Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

NN 158/2003 (7.10.2003.), Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

HRVATSKI SABOR

2258

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRIZNAVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA

Proglašavam Zakon o priznava­nju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2003.

Broj: 01-081-03-3248/2
Zagreb, 1. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PRIZNAVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA

 I. OpĆe odredbe

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija te razdoblja obrazovanja.

Članak 2.

U ovom Zakonu u uporabi su pojmovi sa sljedećim zna­čenjem:

– Inozemna obrazovna kvalifikacija – podrazumijeva inozemne visokoškolske kvalifikacije, te inozemne školske svje­dodžbe, diplome i druge javne isprave o završenom osnovnom i srednjem obrazovanju.

– Priznavanje – podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, radi omogućavanja pristupa obrazovanju i/ili zapošljavanju.

 – Stručno priznavanje – podrazumijeva priznavanje jednake pravne valjanosti inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji s odgo­varajućom domaćom visokoškolskom kvalifikacijom, kojim se omogućuje zapošljavanje i pristup daljnjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

– Akademsko priznavanje – podrazumijeva izjednačavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije s odgovarajućom domaćom visokoškolskom kvalifikacijom radi ostvarivanja prava na nastavak obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

– Priznavanje razdoblja studija – podrazumijeva priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, radi završavanja visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

– Visokoškolska kvalifikacija – podrazumijeva svaki stupanj obrazovanja, diplomu ili drugu svjedodžbu koju je izdalo nadležno tijelo i kojim se potvrđuje uspješno završen visokoškolski program.

– Nacionalni ENIC/NARIC ured – izvještajni je centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju visokoškolskih kvalifikacija, član Europske mreže nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju i Nacionalnoga informacijskog centra za akademsko priznavanje.

– Vrednovanje – podrazumijeva postupak utvrđivanja kvalitete inozemne obrazovne kvalifikacije pojedinca, koje daje ovlašteno stručno tijelo u pisanom obliku, na temelju jasnih, smislenih i pouzdanih kriterija koje utvrđuje Nacionalni ENIC/NARIC ured.

Članak 3.

Pravo na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija ima­ju hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva.

Strani državljani i osobe bez državljanstva imaju pravo na priznavanje inozemnih obrazovanih kvalifikacija ako učine vjero­jatnim pravni interes za njezino priznavanje u Republici Hrvat­skoj.

Uvjet u pogledu vjerojatnosti pravnog interesa iz stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na osobe koje imaju status izbjeglice ili prognanika.

Odredba stavka 3. ovoga članka primjenjuje se i na djecu stranih diplomata akreditiranih u Republici Hrvatskoj, ukoliko im je priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije potrebno radi nastavka obrazovanja u hrvatskim obrazovnim institucijama.

Osobe iz stavka 3. ovoga članka oslobođene su od plaćanja troškova postupka priznavanja.

Članak 4.

Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije po­kreće se na zahtjev stranke i vodi na temelju dokaza i obavijesti o kvalifikaciji čije se priznavanje traži.

Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:

– inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku,

– ovjereni prijevod inozemne obrazovne kvalifikacije,

– dokaz o završenom razdoblju studija ili o položenim ispitima,

– dokaz o državljanstvu, statusu izbjeglice ili prognanika, odnosno o činjenici iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona.

O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje se rješenjem.

Obrazloženje rješenja kojim se odbija zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati razloge za odbijanje priznavanja te, kada to okolnosti slučaja dopuštaju, uputu o mjerama koje podnositelj zahtjeva može poduzeti radi uklanjanja postojećih zapreka za priznavanje, kao što su polaganje dopunskih ispita ili izrada dopunskih radova.

Članak 5.

U postupku priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

II. Priznavanje inozemnih Školskih kvalifikacija

Članak 6.

Priznavanje inozemne školske kvalifikacije o završenom osnovnom i srednjem obrazovanju, dijelovima tog obrazovanja i o oblicima stručne osposobljenosti i usavršavanja za određene poslove i zanimanja obavlja Ministarstvo prosvjete i športa.

Članak 7.

Zahtjev za priznavanje inozemnih kvalifikacija o završenom osnovnom ili srednjem obrazovanju, dijelovima tog obrazovanja i o oblicima stručne osposobljenosti i usavršavanja za određene poslove i zanimanja podnosi se Ministarstvu prosvjete i športa.

Ukoliko u Republici Hrvatskoj ne postoji zanimanje stečeno inozemnom školskom kvalifikacijom, priznavanjem inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju, dijelovima tog obrazovanja i o oblicima stručne osposobljenosti i usa­vršavanja priznat će se odgovarajući stručni naziv srodnog zanimanja u struci.

Članak 8.

Protiv rješenja o priznavanju inozemne školske kvalifikacije o završenom osnovnom i srednjem obrazovanju, dijelovima toga obrazovanja i o oblicima stručne osposobljenosti i usavršavanja za određene poslove i zanimanja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

III. Priznavanje inozemnih visokoŠkolskih kvalifikacija

Članak 9.

Stručno i akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje na temelju prethodnog vrednovanja kvalifikacije čije se priznavanje traži i preporuke Nacionalnog ENIC/NARIC ureda.

Vrednovanje iz stavka 1. ovoga članka provode stručna tijela javnog sveučilišta, veleučilišta ili visokih škola određena statutom, na temelju upute Nacionalnog ENIC/NARIC ureda.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, vrednovanje iz stavka 1. ovoga članka provode i stručna tijela privatnih visokih učilišta, na temelju upute Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, ali samo u svrhu akademskog priznavanja.

Jednom izvršeno pozitivno vrednovanje određene inozemne visokoškolske kvalifikacije ne podliježe ponovnom vrednovanju, već vrijedi za sve naredne slučajeve priznavanja istih visoko­školskih kvalifikacija.

