Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva

NN 173/2003 (31.10.2003.), Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva

HRVATSKI SABOR

2503

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

 

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

Proglašavam Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 16. listopada 2003.

Broj: 01-081-03-3482/2
Zagreb, 21. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

 O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (u daljnjem tekstu: Zaklada), utvrđuje se njena svrha, zakladna tijela, osnovna imovina, način i izvori financiranja.

(2) Na pitanja koja nisu izričito uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 2.

(1) Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska.

(2) Ime Zaklade glasi: »Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva«.

(3) Sjedište Zaklade je u Zagrebu.

(4) Zaklada je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u Zakladni upisnik.

II. ZAKLADNA SVRHA

Članak 3.

(1) Zaklada se osniva sa temeljnom svrhom promicanja i razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

(2) Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo, unapređuju demokratske institucije društva, kao i drugim programima kojima se ostvaruje temeljna svrha Zaklade.

            III. ZAKLADNA TIJELA

Članak 4.

(1) Tijela Zaklade su Upravni odbor i upravitelj Zaklade.

(2) Statutom Zaklade mogu se predvidjeti programski odbori, savjetodavni odbori i druga pomoćna tijela Zaklade.

(3) Način rada tijela i pomoćnih tijela Zaklade pobliže će se urediti Poslovnikom.

(4) Članovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa, statuta i drugih općih akata Zaklade.

Članak 5.

(1) Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade, koji ima devet članova.

(2) Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(3) Vlada Republike Hrvatske imenuje u prvi Upravni odbor Zaklade tri člana od predstavnika tijela državne uprave, pet članova od predstavnika organizacija za razvoj civilnog društva i jednog člana kao predstavnika lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.

(4) Način predlaganja članova Upravnog odbora iz stavka 3. ovoga članka, po isteku redovitog mandata članova prvog Upravnog odbora, pobliže će se urediti Statutom Zaklade.

Članak 6.

(1) Upravni odbor Zaklade imenuje i razrješava dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora, imenuje i razrješava dužnosti upravitelja Zaklade, donosi statut Zaklade, poslovnik o svom radu, pravilnik o uvjetima i postupku za dodje­lu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, odlučuje o koriš­tenju imovine Zaklade, podnosi izvješća o radu Zaklade Hrvatskom saboru i državnim tijelima, te obavlja druge poslove sukladno sa zakonom i Statutom Zaklade.

(2) Članovi Upravnog odbora između sebe imenuju i razrješavaju dužnosti predsjednika i zamjenika Upravnog odbora, natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova Up­rav­nog odbora.

(3) Predsjednik i članovi Upravnog odbora obnašaju svoje funkcije bez naknade.

Članak 7.

(1) Predsjednik Upravnog odbora saziva, utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama Upravnog odbora, sukladno odredbama statuta Zaklade i poslovnika o radu Upravnog odbora. U slučaju spriječenosti predsjednika, zamjenik predsjednika Upravnog odbora obnaša njegove dužnosti.

(2) Sjednice Upravnog odbora sazivaju se najmanje jednom u tri mjeseca.

(3) Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora, osim u slučajevima iz članka 6. stavka 2. te članka 9. ovoga Zakona.

(4) Odluke Upravnog odbora objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade, ili na neki drugi prikladan način, suglasno odredbama statuta Zaklade.

Članak 8.

(1) Upravitelj Zaklade zastupa Zakladu, odgovoran je za zakonitost rada Zaklade, vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora, predlaže Upravnom odboru financijski plan i završni račun, podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade, te obavlja druge poslove u skladu s ovim Zakonom, drugim propisima i Statutom Zaklade, koji nisu izričito povjereni drugim tijelima Zaklade.

(2) Upravitelj Zaklade ne može biti imenovan iz redova članova Upravnog odbora, ali ima pravo sudjelovanja u radu Uprav­nog odbora bez prava glasa, te pravo predlaganja pitanja koja   treba uvrstiti u dnevni red sjednice Upravnog odbora.

Članak 9.

Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora Zaklade donosi se odluka o imenovanju upravitelja Zaklade, sukladno s člankom 6. stavkom 1. ovoga Zakona. Za odluku o imenovanju i razrješenju upravitelja Zaklade nužna je natpolovična većina glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Članak 10.

(1) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, s pravom ponovnog izbora.

(2) Mandat upravitelja Zaklade traje četiri godine, s pravom ponovnog izbora.

Članak 11.

