Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi unutarnjim vodama

NN 151/2003 (24.9.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi unutarnjim vodama

HRVATSKI SABOR

2182

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI UNUTARNJIM VODAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi unutar­njim vodama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. rujna 2003.

Broj: 01-081-03-3114/2
Zagreb, 16. rujna 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI UNUTARNJIM VODAMA

Članak 1.

U Zakonu o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine«, br. 19/98.) u članku 3. iza riječi: »običaji« briše se točka i dodaju riječi: »iz područja unutarnje plovidbe«.

Članak 2.

U članku 4. točka 3. mijenja se i glasi:

»3) plovni put je pojas na unutarnjim vodama propisane dubine i širine i drugih gabarita, koji je uređen, obilježen i otvoren za sigurnu plovidbu, osim na plovnom putu u zaštićenim dijelovima prirode prema posebnom zakonu«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5) brod u unutarnjoj plovidbi, osim ratnog broda, je plovilo duljine od 15 metara i više, ili čija je najveća istisnina 15 tona i više, ili je osposobljeno za prijevoz više od 12 putnika, kao i tegljač i potiskivač, te plovilo opremljeno za pokretanje bočnog sustava bez obzira na njihovu duljinu i istisninu«.

U točki 10. riječi: »namijenjeno za razne potrebe« zamjenjuju se riječima: »nije namijenjeno za plovidbu«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11) čamac je plovilo duljine manje od 15 m, ili plovilo čija je najveća istisnina manja od 15 t, osim tegljača, potiskivača i plovila osposobljenog za prijevoz više od 12 putnika bez obzira na njihovu duljinu ili istisninu«.

Točka 13. mijenja se i glasi:

»13) tegljač je brod posebno opremljen i građen za tegljenje drugih brodova«.

Iza točke 13. dodaje se točka 13.a koja glasi:

»13. a) potiskivač je brod posebno opremljen i građen za potiskivanje drugih brodova«.

U točki 14. iza riječi: »uređaj« dodaju se riječi: »i posebno je opremljen da bude tegljen«.

U točki 15. iza riječi: »uređaj« dodaju se riječi: »i posebno je građen i opremljen da bude potiskivan«.

U točki 16. iza riječi: »tereta« dodaju se riječi: »u tankovima«.

U točki 22. iza riječi: »vlasnik broda« dodaju se riječi: »ili svaka osoba s kojom, ili u ime koje je zaključen neki ugovor o prijevozu stvari u unutarnjoj plovidbi s naručiteljem«.

Iza točke 39. dodaje se točka 40. koja glasi:

»40) rasprema je privremeno povlačenje plovila iz plovidbe i njegovo stacioniranje na određenom dijelu unutarnjih voda Republike Hrvatske.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Sigurnost plovidbe podrazumijeva skup uvjeta i mjera kojima moraju udovoljavati plovidba, plovni putovi i luke, brodovi i druga plovila i posada na plovilima.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Brodar, te pravna osoba koja upravlja lukom, kapetanija kao tijelo nadležno za poslove sigurnosti plovidbe i Agencija za plovne putove unutarnjih voda, dužni su organizirati i trajno nad­zirati obavljanje poslova koji se odnose na sigurnost plovidbe, te s tim u svezi voditi evidencije i upisnike s propisanim podacima.«

Članak 5.

U članku 8. stavak 1. briše se.

U stavku 3. koji postaje stavak 2. riječ: »uređuje« zamjenjuje se riječju: »razvrstava«, a iza riječi: »plovnosti određenoj« dodaje se riječ: »međunarodnim«.

U stavku 5. koji postaje stavak 4. riječi: »prethodno mišljenje« zamjenjuju se riječima: »prethodna suglasnost«.

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Gradnja plovnih putova na unutarnjim vodama podrazumijeva gradnju plovnih putova na vodotocima, gradnju kanala, regulaciju vodotoka radi povećanja razine plovnosti na posto­jećim plovnim putovima (na veću klasu plovnosti) uključujući gradnju objekata sigurnosti plovidbe za poboljšanje uvjeta plovid­be.

