Odluka o Statističkom izvješću banke

NN 166/2003 (21.10.2003.), Odluka o Statističkom izvješću banke

Hrvatska narodna banka

2394

 

 

Na temelju članka 105. stavka 1. točke 2. Zakona o bankama ("Narodne novine", br. 84/2002.) i članka 25. i 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 36/2001.) guverner Hrvatske narodne banke donosi sljedeću

 

ODLUKU

O STATISTIČKOM IZVJEŠĆU BANKE

I.

Radi praćenja monetarnih kretanja i ostvarenja djelotvornog nadzora nad bankama Hrvatska narodna banka obvezuje banke na popunjavanje i dostavljanje Statističkog izvješća banke (u nastavku teksta: Statističko izvješće). Uputa za popunjavanje Statističkog izvješća (u nastavku teksta: Uputa) sastavni je dio ove odluke.

II.

Banke sastavljaju i dostavljaju Statističko izvješće za razdoblja i u rokovima koji su utvrđeni Uputom.

III.

Banka sastavlja, prema posebnom zahtjevu Hrvatske narodne banke, i dodatna izvješća prema stanju na dan koji nije propisan Uputom i u roku koji odredi Hrvatska narodna banka.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2004.

V.

Od dana primjene ove odluke prestaje važiti Odluka o Statističkom izvješću za banke i Naputcima za popunjavanje Statističkog izvješća ("Narodne novine", br. 57/1999., 72/1999., 3/2001. i 158/2002.).

VI.

Odredbe ove odluke primjenjuju se i na stambene štedionice.

 

Zagreb, 2. listopada 2003.

O. br.: 299-020/10-03/ŽR

 

 

Guverner

Hrvatske narodne banke

            dr. sc. Željko Rohatinski, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statističko izvješće banke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(naziv banke)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(posljednji dan izvještajnog razdoblja i oznaka izvješća)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpis ovlaštene rukovodeće osobe

 

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpis člana uprave

 

 

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpis člana uprave

 

 

Datum

 

 

 

 

 

(u slučaju naknadnih promjena)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popunjeno i potpisano Statističko izvješće treba biti upućeno na sljedeću adresu:

 

 

 

Hrvatska narodna banka, Direkcija za statistiku, p.p. 603, 10002 Zagreb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa banke koja upućuje izvješće:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac: RDG-1  Račun dobiti i gubitka

 

Obrazac: BS-2  Bilanca stanja

 

Obrazac: BS/IBS-3  Izvanbilančne stavke

 

Obrazac: BS/GOD-4  Gotovina i depoziti

 

Obrazac: BS/VP-5  Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti

 

Obrazac: BS/DER-6  Derivatni financijski instrumenti i ostale financijske obveze kojima se trguje

 

Obrazac: BS/KRED-7  Detaljan kreditni portfelj

 

Obrazac: BS/DEP-8  Primljeni depoziti

 

Obrazac: BS/OK-9  Obveze po kreditima

 

Obrazac:  BS/OIMO-10  Ostala imovina i obveze

 

Obrazac:  BS/KAM-11  Obračunate kamate i naknae i nakna (imovina)>

 

Obrazac: BS/IV-12  Ispravak vrijednosti

 

Obrazac: BS/GAR-13  Potraživanja osigurana bezuvjetnim
garancijama Republike Hrvatske


Obrazac: BS/ROC-14  Ročnost imovine i obveza

Obrazac: BS/RK-15  Ročnost kredita

Obrazac: BS/RD-16  Ročnost depozita

 

Obrazac: BS/RPK-17  Ročnost primljenih kredita

 

Obrazac: BS/DNP-18  Dospjela nenaplaćena potraživanja

 

Obrazac: VSI-19  Valutna struktura imovine


Obrazac: VSO-20  Valutna struktura obveza


Obrazac: BS/OOD-21  Obveznice opće države

Obrazac: KT/DS-22    Knjiga trgovanja - dnevna stanja

Uputa za popunjavanje
Statističkog izvješća banke


PRILOG A – UPUTA ZA DOSTAVLJANJE STATISTIČKOG IZVJEŠĆA BANKE NA MAGNETNOM MEDIJU

 

PRILOG B – RAZVRSTAVANJE KNJIGOVODSTVENIH RAČUNA IZ KONTNOG PLANA ZA BANKE U POJEDINE OBRASCE I STAVKE

 


Obrazac: RDG-1 Račun dobiti i gubitka

 

Obrazac: BS-2  Bilanca stanja

 

Obrazac: BS/IBS-3  Izvanbilančne stavke

 

Obrazac: BS/GOD-4  Gotovina i depoziti

 

Obrazac: BS/VP-5  Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti

 

Obrazac: BS/DER-6  Derivatni financijski instrumenti i ostale financijski obveze kojima se trguje

 

Obrazac: BS/KRED-7  Detaljan kreditni portfelj

 

Obrazac: BS/DEP-8  Primljeni depoziti

 

Obrazac: BS/OK-9  Obveze po kreditima

 

Obrazac: BS/OIMO-10  Ostala imovina i obveze

 

Obrazac: BS/KAM-11 Obračunate kamate i naknade (imovina)

 

Obrazac: BS/IV-12  Ispravak vrijednosti

 

Obrazac: BS/GAR-13  Potraživanja osigurana bezuvjetnim

garancijama Republike Hrvatske

 

Obrazac: BS/ROC-14  Ročnost imovine i obveza

 

Obrazac: BS/RK-15  Ročnost kredita

 

Obrazac: BS/RD-16  Ročnost depozita

 

Obrazac: BS/RPK-17  Ročnost primljenih kredita

 

Obrazac: BS/DNP-18  Dospjela nenaplaćena potraživanja

 

Obrazac: VSI-19  Valutna struktura imovine

 

Obrazac: VSO-20  Valutna struktura obveza

 

Obrazac: BS/OOD-21  Obveznice opće države

 

Obrazac: KT/DS-22    Knjiga trgovanja - dnevna stanja