljem zahvatnim mehaničkim napravama,

25. »sigurnosni savjetnik« je osoba koja ima valjano uvjerenje o stručnom usavršavanju za obavljanje poslova vezanih uz prijevoz, pakiranje, punjenje, istovar i pražnjenje opasnih tvari, a što je propisano odredbama ADR-a, RID-a i ADN-a,

26. »spremnik« je ljuska s radnom i konstrukcijskom opremom, a obuhvaća kontejnerske spremnike, portabl spremnike, izgradne ili fiksne spremnike te spremnike kao elemente baterijskih vozila ili MEGC- ija,

27. »tekućina« je tvar kojoj tlak para pri 500C nije veći od 300 kPa (3 bara) i koja nije potpuno plinovita na 200C i 101,3 kPa, i koja:

a) ima talište ili točku početnog taljenja pri 200C ili manje, pri tlaku od 101,3 kPa, ili

b) je tekuća sukladno ASTM D 4359-90 Ispitnoj metodi, ili

c) nije tjestasta prema kriterijima primijenjenog testa fluiditeta,

28. »tlačne bačve« su zavarene prenosive tlačne posude zapremnine veće od 150 litara ali ne i veće od 1000 litara,

29. »tlačni cilindri« su transportne tlačne posude čija zapremnina ne prelazi 150 litara,

30. »transportna jedinica« je motorno vozilo bez priključnog vozila ili skup vozila koji se sastoji od motornog vozila i priključnog vozila,

31. »tuba« je izraz koji se pojavljuje samo kod klase 2 a odnosi se na bešavnu, tlačnu a prenosivu posudu zapremnine veće od 150 litara ali ne veće od 5000 litara,

32. »Ugovorna strana« je svaka država potpisnica ADR Sporazuma,

33. »UN broj« je četveroznamenkasti identifikacijski broj tvari ili predmeta prema Predlošku odredbi UN-a,

34. »veliki kontejner« je:

– kontejner sa zapremninom većom od 3 m3,

– takve veličine da površina koju zatvaraju četiri gornja vanjska ugla najmanje 14 m2 ili najmanje 7 m2 ukoliko postoje gornje ugaone armature,

35. »vozilo cisterna« je vozilo napravljeno za prijevoz tekućina, plinova, praškastih ili granuliranih tvari koje se sastoji od jednog ili više fiksno pričvršćenih spremnika,

36. »vozilo s ceradom« je otvoreno vozilo s ceradom za zaštitu tereta,

37. »vozilo s krutim stjenkama teretnog prostora (furgon)« je vozilo čiji je teretni prostor u cjelini zatvoren krutim stjenkama,

38. »vozilo s otvorenim teretnim prostorom« je vozilo s platformom za teret bez nadogradnje ili vozilo koje osim same platforme ima i stranice teretnog prostora,

39. »zapakirani teret« je završni produkt pakirne operacije koji se sastoji od pakiranja ili velikih pakiranja (plinske posude kao i predmeti koji zbog svoje veličine, mase ili konfiguracije mogu biti prevoženi nezapakirani ili prevoženi u postoljima, sanducima ili zahvatnim napravama),

40. »zatvoreni kontejner« je potpuno ostrančen kontejner s krutim krovom, podnicom i stranicama. Izraz uključuje i kontejnere s otvorenim krovom koji se za vrijeme transporta može zatvoriti.

Članak 4.

Iza članka 4. dodaje se poglavlje I.a i članci 4.a, 4.b i 4.c koji glase: »I.a SIGURNOSNI SAVJETNIK I OSOBE KOJE SUDJELUJU U PRIJEVOZU OPASNIH TVARI

Članak 4.a

(1) Pravne osobe i obrtnici sa sjedištem u Republici Hrvat­skoj, čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari u željez­ničkom prometu, cestovnom prometu i unutarnjoj plovidbi, odnosno s tim povezano pakiranje, utovar, punjenje, prijevoz, praž­njenje i istovar moraju imati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari.

(2) Ministar pomorstva, prometa i veza će propisati koja prav­na osoba i obrtnik ne mora udovoljavati uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Sigurnosni savjetnik mora imati valjano uvjerenje o stručnom usavršavanju.