(2) Poslovi gradnje plovnih putova u smislu ovoga Zakona su izrada programa i planova gradnje plovnih putova, vođenje projekata i istraživačkih radova, stručna ocjena studija i projekata, otkup i izvlaštenje zemljišta i objekata, ustupanje radova gra­đenja, organizacija stručnog nadzora i kontrole građenja organizacija tehničkih pregleda i primopredaje izgrađenih plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe na korištenje, održavanje i upravljanje, i drugi poslovi vezani za gradnju plovnih putova, a obavljaju se u skladu sa Zakonom o gradnji.

(3) Gradnja novih i uređenje postojećih plovnih putova na višu razinu plovnosti prema mjerilima iz članka 8. ovoga Zakona, uključujući gradnju objekata sigurnosti plovidbe namijenjenih za poboljšanje uvjeta plovidbe iz članka 13. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona utvrđuju se petogodišnjim planom razvitka plovnih putova unutarnjih voda u skladu sa Strategijom prometnog razvitka Republike Hrvatske, Strategijom razvitka riječnog prometa, prostornim planovima i Vodnogospodarskom osnovom Republike Hrvatske.

(4) Petogodišnji plan iz stavka 3. ovoga članka s utvrđenim iznosima i izvorima sredstava za njegovo ostvarivanje donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.«

Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Tehničko održavanje unutarnjih plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe obuhvaća izvođenje radova kojima se osiguravaju mjerila plovnosti razvrstanih plovnih putova u skladu sa člankom 9. ovoga Zakona.

(2) Poslovi tehničkog održavanja plovnih putova i objekata sigurnosti su:

1. planiranje održavanja i obilježavanja plovnog puta,

2. snimanje plovnog puta s izradom odgovarajuće tehničke dokumentacije,

3. održavanje kinete plovnog puta,

4. održavanje objekata sigurnosti plovidbe za tehničko poboljšanje uvjeta plovidbe,

5. postavljanje i održavanje objekata sigurnosti plovidbe za obilježavanje i signalizaciju,

6. uklanjanje plutajućih i potonulih predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe iz plovnog puta,

7. interventno održavanje kinete plovnog puta po nalogu inspektora nadležnog za sigurnost plovidbe na unutarnjim vodama,

8. stručno tehnički nadzor i izvještavanje nadležnih kapetanija o stanju plovnog puta i objekata sigurnosti plovidbe.

(3) Radovi na uređenju i tehničkom održavanju plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe obavljaju se na temelju godišnjeg programa radova, u skladu s propisom o tehničkom održavanju.

(4) Godišnji program radova za uređenje i tehničko održavanje plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe donosi ministar uz prethodnu suglasnost Državne uprave za vode. Godišnji program radova iz ovoga stavka mora biti usklađen s Planom upravljanja vodama.

(5) Pravilnik o tehničkom održavanju unutarnjih plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar uz prethodnu suglasnost Državne uprave za vode i Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.«

Članak 8.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

Za uređenje plovnih putova na rijekama i jezerima, građenje umjetnih kanala i drugih građevina za plovidbu, prilikom dodjele koncesija shodno članku 143. Zakona o vodama, potrebno je ishoditi prometnu suglasnost ministarstva, uz prethodno stručno mišljenje Agencije za plovne putove unutarnjih voda.«

Članak 9.

U članku 12. stavku 2. riječi: »ravnatelj Državne uprave za vode« zamjenjuju se riječju: »ministar«, a iza riječi: »suglasnost« dodaju se riječi: »Državne uprave za vode«.

Stavak 3. se briše.

Članak 10.

