Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2004. godine Hrvatskim vodama

NN 152/2003 (26.9.2003.), Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2004. godine Hrvatskim vodama

Hrvatski sabor

2192

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 11. rujna 2003., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN ZA PRVO TROMJESEČJE 2004. GODINE HRVATSKIM VODAMA

I.

Daje se suglasnost na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2004. godine Hrvatskim vodama i to na:

– ukupne prihode u iznosu od          309.000.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od         309.000.000 kuna.

II.

Ovaj Plan je sastavni dio Financijskog plana Hrvatskih voda za 2004. godinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004.

Klasa: 400-06/03-01/10
Zagreb, 11. rujna 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 

 

PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA PRVO TROMJESEČJE 2004. GODINE

– u kunama –

                                                                                            

 

 

 

Plan za I.-III. 2004.

 

1

2

PRIHODI

 

 

1. Izvorni prihodi

208.000.000

 

1.1.

Naknada za korištenje voda

60.000.000

 

1.2.

Naknada za zaštitu voda

56.000.000

 

1.3.

Naknada za vađenje pijeska,

 

 

 

šljunka i kamena

500.000

 

1.4.

Slivna vodna naknada

91.500.000

 

2.

Prihod iz proračuna

73.000.000

 

2.1.

Učešće u povlačenje zajma IBRD

 

 

 

za obnovu Istočne Slavonije,

 

 

 

Baranje i zapadnog Srijema

5.000.000

 

2.2.

Učešće u povlačenje zajma IBRD

 

 

 

– Eko projekt Jadran

3.000.000

 

2.3.

Održavanje vodnih građevina

30.000.000

 

2.4.

Obnavljanje vodnih građevina za

 

 

 

zaštitu od poplava

1.000.000

 

2.5.

Izgradnja i održavanje unutarnjih

 

 

 

plovnih puteva

2.000.000

 

2.6.

Projekti vodoopskrbe i zaštite

 

 

 

od poplava

32.000.000

 

3.

Ostali prihodi

28.000.000

 

UKUPNI PRIHODI

309.000.000

 

RASHODI

 

 

1.

Tekuće tehničko i gospodarsko

 

 

 

održavanje vodotokova i vodnih

 

 

 

građevina

128.000.000

 

1.1.

Održavanje zaštitnih vodnih

 

 

 

građevina na državnim vodama

27.000.000

 

1.2.

Obnavljanje vodnih građevina za

 

 

 

zaštitu od poplava na državnim

 

 

 

vodama

5.000.000

 

1.3.

Uređenje i održavanje lokalnih

 

 

 

voda i hidromeli. sustava na

 

 

 

slivnim područjima

58.000.000

 

1.4.

Studijsko-razvojni i

 

 

 

znanstveno-istraživ. poslovi

20.000.000

 

1.5.

Hitne intervencije u području

 

 

 

vodnog gospodarstva

2.000.000

 

1.6.

Izdaci za obračun i naplatu

 

 

 

naknada

14.000.000

 

1.7.

Ostali izdaci pri upravljanju

 

 

 

vodama

2.000.000

 

2.

Financiranje programa radova

137.000.000

 

2.1.

Objekti zaštite od štetnog

 

 

 

djelovanja voda na državnim

 

 

 

vodama (zaštita od poplava)

32.000.000

 

2.2.

Obnova i razvitak vodoopskrbe

46.000.000

 

2.3.

Zaštita voda i mora od zagađivanja

43.000.000

 

2.4.

Ulaganja u materijalnu i nemater.

 

 

 

imovinu (imovin. prav. posl.,

 

 

 

osnov. sredstva, i dr.)

8.000.000

 

2.5.

Ulaganja u idejne i glavne

 

 

 

projekte

8.000.000

 

3.

Rashodi poslovanja

30.000.000

 

3.1.

Rashodi za zaposlene

22.000.000

 

3.2.

Materijalni rashodi

8.000.000

 

4.

Ostali rashodi

14.000.000

 

UKUPNI RASHODI

309.000.000

 

SUFICIT / DEFICIT

0

 

FINANCIRANJE

0

 

ZADUŽIVANJE

26.000.000

 

1.

Svjetska banka za obnovu i razvoj

14.000.000

 

2.

Ino banke

10.000.000

 

3.

HBOR

2.000.000

 

OTPLATE

26.000.000