Zakon o izmjeni Zakona o nasljeđivanju

NN 163/2003 (16.10.2003.), Zakon o izmjeni Zakona o nasljeđivanju

hrvatski sabor

2350

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O NASLJEĐIVANJU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o nas­ljeđiva­nju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2003.

Broj: 01-081-03-3310/2
Zagreb, 6. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O NASLJEĐIVANJU

Članak 1.

U Zakonu o nasljeđivanju (»Narodne novine«, br. 48/03.) članak 240. briše se.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 552-01/03-01/02
Zagreb, 1. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.