Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

NN 163/2003 (16.10.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

hrvatski sabor

2349

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbija­nju zlouporabe opojnih droga, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2003.

Broj: 01-081-03-3314/2
Zagreb, 6. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

Članak 1.

U Zakonu o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, br. 107/01. i 87/02.) u članku 5. stavku 4. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječima: »Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: Zavod)«.

Članak 2.

U članku 7. iza riječi: »Ured« briše se točka i dodaju riječi: »i Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Sastav i djelokrug rada Povjerenstva utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.«

   Članak 3.

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Mjere prevencije ovisnosti i specifične postupke za oslobađanje od ovisnosti, mjere i postupke skrbi o ovisnicima i povremenim uzimateljima opojnih droga provode Hrvatski zavod za javno zdravstvo i zavodi za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba.«

   Članak 4.

Članak 35. briše se.

Članak 5.

Članak 36. briše se.

Članak 6.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»(1)  Pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge pružaju ustanove socijalne skrbi.

(2) Pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge mogu pružati i vjerske zajednice, udruge i druge pravne osobe te fizičke osobe.

(3) Pomoć iz stavka 1. i 2. ovoga članka pruža se sukladno propisima u socijalnoj skrbi, prema programu koji donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi uz prethodnu suglasnost Povjerenstva.«

Članak 7.

U članku 39. riječ: »centrima« zamjenjuje se riječima: »zavodima za javno zdravstvo, te Zavodom za socijalnu skrb«.

Članak 8.

U članku 42. stavci 1., 2. i 4. mijenjaju se i glase:

»(1) Opći program za suzbijanje zlouporabe opojnih droga donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ureda i uz pret­hod­no mišljenje Povjerenstva.

(2) Posebne programe mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i skrbi o ovisnicima, te pomoći ovisnicima o opojnim drogama i povremenim uzimateljima opojnih droga na prijedlog nadležnog ministarstva, odnosno državne upravne organizacije donosi Povjerenstvo, uz prethodno mišljenje Ureda.

(4) O izvršenju programa nadležna ministarstva, državne upravne organizacije i Hrvatski zavod za javno zdravstvo podnose godišnje izvješće Uredu do 31. ožujka tekuće godine za pret­hodnu godinu.«

Članak 9.

U članku 48. stavku 3. riječi : »Zavodu i« brišu se.

Članak 10.

U članku 64. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako je počinitelj prekršaja ovisnik o opojnoj drogi ili povremeni uzimatelj opojne droge, za prekršaje iz članka 54. – 63. ovoga Zakona obvezno se uz novčanu kaznu izriče zaštitna mjera obveznog liječenja u zdravstvenoj ustanovi koja za primjenu te zaštitne mjere ima odobrenje Ministarstva zdravstva ili zaštitna mjera odvikavanja od ovisnosti u ustanovi socijalne skrbi, udruzi, odnosno drugoj pravnoj osobi koja za primjenu te zaštitne mjere ima odobrenje Ministarstva rada i socijalne skrbi, u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Novčana kazna izrečena za prekršaje iz članka 54. – 63. ovoga Zakona neće se izvršiti ako počinitelj prekršaja koji je ovisnik o opojnoj drogi, odnosno povremeni uzimatelj opojne droge postupak liječenja u zdravstvenoj ustanovi iz stavka 3. ovoga članka, odnosno odvikavanja od ovisnosti u pravnoj osobi iz stavka 3. ovoga članka, sa uspjehom završi.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, za prekršaj iz članka 54. – 63. ovoga Zakona počinjen prvi puta, ovisniku o opojnoj drogi ili povremenom uzimatelju opojne droge zaštitna mjera obveznog liječenja ili odvikavanja od ovisnosti izriče se samostalno bez izricanja novčane kazne.«

Članak 11.

U članku 65. stavak 6. briše se.

 Članak 12.

U članku 66. stavci 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1.

Članak 13.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo preuzima poslove, prostor, opremu, zaposlenike, te prava i obveze Hrvatskog zavoda za prevenciju ovisnosti u roku i na način utvrđen Zakonom o zdrav­stvenoj zaštiti.

Članak 14.

Županijski, odnosno gradski centri osnovani do dana stupanja na snagu Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, br. 107/01.), a na temelju Nacionalne strategije nadzora nad opojnim drogama, suzbijanja zlouporabe opojnih droga i pomoći ovisnicima i opojnim drogama, danom stupanja na snagu ovoga Zakona postaju sastavni dio zavoda za javno zdravstvo županije, odnosno Grada Zagreba na čijem su području osnovani.

 Članak 15.

U osiguravanju sredstava za rad centara iz članka 14. ovoga Zakona obvezne su sudjelovati županije i Grad Zagreb sredstvima iz svojih proračuna namijenjenih za provedbu programa mjera za suzbijanje i prevenciju zlouporabe opojnih droga i prevenciju ovisnosti na svom području.

 Članak 16.  

(1) Opći program za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Posebne programe mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i skrbi o ovisnicima, te pomoći ovisnicima o opojnim drogama i povremenim uzimateljima opojnih droga Povjerenstvo će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 530-08/03-01/01

Zagreb, 1. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.