Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 163/2003 (16.10.2003.), Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

 

hrvatski sabor

2341

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o Fondu hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2003.

Broj: 01-081-03-3345/2
Zagreb, 7. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Fond), te propisuje djelatnost, svrha i njegov ustroj.

Članak 2.

Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obav­lja Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Fond ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim ovim Zakonom i statutom Fonda.

Sjedište Fonda je u Zagrebu.

Organ Fonda je Upravni odbor.

Imovinu Fonda čine dionice, odnosno udjeli trgovačkih društava rezervirane za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji iz privatizacije pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvat­ske kao i donacije.

Članak 4.

Fond je ovlašten stjecati vrijednosne papire samo ako to dovodi do povećanja vrijednosti imovine Fonda i stvaranju pretpostavki za unapređenje njegovog poslovanja, a sve u skladu s ovim Zakonom.

Sve poslove vezane uz vrijednosne papire iz svog portfelja Fond obvezno obavlja na burzi ili uređenom tržištu kapitala putem kotacije ili javnom dražbom.

Članak 5.

Fond ima statut kojim se uređuje:

– unutarnji ustroj i djelokrug Fonda i njegovih tijela,

– temeljna načela i ograničenje ulaganja,

– vrsta imovine u koju se sredstva Fonda mogu ulagati,

– uvjeti pod kojima će Fond stjecati vrijednosne papire,

– osnovnica za izračunavanje naknade Društva za uprav­ljanje Fondom koja će se platiti iz imovine Fonda,

– osnovica za izračunavanje naknade depozitne banke koja će se platiti iz imovine Fonda,

– poslovna godina Fonda, računovodstveni sustav, izvješ­ći­vanje o razvitku i portfelju Fonda, te mjesto i način objavljivanja tih činjenica,

– druga pitanja važna za Fond.

Članak 6.

Članovi Fonda su:

– hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,

– hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata,

– članovi obitelji poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi obitelji umrloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

– članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja,

– članovi obitelji hrvatskog branitelja koji je od rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske umro nakon 31. prosinca 1996., odnosno nakon 31. prosinca 1997. ukoliko je smrt posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili suicida.

Članovi Fonda postaju vlasnici udjela istog dodjelom protuvrijednosti određenog udjela u Fondu.

Statutom propisat će se oblik, sadržaj i način raspolaganja udjelima Fonda.

Cijena udjela u Fondu izražava se u euru, a sve transakcije iz ili u Fondu u kunama.

II. UPRAVNI ODBOR FONDA

Članak 7.

Upravni odbor ima 7 članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske s tim što je ministar nadležan za pitanja hr­vat­skih branitelja iz Domovinskog rata po položaju predsjednik Upravnog odbora.

U Upravni odbor imenuju se predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo, predstavnik iz radnog tijela Hrvatskoga sabora matičnog za pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te četiri predstavnika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

O načinu izbora predstavnika hrvatskih branitelja u Upravni odbor Fonda registrirane Udruge branitelja iz Domovinskog rata postići će sporazum kojeg će dostaviti Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

U slučaju da sporazum iz prethodnog stavka ne bude donesen u propisanom roku isti će biti zamijenjen odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Članovima Upravnog odbora mandat traje do opoziva.

O sazivanju sjednica, glasovanju i drugim pitanjima bitnim za njegov rad Upravni odbor donosi poseban poslovnik.

Članak 8.

Upravni odbor:

– donosi statut Fonda, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

– bira Društvo za upravljanje Fondom,

– odobrava godišnji program rada i plan prihoda i rashoda Fonda koje predlaže Društvo za upravljanje Fondom,

– odabire i sklapa potrebne ugovore i druge sporazume s Društvom za upravljanje Fondom,

– donosi odluku o izboru revizora poslovanja Fonda,

– daje druge suglasnosti i odobrenja kada je to određeno ovim Zakonom,

– podnosi izvješće o poslovanju Fonda Hrvatskom saboru na prvoj sjednici u tekućoj godini za proteklu kalendarsku godinu.

III. IMOVINA FONDA

Članak 9.

Imovina Fonda može se ulagati u skladu s odredbama ovoga Zakona sa svrhom povećanja ukupnog prinosa od ulaganja u korist članova uz uvažavanje sljedećih načela:

– sigurnost ulaganja imovine,

– raznolikost ulaganja,

– održavanje odgovarajuće likvidnosti.