(4) Uvjerenje o stručnom usavršavanju i ispitima izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza ili ovlaštena ustanova i obrtnik koje ovlasti Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

(5) Poslove sigurnosnog savjetnika može obavljati osoba kojoj je to osnovni posao ili osoba s drugim zadaćama ili osoba koja nije zaposlenik kod pravne osobe ili obrtnika iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Podaci o sigurnosnom savjetniku moraju se dostaviti Ministarstvu pomorstva, prometa i veza ili od njega ovlaštenoj pravnoj osobi.

(7) Uvjerenje o stručnom usavršavanju sigurnosnog savjetni-ka koje je izdano od ovlaštenih tijela drugih zemalja potpisnica ­ADR-a, RID-a i ADN-a) je važeće uvjerenje i u Republici Hrvat­skoj, ako je izdano u skladu s odredbama ADR-a, RID-a i ADN-a.

Članak 4.b

(1) Osnovne zadaće sigurnosnog savjetnika su:

– nadgledanje, provedba i usklađivanje općih akata pravnih osoba i obrtnika s propisima koji uređuju prijevoz opasnih tvari,

– savjetovanje uprave trgovačkih društava i obrtnika u svezi s prijevozom opasnih tvari,

– praćenje osposobljavanja drugih zaposlenika koji sudjeluju u procesu prijevoza opasnih tvari u pravnoj osobi i kod obrtnika i vođenje evidencije o osposobljenim djelatnicima,

– predlaganje posebnih mjera za sprječavanje akcidenata ili težih kršenja propisa,

– izrada izvješća o akcidentima tijekom prijevoza opasnih tvari,

– izrada godišnjeg izvješća i drugih uputa.

(2) Ministar pomorstva, prometa i veza propisuje detaljne zadaće sigurnosnog savjetnika.

Članak 4.c

Ministar pomorstva, prometa i veza uz suglasnost ministra unutarnjih poslova i ministra prosvjete i športa propisuje program stručnog usavršavanja za sigurnosnog savjetnika, utvrđuje katalog pitanja, propisuje izgled uvjerenja, utvrđuje rok valjanosti uvjerenja sukladno međunarodnim pravilnicima i ugovorima, ovlaš­ćuje ustanovu koja udovoljava tehničkim uvjetima i raspolaže stručnim djelatnicima za provođenje obuke s pravovaljanim uvjerenjem sigurnosnog savjetnika i utvrđuje način provedbe i sadržaja ispita koji se obavlja pred nadležnim tijelom ili ovlaš­tenom ustanovom te imenuje povjerenstvo za provođenje ispita.«

Članak 5.

U članku 6. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) ADR potvrda o osposobljenosti vozača koji prevozi opasne tvari koju izdaje nadležna ustanova mora biti izdana na hrvatskom i engleskom ili njemačkom ili francuskom jeziku, ukoliko to nije drugačije određeno međudržavnim sporazumima.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) Stručno osposobljavanje osoba koje rukuju opasnim tvarima i prevoze opasne tvari obavljaju ustanove i obrtnici koji udovoljavaju tehničkim uvjetima i raspolažu stručnim djelatnicima za obavljanje takvih poslova, koje za to ovlasti Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, u suglasnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom prosvjete i športa za sve grane prometa.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Dosadašnji stavak 7., koji postaje stavak 8., mijenja se i glasi:

»(8) Propise o stručnom osposobljavanju organizatora, pošiljatelja, špeditera, osoba koje prevoze opasne tvari i rukuju opasnim tvarima i tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati ustanove koje stručno osposobljavaju te osobe, donijet će ministar pomorstva, prometa i veza u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i ministrom prosvjete i športa za sve grane prometa.«

Članak 6.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »i na prijevoz opasnih tvari u unutarnjoj plovidbi na koje se ne primjenjuju odredbe ADN-a.«

Članak 7.

U članku 25. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Utovar opasnih tvari u prijevozno sredstvo ne smije započeti ukoliko prijevozno sredstvo, oprema prijevoznog sredstva i osoba koja upravlja prijevoznim sredstvom ne udovoljavaju uvjetima za prijevoz opasnih tvari.

(3) Istovar ne smije započeti do otklanjanja uočenih nedostataka.

(4) Nakon istovara opasnih tvari, a prije utovara opasnih tvari drugih karakteristika, prijevozno sredstvo mora biti očišćeno, što se dokazuje odgovarajućom potvrdom.«

Članak 8.

U članku 26. stavku 1. riječi: »55 stupnjeva C« zamjenjuju se riječima: »610C«.

