Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske

NN 167/2003 (22.10.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

2427

Na temelju članka 1043. točke 4.),5.) i 23.) Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br.17/94., 74/94 i 43/96), ministar Ministarstva pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodŽbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovaČke mornarice Republike Hrvatske

Članak 1.

Članak 1. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (»Narod­ne novine« br. 8/2002 i 5/2003), u daljnjem tekstu: »Pravilnik«, mijenja se tako da glasi:

»Ovim se Pravilnikom propisuju zvanja, stručna sprema, ispitni programi, uvjeti i načini stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti zapovjednika broda, upravitelja stroja, časnika i drugih članova posade brodova trgovačke mornarice Republike Hrvatske (u nastavku teksta »pomorci«), uvjeti i način priznavanja obnove, zamjene i oduzimanja svjedodž­bi, uvjeta koje moraju zadovoljavati pravne osobe koje obavljaju naobrazbu i izobrazbu pomoraca, uvjete koje moraju zadovoljavati osobe koje utvrđuju osposobljenost pomoraca, postupak i način izdavanja rješenja o povjeravanju naobrazbe i izobrazbe pomoraca, te uvjeti i načini stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti za sigurnosnu zaštitu luke i brodarskog društva«.

Članak 2.

U članku 48. stavak 6. briše se.

Članak 3.

Iza članka 53. dodaje se podnaslov »Sigurnosna zaštita« i novi članak 53.a koji glasi:

»Časnikom odgovornim za sigurnosnu zaštitu broda može biti imenovana osoba koja:

– ima najmanje 18 godina,

– ima ovlaštenje za obavljanje poslova na radnoj razini odgovornosti,

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe,

– je završila izobrazbu za časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda, sukladno s programom iz priloga D ovog pravilnika,

– položila odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Svjedodžba se izdaje na obrascu iz Priloga A IV Pravilnika.«

Članak 4.

Iza članka 53.a dodaje se novi članak 53.b koji glasi:

»Osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu u društvu može biti imenovana osoba koja:

– ima najmanje 18 godina,

– ima ovlaštenje za obavljanje poslova na upravljačkoj razini odgovornosti,

– je završila izobrazbu za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u društvu, sukladno s programom iz priloga D. ovoga Pravilnika,

– položila odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja. Svjedodžba se izdaje na obrascu iz Priloga A IV Pravilnika.«

Članak 5.

Iza članka 53.b dodaje se novi članak 53.c koji glasi:

»Osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu u luci može biti imenovana osoba koja:

– ima visokoškolsku naobrazbu u trajanju od najmanje dvije godine,

– ima najmanje 3 godine radnog iskustva,

– je završila izobrazbu za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u luci, sukladno s programom iz priloga D ovoga Pravilnika,

– položila odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C Pravilnika

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Svjedodžba se izdaje na obrascu iz Priloga A IV Pravilnika.«

Članak 6.

U članku 54. iza drugog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

»Pomorska učilišta koja imaju suglasnost Ministarstva na programe izobrazbe koji su uvršteni u program naobrazbe ne moraju izdavati potvrdnice propisane člankom 62. Pravilnika, već se kao potvrda završenog programa izobrazbe u sklopu naobrazbe koristi odgovarajuća školska, odnosno visokoškolska diploma«.

Članak 7.

U prilogu A dodaje se novi dio A IV koji koji je u privitku ovog Pravilnika.

Članak 8.

U prilogu C iza dijela C32 dodaje se novi dio C33 koji glasi:

C 33 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

– sukladno programu izobrazbe

Članak 9.

U prilogu C iza dijela C33 dodaje se novi dio C34 koji glasi:

C 34 – Svjedodžba o osposobljebnosti za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u društvu

– sukladno programu izobrazbe

Članak 10.

U prilogu C iza dijela C34 dodaje se novi dio C35 koji glasi:

C 35 – Svjedodžba o osposobljenosti za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u luci

- sukladno programu izobrazbe

Članak 11.

U prilogu D iza dijela D29 dodaje se novi dio D30 koji glasi:

D 30 – PROGRAM IZOBRAZBE ČASNIKA ODGOVORNOG ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU BRODA

                                                                                  

                       

 

 

SATI

 

PODRUČJE

Predavanja

Vježbe

1.