Načela ulaganja osobito sadrže:

– vrstu imovine u koju se imovina Fonda može ulagati,

– način na koji će se udovoljiti odredbi iz stavka 1. ovoga članka,

– postupke za donošenje odluka o ulaganjima i izvršenjima tih ulaganja kao i,

– način izmjene načela ulaganja.

Statutom Fonda utvrdit će se način izmjene načela ulaganja u slučaju iz članka 12. ovoga Zakona.

Članak 10.

Imovina Fonda ulaže se u sljedećim omjerima:

– bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, te za koje garantira Republika Hrvatska,

– do 40% sredstava Fonda u vrijednosne papire država članica Europske unije i drugih država članica OECD-a,

– do 40% sredstva Fonda u depozite kod financijskih institucija,

– do 40% u dužničke vrijednosne papire s kojim se trguje na burzi ili drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira.

Članak 11.

Imovina Fonda ne može biti uložena u:

1. dionice, obveznice i ostale vrijednosne papire koji ne kotiraju na burzi ili se njima ne trguje na organiziranim tržištima, osim nekotirajućih vrijednosnih papira pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske na temelju članka 13. Zakona o privatizaciji,

2. imovinu koja je po zakonu neotuđiva,

3. materijalnu imovinu kojom se ne trguje na organiziranim tržištima i čija se vrijednost ne može sa sigurnošću utvrditi uključujući, primjerice aktikvitete, umjetnička djela i motorna vozila,

4. dionice, obveznice ili ostale vrijednosne papire izdane od:

– depozitne banke Fonda,

– bilo koje osobe koja je povezana s osobama iz Uprave i/ili Upravnog odbora ili depozitnom bankom Fonda.

Članak 12.

Odstupanja od ograničenja propisanih u članku 10. i 11. ovoga Zakona moguća su radi:

– promjene tržnih cijena koje predstavljaju osnovicu za procjenu vrijednosti imovine i obveza Fonda,

– promjene tečaja,

– promjene organizacijskih ili ekonomskih odnosa među subjektima u koje je ulagana imovina Fonda.

Društvo za upravljanje Fondom ima obvezu poduzeti mjere da se aktivnosti ulaganja imovine Fonda usklade sa zakonskim odredbama.

Statutom Fonda utvrđuje se rok za usklađivanje aktivnosti ulaganja iz stavka 2. ovoga članka koji ne smije biti duži od 12 mjeseci.

Članak 13.

Opcijske i terminske poslove i druge slične instrumente i tehnike Društvo za upravljanje Fondom sklapat će isključivo u svrhu osiguranja i potraživanja sredstava Fonda pri čemu se moraju uvažavati načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika.

IV. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM

Članak 14.

Društvo za upravljanje Fondom je trgovačko društvo u smis­lu Zakona o trgovačkim društvima osnovano u pravnom obliku kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću.

Temeljni kapital Društva za upravljanje Fondom mora iznositi najmanje 5.000.000,00 kuna i to prilikom javljanja na natječaj za izbor društva.

Članak 15.

Društvo za upravljanje Fondom obvezno je svoje poslovanje sredstvima Fonda voditi s pozornošću savjesnog gospodarstvenika uz uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika ulaganjem u vrijednosne papire i/ili nekretnine, te u depozite u financijskim institucijama.

Društvo za upravljanje Fondom mora pohranjivati sve isprave i ostale spise koje se odnose na Fond.

Članak 16.

Društvo za upravljanje Fondom može biti izabrano samo između onih društava koja imaju iskustva te s uspjehom uprav­ljaju imovinom.

Upravni odbor utvrdit će dodatne kriterije za odabir Društva za upravljanje Fondom prilikom raspisivanja natječaja.

Prilikom donošenja odluke o izboru Društva za upravljanje Fondom kao odlučujući kriteriji uzimaju se stručni, kadrovski te poslovni rezultati prijavljenih kandidata, odnosno s njima povezanih društava ostvareni u razdoblju od najmanje dvije godine prije donošenja odluke o izboru.

Članak 17.

Odluka Upravnog odbora o izboru Društva za upravljanje Fondom može se pobijati u postupku pred redovnim sudom samo u slučaju da su prilikom provođenja izbora povrijeđena pravila natječajnog postupka.