Članak 9.

U članku 27. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Opasna tvar ne smije se predavati ni primati na prijevoz ako nije obilježena te ako prijevozno sredstvo ne zadovoljava uvjete propisane odredbama ADR-a, RID-a i ADN-a.«

Članak 10.

U članku 28. riječi: »koje izdaje odobrenje za prijevoz« zamjenjuju se riječima: »koje je nadležno za inspekcijski nadzor u pojedinoj grani prometa«.

Članak 11.

U članku 31. riječi: »odnosno stanicu« brišu se.

Članak 12.

U članku 32. stavku 1. riječi: »odnosno stanicu« brišu se.

Članak 13.

U članku 35. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Osoba koja upravlja prijevoznim sredstvom kojim se prevoze opasne tvari dužna je posjedovati ispravu o prijevozu opasnih tvari, potvrdu o sposobnosti prijevoznog sredstva za prijevoz određenih opasnih tvari, potvrdu (certifikat) o stručnoj osposobljenosti za upravljanje tim prijevoznim sredstvom i pisane upute o posebnim mjerama sigurnosti, osim kod prijevoza opasnih tvari u unutarnjoj plovidbi.«

Članak 14.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Upute o posebnim mjerama sigurnosti koje se pri prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu moraju poduzimati obvezno se pišu na jeziku i pismu osobe koja upravlja prijevoznim sredstvom, pošiljatelja, na jezicima i pismima svih zemalja u tranzitu te jeziku i pismu zemlje odredišta, a sadržaj i forma uputa mora biti u skladu s propisima iz članka 1. ovoga Zakona.«

Članak 15.

U članku 38. stavku 1. riječi: »odnosno stanicu« brišu se.

Članak 16.

U članku 40. iza riječi: »djelatnost« dodaju se riječi: »odnosno izvan mjesta iz članka 20. ovoga Zakona«, a riječ: »ministar« zamjenjuje se riječima: »Ministarstvo unutarnjih poslova«.

Članak 17.

U članku 41. stavku 2. riječ: »ulaz« zamjenjuje se riječju: »uvoz«, a riječ: »izlaz« riječju: »izvoz«.

 U stavku 3. iza riječi: »prevoze« dodaju se riječi: »u unutarnjem prometu«.

Članak 18.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Pravnoj osobi čija je djelatnost vezana za uporabu eksplo­ziv­nih tvari može se izdati odobrenje za višekratni prijevoz tih tvari s rokom valjanosti do jedan mjesec i to u slučajevima kada se prijevoz istovjetnih količina obavlja uvijek u iste dane u tjednu i iste sate i na istom putu (relaciji) od polazišta do odredišta s istim prijevoznim sredstvom.«

Članak 19.

U članku 43. stavku 1. podstavku 1. riječi: »odnosno ime i prezime« brišu se.

U podstavku 3. riječi: »rubni i« i riječi: »ako postoji« brišu se.

U podstavku 6. riječi: »datum i približan sat početka prijevoza« zamjenjuju se riječima: »vremensko razdoblje od 15 dana u kojem će započeti prijevoz«.

U podstavku 8. riječi: »odnosno ime i prezime« brišu se.

Podstavak 9. briše se.

U podstavku 10., koji postaje podstavak 9., riječ: »ili« zamjenjuje se riječima: »i/ili«, a riječi: »i vrijeme kada će se eksplozivna tvar prevesti preko graničnog prijelaza, odnosno teritorija Republike Hrvatske« brišu se.

Iza podstavka 9. dodaje se novi podstavak 10. koja glasi:

»– odobrenje nadležnoga državnog tijela susjedne zemlje kojim se odobrava uvoz ili provoz eksplozivnih tvari preko njezinog teritorija.«

U stavku 3. iza riječi: »prijevoznik« briše se točka i stavlja zarez te dodaju riječi: »otpremnik (špediter) ili agent«.

Članak 20.

U članku 44. stavku 2. iza riječi: »prijevoznik« briše se točka i stavlja zarez te dodaju riječi: »otpremnik (špediter) ili agent«.

Članak 21.

U članku 45. stavku 1. riječ: »prijevoznik« zamjenjuje se riječima: »podnositelj zahtjeva«.

Članak 22.

Članak 46. briše se.

Članak 23.