Uvod

 

 

1.1

Pregled programa

0,25

 

1.2

Stručnost i ovlaštenje

0,25

 

1.3

Povijesni pregled

0,25

 

1.4

Postojeće prijetnje sigurnosti

0,25

 

1.5

Tehnološki postup. na brodu i u luci        

0,5

 

 

 

1,5

 

2.

Politika sigurnosti u pomorstvu

 

 

2.1

Međunarodne konvencije, pravilnici

 

 

 

i preporuke

0,25

 

2.2

Propisi i pravila Republike Hrvatske

0,125

 

2.3

Definicije

0,125

 

2.4

Pravne posljedice postup. ili propusta

 

 

 

časnika odgovornog za sigurnosnu

 

 

 

zaštitu broda

0,25

 

2.5

Povjerljivi podaci i sigurnosne

 

 

 

komunikacije

0,25

 

 

 

1,0

 

3

Odgovornosti glede sigurnosti

 

 

3.1

Vlade ugovornice

0,125

 

3.2      

Priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu

0,125

 

3.3

Društvo

0,125

 

3.4

Brod

0,125

 

3.5

Luke

0,125

 

3.6

Časnik odgovoran za sigurnosnu
zaštitu broda

0,25

 

3.7

Osoba odgovorna za sigurnosnu
zaštitu u društvu

0,125

 

3.8

Osoba odgovorna za sigurnosnu
zaštitu luke

0,125

 

3.9

Članovi posade s posebnim
dužnostima glede sigurnosti

 

 

3.10

Osoblje luke s posebnim dužnostima glede sigurnosti

0,125

 

3.11

Ostale osobe

0,125

 

 

 

1,5

 

4

Procjena sigurnosti broda

 

 

4.1

Metodologija procjene opasnosti

0,25

 

4.2

Postupci procjene opasnosti

0,25

 

4.3

Nadzor sigurnosti na mjestu događaja

0,25

 

4.4

Dokumentacija o procjeni opasnosti

0,25

 

 

 

1,0

 

5

Sigurnosna oprema

 

 

5.1

Sigurnosna oprema i sustavi

1,0

 

5.2

Radna ograničenja sigurnosne
opreme i sustava

0,5

 

5.3

Testiranje, kalibracija i održavanje sigurnosne opreme i sustava

0,5

 

 

 

2,0

 

6

Plan sigurnosti broda

 

 

6.1

Cilj plana sigurnosti broda

0,125

 

6.2

Sadržaj plana sigurnosti broda

0,5

 

6.3

Povjerljivost i službena tajna

0,125

 

6.4

Primjena plana sigurnosti broda

0,125

 

6.5

Održavanje i izmjena plana
sigurnosti broda

0,125

 

 

 

1,0

 

7

Otkrivanje prijetnji, prepoznavanje i postupci

 

 

7.1

Prepoznavanje i otkrivanje oružja, opasnih tvari i naprava

0,25

 

7.2

Načini fizičkog pretraživanja i
nenametljivih pregleda

0,25

 

7.3      

Primjena i koordinacija pretraga

0,25

 

7.4

Prepoznavanje osoba koje
predstavljaju sigurnosni rizik

0,25

 

7.5

Načini onemogućav. mjera sigurnosti

0,25

 

7.6

Upravljanje skupinama ljudi i
način nadzora

0,25

 

 

 

1,5

 

8

Sigurnosni postupci na brodu

 

 

8.1

Radnje potrebne na različitim
stupnjevima sigurnosti

0,25

 

8.2      

Održavanje sigurnosti na razini
brod/luka

0,25

 

8.3

Deklaracija o sigurnosti

0,25

 

8.4

Primjena sigurnosnih postupaka

0,25

 

 

 

1,0

 

9

Spremnost u slučaju nužde,
uvježbavanje i vježbe

 

 

9.1      

Planiranje za slučaj nezgode

0,5

 

9.2

Uvježbavanje i vježbe sigurnosti

0,25

 

9.3

Procjena uvježbav. i vježbi sigurnosti

0,25

 

 

 

1,0

 

10

Bilješke glede sigurnosti

 

 

10. 1

Dokumenti i zapisi

0,25

 

10.2

Prijava povrede sigurnosti

0,125

 

10.3

Nadzor i upravljanje

0,25

 

10.4

Sigurnosne provjere i pregledi

0,25

 

10.5

Prijava neusuglašenosti

0,125

 

 

 

1,0

 

11

Sigurnosna izobrazba

 

 

11.1

Zahtjevi izobraze

0,5

 

 

 

0,5

 

 

UKUPNO

13,0

 

                                                                     

                                                                     

Članak 12.

