Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

NN 175/2003 (4.11.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2555

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 17. listopada 2003.

Broj: 01-081-03-3540/2
Zagreb, 24. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 33/02. i 58/02.) iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

Profesionalni razvoj djelatnih vojnih osoba tijekom službe odvija se neprekidnim usavršavanjem obukom i izobrazbom, uspješnim obnašanjem dužnosti, posebno ustrojbenih dužnosti viših od osobnog čina te promicanjem u vojničke, dočasničke i časničke činove.

Napredovanje u službi temelji se na stjecanju novih vještina i znanja, uspješnom obnašanju ustrojbenih dužnosti viših od osobnog čina, periodičnom ocjenjivanju stečenih vještina i znanja te provjerama tjelesnih, zdravstvenih i psiholoških sposobnosti.

Standardi profesionalnog razvoja ovise o osobnom činu, godinama života, stručnoj spremi, vojnoj izobrazbi, vremenu provedenom u službi kao i o drugim okolnostima važnim za obnašanje službe u Oružanim snagama.

U cilju planiranja i nadziranja profesionalnog razvoja ministar obrane posebnim propisom utvrđuje standarde profesionalnog razvoja za vojnike, dočasnike i časnike kao i postupak utvrđivanja nemogućnosti njihova daljnjega profesionalnog raz­voja.«

Članak 2.

U članku 101. stavku 3. riječi: »osim prava na plaću«, brišu se.

Članak 3.

U članku 162. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Dočasnici u čin nadnarednika, stožernog narednika i časničkog namjesnika promiču se na prijedlog zapovjednika granskih zapovjedništava Oružanih snaga, njima ravnih zapovjednika i drugih zapovjednika i čelnika ustrojbenih jedinica neposredno podređenih načelniku Glavnog stožera.«

Članak 4.

Članak 164. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Načelnik Glavnog stožera promiče u čin nadnarednika, stožernog narednika i časničkog namjesnika na prijedlog zapovjednika granskih zapovjedništava Oružanih snaga, njima ravnih zapovjednika i drugih zapovjednika i čelnika ustrojbenih jedinica neposredno podređenih načelniku Glavnog stožera.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Načelnik Glavnog stožera pripadnicima neposredno podre­đenih mu ustrojbenih jedinica te zapovjednici granskih zapo­vjedništava Oružanih snaga i njima ravnih ustrojbenih jedinica dodjeljuju čin skupnika, promiču u čin desetnika i narednika na prijedlog zapovjednika brigade, njemu ravne ili više razine.«

Članak 5.

U članku 166. stavku 1. podstavku 3. riječ: »pravomoćnom«, zamjenjuje se riječju: »konačnom«.

Članak 6.

U članku 169. stavku 6. riječi: »za 20 %«, zamjenjuju se riječima: »do najviše 20%, kao i iznos uvećanja«.

Članak 7.

U članku 170. stavku 1. riječi: »pripadnici Oružanih snaga«, zamjenjuju se riječima: »djelatne vojne osobe«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Dodatak iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u postotku od osnovice plaće djelatne vojne osobe.«          

Članak 8.

U članku 173. stavku 1. riječi: »vojnim izaslanicima, članovima vojnih izaslanstava«, zamjenjuju se riječima: »vojnodiplomatskim osobama, osobama upućenim na rad u međunarodne organizacije, administrativno-tehničkom osoblju odnosno nediplomatskom osoblju.«

Članak 9.

U članku 197. stavku 1. podstavak 5., briše se.

Članak 10.

U članku 200. iza podstavka 1. dodaju se novi podstavci 2. i 3. koji glase:

– »Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjega profesionalnog razvoja vojnika i dočasnika,

– Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjega profesionalnog razvoja časnika,«.

Dosadašnji podstavci 2. – 27. postaju podstavci 4. – 29.

Dosadašnji podstavak 28. koji postaje podstavak 30. mijenja se i glasi:

»Pravilnik o mjerilima za određivanje plaće vojnodiplomat­skim osobama, osobama upućenim na rad u međunarodne organizacije, administrativno-tehničkom osoblju, odnosno nediplomat­skom osoblju te članovima njihove uže obitelji (članak 173. stavak 1.),«.

Dosadašnji podstavci 29. – 36. postaju podstavci 31. – 38.

Članak 11.

U članku 203. stavak 2., briše se.

Članak 12.

Iza članka 205. dodaju se članci koji glase:

»Članak 205.a

Tijekom preustroja Oružanih snaga, a najdulje do 31. prosinca 2006., djelatni vojnik može biti primljen u djelatnu vojnu službu na dužnost djelatnog dočasnika rješenjem o prijmu pod uvjetom:

– da nije stariji od 35 godina,

– da ima najmanje srednju stručnu spremu,

– da je završio odgovarajuću dočasničku izobrazbu.

Osobama iz stavka 1. ovoga članka s danom prijma u službu dodjeljuje se čin skupnika.

Tijekom preustroja Oružanih snaga, a najdulje do 31. prosinca 2006., pričuvni dočasnik može biti primljen u djelatnu vojnu službu kao djelatni dočasnik istoga čina ako udovoljava propisanim standardima profesionalnog razvoja, odnosno ako se u odgovarajućem postupku utvrdi mogućnost njegova daljnjega profesionalnog razvoja te ako mjesto nije moguće popuniti djelatnim dočasnikom.

Članak 205.b

Tijekom preustroja Oružanih snaga, a najdulje do 31. prosinca 2006., osoba može biti primljena u djelatnu vojnu službu na dužnost djelatnog časnika pod uvjetom da nije starija od 35 godina te da ispunjava ostale uvjete propisane ovim Zakonom.

Tijekom preustroja Oružanih snaga, a najdulje do 31. prosinca 2006., pričuvni časnik može biti primljen u djelatnu vojnu službu kao djelatni časnik istoga čina ako udovoljava standardima profesionalnog razvoja, odnosno ako se u odgovarajućem postupku utvrdi mogućnost njegova daljnjega profesionalnog razvoja te ako mjesto nije moguće popuniti djelatnim časnikom.

Članak 205.c

Tijekom preustroja Oružanih snaga, a najdulje do 31. prosinca 2006., djelatnog dočasnika može se na osobnu zamolbu prevesti u djelatnog časnika dodjelom prvoga časničkog čina pod uvjetom da nije stariji od 35 godina te da ispunjava ostale uvjete propisane ovim Zakonom.«

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 800-03/03-01/02

Zagreb, 17. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.