Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

NN 163/2003 (16.10.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

hrvatski sabor

2351

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2003.

Broj: 01-081-03-3311/2
Zagreb, 6. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA  O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99. i 116/00.) u članku 6. točki 1. iza riječi: »lokalne« dodaju se riječi: »i područne (regionalne)«, riječi: »i uprave« brišu se.

Iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. tražitelji azila i stranci u postupku priznavanja privremene zaštite.«

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. točki 19. riječi: »spomenika kulture i prirode« zamjenjuju se riječima: »kulturnih dobara«. Iza točke 25. dodaje se točka 26. koja glasi:

 »26. uvjerenje o matičnom broju građana.«

Članak 3.

Članak 14. mijenja se i glasi:

 »(1) Konzularne pristojbe u inozemstvu plaćaju se na bankovni račun diplomatskih misija ili konzularnih ureda, a iznimno se primaju u gotovini.

(2) Obračun konzularnih pristojbi obavlja se prema srednjem tečaju kune iz tečajnice Hrvatske narodne banke na dan 31. prosinca 2001.

(3) Ako neke od nacionalnih valuta nema u tečajnici iz stav­ka 2. ovoga članka, za obračun konzularnih pristojbi primjenjuje se tečaj američkog dolara.

(4) Rješenje o povratu konzularnih pristojbi donosi šef diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu (u daljnjem tekstu: konzularni ured) i izvršava ga na teret tekućih prihoda od konzularnih pristojbi.«

Članak 4.

U Tarifnom broju 7. točke 2. i 4. brišu se.

Dosadašnje točke 3. i 5. postaju točke 2. i 3.

Članak 5.

U Tarifnom broju 10. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. za poslovnu vizu............................................................... 150,00.«

Točke 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»6. za odobrenje za trajno nastanjenje....................................... 450,00

7. za ovjereni prijepis odobrenja za trajno
nastanjenje......................................................................... 100,00.«

Članak 6.

U Tarifnom broju 12. dodaje se stavak 3. i 4. koji glase:

»(3) Za prijepis rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo....... 150,00

 (4) Za prijepis rješenja o otpustu iz hrvatskog
državljanstva ili o odricanju od hrvatskog
državljanstva..................................................................... 150,00«

U napomeni uz taj tarifni broj dodaje se druga rečenica koja glasi:

»Upravne pristojbe iz ovoga tarifnog broja mogu naplaćivati i konzularni uredi.«

Članak 7.

U Tarifnom broju 13. stavku 3. riječ: »probne« zamjenjuje se riječju: »pokusne«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Za izdavanje odobrenja za izdavanje
pokusnih pločica............................................................... 300,00«

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 8.

U Tarifnom broju 17. dodaje se stavak 3. koji glasi glasi:

»(3) Za izdavanje načelne suglasnosti glede mjera zaštite od požara u postupku izdavanja načelne dozvole

1. za fizičke osobe.................................................................... 100.00

2. za pravne osobe................................................................. 300,00.«

Članak 9.

Tarifni broj 18. mijenja se i glasi:

»1. za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite trgovačkom društvu i
podružnici......................................................................... 9.000,00

 2. za izdavanje ovlasti za obavljanje detektivskih
poslova............................................................................. 1.000,00

 3. za izdavanje odobrenja za obavljanje obrta
tehničke zaštite.................................................................. 3.000,00

 4. za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova
čuvara................................................................................. 700,00

 5. za izdavanje iskaznice za čuvara, zaštitara i
zaštitara – tehničara................................................................ 50,00

 6. za izdavanje detektivske iskaznice........................................... 50,00

 7. za izdavanje dopuštenja za obavljanje
poslova zaštitara............................................................... 1.000,00

 8. za izdavanje odobrenja za početak rada
detektivskog ureda............................................................ 9.000,00

 9. za izdavanje odobrenja za početak rada
detektivskog obrta............................................................ 3.000,00

10. za dopuštenje za obavljanje poslova
zaštitara – tehničara........................................................ 1.000,00.«

Članak 10.

