Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini

NN 170/2003 (27.10.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini

HRVATSKI SABOR

2450

Na teme­­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2003.

Broj: 01-081-03-3493/2
Zagreb, 21. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O TRGOVINI

Članak 1.

U Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, br. 101/98., 75/99., 76/99., 61/01., 109/01., 49/03. – pročišćeni tekst i 103/03.) članak 26. mije­nja se i glasi:

»(1) Prodavaonice i drugi oblici trgovine na malo (u da­lj­njem tekstu: prodavaonice) mogu raditi od ponedje­ljka do subote i to:

– započeti radom najranije u 6.00 sati,

– završiti rad najkasnije u 21.00 sat.

(2) Na dan uoči Božića, Nove godine i Uskrsa prodavaonice mogu raditi do 18.00 sati.

(3) Nedje­ljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana određenih posebnim zakonom, prodavaonice ne rade.

(4) Iznimno, u dane iz stavka 3. ovoga članka, mogu raditi prodavaonice na graničnim prilazima, na kolodvorima, u zrakoplovnim lukama, lukama i pristaništima, benzinskim postajama, hotelima, kampovima i drugim vrstama ugostite­ljskih objekata, lukama nautičkog turizma, u bolnicama, te kiosci za prodaju novina i cvijeća. Prodavaonice u koncertnim dvoranama i kinima, kongresnim dvoranama, sportskim objektima i igralištima mogu raditi jedan sat prije početka i za vrijeme traja­nja priredbe, te na brodovima jedan sat prije početka i za vrijeme traja­nja plovidbe.

(5) Osim prodavaonica iz stavka 4. ovoga članka u dane iz stavka 3. ovoga članka u skladu s odlukom o godiš­njem rasporedu dežurstava koju donosi poglavarstvo Grada Zagreba, odnosno poglavarstvo grada ili općine mogu raditi prodavaonice:

– koje imaju do 200 četvornih metara neto prodajne površine,

– koje su podnijele zahtjev i dobile rješe­nje o dozvoli rada nedje­ljom,

– koje prodaju pretežito prehrambene proizvode.

(6) Odlukom iz stavka 5. ovoga članka rad prodavaonica u dane iz stavka 3. ovoga članka može se utvrditi samo tako da u jednom nase­lju radi jedna prodavaonica, a u većim mjestima jedna prodavaonica na 5.000 stanovnika.

(7) Rješe­nje o dozvoli rada u dane iz stavka 3. ovoga članka donosi poglavarstvo Grada Zagreba, odnosno poglavarstvo grada ili općine na teme­lju zahtjeva trgovca i to tako da se svim prodavaonicama za koje je podnesen zahtjev i ako ispu­njavaju propisane uvjete omogući rad ravnomjernim rasporedom (raspored dežurstva).

(8) U dane iz stavka 3. ovoga članka prodavaonice u sastavu tržnica mogu raditi prema radnom vremenu tržnice.

(9) Radnike zaposlene u prodavaonicama može se rasporediti na rad u dane iz stavka 3. ovoga članka samo jedan dan mjesečno, poštivajući odredbe članka 3. Zakona o blagdanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj i Zakona o radu.

(10) Odluka o godiš­njem rasporedu dežurstva prodavaonica dostav­lja se podnosite­lju zahtjeva i svim trgovcima, a u svakoj prodavaonici zajedno s odlukom o radnom vremenu prodavaonice mora biti istaknuta na vid­ljivom mjestu.«

Članak 2.

Iza članka 25. dodaje se članak 26.a koji glasi:

»Članak 26.a

(1) Odluku o radnom vremenu za vrijeme turističke sezone donose poglavarstva lokalne samouprave i poglavarstvo Grada Zagreba sukladno turističkim potrebama na svojemu području uz prethodno miš­lje­nje turističke zajednice područja.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka pored radnog vremena utvrđuju se vrste prodavaonica i dani u tjednu kada te prodavaonice trebaju raditi.«

Članak 3.

(1) Odluke iz članka 1. stavka 5. i članka 2. ovoga Zakona poglavarstva su dužna donijeti najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za svaku narednu godinu.

(2) Odluke općinskih i gradskih poglavarstava donesene na teme­lju Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (»Narodne novine«, br. 80/02.), prestaju važiti 31. prosinca 2003.

(3) Zahtjeve s dokazima o ispu­njava­nju uvjeta propisanih ovim Zakonom za dozvolu rada prodavaonica u dane iz članka 1. stavka 3. ovoga Zakona, trgovci mogu podnositi do 15. prosinca tekuće godine za svaku narednu godinu.

Članak 4.

Odluke o godiš­njem rasporedu dežurstva i odluku o radnom vremenu za vrijeme turističke sezone poglavarstva su dužna objaviti u jednim dnevnim novinama i svojem službenom listu, a dužna su te odluke dostaviti turističkim zajednicama na svojem području.

Članak 5.

Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (»Narodne novine«, br. 80/02), prestaje važiti 31. prosinca 2003.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2004.

Klasa: 330-01/03-01/06
Zagreb, 15. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.