U članku 47. stavku 1. iza riječi: »prijevoznog sredstva« dodaju se riječi: »osim u slučajevima kada su ispunjeni uvjeti propisani odgovarajućim odredbama ADR-a, ADN-a ili RID-a«.

Članak 24.

U članku 54. stavku 2. iza riječi: »ADR-om« dodaju se riječi: »ili odgovarajućim odredbama ADN-a«, a riječi: »rubni broj 10011« brišu se.

Članak 25.

U članku 57. stavku 1. iza riječi: »Otrovi« dodaju se riječi: »i zarazne tvari«.

Članak 26.

U članku 63. stavku 2. podstavku 6. riječi: »rubni broj« zamjenjuju se riječima: »identifikacijski broj«, a iza riječi: »ADR-u« dodaju se riječi: »RID-u ili odgovarajuću oznaku po ADN-u«.

Riječi: »i identifikacijski broj, ako postoji« brišu se.

Članak 27.

U članku 68. stavku 1. riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »može«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Stručnom osposobljavanju i polaganju ispita za prijevoz opasnih tvari u cisternama u cestovnom prometu mogu pristupiti osobe koje posjeduju vozačku dozvolu »C« i/ili »E« kategorije najmanje tri godine.«

Članak 28.

U članku 69. stavku 2. riječi: »55 stupnjeva C« zamjenjuju se riječima: »61 0C«.

Članak 29.

U članku 71. stavku 1. riječi: »odnosno stanicu ili ispostavu« brišu se.

U stavku 2. riječi: »odnosno policijsku stanicu ili ispostavu« brišu se.

Članak 30.

U članku 72. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Cestovna vozila kojima se prevoze opasne tvari moraju udovoljavati odredbama ovoga Zakona i ADR-a, a vozila oznaka: »EX/II«, »EX/III«, »FL«, »OX« i »AT« moraju imati potvrdu o ispitivanju vozila kao i valjanu potvrdu (certifikat) o ispravnosti vozila za prijevoz određenih opasnih tvari.

(4) Potvrda (certifikat) o ispravnosti vozila za prijevoz određenih opasnih tvari mora biti napisana na hrvatskom i engleskom ili njemačkom ili francuskom jeziku ukoliko to nije drugačije određeno međudržavnim sporazumima.«

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Pri prijevozu »malih i ograničenih količina« koje su propisno zapakirane ili su u posudama, primjenjuju se odredbe ADR-a.

Dosadašnji stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 31.

U članku 73. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Spremnici izrađeni od metala ili polimernih materijala i koji su ugrađeni na tip FL vozila, kao i baterije elemenata ugrađene na FL baterijska vozila, moraju biti povezani najmanje jednim električnim vodom sa šasijom i s izvodom za uzemljenje zbog pražnjenja statičkog elektriciteta.«

Stavak 2. briše se.

Članak 32.

 U članku 74. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vozila koja prevoze opasne tvari moraju biti označena sukladno odredbama ADR-a i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«

Članak 33.

Članak 75. briše se.

Članak 34.

Članak 76. briše se.

Članak 35.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»Transportne jedinice namijenjene prijevozu opasnih tvari moraju biti opremljene sukladno odredbama ADR-a.«

Članak 36.

Članak 78. briše se.

Članak 37.

U članku 79. stavku 4. podstavak 3. briše se.

U stavku 5. broj: »50« zamjenjuje se brojem: »100«.

Članak 38.

U članku 80. riječi: »ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza« zamjenjuju se riječima: »ministar pomorstva, prometa i veza u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova«.

Članak 39.

U članku 81. stavku 1. broj: »500« zamjenjuje se brojem: »1000«.

Članak 40.

U članku 82. stavku 1. i 2. broj: »500« zamjenjuje se brojem: »1000«.

U stavku 2. riječi »osim eksplozivnih tvari« brišu se.

U stavku 3. iza riječi: »kroz« dodaje se riječ: »dvosmjeran«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Prijevoz eksplozivnih tvari kroz jednosmjerni tunel iz stavka 1. ovoga članka dopušten je uz pratnju jednoga pratećeg vozila.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 41.

U članku 83. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kada se prijevoz opasnih tvari iz članka 81. ovoga Zakona u tunelu obavlja uz pratnju jednoga pratećeg vozila, ono se mora kretati najmanje 50 m iza vozila s opasnim tvarima.«

U stavku 2. iza riječi: »kroz« dodaje se riječ: »dvosmjeran«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Prilikom prijevoza eksplozivnih tvari kroz jednosmjerni tunel prateće vozilo mora se kretati najmanje 50 m iza vozila koje prevozi eksplozivne tvari.«

Članak 42.

