Odluka o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru

NN 157/2003 (6.10.2003.), Odluka o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru

HRVATSKI SABOR

2250

Na teme­lju članka 1024. Pomorskog zakonika, a u svezi s člankom 55. Konvencije Ujedi­njenih naroda o pravu mora, Hrvat­ski sabor na sjednici održanoj 3. listopada 2003. donio je

ODLUKU

O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU

Na teme­lju Konvencije Ujedi­njenih naroda o pravu mora iz 1982. koja je uspostavila prava obalnih država na proglaše­nje isk­ljučivog gospodarskog pojasa, te je u Dijelu V. re­gulirala određena suverena prava i jurisdikciju obalne države, te prava i slobode drugih država u tom pojasu,

Polazeći od Pomorskog zakonika iz 1994. koji je u Glavi IV. (članci 33. do 42.) definirao gospodarski pojas Republike Hrvat­ske i suverena prava i jurisdikciju koju Republika Hrvatska može ostvariti u gospodarskom pojasu, te koji je u članku 1042. propisao da Sabor Republike Hrvatske donosi odluku o proglaše­nju gospodarskog pojasa Republike Hrvatske, navodeći da će se odred­be članka 33. do 42. primje­njivati kad Sabor Republike Hrvat­ske donese odluku o ­nje­govom proglaše­nju,

Zabrinuti zbog velike ugroženosti živih morskih bogatstava u Jadranskom moru,

Vodeći računa da u zad­njih nekoliko godina sve više raste ribolovni pritisak ne-jadranskih i ne-sredozemnih država, uk­ljučujući i upotrebu tzv. brodova-tvornica,

Svjesni da se prekomjerno iskorištava­nje živih morskih bogatstava Jadranskog mora, zbog nemogućnosti primjene mjera planira­nja, ograničava­nja i nadzora ribolova, u najvećoj mjeri odvija u dijelu Jadrana koji se nalazi u režimu otvorenog mora,

Ocje­njujući da nastav­lja­nje ovakve prakse ugrožava održivo gospodare­nje rib­ljim bogatstvom i ­nje­govo održivo iskorištava­nje, šteti interesima Republike Hrvatske i svih ostalih jadranskih država, te pogoduje ile­galnom, nere­guliranom i neprijav­ljenom ribolovu,

Uzimajući u obzir da je Jadran more koje je prema definiciji Konvencije o pravu mora (članak 122.) zatvoreno ili poluzatvoreno more, te da bi zbog nje­govih malih dimenzija pos­ljedice zagađiva­nja morskog okoliša poprimile znatno veće razmjere ne­go u ostalim morima,

Svjesni da bi havarija, poput one tankera »Prestige«, u Jadranu dovela do devastacije živih morskih bogatstva, što bi imalo vrlo teške društvene i gospodarske pos­ljedice za obalno područje cijeloga Jadrana, ali i za nacionalno gospodarstvo Republike Hrvatske u cjelini, a posebice za hrvatski turizam,

Podržavajući multilateralne napore za uređiva­nje održivog ribolova u Sredozem­lju, kao i glavna načela na kojima se priprema Ministarska konferencija o održivom ribolovu u Sredozem­lju, koja će se održati u Veneciji u studenom 2003. godine, a osobito:

– suvereno pravo svake države da u skladu s međunarodnim pravom proširi svoju jurisdikciju na moru;

– prošire­nje nacionalne jurisdikcije kao način da se omogući i nadzire održivi ribolov,

– potrebu brzog djelova­nja, kako u zaštiti rib­lje­g bogatstva tako i u zaštiti morskog okoliša,

– usklađiva­nje mjera svih obalnih država u istraživa­nju, uprav­lja­nju i nadzoru ribolova,