Tarifni broj 22. mijenja se i glasi:

»(1) Za izdavanje rješenja o upisu u registar ili o
brisanju iz registra predstavništava stranih
osoba u Republici Hrvatskoj ........................................... 1.000,00

 (2) Za izdavanje rješenja o izmjenama i
dopunama rješenja o upisu u registar
predstavništava stranih osoba u Republici
Hrvatskoj........................................................................... 200,00

 (3) Za odobrenje stranoj osobi koja ima
registrirano predstavništvo u Republici
Hrvatskoj da obavi određeni posao ugovorne
kontrole kvalitete robe u Republici Hrvatskoj ..................... 75,00.«

Članak 11.

Iza Tarifnog broja 28. dodaje se Tarifni broj 28.a koji glasi:

»Tar. br. 28.a

Za izdavanja certifikata za izvoz neobrađenih
dijamanata ............................................................................ 500,00.«

Članak 12.

Iza Tarifnoga broja 29. dodaju se dva tarifna broja koja glase:

»Tar. br. 29.a

(1) Za izdavanje suglasnosti o ispunjavanju
posebnih uvjeta za obavljanje trgovine na
veliko i trgovine s inozemstvom za
određenu vrstu naftnih  derivata ......................................... 1.000,00

(2) Za izdavanje izmjene suglasnosti iz stavka
1. ovoga tarifnog broja......................................................... 200,00

(3) Za izdavanje suglasnosti o ispunjavanju
posebnih uvjeta za obavljanje  trgovine na
malo u određenim vrstama prodavaonica............................ 5.000,00

(4) Za izdavanje izmjene suglasnosti iz stavka
3. ovoga tarifnog broja..................................................... 1.000,00.

Tar. br. 29.b

(1) Za izdavanje dozvola za obavljanje usluga certificiranja elektroničkih  potpisa s izdavanjem kvalificiranih certifikata i za upis u registar  davatelja takvih usluga

a) na rok od pet godina za pravnu osobu koja
je upisana u sudski  registar u Republici
Hrvatskoj ...................................................................... 50.000,00 i

b) na rok od tri godine za pravnu osobu sa
sjedištem u inozemstvu za  koju se dozvola
izdaje pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj
koja  zastupa odnosno predstavlja tu stranu
pravnu osobu................................................................... 20.000,00

(2) Za izmjenu i dopunu podataka koji su upisani
u registar iz stavka 1. ovoga tarifnog broja ......................... 5.000,00

(3) Za upis davatelja usluga certificiranja
elektroničkih potpisa u evidenciju....................................... 2.000,00

(4) Za izmjenu i dopunu podataka iz stavka 3.
ovoga tarifnog broja........................................................... 200,00.«

Članak 13.

Tarifni broj 31. mijenja se i glasi:

»(1) Za odobrenje za obavljanje međunarodnoga
javnoga cestovnog prijevoza............................................. 3.000,00

 (2) Za odobrenje za obavljanje unutarnjega
javnoga cestovnog prijevoza............................................. 1.000,00

 (3) Za odobrenje za obavljanje kolodvorskih
usluga .......................................................................... 1.500,00.«

Članak 14.

U Tarifnom broju 36. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Za svaku pojedinu dozvolu za međunarodni
cestovni prijevoz tereta po.................................................... 25,00.

 (2) Za dozvolu koju stranom prijevozniku za
obavljanje cestovnog prijevoza izdaje
Carinska uprava .............................................................. 200,00.«

Članak 15.

U Tarifnom broju 38. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Za dozvolu kojom se stranom prijevozniku
odobrava obavljanje  unutarnjeg prijevoza
u cestovnom prometu između pojedinih
mjesta u Republici Hrvatskoj .......................................... 5.000,00.

 (2) Za odobrenje kojim se stranom brodu
odobrava prijevoz putnika i stvari između
hrvatskih luka i pristaništa ............................................. 2.500,00.«

Članak 16.

U Tarifnom broju 41. stavci 6. i 8. brišu se.

Dosadašnji stavci 7., 9., 10. i 11. postaju stavci 6., 7., 8. i 9.

Članak 17.