U članku 84. iza riječi: »kroz« dodaje se riječ: »dvosmjeran«.

Članak 43.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»Pošiljatelj smije predati opasne tvari na prijevoz u že­ljezničkom prometu ako su ispunjeni uvjeti propisani odredbama RID-a.«

Članak 44.

U članku 89. stavku 1. riječi: »osim mjera sigurnosti propisanih ovim Zakonom, odgovarajuće se« brišu se, a riječi: »i od­red­be Pravila europskih odredbi o međunarodnom prijevozu opas­nog tereta na unutarnjim plovnim putovima« zamjenjuju se riječima: »se Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opas­nih tvari unutarnjim plovnim putovima«.

Članak 45.

Članci 96. – 99. brišu se.

Članak 46.

Članak 100. mijenja se i glasi:

»Prilikom prijevoza opasnih tvari u zračnom prometu primjenjuju se propisi iz članka 1. stavka 5. ovoga Zakona.«

Članak 47.

Članak 101. mijenja se i glasi:

»Opasne tvari smiju se prevoziti u zračnom prometu:

– ako je ministar pomorstva, prometa i veza odobrio zračnom prijevozniku operativne instrukcije za prijevoz opasnih tvari i ako mu je izdao svjedodžbu o sposobnosti (Air Operator Certificate – AOC),

– ako fizičke i pravne osobe koje sudjeluju pri pakiranju, rukovanju i prijevozu ispunjavaju propisane uvjete u svezi s rukovanjem opasnim tvarima i ako su stručno osposobljene,

– ako je prijevoz određene opasne tvari dozvoljen u zračnom prometu te ako je ona ispravno označena, etiketirana i ako su za nju izdani propisani prijevozni dokumenti,

– ako ambalaža ispunjava propisane tehničke uvjete te ako je testirana i odobrena,

– ako je zračni prijevoznik osigurao ispunjenje svih propisanih uvjeta za prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu i pravovremeno izvijestio tijelo nadležno za kontrolu i vođenje zračnog prometa o prijevozu opasnih tvari,

– ako je uspostavljen propisan sistem informiranja i obavještavanja i ako su ispunjeni uvjeti iz Tehničkih instrukcija za siguran prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu (ICAO doc 9258).«

Članak 48.

Članci 102. – 108. brišu se.

Članak 49.

Članak 109. mijenja se i glasi:

»Propise o prijevozu opasnih tvari u zračnom prometu donosi ministar pomorstva, prometa i veza u skladu s propisom iz članka 1. stavka 6. ovoga Zakona.«

Članak 50.

Članci 110. i 111. brišu se.

Članak 51.

U članku 112. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju njega i međunarodnih ugovora obavlja Ministarstvo pomorstva, prometa i veza u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja, Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom prosvjete i športa.«

U stavku 3. riječi: »zagađujućih i« brišu se.

Članak 52.

Članak 113. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo pomorstva, prometa i veza uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva i Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja ustrojit će i voditi bazu podataka o vrstama opasnih tvari, njihovim svojstvima koja su opasna za život i zdravlje ljudi i materijalna dobra, mjerama koje treba poduzeti za sprječavanje ili uklanjanje opasnosti te o pravnim i fizičkim osobama koje mogu pomoći u uklanjanju nastale opasnosti.«

Članak 53.

U članku 114. stavku 1. riječi: »u dinarskoj protuvrijednosti od 400 do 4.000 DEM« zamjenjuju se riječima: »od 1.500,00 do 15.000,00 kuna.«

Točka 6. briše se.

U točki 30. iza riječi: »otrov« dodaju se riječi: »i zarazne tvari«.

Točka 44. mijenja se i glasi:

»44. ako predaje opasne tvari na prijevoz u željezničkom prometu a nisu ispunjeni uvjeti propisani odredbama RID-a.«

Točka 49. mijenja se i glasi:

»49. ako prevozi opasne tvari u zračnom prometu suprotno odredbama članka 101. ovoga Zakona.«

Točke 50. – 54. brišu se.

U stavku 2. riječi: »u dinarskoj protuvrijednosti od 200 do 1.000 DEM« zamjenjuju se riječima: »od 800,00 do 4.000,00 kuna«.