U prilogu D iza dijela D30 dodaje se novi dio D31 koji glasi:

D 31 - PROGRAM IZOBRAZBE OSOBE ODGOVORNE ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU U DRUŠTVU

      

 

 

SATI

 

PODRUČJE

Predavanja

Vježbe

1.

Uvod

 

 

1.1

Pregled tečaja

0,25

 

1.2

Stručnost i ovlaštenje

0,25

 

1.3

Povijesni pregled

0,25

 

1.4

Postojeće prijetnje sigurnosti

0,25

 

1.5

Tehnološki procesi na brodu i u luci

0,5

 

 

 

1,5

 

2

Politika sigurnosne zaštite u
pomorstvu

 

 

2.1

Međunarodne konvencije, pravilnici i preporuke

0,25

 

2.2

Propisi i pravila Republike Hrvatske

0,125

 

2.3

Definicije

0,125

 

2.4

Pravne posljedice postupka ili
propusta časnika odgovornog za
sigurnosnu zaštitu broda

0,25

 

2.5

Povjerljivi podaci i sigurnosne
komunikacije

0,25

 

 

 

1,0

 

3

Odgovornosti glede sigurnosne zaštite

 

 

3.1

Vlade ugovornice

0,125

 

3.2

Priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu

0,125

 

3.3

Društvo

0,125

 

3.4

Brod

0,125

 

3.5

Lučki prostor

0,125

 

3.6

Brodski časnik za sigurnosnu zaštitu broda

0,25

 

3.7

Osoba odgovorna za sigurnosnu
zaštitu u društvu

0,125

 

3.8

Osoba odgovorna za sigurnosnu
zaštitu lučkog prostora

0,125

 

3.9

Članovi posade s posebnim
dužnostima glede sigurnosne zaštite

0,125

 

3.10

Osoblje luke s posebnim dužnostima glede sigurnosne zaštite

0,125

 

3.11

Ostale osobe

0,125

 

 

 

1,5

 

4

Procjena sigurnosne zaštite luke

 

 

4.1

Metodologija procjene opasnosti

0, 5

 

4.2

Postupci procjene opasnosti

0, 5

 

4.3

Nadzor sigurnosne zaštite na mjestu događaja

0, 5

 

4.4

Dokumentacija o procjeni opasnosti

0, 5

 

 

 

2,0

 

5

Sigurnosna oprema

 

 

5.1

Sigurnosna oprema i sustavi

1,0

 

5.2

Radna ograničenja sigurnosne
opreme i sustava

0,5

 

5.3

Testiranje, kalibracija i održavanje sigurnosne opreme i sustava

0,5

 

 

 

2,0

 

6

Plan sigurnosne zaštite broda

 

 

6.1

Cilj plana sigurnosne zaštite broda

0,25

 

6.2

Sadržaj plana sigurnosne zaštite broda

0,5

 

6.3

Povjerljivost i službena tajna

0,25

 

6.4

Izrada plana sigurnosne zaštite broda

0,5

 

6.5

Ovjera plana sigurnosne zaštite broda

0,25

 

6.6

Primjena plana sigurnos. zaštite broda

0,25

 

6.7

Održavanje i izmjena plana
sigurnosne zaštite broda

0,5

 

 

 

2,5

 

7

Određivanje prijetnji,
prepoznavanje i reakcija

 

 

7.1

Prepoznavanje i otkrivanje oružja, opasnih tvari i naprava

0,5

 

7.2

Načini fizičkog pretraživanja i
nenametljivih pregleda

0,5

 

7.3

Primjena i koordinacija pretraga

0,5

 

7.4

Prepoznavanje osoba koje
predstavljaju sigurnosni rizik

0,25

 

7.5

Načini onemogućavanja mjera
sigurnosne zaštite

0,25

 

7.6

Upravljanje skupinama ljudi i način nadzora

0,5

 

 

 

2,5

 

8

Postupci sigurnosne zaštite u luci

 

 

8.1

Radnje potrebne na različitim
stupnjevima sigurnosne zaštite

0,5

 