Tarifni broj 65. mijenja se i glasi:

»(1) Za rješenje iz oblasti prosvjete i kulture .............................. 200,00

 (2) Za žalbu ili prigovor protiv rješenja iz
stavka 1. ovoga tarifnog broja............................................ 250,00

 (3) Za rješenje o odobrenju udžbenika ili
priručnika........................................................................ 2.500,00

 (4) Za rješenje o odobrenju rada privatne škole .................... 3.000,00

 (5) Za rješenje o odobrenju rada u programu
obrazovanja odraslih....................................................... 2.000,00

 (6) Za izdavanje i produljenje važnosti dozvole
instruktora vožnje................................................................ 100,00

 (7) Za uvjerenje iz područja prosvjete, kulture
i športa, prijepis uvjerenja ili  rješenja te
duplikat isprave iz toga područja ........................................ 100,00

 (8) Za stručno mišljenje iz područja prosvjete,
kulture i športa................................................................... 50,00.«

Članak 18.

U Tarifnom broju 68. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 19.

Podnaslov iznad Tar. br. 74. mijenja se i glasi:

»14. Pristojbe iz oblasti vanjskih poslova«.

Članak 20.

U Tarifnom broju 74. stavku 1. točka 3. briše se.

Dosadašnje točke 4. 5. postaju točke 3. i 4.

Članak 21.

Iza Tar. br. 74. dodaju se tri tarifna broja koji glase:

»Tar. br. 74.a

1. Za podnošenje zahtjeva za stjecanje nekretnina ....................... 50,00

2. Za svaku dopunu zahtjeva iz točke 1. ovoga
tarifnog broja........................................................................... 20,00

3. Za rješenje o stjecanju nekretnina ........................................ 100,00.

Tar. br. 74.b

Za zahtjeve za pribavljanje isprava i podataka od nadležnih inozemnih tijela

1. iz europskih zemalja ............................................................... 20,00

2. iz ostalih zemalja .................................................................... 40,00

Napomena:

Kad nadležno inozemno tijelo naplaćuje posebnu pristojbu za dostavu isprave ili podataka, iznosi iz točaka 1. i 2. povećavaju se za iznos te pristojbe.

Tar. br. 74.c

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi
u Ministarstvu vanjskih poslova ................................................ 60,00.«

Članak 22.

Tarifni broj 77. mijenja se i glasi:

»Za izdavanje putne isprave, odnosno putnog
lista strancu u diplomatskoj misiji ili
konzularnom uredu ................................................................ 200,00.«

Članak 23.

U Tarifnom broju 78. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. za poslovnu vizu .............................................................. 100,00.«

U Napomeni uz ovaj tarifni broj točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Iznimno, šef diplomatske misije ili konzularnog ureda može, pod uvjetom reciprociteta, osloboditi plaćanja konzularnih pristojbi za vize osobe koje dolaze u Republiku Hrvatsku radi poslovne, kulturne, znanstvene ili drugog oblika suradnje sa zemljom čije državljanstvo te osobe imaju, ako oslobađanje od pristojbi predlože državna tijela, ustanove ili institucije Republike Hrvatske na poziv kojih te osobe dolaze.«

Članak 24.

Uz Tarifni broj 83. dodaje se napomena koja glasi:

»Napomena:

Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.«

 Članak 25.

Uz Tarifni broj 84. dodaje se napomena koja glasi:

»Napomena:

Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.«

Članak 26.

U Napomeni uz Tarifni broj 85., u točkama 1. i 2., riječi: »ili fotokopije brišu se.«

Dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.«

Članak 27.

U Napomeni uz Tarifni broj 88. dodaje se točka 2. koja glasi:

»2. Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.«

Članak 28.

Tarifni broj 89. mijenja se i glasi:

»Za zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva
(otpustom ili odricanjem)........................................................ 3.800,00

Napomena:

Ovom pristojbom obuhvaćene su sve upravne i konzularne radnje u postupku prestanka hrvatskog državljanstva.«

Članak 29.

Tarifni broj 104. mijenja se i glasi:

»Za izdavanje dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u dijelovima unutarnjeg mora i
teritorijalnih voda Republike Hrvatske, koji su
zaštićeni kao kulturno dobro, kao i kod posebno
zaštićenih podmorskih lokaliteta .......................................... 2.000,00.«

Članak 30.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/03-01/02

Zagreb, 1. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.