Članak 54.

U članku 115. stavku 1. riječi: »u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 3.000 DEM« zamjenjuju se riječima: »od 1.200,00 do 12.000,00 kuna«.

U točki 8. riječi: »ili prevozi osobnim prijevoznim sredstvom, a nije pripremila opasnu tvar u skladu s uvjetima za njezin prijevoz« zamjenjuju se riječima: »koja nije propisno pakirana ili obilježena ili prijevozno sredstvo nije ispravno odnosno nema dokaza o njegovoj ispravnosti«.

Iza točke 8. dodaje se točka 8.a koja glasi:

»8.a ako prevozi opasnu tvar cestama koje nisu odobrene za prijevoz opasnih tvari.«

Točke 13. i 19. brišu se.

 U stavku 2. riječi: »u dinarskoj protuvrijednosti od 200 do 1.000 DEM« zamjenjuju se riječima: »od 800,00 do 4.000,00 kuna«.

Članak 55.

U članku 116. stavku 1. riječi: »u dinarskoj protuvrijednosti od 250 do 2.500 DEM« zamjenjuju se riječima: »od 1.000,00 do 10.000,00 kuna«.

Točke 12., 18. i 19. brišu se.

U stavku 2. riječi: »u dinarskoj protuvrijednosti od 200 do 1000 DEM« zamjenjuju se riječima: »od 800,00 do 4.000,00 kuna«.

Članak 56.

U članku 117. stavku 1. riječi: »u dinarskoj protuvrijednosti od 200 do 1000 DEM« zamjenjuju se riječima: »od 800,00 do 4.000,00 kuna«.

Točka 1. briše se.

U točki 10. riječi: »certifikat o ispravnosti vozila« zamje­njuju se riječima: »potvrdu o sposobnosti prijevoznog sredstva za prijevoz određenih opasnih tvari«, a riječi: »svjedodžbu u« zamjenjuju se riječima: »potvrdu (certifikat) o«.

U točki 23. riječi: »stavak 1. i 3.« brišu se.

U točki 24. riječi: »a ne označi ga propisanom zastavicom istaknutom na vidljivom mjestu« zamjenjuju se riječima: »a ne posjeduje opremu potrebnu za prijevoz malih količina opasnih tvari.«

Točka 30. briše se.

U stavku 2. riječ: »vozaču« zamjenjuje se riječima: »osobi koja upravlja prijevoznim sredstvom ili na prijevoznom sredstvu rukuje opasnim tvarima«, a riječ: »vozilom« zamjenjuje se rije­čima: »prijevoznim sredstvom«.

U stavku 3. riječ: »vozilom« zamjenjuje se riječima: »pri­jevoznim sredstvom«.

Članak 57.

Članak 118. briše se.

Članak 58.

U cijelom tekstu Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 97/93. i 34/95.) riječi: »koleta«, »tovarni list«, »Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša«, »poduzeće« i »Ministarstvo kulture i prosvjete« zamjenjuju se riječima: »ambalaža/paket«, »teretni list«, »Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja«, »trgovačko društvo« i »Ministarstvo prosvjete i športa«, u odgovarajućim padežima.

Članak 59.

Ministar pomorstva, prometa i veza u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i ministrom zdravstva donijet će propise o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu iz članka 38. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar pomorstva, prometa i veza donijet će propise o načinu prijevoza opasnih tvari u zračnom prometu iz članka 49. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar pomorstva, prometa i veza u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i ministrom prosvjete i športa donijet će propise o stručnom osposobljavanju organizatora, pošiljatelja, špeditera te osoba koje prevoze opasne tvari i rukuju opasnim tvarima iz članka 5. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar obrane donijet će propise o prijevozu opasnih tvari u Oružanim snagama Republike Hrvatske iz članka 1. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 60.

Pravne osobe koje su od nadležnih tijela državne uprave stekle ovlast za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja osoba koje rukuju opasnim tvarima i prevoze opasne tvari dužne su u roku od godine dana, od dana stupanja na snagu propisa o stručnom osposobljavanju organizatora, pošiljatelja, špeditera te osoba koje prevoze opasne tvari i rukuju opasnim tvarima iz članka 5. ovoga Zakona, uskladiti svoju djelatnost s odredbama tog propisa.

Članak 61.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 542-01/03-01/01

Zagreb, 10. rujna 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.