Odluka o postavljenju Borisa Velića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini

NN 159/2003 (10.10.2003.), Odluka o postavljenju Borisa Velića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini

Predsjednik Republike Hrvatske

2292

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/03-01/150, urbroj: 50304/2-03-03 od 15. rujna 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam BORISA VELIĆA za izvanrednog i opuno­moćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini, sa sjedištem u Pekingu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. prosinca 2003. godine.

Broj: 01-081-03-3255/2
Zagreb, 2. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.