Članak 10.

U postupku priznavanja razdoblja studija primjenjuju se odredbe ovoga Zakona, osim ako postoji prethodni sporazum između, s jedne strane, visokoškolske ustanove ili nadležnog tijela odgovornog za relevantno razdoblje studija i, s druge strane, visokoškolske ustanove ili nadležnog tijela odgovornog za traženo priznavanje te ako visokoškolska ustanova u kojoj je završeno razdoblje studija izda svjedodžbu ili prijepis ocjena, potvrđujući da je student uspješno ispunio propisane zahtjeve za to razdoblje studija.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka zahtjev za priznavanje razdoblja studija upućuje se ustanovi u kojoj se želi nastaviti visokoškolsko obrazovanje.

IV. Postupak priznavanja inozemnih visokoŠkolskih kvalifikacija

Članak 11.

Zahtjev za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija podnosi se Nacionalnom ENIC/NARIC uredu.

Nacionalni ENIC/NARIC ured u roku od osam dana od dana uredno zaprimljenog zahtjeva izdaje uputu kojom visokoškolsku kvalifikaciju upućuje na vrednovanje tijelu iz članka 9. stavka 2. ili 3. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: ovlašteno stručno tijelo).

Ukoliko je pozitivno vrednovanje za istu visokoškolsku kvalifikaciju prethodno izvršeno, Nacionalni ENIC/NARIC ured isto će proslijediti Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u roku od osam dana od uredno zaprimljenog zahtjeva.

Uputa iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati informacije o visokoškolskoj ustanovi i programu po kojem je stečena visokoškolska kvalifikacija čije se priznavanje traži te kriterije za vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Članak 12.

U postupku vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, uzima se u obzir isključivo stupanj postignutih znanja i vještina koji je stečen kvalifikacijom, bez usporedbe nastavnih programa.

Vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije, ovla­šteno stručno tijelo, dužno je dostaviti Nacionalnom ENIC/NARIC uredu u roku od šezdeset dana, od dana zaprimanja upute iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona.

U slučaju propuštanja roka iz stavka 2. ovoga članka smatrat će se da je ovlašteno stručno tijelo dostavilo pozitivno vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Nacionalni ENIC/NARIC ured zatražit će od ovlaštenoga stručnog tijela izvješće o razlozima propuštanja roka iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 13.

Nacionalni ENIC/NARIC ured dužan je u roku od osam dana od dana uredno zaprimljenog vrednovanja, od strane ovlaštenoga stručnog tijela, isto proslijediti Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Zajedno s vrednovanjem, Nacionalni ENIC/NARIC ured du­žan je Agenciji za znanost i visoko obrazovanje proslijediti i preporuku o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Preporuka iz stavka 2. ovoga članka sadrži odgovarajuće obavijesti o visokoškolskoj ustanovi odnosno programu na temelju kojeg je inozemna visokoškolska kvalifikacija stečena, mišljenje o vrednovanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje je provelo ovlašteno stručno tijelo, te mišljenje o potrebi njezina priznavanja ili nepriznavanja.

Članak 14.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje dužna je donijeti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u roku od osam dana od dana zaprimanja dokumentacije iz članka 13. ovoga Zakona.

Članak 15.

Protiv rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije stranka ima pravo žalbe.

O žalbi iz stavka 1. ovoga članka rješava ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja.

Kad rješava o žalbi iz stavka 1. ovoga članka, ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja može rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izmijeniti i samo riješiti stvar isključivo ukoliko je rješenjem, protivno preporuci Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, odbijen zahtjev za priznava­njem.

Članak 16.

Tijelo nadležno za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija obavezno dostavlja Nacionalnom ENIC/NARIC uredu izvornik i kopiju rješenja s preslikom dokumentacije o provedenom postupku najkasnije u roku od mjesec dana od dana donošenja rješenja.

V. Prijelazne i zavrŠne odredbe

Članak 17.

Tijelo nadležno za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o provedenim postupcima.

Sadržaj i način vođenja evidencije i čuvanja dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar nadležan za poslove visokog obrazovanja, odnosno ministar nadležan za poslove os­nov­nog i srednjeg školstva.

Članak 18.

Visinu naknade za troškove postupka priznavanja, načina raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te druga pitanja troškova postupka propisuje ministar nadležan za poslove visokog obrazovanja, odnosno ministar nadležan za poslove os­nov­nog i srednjeg obrazovanja.

Članak 19.

Školske svjedodžbe, diplome i druge javne isprave o stečenoj naobrazbi izdane do 8. listopada 1991. godine u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ izjednačene su po pravnoj snazi sa školskim svjedodžbama, diplomama i drugim javnim ispravama obrazovnih ustanova Republike Hrvatske i ne podliježu postupku priznavanja.

Članak 20.

Vlada Republike Hrvatske uredbom će osnovati Nacionalni ENIC/NARIC ured u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Pravilnik iz članka 17. stavka 2. i članka 18. ovoga Zakona nadležni ministar donijet će najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 21.

Postupci priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija započeti prije početka primjene ovoga Zakona dovršit će se prema propisima koji su važili u trenutku podnošenja zahtjeva.

Članak 22.

Nadzor nad primjenom odredbi ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadležno za poslove osnovnoga, srednjeg, odnosno visokoškolskog obrazovanja.

Nadzor nad zakonitošću rada Agencije za znanost i visoko obrazovanje obavlja se sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Članak 23.

Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Za­kon o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (»Narodne novine«, br. 57/96. i 21/00.).

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004.

Klasa: 605-01/03-01/03
Zagreb, 25. rujna 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.