U članku 13. stavku 3. iza riječi: »plovidbu« dodaju se riječi: »Agencija je dužna dojaviti kapetaniji, a kapetanija objaviti priopćenjem brodarima«, riječi: »putem glasila namijenjenog za brodare« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Obilježavanje i postavljanje objekata sigurnosti plovidbe iz stavka 2. točke 2. ovoga članka utvrđuje se planom obilje­žavanja, a obavlja u skladu s godišnjim programom obilje­žavanja plovnih putova.«

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Plan obilježavanja plovnih putova donosi ministar na prijedlog Agencije uz prethodno mišljenje nadležnih kapetanija.

(6) Godišnji program obilježavanja plovnih putova utvrđuje Upravno vijeće Agencije za plovne putove.«

Članak 11.

U članku 14. stavci 1. i 2. brišu se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 1. riječ: »obilježavanja« zamjenjuje se riječima: »iz članka 11. i 13. ovoga Zakona«.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uvjete iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.«

Članak 12.

U članku 15. stavak 1. se briše.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: »stav­ka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«, a riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječju: »Agencija«.

Članak 13.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Poslovi kontrole i praćenja stanja plovnih putova čine osobito: radioslužbe, motrenje, riječni informacijski sustav (CRORIS) i ophodnje koji se provode radi zaštite ljudskih života i sigurnosti plovidbe.

(2) Nadzor i praćenje prometa i stanja plovnih putova obav­lja Agencija za plovne putove unutarnjih voda.

(3) Propis o uvjetima, opremi, obvezi nadzora i praćenja iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar.«

Članak 14.

Iza članka 17. dodaje se članak 17.a koji glasi:

»Članak 17.a

(1) Skelski prijelaz je dio unutarnjih voda s izgrađenim i uređenim prilaznim putovima opremljenim za sigurno prilaženje, ukrcaj i iskrcaj osoba, životinja i stvari namijenjenim za poprečno prevoženje skelom.

(2) Skelski prijelaz mogu uspostaviti fizičke ili pravne osobe za vlastite potrebe, te jedinice lokalne samouprave za javni pri­jevoz radi prometnog povezivanja susjednih obala i prometnica.

(3) Skelski prijelaz može se uspostaviti na temelju suglasnosti Državne uprave za vode, uz prethodno mišljenje kapetanije i tijela nadležnog za cestovni promet u jedinici područne (regionalne) samouprave, sukladno posebnim propisima.

(4) Rješenje kojim se odobrava uspostava skelskog prijelaza za osobne potrebe donosi nadležni ured državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, na čijem se području namjerava uspostaviti skelski prijelaz, a rješenje kojim se odobrava uspostava skelskog prijelaza za javni prijevoz donosi Ministarstvo.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka koje donosi nadležni ured državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave može se izjaviti žalba koja se podnosi Ministarstvu pomorstva prometa i veza, a protiv rješenja koje je donijelo Ministarstvo za uspostavu skelskog prijelaza za javni prijevoz, može se izjaviti žalba koja se podnosi Vladi Republike Hrvatske.

Članak 15.

U članku 19. stavku 1. iza riječi: »točke 1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Stavak 2. se briše.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: »stav­ka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

Članak 16.

Iza članka 19. dodaje se Glava II.a i članci 19.a do 19.k koji glase:

»GLAVA II.a

AGENCIJA ZA PLOVNE PUTOVE

Članak 19.a

(1) Ovim Zakonom osniva se Agencija za plovne putove unutarnjih voda, (u daljnjem tekstu: Agencija) kao ustanova.

(2) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(3) Zadaća Agencije je gradnja plovnih putova u svojstvu investitora po posebnim propisima, obavljanje poslova tehničkog održavanja i obilježavanja plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe, sa svrhom upravljanja plovnim putovima u smislu osiguranja plovnosti, sigurnosti plovidbe i upravljanja plovidbom.

(4) Za preuzete obveze Agencija odgovora cijelom svojom imovinom, a Republika Hrvatska solidarno i neograničeno.

