Uredba o osnivanju Hrvatskoga športskog muzeja

NN 171/2003 (28.10.2003.), Uredba o osnivanju Hrvatskoga športskog muzeja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2465

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/97) i članka 16. stavka 1. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, broj 142/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 2003. godine donijela                       

UREDBU

O OSNIVANJU HRVATSKOGA ŠPORTSKOG MUZEJA

Članak 1.

Republika Hrvatska osniva Hrvatski športski muzej (u dalj­njem tekstu: Muzej) kao javnu ustanovu od interesa za Republiku Hrvatsku.

U ime Republike Hrvatske osnivačka prava obavlja Ministarstvo kulture.

Članak 2.

Naziv ustanove glasi: Hrvatski športski muzej.

Sjedište Muzeja je u Zagrebu, Ilica 13.

Članak 3.

Za svoje obveze Muzej odgovara cjelokupnom imovinom.

Osnivač Muzeja solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.

Članak 4.

Muzej obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zakonu o muzejima, vezano uz područje fizičke kulture, tjelovježbe, športa i srodnih područja ljudskoga djelovanja. U obavljanju svoje djelatnosti Muzej surađuje sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

Članak 5.

Za obavljanje djelatnosti Muzeja iz članka 4. ove Uredbe potrebna financijska sredstva osiguravaju se u državnom prora­čunu Republike Hrvatske.

Članak 6.

Imovinu Muzeja čine sredstva za osnivanje i rad koja osigurava osnivač, te imovina, stvari, prava i novac koji su bili vezani uz djelatnost Muzeja u okviru Kineziološkog fakulteta, a zatečeni su na dan osnivanja Muzeja.

Muzej može stjecati sredstva i iz vlastite djelatnosti, te drugih izvora, kao što su: darovi, potpore i slično.

Dobit ostvarena poslovanjem upotrebljava se za obavljanje i razvoj djelatnosti Muzeja.

Članak 7.

Muzejom upravlja ravnatelj.

U obnašanju svoje dužnosti ravnatelj:

– organizira, te vodi rad i poslovanje Muzeja,

– vodi i odgovara za stručni rad Muzeja,

– poduzima pravne radnje u ime i za račun Muzeja,

– predstavlja i zastupa Muzej,

– zastupa Muzej u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima,

– donosi Statut, kao temeljni opći akt ustanove, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

– donosi druge opće akte Muzeja,

– donosi programe i planove rada Muzeja, te osigurava njihovo izvršavanje,

– donosi financijski plan i godišnji obračun Muzeja,

– raspolaže imovinom i sredstvima Muzeja do 100.000,00 kuna samostalno, a većim iznosima uz suglasnost osnivača,

– odgovara za zakonitost rada Muzeja,

– najmanje jedanput godišnje podnosi osnivaču izvješće o radu i stanju u području djelovanja Muzeja,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovom Uredbom i Statutom.

Članak 8.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o muzejima.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan na istu dužnost.

Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama« i u javnim glasilima.

Ostali uvjeti koje treba ispunjavati ravnatelj, te način i postupak provođenja natječaja propisat će se Statutom Muzeja.

Članak 9.

Do imenovanja ravnatelja Muzeja, Vlada Republike Hrvat­ske će imenovati privremenog ravnatelja. Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripreme za početak rada Muzeja, donijeti Statut, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku 30 dana od imenovanja.

Članak 10.

Muzej počinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 11.

Danom osnivanja Muzej preuzima zatečenu imovinu, stvari, prava i novac ustrojstvene jedinice Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, koja je djelovala pod nazivom Hrvatski športski muzej, a temeljem suglasnosti Kineziološkog fakulteta od 25. siječnja 2003. godine.

Članak 12.

Danom osnivanja Muzej preuzima radnike Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, ustrojstvene jedinice Hrvatskoga športskog muzeja, zatečene na obavljanju poslova koje preuzima Muzej.

Privremeni ravnatelj će u roku 30 dana od osnivanja Muzeja zaključiti s radnicima iz stavka 1. ovog članka ugovor o radu.

Prava, obveze i odgovornosti radnika Muzeja ostvaruju se u skladu s propisima o radu i kolektivnim ugovorom.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/03-02/02
Urbroj: 5030108-03-1
Zagreb, 23. listopada 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.