Odluka o postavljenju Josipa Para izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika R

NN 164/2003 (17.10.2003.), Odluka o postavljenju Josipa Para izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika R

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2356

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/03-01/132, urbroj: 50304/2-03-04 od 24. rujna 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam JOSIPA PARA izvanrednog i opunomo­ćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedi­njenoj Kra­ljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, sa sjedištem u Londonu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Gambiji, sa sjedištem u Londonu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-3404/2
Zagreb, 13. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.