8.2

Održavanje sigurnosne zaštite na
razini brod/luka

0,5

 

8.3

Deklaracija o sigurnosnoj zaštiti

0,5

 

8.4     

Primjena sigurnosnih postupaka

0,5

 

 

 

2,0

 

9

Spremnost u slučaju nužde,
uvježbavanje i vježbe

 

 

9.1

Planiranje za slučaj nezgode

0,75

 

9.2

Uvježbav. i vježbe sigurnosne zaštite

0,75

 

9.3     

Procjena uvježbavanja i vježbi
sigurnosne zaštite

0,5

 

 

 

2,0

 

10

Bilješke glede sigurnosne zaštite

 

 

10.1

Dokumenti i zapisi

0,25

 

10.2

Prijava povrede sigurnosne zaštite

0,125

 

10.3

Nadzor i upravljanje

0,25

 

10.4

Sigurnosne provjere i pregledi

0,25

 

10.5

Prijava neusuglašenosti

0,125

 

 

 

1,0

 

11

Sigurnosna izobrazba

 

 

11.1

Zahtjevi izobraze

1,0

 

11.2

Načini obrazovanja

1,0

 

 

 

2,0

 

 

UKUPNO

19,0

 

                                                                     

                                                                       

                                                                                  

Članak 13.

U prilogu D iza dijela D31 dodaje se novi dio D32 koji glasi:

D 32 – PROGRAM IZOBRAZBE OSOBE ODGOVORNE ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU LUKE

                                                               

      

 

 

SATI

 

PODRUČJE

       Predavanja

Vježbe

1.

Uvod

 

 

1.1

Pregled programa

0,25

 

1.2

Stručnost i ovlaštenje

0,25

 

1.3

Povijesni pregled

0,25

 

1.4

Postojeće prijetnje sigurnosne zaštite

0,25

 

1.5

Tehnološki procesi na brodu i u luci

0,5

 

 

 

1,5

 

2.

Politika sigurnosne zaštite u

 

 

 

pomorstvu

 

 

2.1

Međunarodne konvencije, pravilnici

 

 

 

i preporuke

0,25

 

2.2

Propisi i pravila Republike Hrvatske

0,125

 

2.3

Definicije

0,125

 

2.4

Pravne posljedice postupka ili

 

 

 

propusta časnika odgovornog za

 

 

 

sigurnosnu zaštitu broda

0,25

 

2.5

Povjerljivi podaci i sigurnosne

 

 

 

komunikacije

0,25

 

 

 

1,0

 

3

Odgovornosti glede sigurnosne
zaštite

 

 

3.1

Vlade ugovornice

0,125

 

3.2

Priznate organizacije za sigurnosne
zaštite

0,125

 

3.3

Društvo

0,125

 

3.4

Brod

0,125

 

3.5

Luke

0,125

 

3.6

Časnik odgovoran za sigurnosnu
zaštitu broda

0,25

 

3.7

Osoba odgovorna za sigurnosnu
zaštitu u društvu

0,125

 

3.8

Osoba odgovorna za sigurnosnu
zaštitu luke

0,125

 

3.9

Članovi posade s posebnim
dužnostima glede sigurnosne zaštite

0,125

 

3.10

Osoblje luke s posebnim
dužnostima glede sigurnosne zaštite

0,125

 

3.11

Ostale osobe

0,125

 

 

 

1,5

 

4

Procjena sigurnosne zaštite broda

 

 

4.1

Metodologija procjene opasnosti

0, 5

 

4.2

Postupci procjene opasnosti

0, 5

 

4.3

Nadzor sigurnosne zaštite na mjestu
događaja

0, 5

 

4.4

Dokumentacija o procjeni opasnosti

0, 5

 

 

 

2,0

 

5

Sigurnosna oprema

 

 

5.1

Sigurnosna oprema i sustavi

1,0

 

5.2

Radna ograničenja sigurnosne
opreme i sustava

0,5

 

5.3

Testiranje, kalibracija i održavanje
sigurnosne opreme i sustava

0,5

 

 

 

2,0

 

6

Plan sigurnosne zaštite luke

 

 

6.1

Cilj plana sigurnosne zaštite luke

0,25

 

6.2

Sadržaj plana sigurnosne zaštite luke

0,5

 

6.3

Povjerljivost i službena tajna

0,25

 

