Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme

NN 173/2003 (31.10.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme

HRVATSKI SABOR

2507

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proizvod­nji, remontu i prometu naoruža­nja i vojne opreme, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2003.

Broj: 01-081-03-3495/2
Zagreb, 21. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Članak 1.

U Zakonu o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine«, br. 33/02.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo obrane obavlja poslove nadzora proizvodnje NVO za potrebe izvoza.

Troškove nadzora iz stavka 1. ovoga članka, snosi izvoznik.

Agencija Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Agen­­cija) obavlja poslove uvoza i izvoza NVO-a te vodi jedinstvenu bazu podataka o uvezenom i izvezenom NVO-u.

Baza podataka iz stavka 3. ovoga članka, sadrži podatke o vrsti izvezenog ili uvezenog NVO-a, broju komada, zemlji podrijetla, krajnjem uvozniku, eventualnim međulokacijama pri uvozu odnosno izvozu te podatke iz izjave o krajnjem korisniku (EUC).

Uz poslove navedene u stavku 3. ovoga članka, Agencija obavlja za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) i Ministarstva unutarnjih poslova poslove prodaje neperspektivnog NVO-a.

Agenciju posebnim propisom osniva Vlada Republike Hrvat­ske.«

Članak 2.

U članku 33. stavku 2. riječi: »Narodnim novinama«, zamje­njuju se riječima: »službenom glasilu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo«.

Članak 3.

U članku 38. riječ: »zaštita«, zamjenjuje se riječju: »priznavanja«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 213-02/03-01/01
Zagreb, 15. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.