Članak 18.

Društvu za upravljanje Fondom zabranjeno je prodavati ili kupovati imovinu odnosno davati kredite ili jamstva i to bilo prav­noj ili fizičkoj osobi koja je član Uprave ili Nadzornog odbora Društva za upravljanje Fondom.

Članak 19.

Društvo za upravljanje Fondom može prenijeti ovlast uprav­ljanja sredstvima Fonda koja se nalazi izvan Republike Hrvatske upravitelju ili upraviteljima koji su, prema propisima države u kojoj se nalazi imovina, ovlašteni upravljati tuđim vrijednosnim papirima na temelju odobrenja i koji imaju licenciju za bavljenje takvim poslovima.

Društvo za upravljanje Fondom može prenijeti ovlast uprav­ljanja sredstvima Fonda iz stavka 1. ovoga članka pod uvjetom i na način utvrđen statutom.

Društvo za upravljanje Fondom ne može prenositi ovlast za donošenje odluka koje se odnose na investicijsku strategiju Fonda u Republici Hrvatskoj, niti odgovornost za poštivanje izjave o investicijskim načelima.

Članak 20.

Društvo za upravljanje Fondom može potraživati kredit samo na tržištu novca do 1/5 vrijednosti imovine Fonda.

Ugovor ili drugo utanačenje iz stavka 1. ovoga članka koji se odnosi na kredit izvan tržišta novca, ništavan je pravni posao.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka Društvo za upravljanje Fondom može preuzimati obveze uz prethodnu suglasnost Uprav­nog odbora najviše 1/5 godišnjeg financijskog plana ako je zaduženje prouzročeno neostvarivanjem sredstava iz članka 3. ovoga Zakona.

Članak 21.

Društvo za upravljanje Fondom je odgovorno za obavljanje djelatnosti upravljanja Fondom u skladu s odredbama ovoga Zakona i odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Društvo za upravljanje Fondom odgovara za počinjenu štetu vlasnicima udjela prouzročenu svojim djelovanjem protivno Zakonu i statutu Fonda.

Društvo za upravljanje Fondom snosi odgovornost za ostvarene prognoze o uspjehu ili određene dobiti Fonda.

Članak 22.

Društvo za upravljanje Fondom ne smije stjecati udjele Fonda dok njime upravlja.

Društvo za upravljanje Fondom ima status financijske organizacije kada sudjeluje na tržištu novca i vrijednosnih papira.

Članak 23.

Godišnja naknada Društvu za upravljanje Fondom može iznositi najviše 0,5% od ukupne vrijednosti imovine Fonda.

Naknada se obračunava dnevno na tržnu vrijednost imovine Fonda, a plaća se jednom mjesečno.

Društvo za upravljanje Fondom će iz svoje naknade za upravljanje Fondom pokriti sve troškove nastale korištenjem usluga vanjskih savjetnika.

Troškovi upravljanja Fondom sastoje se od troškova:

– naknada Društvu za upravljanje Fondom,

– nastalih u svezi sa stjecanjem i prodajom imovine Fonda,

– tiskanja i objavljivanja izvješća o poslovanju Fonda,

– revizora,

– naknada za depozitnu banku i

– drugi troškovi koji proizlaze iz poslova upravljanja Fondom.

V. DEPOZITNA BANKA

Članak 24.

Depozitna banka je ona banka koju izabere Društvo za uprav­ljanje Fondom, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora Fonda, i po čijem nalogu obavlja poslove i to pozornošću savjesnog gospodarstvenika.

Depozitna banka odgovara Društvu za upravljanje Fondom za pričinjenu štetu ako povjerene poslove ne obavlja ili te poslove obavlja nepravilno.

Depozitna banka i Društvo za upravljanje Fondom propisuju ugovorom svoje međusobne obveze i prava.

Članak 25.

Vrijednost imovine Fonda depozitna banka izračunava i utvrđuje dnevno.

Metode procjene i utvrđivanja vrijednosti provode se po međunarodno priznatim standardima.

Sredstva se vode na računu Fonda i koriste se radi ostvarivanja vlastite djelatnosti.

VI. OBVEZE IZVJEŠĆIVANJA I PRIOPĆAVANJA O OBVEZAMA

Članak 26.

Društvo za upravljanje Fondom će najkasnije do 31. ožujka svake godine izdati informativni prospekt Fonda s informacijama do 31. prosinca prethodne godine.