6.4

Izrada plana sigurnosne zaštite luke

0,5

 

6.5

Ovjera plana sigurnosne zaštite luke

0,25

 

6.6

Primjena plana sigurnosne zaštite luke

0,25

 

6.7

Održavanje i izmjena plana
sigurnosne zaštite luke

0,5

 

 

 

2,5

 

7

Otkrivanje prijetnji, prepoznavanje
i postupci

 

 

7.1

Prepoznavanje i otkrivanje oružja,
opasnih tvari i naprava

0,5

 

7.2

Načini fizičkog pretraživanja i
nenametljivih pregleda

0,5

 

7.3

Primjena i koordinacija pretraga

0,5

 

7.4

Prepoznavanje osoba koje
predstavljaju sigurnosni rizik

0,25

 

7.5

Načini onemogućavanja mjera
sigurnosne zaštite

0,25

 

7.6

Upravljanje skupinama ljudi i
način nadzora

0,5

 

 

 

2,5

 

8

Sigurnosni postupci na brodu

 

 

8.1

Radnje potrebne na različitim
stupnjevima sigurnosne zaštite

0,5

 

8.2

Održavanje sigurnosne zaštite na
razini brod/luka

0,5

 

8.3

Deklaracija o sigurnosnoj zaštiti

0,5

 

8.4

Primjena sigurnosnih postupaka

0,5

 

 

 

2,0

 

9

Spremnost u slučaju nužde,
uvježbavanje i vježbe

 

 

9.1

Planiranje za slučaj nezgode

0,75

 

9.2

Uvježbavanje i vježbe sigurnosne
zaštite

0,75

 

9.3

Procjena uvježbavanja i vježbi
sigurnosne zaštite

0,5

 

 

 

2,0

 

10

Bilješke glede sigurnosne zaštite

 

 

10.1

Dokumenti i zapisi

0,25

 

10.2

Prijava povrede sigurnosne zaštite

0,125

 

10.3

Nadzor i upravljanje

0,25

 

10.4

Sigurnosne provjere i pregledi

0,25

 

10.5

Prijava neusuglašenosti

0,125

 

 

 

1,0

 

11

Sigurnosna izobrazba

 

 

11.1

Zahtjevi izobraze

1,0

 

11.2

Načini obrazovanja

1,0

 

 

 

2,0

 

 

UKUPNO

19,0

 

                                                                                  

                                                                                  

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-02/56

Urbroj: 530-01-03-01

Zagreb, 9. listopada 2003.

Ministar
Roland Žuvanić, v. r.

 

 

 

Prilog A IV

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 


 

            

 


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA, 
PROMETA I VEZA

         


REPUBLIC OF CROATIA
 MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS,

  TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

 

SVJEDODŽBA

O OSPOSOBLJENOSTI IZDANA PREMA ODREDBAMA MEĐUNARODNOG KODEKSA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI BRODOVA I LUČKIH PODRUČJA

CERTIFICATE

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE

Vlada Republike Hrvatske potvrđuje da je posjednik ove svjedodžbe primjereno osposobljen u skladu s odredbama gornjeg Kodeksa te da je utvrđena njegova osposobljenost za obavljanje navedene djelatnosti uz moguća naznačena ograničenja.

The Government of the Republic of Croatia certifies that holder of the certificate has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations of the above Code and has been found competent to perform the following capacity subject to any limitations indicated.

 

 

 

                                               

OSPOSOBLJENOST
CAPACITY

OGRANIČENJA (AKOJA (AKOr> LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

            Svjedodžba br. ____________,          izdana u ______________________, dana _____________.

            Certificate No.                                    issued in                                                 on

 

 

 

                  POSJEDNIK SVJEDODŽBE

          HOLDER OF THE CERTIFICATE

 

 

 

            fotografija

           3 x 3,5 cm

IME:

FIRST NAME:

 

PREZIME:

SURNAME

 

DATUM ROĐENJA

DATE OF BIRTH

 

DRŽAVLJANSTVO

CITIZENSHIP

 

 

 

 ras]> >

_____________________________________________

                   Potpis posjednika svjedodžbe

           Signature of the holder of the certificate

 

 

_____________________________________________

            Ime i prezime ovlaštenog službenika

                Name of duly authorized official

 

 

_____________________________________________

                 Potpis ovlaštenog službenika

           Signature of duly authorized official