Članak 19.b

(1) Osnivačka prava Republike Hrvatske nad Agencijom ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

(2) Inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada Agencije, obav­lja Ministarstvo.

Članak 19.c

(1) Djelatnost Agencije obuhvaća poslove:

1. gradnje i uređenja plovnih putova unutarnjih voda određenih člankom 10. stavkom 2. ovoga Zakona,

2. tehničkog održavanja unutarnjih plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe određenih u članku 11. ovoga Zakona,

3. osposobljavanja postojećih plovnih putova i objekata sigurnosti unutarnje plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda i drugih iznimnih događaja, na razinu plovnosti utvr­đenu za određeni plovni put, određenih u članku 12. ovoga Zakona,

4. obilježavanja plovnog puta i održavanje objekata sigurnosti iz članka 13. ovoga Zakona,

5. upravljanja i gospodarenja plovnim putovima unutarnjih voda,

6. kontrole i praćenje prometa i stanja plovnih putova u skladu sa člankom 16. ovoga Zakona, te davanja prethodnih mišljena za prometne suglasnosti.

(2) Obavljanje poslova iz stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga članka Agencija može ugovorom na temelju javnog natječaja povjeriti pravnim osobama, u skladu s propisima, koje ispunjavaju propisane uvjete o tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti za obavljanje pojedine djelatnosti.

(3) Uvjete o tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

(4) Ako Agencija u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, sredstva dobiti moraju se koristiti za razvoj vlastite djelatnosti.

(5) U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija osigurava tehničko-tehnološko jedinstvo sustava plovnih putova provedbom Plana razvitka plovnih putova unutarnjih voda (petogodišnji plan razvitka plovnih putova iz članka 10. stavka 3. i 4.) i obavljanje poslova zaštite okoliša od utjecaja plovidbe.

Članak 19.d

(1) Imovinu Agencije čine sredstva za osnivanje i početak rada koja se osiguravaju u državnom proračunu, te plovila, oprema i sredstva namijenjena za snimanje, održavanje, obilježavanje, i nadzor plovnih putova Ministarstva, koja se sukladno ovom Zakonu prenose Agenciji.

(2) Izvori sredstava za obavljanje djelatnosti Agencije su:

1. prihodi od djelatnosti Agencije,

2. državni proračun,

3. naknade za korištenje plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe, u svrhu plovidbe,

4. ostali izvori u skladu sa zakonom.

Članak 19.e

Tijela upravljanja Agencijom su:

1. Upravno vijeće,

2. Direktor.

Članak 19.f

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće ima 7 članova koje na prijedlog ministra, imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

(3) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra imenuje članove i to:

1. jednog predstavnika ministarstva pomorstva, prometa i veza,

2. jednog predstavnika ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja,

3. jednog predstavnika ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo,

4. jednog predstavnika ministarstva financija,

5. jednog predstavnika ministarstva poljoprivrede,

6. jednog predstavnika Državne uprave za vode,

7. jednog predstavnika »Hrvatskih voda«.

(4) Mandat članova upravnog vijeća je četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Upravnog vijeća.

Članak 19.g

(1) Upravno vijeće ima predsjednika kojeg biraju članovi tog vijeća.

(2) Članovi upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom vijeću u skladu sa Statutom Agencije.

(3) Članom Upravnog vijeća ne može biti osoba koja je u poslovnom odnosu s Agencijom.

(4) Nadležnost Upravnog vijeća utvrđuje se ovim Zakonom, Statutom Agencije i drugim propisima.

