Pravilnik o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata

NN 175/2003 (4.11.2003.), Pravilnik o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata

MINISTARSTVO OBRANE

2559

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02., i 58/02.), a po pribavljenom mišljenju ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja od 24. rujna 2003., klasa: 023-03/02-01/0011, urbroj: 531-01-03-9 donosim

PRAVILNIK

O ZAŠTITNIM I SIGURNOSNIM ZONAMA VOJNIH OBJEKATA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i postupak definiranja zaštitnih i sigurnosnih zona vojnih objekata.

Članak 2.

Pod zaštitnom i sigurnosnom zonom vojnih objekata u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se područja s posebnim režimom korištenja, radi zaštite interesa obrane na određenom području i funkcionalnog održavanja vojnog objekta, povećanja njegove sigurnosti kao i opće sigurnosti ljudi i imovine.

Članak 3.

Vrste zaštitnih i sigurnosnih zona su zona zabranjene grad­nje, zona ograničene gradnje i zona kontrolirane gradnje.

Zaštitne i sigurnosne zone vojnih objekata utvrđuju se prema kriterijima iz ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Zaštitne i sigurnosne zone vojnih objekata prikazane su u tablicama koje su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Definirane zaštitne i sigurnosne zone sadrže izračun i situaciju vojnoga objekta s ucrtanim zaštitnim i sigurnosnim zonama u skladu s propisanim elementima iz tabelarnog prikaza ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Zaštitne i sigurnosne zone osiguravaju se u dokumentima prostornog uređenja koji se donose na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini radi utvrđivanja funkcionalne cjelovitosti prostora i sustava od interesa za obranu, sukladno elementima iz tabelarnog prikaza ovoga Pravilnika.

Za obuhvat dokumenata prostornog uređenja iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo iz članka 6. ovoga Pravilnika izradit će stručnu podlogu zona zabranjene gradnje, zona ograničene grad­nje i zona kontrolirane gradnje koja će se uskladiti s prostornim i urbanističkim rješenjima.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole i izvoda iz prostornog plana u slučajevima zona ograničene i zona kontrolirane grad­nje, kada nisu osigurane dokumentom prostornog uređenja sudjeluje nadležno tijelo iz članka 6. ovoga Pravilnika određi­vanjem posebnih uvjeta gradnje.                       

Članak 6.

Nositelj i koordinator utvrđivanja zaštitnih i sigurnosnih zona u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja i utvrđivanja posebnih uvjeta gradnje za pojedinu lokaciju u postupku izdavanja lokacijske dozvole je Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ministarstva obrane.

Članak 7.

Temeljni kriteriji koji se uzimaju u obzir pri definiranja zaštitnih i sigurnosnih zona iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika ovise o:

– namjeni,

– lokaciji i mikrolokaciji u odnosu na državne granice, u skladu s posebnim  propisima,

– stupnju zaštite i otpornosti koju pruža konfiguracija terena vojnog objekta,

– vrsti izgradnje (nadzemni, podzemni ili podvodni objekt),

– stupnju izgrađenosti i urbaniziranosti okolnog prostora.

Članak 8.

Za svaku vrstu zaštitne i sigurnosne zone vojnih objekata iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika određuje se i njihova veličina koja ovisi o:

– prosuđenoj zaštiti vojnog objekta od vanjskih utjecaja,

– funkcionalnosti sustava veza,

– zaštiti civilnih objekata, ljudi i imovine od svih oblika negativnog djelovanja,

– zaštiti područja oko vojnog objekta od ratnih djelovanja,

– funkcionalnom radu radarskih, obavještajnih i drugih sustava,

– sigurnosti plovidbe i uporabi podvodnih vojnih objekata za potrebe obrane,

– nesmetanom i sigurnom korištenju vojnih zrakoplovnih objekata.

Članak 9.

Od propisanih kriterija iz tabelarnog prikaza u ovome Pravilniku može se odstupiti uz suglasnost Ministarstva obrane u sljedećim slučajevima:

– kada je vojni objekt ili površina dugoročno neperspektivan za potrebe obrane, a  sužavanjem zaštitnih i sigurnosnih zona neće se bitno remetiti njegova postojeća funkcionalnost,

– ako zaštitna zona obuhvaća postojeća naselja ili objekte u skladu s prostornom- planskom dokumentacijom,

– ako strategijski zaštitni interesi zahtijevaju smanjenje zona, poput izgradnje kapitalnih prometnica, elektroenergetskih objekata i slično, čime bi poskupjela njihova gradnja.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka odredit će se posebni uvjeti gradnje pojedinih vrsta objekata.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/03-04/1
Urbroj: 512-01-03-38
Zagreb, 21. listopada 2003.

Ministrica
Ž
eljka Antunović, v. r.

 

 

 

Tablica 1.1.

 

Tablica 1.2.

 

Tablica 2.1.

 

Tablica 2.2.

 

Tablica 3.1.

 

Tablica 3.2.

 

Tablica 3.3.

 

Tablica 3.4.-3.5.

 

Tablica 4.1.

 

Tablica 4.2.

 

Tablica 5.1.-5.2.

 

Tablica 6.1.

 

Tablica 6.2.

 

Tablica 6.3.-6.4.

 

Tablica 6.5.