Odluka o izradi Strategije razvitka jezične kulture

NN 167/2003 (22.10.2003.), Odluka o izradi Strategije razvitka jezične kulture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2417

Na teme­lju članka 23. stavaka 1. i 3. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. listopada 2003. godine donijela

ODLUKU

O IZRADI STRATEGIJE RAZVITKA JEZIČNE KULTURE

I.

Pristupa se izradi Strate­gije razvitka jezične kulture (u da­lj­njem tekstu: Strate­gija).

II.

Projektni zadatak jest izrada Strate­gije, što će uk­ljučivati rad na postiza­nju hrvatskog jezičnog standarda, razvitku jezičnog obrazova­nja, odnosu hrvatskoga jezika prema drugim jezicima, te očuva­nje hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komunicira­nju s Europskom unijom.

III.

Osniva se Povjerenstvo za praće­nje izrade Strate­gije (u da­lj­njem tekstu: Povjerenstvo).

Članove Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske posebnim aktom.

Članovi Povjerenstva jesu: predstavnik Ministarstva prosvjete i športa, predstavnik Ministarstva znanosti i tehnologije i predstavnik Ministarstva kulture.

Ostale članove Povjerenstva imenovat će Vlada Republike Hrvatske nakon provedenog postupka javnog poziva.

Zadatak Povjerenstva je koordinirati izradu projektnog zadatka u sklopu izrade Strate­gije.

IV.

Za određene dijelove projektnog zadatka raspisat će se javni natječaj.

Javni natječaj iz stavka 1. ove točke raspisuje Povjerenstvo.

V.

Sredstva za izradu Strate­gije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 600-01/03-02/03
Urbroj: 5030104-03-4
Zagreb, 16. listopada 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.