Članak 19.h

(1) Upravno vijeće:

1. donosi Statut Agencije,

2. donosi opće akte Agencije i druge akte sukladno ovome Zakonu i drugim propisima,

3. utvrđuje prijedlog akta o razvrstaju i otvaranju plovnih putova,

4. utvrđuje nacrt prijedloga petogodišnjeg plana razvitka plov­nih putova unutarnjih voda,

5. utvrđuje nacrt prijedloga godišnjeg programa rada za uređenje i tehničko održavanje plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe,

6. utvrđuje prijedlog programa za osposobljavanje plovnih putova,

7. donosi godišnji plan i operativni godišnji program rada Agencije,

8. donosi godišnji financijski plan Agencije,

9. odlučuje o zaduživanju i preuzimanju obveza Agencije iznad iznosa za koji je ovlašten direktor Agencije,

10. donosi odluke o provođenju osnovnih smjernica poslovanja Agencije,

11. donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje poslova iz članka 19.c ovoga Zakona, ukoliko zbog ekonomičnosti ocijeni da ih neće obavljati sama,

12. usvaja financijsko i poslovno godišnje izvješće o radu, te ih podnosi Vladi Republike Hrvatske na suglasnost,

13. utvrđuje periodična izvješća o stanju i sigurnosti plovnih putova i dostavlja ih Ministarstvu,

14. odobrava izvješća direktora,

15. raspisuje natječaj za izbor direktora Agencije,

16. utvrđuje prijedlog za imenovanje i razrješenje direktora Agencije,

17. obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene ovim Zakonom, Statutom i općim aktima Agencije.

(2) Akti iz stavka 1. točke 2. – 10. i točke 14. ovoga članka donose se uz prethodnu suglasnost ministra.

Članak 19.i

(1) Upravno vijeće može odlučivati na sjednicama na kojima je nazočna natpolovična većina svih članova vijeća.

(2) Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova vijeća.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka za donošenje odluka o pitanjima iz članka 19.h točke 1., 2.,  4., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 16., ovoga Zakona potrebna je dvotrećinska većina glasova svih članova Vijeća.

Članak 19.j

(1) Statut Agencije obavezno sadrži odredbe kojima se uređuju:

1. osnove unutarnjeg ustrojstva,

2. ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela i direktora, uvjeti koje mora ispunjavati osoba koja se imenuje za direktora,

3. ograničenja stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine,

4. način i uvjeti raspolaganja sredstvima,

5. način ostvarivanja odnosa s jedinicama područne (regionalne) samouprave u pitanjima upravljanja plovnim putovima,

6. način ostvarivanja javnosti rada te druga pitanja za koja je ovim Zakonom ili drugim zakonom određeno da se uređuju Statutom.

(2) Statut Agencije donosi Upravno vijeće Agencije, a suglasnost daje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 19.k

(1) Voditelj poslovanja Agencije je direktor.

(2) Direktora imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog vijeća.

(3) Direktor se imenuje na vrijeme od 4 godine.

(4) Direktor obavlja sljedeće poslove:

1. organizira i vodi poslovanje, te je odgovoran za zakonitost rada Agencije,

2. predstavlja i zastupa Agenciju,

3. poduzima sve radnje u ime i za račun Agencije, sukladno Statutu Agencije,

4. predlaže donošenje akata iz članka 19.h stavka 1. točke 2. – 8., ovoga Zakona,

5. podnosi izvješće o poslovanju Agencije,

6. utvrđuje prijedloge općih akata i ima druge ovlasti određene Statutom.«

Članak 17.

U članku 27. stavku 1. iza riječi: »pristaništu« dodaju se riječi: »te okolišu«.

Članak 18.

U članku 28. stavku 1. riječi: »plovnim putovima unutarnjih voda« zamjenjuju se riječima: »unutarnjim vodama«.

Članak 19.

U članku 30. stavku 1. riječi: »plovnog puta« zamjenjuju se riječima »unutarnjih voda«.

U stavku 2. riječi: »plovni put« zamjenjuju se riječima: »unutarnje vode«.

Članak 20.