Informativni prospekt Fonda sadržava osobito:

1. podatke o Fondu,

2. datum osnivanja Fonda,

3. portfelj Fonda,

4. podatke o Društvu za upravljanje Fondom,

5. podatke o načinu obračunavanja troškova upravljanja Fondom,

6. godišnja financijska izvješća Društva za upravljanje Fondom revidirana od strane ovlaštenog revizora,

7. načela i strategija ulaganja,

8. i druge informacije.

Pod podacima o Društvu za upravljanje Fondom u smislu stavka 2. točke 4. ovoga članka podrazumijevaju se sljedeći podaci:

1. tvrtka, pravni oblik i sjedište,

2. ime i prezime te dužnosti članova Uprave i Nadzornog odbora,

3. pobliže određivanje odgovornosti kod donošenja investicijskih odluka,

4. visina temeljnog kapitala te imena i adresa vlasnika udjela i veličina njihovog udjela,

5. godišnja financijska izvješća revidirana od strane ovlaš­tenog revizora,

6. načela i strategija ulaganja.

Informacije se objavljuju u »Narodnim novinama« i u najmanje dva dnevna lista koja se prodaju na teritoriju cijele Repub­like Hrvatske.

Članak 27.

Dobit ostvarena poslovanjem Fonda ne podliježe oporezivanju.

Članak 28.

Računovodstvo i knjigovodsto mora biti u skladu s među­narodnim računovodstvenim standardima.

Članak 29.

Prihod od realizirane kapitalne dobiti i prihodi od kamata dijelit će se članovima Fonda sukladno veličini njihovih udjela do 1/3 dobiti Fonda.

1/3 prihoda od realizirane kapitalne dobiti i prihoda od kamata namijenjena je za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Realizirana kapitalna dobit i prihodi od kamate automatski se reinvestiraju do 1/3 dobiti Fonda.

VII. NADZOR

Članak 30.

Nadzor nad zakonitošću rada i poslovanja Fonda osigurava se i provodi putem Upravnog odbora Fonda.

Nadzor nad poslovanjem provodi se posebno nad financijskim poslovanjem društva za upravljanje Fondom u svezi s pridržavanjem investicijskih limita putem revizora.

VIII. LIKVIDACIJA FONDA

Članak 31.

U slučaju da se tijekom djelatnosti Fonda, a ne prije proteka roka od tri godine od dana njegova osnivanja, prema objektivnim tržišnim i gospodarskim pokazateljima ispostavi da se ispunjenje ciljeva iz članka 4. ovoga Zakona najefikasnije postiže prijenosom sredstava Fonda na članove, Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o prijenosu njegove imovine na članove Fonda i likvidaciji Fonda.

Likvidacija Fonda provest će se sukladno odredbama Zakona o investicijskim fondovima.

IX. PREOBLIKOVANJE FONDA

Članak 32.

Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog Upravnog odbora Fonda odlučiti o njegovom preoblikovanju u zatvoreni investicijski Fond po proteku tri godine od dana osnivanja Fonda.

Članak 33.

U slučaju preoblikovanja Fonda u zatvoreni investicijski Fond, osnivanje, djelokrug, ustrojstvo i poslovanje Fonda uredit će se u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Fond započinje s obavljanjem djelatnosti prijenosom vlas­ništva nad sredstvima ili dijelom sredstava u skladu sa člankom 3. ovoga Zakona.

Članak 35.

Visina udjela pojedinačno po članu Fonda bit će utvrđena sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka bit će donesena u roku 90 dana po stupanju na snagu ovoga Zakona.

Članak 36.

Upravni odbor dužan je, u roku 30 dana od dana svog imenovanja, započeti natječajni postupak za izbor društva za uprav­ljanje Fondom te ga završiti u roku 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, kao i donijeti statut Fonda.

Članak 37.

U ime Fonda na glavnim skupštinama trgovačkih društava glasovat će Društvo za upravljanje Fondom prema uputi Upravnog odbora Fonda.

Društvo za upravljanje Fondom u svojoj redovnoj djelatnosti pridržavat će se odredbi ovoga Zakona, a supsidijarno primjenjivat će Zakon o investicijskim fondovima i Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima.

Članak 38.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:402-09/03-01/02

Zagreb, 1. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.