(1) Član Upravnog odbora ili drugog tijela Zaklade ne može glasovati, odnosno odlučivati o pitanjima u kojima on, njegov bračni drug, njegov usvojitelj ili usvojenik, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, te njegov srodnik po tazbini do drugog stupnja, ima imovinski interes, niti o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je član, u čijem upravljanju sudjeluje, ili u kojoj ima imovinski interes.

(2) Vlada Republike Hrvatske razriješit će člana Upravnog odbora ako član svoje dužnosti ne obavlja savjesno, u skladu sa zakonom i drugim općim aktima Zaklade, ako se utvrdi da ima profesionalne ili imovinske interese koji su suprotni interesima Zaklade, ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade, ili ne ispunjava koji od uvjeta iz članka 21. stavka 1. Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 12.

(1) Zaklada ima svoju stručnu službu i organizacijske jedinice utvrđene Statutom.

(2) Zaklada surađuje sa Savjetom za razvoj civilnoga društva i Uredom za udruge na način utvrđen Statutom.

IV. OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE

Članak 13.

(1) Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od dva milijuna kuna, koji će se na račun Zaklade uplatiti iz dijela prihoda koji će se u 2003. godini izdvojiti iz prihoda od igara na sreću i nagradnih igara, sukladno s člankom 3. stavkom 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

(2) Imovinu iz stavka 1. ovoga članka osigurava osnivač Zaklade.

Članak 14.

(1) Zaklada ima samostalan kunski račun.

(2) Devizna sredstva Zaklade bit će deponirana na deviznom računu otvorenom kod poslovne banke.

V. FINANCIRANJE, FINANCIJSKO POSLOVANJE I NADZOR NAD RADOM ZAKLADE

Članak 15.

Zaklada se financira iz državnoga proračuna na posebnoj proračunskoj poziciji, iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara sukladno s člankom 10. stavkom 1. podstavkom 8. Zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama te člankom 3. stav­kom 8. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, te od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda suglasno s člankom 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 16.

(1) Financijska godina Zaklade počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

(2) Po okončanju financijske godine, Upravni odbor Zaklade je u roku od tri mjeseca obvezan Hrvatskom saboru i državnim tijelima iz članka 31. stavka 3. Zakona o zakladama i fundacijama podnijeti odgovarajuća izvješća.

VI. ODGOVORNOST ZAKLADE

Članak 17.

(1) Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.

(2) Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.

VII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI ZAKLADE

Članak 18.

(1) Zaklada ima Statut. Statut Zaklade mora osobito sadržavati:

1. ime i sjedište Zaklade,

2. podatke o osnovnoj imovini Zaklade,

3. odredbe o svrsi Zaklade, uporabi njezinih prihoda i korisnicima sredstava Zaklade,

4. odredbe o ovlastima i dužnostima tijela upravljanja i zastupanja Zaklade, te pomoćnih tijela Zaklade,

5. odredbe o uvjetima i postupku za imenovanje i razrješenje članova tijela Zaklade,

6. odredbe o načinu predlaganja članova Upravnog odbora koje Vlada imenuje iz redova stručnjaka za razvoj civilnoga društva i predstavnika lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno s člankom 5., stavak 3. ovoga Zakona,

7. odredbe o donošenju odluka tijela Zaklade, te o načinu objave tih odluka,

8. odredbe o načinu suradnje sa Savjetom za razvoj civilnoga društva i Uredom za udruge,

9. odredbe o prenamjeni preostale imovine u slučaju prestanka Zaklade,

10. druge odredbe za koje se bude smatralo da su svrsishodne za uspješno uređenje unutarnjeg ustrojstva i djelovanje Zaklade.

(2) Drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama ovoga Zakona, Statuta, i drugih propisa.

(3) Tumačenje odredaba Statuta i drugih općih akata daje Upravni odbor Zaklade.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku o imenovanju privremenog upravitelja Zaklade u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Privremeni upravitelj Zaklade je ovlašten zastupati Zakladu i poduzimati sve potrebne radnje do imenovanja upravitelja Zaklade.

(3) Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge dostavit će Vladi Republike Hrvatske prijedlog kandidata za članove Upravnog odbora Zaklade iz redova predstavnika tijela državne uprave, organizacija za razvoj civilnog društva te predstavnika lokalne i područne (regionalne) samouprave, suglasno s člankom 5. stav­kom 3. ovoga Zakona, u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku o imenovanju članova Upravnog odbora Zaklade suglasno članku 5. stav­ku 2. i 3. ovoga Zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

Upravitelj Zaklade obvezan je u roku od 10 dana od dana usvajanja Statuta Zaklade podnijeti Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Statut Zaklade na odobrenje.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 230-01/03-01/01

Zagreb, 16. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.