Iza članka 30. dodaje se članak 30.a koji glasi:

»Članak 30.a

(1) Domaće plovilo u raspremi može boraviti na unutarnjim vodama Republike Hrvatske na temelju odobrenja nadležne kapetanije i utvrđene sposobnosti za boravak u raspremi. Odobrenje se izdaje na temelju zahtjeva vlasnika broda ili brodara, a sposobnost plovila za boravak u raspremi utvrđuje Hrvatski registar brodova prema odredbama Tehničkih pravila i o tome izdaje odgovarajuću ispravu.

(2) Prilikom izdavanja odobrenja kapetanija će za plovila iz stavka 1. ovoga članka odrediti mjesto i uvjete boravka te vrijeme boravka na unutarnjim vodama Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Državne uprave za vode.

(3) Za boravak u raspremi domaća plovila plaćaju naknadu. Visinu naknade odrediti će ministar.«

Članak 21.

U članku 31. stavku 2. iza riječi: »Ministarstva« dodaju se riječi: »i uz plaćanje naknade čiju visinu određuje ministar«.

Članak 22.

U članku 34. stavku 1. iza riječi: »izdavanjem« riječi: »izvadaka iz« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »brodskih isprava i« riječi: »izvadaka iz« brišu se.

Članak 23.

U članku 53. stavku 3. iza riječi: »broda« brišu se riječi: »njegova sposobnost za plovidbu«.

Članak 24.

U članku 58. u uvodnoj rečenici riječi: »imati i voditi isprave i knjige i to« brišu se.

U točki 1. na početku rečenice dodaju se riječi: »imati isprave i knjige«.

U točki 2. na početku rečenice dodaju se riječi: »imati isprave i knjige«, iza riječi: »propisuje« dodaju se riječi: »ministar ili«, a iza riječi: »Registar« riječi: »i objavljuje u posebnom izdanju Registra« brišu se.

U točki 3. na početku rečenice dodaju se riječi: »moraju voditi isprave i knjige«, a riječi: »čiji sadržaj i oblik propisuje ministar« brišu se.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Ministar propisuje oblik, rokove valjanosti, mogućnosti produženja valjanosti i uvjete pod kojima gube valjanost za isprave i knjige koje se izdaju na temelju njegovih ovlasti, ako to nije propisano međunarodnim ugovorima.

(3) Oblik, rokovi valjanosti, mogućnosti produženja valjanosti i uvjete pod kojima gube valjanost za isprave i knjige koje izdaje Registar, propisuje Registar ako nisu propisani među­narodnim ugovorima. Obrasci isprava i knjiga koje izdaje Registar objavljuju se u posebnom izdanju Registra«.

Članak 25.

U članku 62. stavku 2. iza riječi: »temelju« dodaju se riječi: »suglasnosti Hrvatskih voda«, a ostatak teksta se briše.

Članak 26.

U članku 67. stavku 3. riječi: »obavlja Registar« zamjenjuju se riječima: »može obavljati Registar«.

Članak 27.

U članku 68. stavku 3. iza riječi: »kapetanija« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »odnosno Registar«.

Članak 28.

U članku 70. stavku 1. riječi: »upravljanje čamcem« zamjenjuju se riječima: »voditelja čamca«.

Članak 29.

U članku 83. stavak 2. briše se.

Članak 30.

Iza članka 83. dodaje se članak 83.a koji glasi:

»Članak 83.a

(1) Troškove povratnog putovanja člana posade broda snosi brodar.

(2) Brodar ima pravo regresa za naplatu svih troškova povratnoga putovanja od člana posade broda koji se bez odobrenja iskrcao s broda i time svojom krivnjom doveo do prestanka zaposlenja ili koji se iskrcao s broda zbog ozljede ili oboljenja koje je sebi prouzročio namjerno ili grubom nepažnjom.

(3) Troškovi povratnog putovanja člana posade broda obuhvaćaju troškove za stan, hranu i prijevoz člana posade od trenutka njegova iskrcavanja s broda do trenutka njegova povrat­ka u luku ukrcavanja, odnosno u mjesto njegova prebivanja.