– korište­nje multilateralnih mehanizama u ostvariva­nju tih ci­ljeva,

Vjerujući da će šire­nje nacionalne jurisdikcije u Sredozem­lju stvoriti uvjete za održivi ribolov, pridonijeti učinkovitom suzbija­nju ile­galnoga, neprijav­ljenog i nere­guliranog ribolova, te stvoriti teme­lje za učinkovitu bilateralnu i multilateralnu surad­nju država u Sredozem­lju,

Potvrđujući suverena prava i jurisdikciju koja pripadaju Republici Hrvatskoj i koja ona, sukladno međunarodnom pravu, već izvršava nad svojim epikontinentalnim pojasom,

Polazeći od interesa Republike Hrvatske da se u Jadranu sačuva tradicionalno ribarstvo kao jedan od glavnih preduvjeta razvoja turizma i zadržava­nja lokalnog stanovništva na otocima,

Kao pretpostavka za dugoročno održivo i racionalno gos­podare­nje živim morskim bogatstvima i za odgovarajuću zaštitu morskog okoliša Jadranskog mora, u skladu s Dijelom V. Konvencije Ujedi­njenih naroda o pravu mora iz 1982., a na teme­lju članka 1042. Pomorskog zakonika:

1. Hrvatski sabor ovime proglašava sadržaje isk­ljučivoga gospodarskog pojasa koji se odnose na suverena prava istraživa­nja i iskorištava­nja, očuva­nja i gospodare­nja živim prirodnim bogatstvima voda izvan va­njske granice teritorijalnog mora, te jurisdikciju glede znanstvenog istraživa­nja mora i zaštite i očuva­nja morskog okoliša, čime se s današ­njim danom uspostav­lja zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske.

2. Hrvatski sabor pridržava pravo da po potrebi proglasi i ostale sadržaje iz Glave IV. Pomorskog zakonika, a u skladu s Konvencijom Ujedi­njenih naroda o pravu mora.

3. Primjena pravnog režima zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske započet će dvanaest mjeseci nakon ­nje­govog uspostav­lja­nja. S istim danom započet će i primjena članka 33., 34. stavka 1. točka a, članka 35., 41. i 42. Pomorskog zakonika – Glava IV. Gospodarski pojas. Razdob­lje do početka primjene režima poslužit će za pripremu provedbenih mehanizama, te za moguće sklapa­nje sporazuma i aranžmana sa zainteresiranim državama i Europskom zajednicom.

4. Ne dirajući u suverena prava i jurisdikciju Republike Hrvatske, ovako zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvat­ske ostaje morski prostor u kojem sve države uživaju među­narodnim pravom zajamčene slobode plovidbe, preleta, polaga­nja podmorskih kablova i cjevovoda i druge međunarodnopravno dopuštene uporabe mora.

5. Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske obuhvaća morski prostor od va­njske granice teritorijalnoga mora u smjeru pučine do nje­gove va­njske granice dopuštene općim međunarodnim pravom. Va­njske granice zaštićenoga ekološko-
-ribo­lovnog pojasa Republike Hrvatske utvrdit će se među­narodnim ugovorima o razgraniče­nju s državama čije obale leže sučelice ili bočno u odnosu na hrvatsku obalu.

6. Do sklapa­nja međunarodnih ugovora o razgraniče­nju, va­nj­­ska granica zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske privremeno će slijediti crtu razgraniče­nja epikontinentalnog pojasa uspostav­ljenu Sporazumom između SFRJ i Talijanske Republike o razgraniče­nju epikontinentalnog pojasa iz 1968. godine, a kod bočnog razgraniče­nja crtu koja slijedi smjer i nastav­lja se na privremenu crtu razgraniče­nja teritorijalnih mora kako je to utvrđeno Protokolom o privremenom režimu uz južnu granicu između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore iz 2001. godine.

7. Republika Hrvatska će tijesno surađivati sa svim jadranskim i ostalim zainteresiranim mediteranskim državama u naporima da se kroz usklađeno djelova­nje zaštiti Jadran i Mediteran.

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Klasa: 302-01/03-01/02
Zagreb, 3. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.