(4) Povratno putovanje smatra se osiguranim i ako je članu posade broda osiguran odgovarajući posao na brodu koji plovi u luku njegova ukrcavanja.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka članu posade pripada naknada za posao koji je obavljao na brodu.

(6) Odredbe ovoga članka odnose se i na strance koji su članovi posade hrvatskog broda.«

Članak 31.

U članku 116. stavku 1. točki 3. iza riječi: »plovidbe« dodaju se riječi: »i ukloni s unutarnjih voda Republike Hrvatske«.

Članak 32.

U članku 127. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Čamci se upisuju u očevidnik koji vodi kapetanija, odnosno njezina ispostava na čijem je području prebivalište, odnosno sjedište fizičke ili pravne osobe vlasnika čamca, a plutajući objekti se upisuju u očevidnik koji vodi nadležna kapetanija za plutajuće objekte koji se nalaze na njezinom području.«

Članak 33.

U članku 148. stavku 1. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5) na okolišu nastalu uslijed sudara brodova«.

Članak 34.

U članku 204. uvodna rečenica stavka 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za štetu koju uzrokuje brod koji prevozi štetne i/ili opasne tvari kao ulja, otpadna tekuća goriva i njihove smjese, otpadne vode, druge otpadne tvari i druge slične predmete kao rasuti teret, za izlijevanje ili izbacivanje tih tvari odgovara brodar ili vlasnik broda ako ne dokaže da je izlijevanje odnosno izbacivanje tih tvari:«.

Članak 35.

U članku 206. stavku 1. točki 3. riječi: »507. Jasenovac »zamjenjuju se riječima: »469. (ušće Velikog Struga)«, riječi: »Bjelovarsko-bilogorske županije« brišu se, a iza riječi: »Vukovarsko-srijemske županije« dodaju se riječi: »područja gradova i općina: Daruvar i Pakrac iz Bjelovarsko-bilogorske županije«.

U točki 4. riječi: »507. Jasenovac« zamjenjuju se riječima: »469. (ušće Velikog Struga)«, iza riječi: »Karlovačke županije« dodaju se riječi: »Bjelovarsko-bilogorske županije (osim područja gradova i općina Daruvar i Pakrac)«.

Članak 36.

U članku 217. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako zapovjednik ne postupi po nalogu inspektora iz stav­ka 2. i 3. ovoga članka, inspektor će nakon što rješenje postane izvršno pečaćenjem ili na drugi pogodan način onemogućiti plovidbu, odnosno ukrcavanje, iskrcavanje ili prekrcavanje stvari vlastitim uređajima.«

Članak 37.

U članku 218. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju poduzimanja mjera iz stavka 2. ovoga članka inspektor će na licu mjesta zabraniti pristajanje, uporabu operativ­ne ili druge obale, odnosno promet u luci posebnom oznakom.«

Članak 38.

U članku 221. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju poduzimanja mjera iz stavka 1. ovoga članka inspektor će na licu mjesta narediti zatvaranje gradilišta posebnom oznakom.«

Članak 39.

U članku 230. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2000,00 kuna kaznit će se za plovidbeni prekršaj odgovorna osoba u stranoj pravnoj osobi za radnje iz stavka 1. točke 1. –  5. ovoga članka.

3) Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2000,00 kuna kaznit će se za plovidbeni prekršaj zapovjednik stranog broda ili osoba koja ga zamjenjuje za radnje iz stavka 1. točke 1. do 5. ovoga članka.«

Članak 40.

U članku 231. stavku 1. dodaju se točke 13., 14. i 15. koje glase:

»13) ako uspostavi skelski prijelaz suprotno odredbama član­ka 17.a ovoga Zakona,

14)  ako obavlja poslove iz članka 19.l stavka 1. ovoga Zakona,

15)  ako na bilo koji način ošteti ili izvrši bilo kakvu radnju u svezi s posebnom oznakom iz članaka 218. i 221. ovoga Zakona.«

Članak 41.

U članku 232. stavku 1. pod a) iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5.) ako obavlja plovidbu skelom na skelskom prijelazu koji nema odobrenje nadležne kapetanije (članak 17.a).«

U stavku 1. pod b) u točki 8. iza riječi u zagradi: »(članak 51. stavak 1)« dodaju se riječi: »ili osobne isprave (brodarsku knjižicu, dozvolu za ukrcaj, uvjerenje o osposobljenosti za uprav­ljanje čamcem, plovidbenu dozvolu i sl.)«.

Iza točke 26. dodaje se točka 27. i 28. koje glase:

»27. ako obavlja plovidbu skelom na skelskom prijelazu koji nema odobrenje nadležne kapetanije (članak 17.a),

28. ako ošteti ili izvrši bilo kakvu radnju u svezi s peča­ćenjem koje provede inspektor iz članka 217. ovoga Zakona.«

U stavku 2. iza riječi: »točke 2.« dodaje se broj: »8«.

Članak 42.

U članku 233. stavku 2. iza riječi: »članak 79.« dodaju se riječi: »i 80.«

Članak 43.

Iza članka 234. dodaje se članak 234.a i 234.b koji glase:

»Članak 234.a

Ako fizička i/ili pravna osoba obavlja bilo kakvu radnju ili djelatnost u plovnom putu suprotno odredbi članka 11.a ovoga Zakona kaznit će se novčanom kaznom i to:

– pravna osoba u novčanom iznosu od 2.000,00 do 80.000,00 kuna,

– fizička osoba u novčanom iznosu od 300,00 do 8.000,00 kuna.

Članak 234.b

(1) Agencija za plovne putove unutarnjih voda kaznit će se kao pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 100.000,00 kuna za prekršaje:

a) ako poslove tehničkog održavanja plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe iz članka 11. stavka 1. i 2. ne obavlja u skladu sa stavkom 3. istoga članka,

b) ako poslove obilježavanja iz članka 13. stavaka 1. i 2. ne provodi u skladu sa stavkom 4. istoga članka.

(2) Odgovorna osoba u Agenciji za plovne putove unutarnjih voda kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna.«

Članak 44.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog direktora Agencije, na prijedlog ministra, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Privremeni direktor obavit će pripreme za početak rada javne ustanove te podnijeti prijedlog za upis u sudski registar.

(3) Agencija može započeti obavljati svoju djelatnost danom upisa u sudski registar.

(4) Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće u roku od 30 dana od dana upisa Agencije u sudski registar, a u daljnjem roku od 15 dana Upravno vijeće će donijeti Statut Agencije.

(5) Obvezuje se Ministarstvo, da u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona utvrde popis – bilancu, opreme i sredstava koje preuzima Agencija, koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona u tom tijelu korišteni za poslove obilježavanja i nadzora plovnih putova.

(6) Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u vlasništvo Agencije prenese sredstva (pokretnine) prema sačinjenom popisu – bilanci iz stavka 5. ovoga članka.

Članak 45.

(1) Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da prijedlog petogodišnjeg plana razvitka plovnih putova unutarnjih voda pod­nese Hrvatskom saboru u roku od godine dana od dana upisa Agencije u sudski registar.

(2) Do donošenja plana iz stavka 1. ovoga članka gradnja plovnih putova i drugih građevina za plovidbu moguća je samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 46.

(1) Ministar će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti provedbene propise iz članka 11. stavka 2., 3. i 4., članka 13. stavka 5., članka 14. stavka 2., članka 16. stavka 3., članka 19.c stavka 3. i članka 58. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Do donošenja propisa iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona primjenjivat će se Pravilnik o tehničkom održavanju plov­nih putova unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 75/00.).

Članak 47.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o plovidbi unutarnjim vodama.

Članak 48.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u »Na­rod­nim novinama«.

Klasa: 342-19/03-01/01
Zagreb, 11. rujna 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.